1. Кришки люків, ремонтні вставки і
  решітки дощоприймачів повинні вільно входити
  у відповідні їм корпуси. Зазор між ними за
  периметром не повинен перевищувати 3 мм на
  сторону.

 2. Кришки люків (крім водопровідних)
  повинні мати отвір діаметром не менше 20 мм
  для відбору проб загазованості колодязів.

 3. Кришки люків, ремонтні вставки і ре
  шітки дощоприймачів повинні щільно приляга-
  ти до відповідних опорних поверхонь їх корпусів.
  Допуск площинності їх опорних поверхонь не
  повинен перевищувати 2 мм.

5.2.8 Люки типу Т(С250), ТМ(Д400),
СТ(Е600), ремонтна вставка, що їм відповідає,
та дощоприймачі типів ДМ(С250), ДС(Д400)
повинні мати еластичну прокладку між кришкою
і корпусом або передбачати механічну обробку
обох опорних поверхонь, що сполучаються. Кон-
струкція, розміри еластичної прокладки і спо-
соби її кріплення визначає підприємство-виго-
товлювач. Допускається установка декількох
(замість однієї суцільної) еластичних прокладок
за умови виключення хитання кришки. Твер
дість еластичної прокладки повинна бути не
нижче 40 од. за Шором.

5.2.9 Пази в решітках повинні бути рівно
мірно розподілені по площі решітки дощо-
приймача. Площа пазів повинна бути не менше
ЗО % чистої площі решітки дощоприймача і по
винна бути зазначена в супровідній докумен-
тації на дощоприймачі.

5.2.10 Пази решіток типів Д(А15) і ДБ(В125)
повинні мати відповідно розміри:


 1. Допуски отливок должны соответство-
  вать: размерам - не ниже 10-го класса точности
  по ГОСТ 26645, массе - 11-му классу точности.

 2. Верхние поверхности крышек люков
  всех типов должны быть рельефными. Высота
  рельефа должна быть для типов:

ЛМ(А15), Л(А15), С(В125) и Т(В125) - от 2 до 6 мм;

ТМ(Д250) и СТ(Е600) - от 3 до 8 мм.

Площадь поверхности выпуклого рельефа должна быть не менее 10 % и не более 70 % от общей площади поверхности.

Конфигурация рельефа устанавливается изготовителем и должна определяться с учетом величины номинальной нагрузки, а также технологии изготовления.

 1. Конструкция люков должна предус-
  матривать не менее одной впадины или отвер-
  стия, предназначенных для возможности откры-
  вания крышки.

 2. Крышки люков, ремонтные вставки и
  решетки дождеприемников должны свободно
  входить в соответствующие им корпуса. Зазор
  между ними по периметру не должен превы-
  шать 3 мм на сторону.

 3. Крышки люков (кроме водопроводных)
  должны иметь отверстие диаметром не менее
  20 мм для отбора проб загазованности колодцев.

 4. Крышки люков, ремонтные вставки и
  решетки дождеприемников должны плотно при
  легать к соответствующим опорным поверхнос-
  тям их корпусов. Допуск плоскостности их опор-
  ных поверхностей не должен превышать 2 мм.

5.2.8 Люки типа Т(С250), ТМ(Д400),
СТ(Е600), соответствующая им ремонтная
вставка и дождеприемники типов ДМ(С250),
ДС(Д400) должны иметь эластичную проклад-
ку между крышкой и корпусом либо предусмат-
ривать механическую обработку обеих сопря-
гаемых опорных поверхностей. Конструкция,
размеры эластичной прокладки и способы ее
крепления определяет предприятие-изготови-
тель. Допускается установка нескольких
(вместо одной сплошной) эластичных прокладок
при условии исключения качания крышки. Твер-
дость эластичной прокладки должна быть не
ниже 40 ед. по Шору.

5.2.9 Пазы в решетках должны быть равно
мерно распределены по площади решетки дож-
деприемника. Площадь пазов должна быть не
менее 30 % чистой площади решетки дожде
приемника и должна быть указана в сопрово-
дительной документации на дождеприемники.

5.2.10 Пазы решеток типов Д(А15) и ДБ(В125)
должны иметь соответственно размеры:

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

 • ширина від 8 до 18 мм, довжина не об-
  межена;

 • ширина більше 18 до 25 мм, довжина не
  більше 170 мм.

Розміри пазів решіток типів ДМ(С250) і ДС(Д400) залежать від орієнтування поздовжніх осей пазів стосовно транспортного руху відповідно до таблиці 3.

Таблиця 3 Таблица

Орієнтування

Ориентирование


Тип

Ширина, мм

Довжина, мм

Від

0

до

45

і від

135

до

180

Усі типи

Все типы

Від

16

до

42

170

От

до

и от

до

От

до


Від


45


до


135


ДМ (С250)

Від

16

до

42

Без обмеження

от

до

От

до

ДС (Д400)

Від

20

до

42

Без ограничений


от

до
- ширина от 8 до 18 мм, длина не огра-
ничена;

 • ширина более 18 до 25 мм, длина не
  более 170 мм.

Размеры пазов решеток типов ДМ(С250) и ДС(Д400) зависят от ориентирования продольных осей пазов по отношению к транспортному движению в соответствии с таблицей 3.
 1. Опорна поверхня корпуса повинна
  бути сконструйована так, щоб тиск на опорну
  поверхню при прикладанні номінального наван-
  таження не перевищував 7,5 МПа.

 2. Конструкцію і розміри замкових
  пристроїв люків оглядових колодязів, шарнір
  них з'єднань кришок люків і решіток дощоприй-
  мачів визначає підприємство-виготовлювач за
  узгодженням зі споживачем.

5.3 Вимоги до сировини, матеріалів, покуп-
них виробів

Корпуси, кришки, ремонтні вставки люків, корпуси і решітки дощоприймачів виготовляють із сірого чавуна марки не нижче СЧ20 за ГОСТ 1412. Допускається заміна марки чавуна, яка забезпечує номінальне навантаження. Крім того, допускається корпуси люків типів ЛМ(А15), М(А15) і дощоприймачів типу Д(А15) виготовляти з полімерних матеріалів і чавуну в сполученні з бетоном. Внутрішні запірні пристрої люків виготовляють зі сталі марки не нижче СтЗ за ГОСТ 380 з антикорозійним покриттям.

5.4 Комплектність

Люки і дощоприймачі поставляють як комплектно, так і окремими деталями.

5.5 Маркування

5.5.1 На зовнішній поверхні кришок люків усіх типів і решіток дощоприймачів повинна бути відлита умовна позначка, крім слів: "люк", "дощоприймач", "ремонтна вставка" і товарний знак підприємства-виготовлювача. Позначення найменування інженерної мережі розташовують на осьовій лінії. На внутрішній поверхні кришок люків і решіток дощоприймачів відливають місяць і рік виготовлення. Розміри маркувальних знаків визначає виготовлювач.

5.2.11 Опорная поверхность корпуса должна
быть сконструирована так, чтобы давление на
опорную поверхность при приложении номи-
нальной нагрузки не превышало 7,5 МПа.

5.2.12 Конструкцию и размеры замковых
устройств люков смотровых колодцев, шарнир-
ных соединений крышек люков и решеток
дождеприемников определяет предприятие-
изготовитель по согласованию с потребителем.

5.3 Требования к сырью, материалам,
покупным изделиям

Корпуса, крышки, ремонтные вставки люков, корпуса и решетки дождеприемников изготавливают из серого чугуна марки не ниже СЧ20 по ГОСТ 1412. Допускается замена марки чугуна, обеспечивающая номинальную нагрузку. Кроме того, допускается корпуса люков типов ЛМ(А15), М(А15) и дождеприемников типа Д(А15) изготавливать из полимерных материалов и чугуна в сочетании с бетоном. Внутренние запорные устройства люков изготавливают из стали марки не ниже СтЗ по ГОСТ 380 с антикоррозионным покрытием.

5.4 Комплектность

Люки и дождеприемники поставляют как комплектно, так и отдельными деталями.

5.5 Маркировка

5.5.1 На наружной поверхности крышек люков всех типов и решеток дождеприемников должно быть отлито условное обозначение, кроме слов: "люк", "дождеприемник", "ремонтная вставка" и товарный знак предприятия-изготовителя. Обозначение наименования инженерной сети располагают на осевой линии. На внутренней поверхности крышек люков и решеток дождеприемников отливают месяц и год изготовления. Размеры маркировочных знаков определяет изготовитель.

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

5.5.2 Люки і дощоприймачі, відвантажені споживачу, повинні супроводжуватися паспортом. Паспорт містить:

 • найменування виготовлювача або його
  товарний знак;

 • умовну позначку виробу;

 • кількість виробів у партії;

 • гарантійний термін;

 • дату приймання технічним контролем;

 • дату відвантаження.

5.6 Упакування

Упакування люків і дощоприймачів виконують у пакети на піддонах. За узгодженням із споживачем допускаються інші види упакування, що забезпечують схоронність виробів при транспортуванні і зберіганні.

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 1. Приймання люків і дощоприймачів усіх
  типів, ремонтних вставок (далі - виробів) про
  водять партіями. Обсяг партії дорівнює змінно-
  му виробітку.

 2. Вироби повинні піддаватися приймаль-
  но-здавальним, періодичним і типовим випро-
  буванням.

 3. При приймально-здавальних випробу
  ваннях повинні перевірятися зовнішній вигляд
  виробів, механічна міцність кришок і решіток.
  Перевірці за зовнішнім виглядом піддають ко-
  жен люк і дощоприймач; перевірці на механічну
  міцність піддають кришки люків і решітки до
  щоприймачів у кількості 3 % від партії, але не
  менше двох штук.

 4. При одержанні незадовільних резуль-
  татів випробувань на механічну міцність при
  приймально-здавальних випробуваннях прово-
  дять повторну перевірку за цим показником
  подвоєного числа виробів. Результати повтор
  ної перевірки поширюються на всю партію і є
  остаточними.

 5. При періодичних випробуваннях пере
  віряють розміри, масу деталей виробів, відхи-
  лення від площинності кришки люків і решіток
  дощоприймачів і їх корпусів не менше ніж на
  трьох виробах з партії, що пройшли приймаль-
  но-здавальні випробування, не рідше одного
  разу на рік, а також після кожної заміни техно-
  логічної оснастки.

 6. Типові випробування проводять з метою
  перевірки ефективності і доцільності змін кон-
  струкції чи технології виготовлення, що можуть
  вплинути на технічні характеристики виробу.

5.5.2 Люки и дождеприемники, отгруженные потребителю, должны сопровождаться паспортом. Паспорт содержит:

 • наименование предприятия-изготовите-
  ля или его товарный знак;

 • условное обозначение изделия;

 • количество изделий в партии;

 • гарантийный срок;

 • дату приемки техническим контролем;

 • дату отгрузки.

5.6 Упаковка

Упаковку люков и дождеприемников производят в пакеты на поддонах. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Приемку люков и дождеприемников
всех типов, ремонтных вставок (далее - изде-
лий) проводят партиями. Объем партии равен
сменной выработке.

6.2 Изделия должны подвергаться приемо-
сдаточным, периодическим и типовым испыта-
ниям.

 1. При приемо-сдаточных испытаниях
  должны проверяться внешний вид изделий,
  механическая прочность крышек и решеток.
  Проверке по внешнему виду подвергают каж-
  дый люк и дождеприемник; проверке на меха
  ническую прочность подвергают крышки люков
  и решетки дождеприемников в количестве 3 %
  от партии, но не менее двух штук.

 2. При получении неудовлетворительных
  результатов испытаний на механическую проч-
  ность при приемо-сдаточных испытаниях прово-
  дят повторную проверку по этому показателю
  удвоенного числа изделий. Результаты повтор
  ной проверки распространяются на всю партию
  и являются окончательными.

 3. При периодических испытаниях прове-
  ряют размеры, массу деталей изделий, отклоне-
  ния от плоскостности крышки люков и решеток
  дождеприемников и их корпусов не менее чем
  на трех изделиях из партии, прошедших приемо-
  сдаточные испытания, не реже одного раза в
  год, а также после каждой замены технологи
  ческой оснастки.

 4. Типовые испытания проводят с целью
  проверки эффективности и целесообразности
  изменений конструкции или технологии изго-
  товления, которые могут повлиять на техничес-
  кие характеристики изделия.

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)

Випробування проводять на зразках продукції, у конструкцію яких на підставі тимчасових документів внесені зміни.

Види і обсяги типових випробувань визначає виготовлювач.

6.7 Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності всіх типів люків, ремонтних вставок і дощоприймачів будь-якій вимозі цього стандарту, дотримуючись наведеного порядку відбору зразків і методів контролю.

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 1. Розміри люків оглядових колодязів до
  щоприймачів і ремонтних вставок перевіряють
  універсальними чи спеціальними інструмента
  ми, а також шаблонами.

 2. Контроль зовнішнього вигляду люків,
  дощоприймачів і ремонтних вставок проводять
  зовнішнім оглядом.

 3. Масу кришок люків, корпусів і інших
  деталей визначають зважуванням на вагах з
  похибкою не більше 0,5 кг.

 4. Допуск площинності кришки люка чи
  решітки дощоприймача визначається на пере
  вірній плиті за допомогою набору щупів.

 5. Випробування на механічну міцність
  проводять на пресі, що забезпечує необхідне зу-
  силля. Прес повинен бути обладнаний сталевим
  пуансоном. Розміри пуансона наведені в додат-
  ку В.