ДСТУ Б А.1.1-100:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

Терміни та визначення понять


ДСТУ Б А.1.1-100:2013Київ

Мінрегіон України

2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ);

ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди" ПК 2 "Технологія дорожнього будівництва" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

РОЗРОБНИКИ: О. Арінушкіна; О. Догадайло, канд. техн. наук;

В. Жданюк, д-р техн. наук (науковий керівник); І. Кіяшко, канд. техн. наук; Н. Книшенко; Д. Костін; Є. Прусенко, канд. техн. наук; Р. Смолянюк, канд. техн. наук; В. Титар, канд. техн. наук; В. Філіппов, д-р техн. наук (ХНАДУ)

ЗА УЧАСТЮ: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) (В. Катукова; О. Кушнір; В. Нагайчук, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18.07.2013 р. № 328, чинний з 01.04.2014 р.

3 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-93 належить до комплексу нормативних документів А.1.1 "Система стандартизації та нормування в будівництві"

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Загальні пояснення 1

4 Терміни та визначення понять 2

4.1 Елементи дорожнього одягу та автомобільної дороги 2

4.2 Дорожньо-будівельні матеріали 8

4.3 Експлуатаційне утримання 10

4.4 Проектування автомобільних доріг 16

4.5 Будівництво автомобільних доріг 20

4.6 Споруди 21

4.7 Безпека руху 24

4.8 Характеристики автомобільної дороги 26

Додаток А

Абетковий покажчик українських термінів 32

Додаток Б

Абетковий покажчик німецьких термінів 35

Додаток В

Абетковий покажчик англійських термінів 37

Додаток Г

Абетковий покажчик французьких термінів 39

Додаток Д

Абетковий покажчик російських термінів 41

Додаток Е

Бібліографія 44НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

Терміни та визначення понять

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Термины и определение понятий

MOTOR ROADS

Terms and definitions

Чинний від 2014-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт унормовує терміни та визначення основних понять у сфері автомобільних доріг.

  2. Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, які розробляють, експортують, перевіряють нормативні документи у сфері автомобільних доріг.

  3. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативної документації, що стосуються автомобільних доріг, у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такий нормативний акт:

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

  1. Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках два застандартизовані терміни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни в межах одного документа, рекомендовано вживати лише один із поданих синонімів.

  2. Наявність квадратних дужок тільки в терміні певної термінологічної статті означає, що в ньому суміщено два терміни-синоніми. ИСС «З о д ч и й»

  3. Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволені терміни - світлим курсивом з позначкою (Нд).

  4. Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено в текстах визначень підкресленням.

  5. Як довідкові у стандарті подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr), російські (ru) терміни - відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних і національних стандартів, із фахових словників.

  6. У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики їх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки Б, В, Г, Д).

  7. Бібліографію подано в додатку Е.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4.1 Елементи дорожнього одягу та автомобільної дороги

4.1.1 автомобільна дорога

Лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів

4.1.2 автомобільна дорога загального користування

Автомобільна дорога, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, ураховує адміністративно-територіальний поділ країни, з'єднує населені пункти та є складовою частиною єдиної транспортної системи держави.

Примітка 1. Автомобільні дороги загального користування поділяються на дороги державного та місцевого значення.

Примітка 2. Автомобільні дороги державного значення поділяються на магістральні та регіональні, а місцевого значення - на територіальні та районні

4.1.3 армоґрунт

Інженерна конструкція, що складається з шарів ґрунтового масиву насипу і прошарків з різних матеріалів (металу, синтетичних матеріалів тощо), які виконують роль арматури (підсилювального елемента)

4.1.4 виїмка

Ділянка автомобільної дороги, де її поверхня в результаті зрізування ґрунту розташована нижче поверхні землі

4.1.5 геотекстильний прошарок

Прошарок із нетканого синтетичного матеріалу, який характеризується достатньою міцністю, деформативністю, нерегулярною структурою, водопроникністю і використовується як

de Automobilstraße [1]

en motor road [1]

fr route ouverte aux véhicules [1]

ru автомобильная дорога [52]


en general-purpose motor road [2]

fr route sans restriction d'usage [1]

ru автомобильная дорога общего пользования [52]en reinforced soil [1]

de Bewehrte Erde [1]

fr terre armée [1]

ru армоґрунт [52]
en cutting [1]

de Aushub [1]

fr déblai [1]

ru выемка [53]


de Geotextil [1]

en geotextile membrane [35]

fr géotextile [1]

ru геотекстильная прослойка [52]

дренувальний, роздільний і підсилювальний прошарок у нижніх шарах земляного полотна

4.1.6 гідроізоляція

Водонепроникне покриття, що захищає інженерні конструкції автомобільних доріг від впливу поверхневих і ґрунтових вод

4.1.7 гідроізолювальний прошарок

Конструктивний прошарок із гідроізолювальними властивостями, призначений для захисту ґрунтів робочого шару земляного полотна від інфільтрації атмосферних опадів та капілярної води, що підіймається з нижніх шарів земляного полотна і його основи

4.1.8 ґрунтова основа

Сплановані та ущільнені місцеві або привозні ґрунти, призначені для сприйняття навантажень, розподілених через конструкцію дорожнього одягу

4.1.9 додатковий шар основи

Шар між основою конструкції дорожнього одягу та робочим шаром ґрунту

4.1.10 дорожнє покриття

Верхній шар дорожнього одягу, який безпосередньо сприймає навантаження від транспортних засобів і перерозподіляє їх на шари, що знаходяться нижче, та земляне полотно

4.1.11 дорожній одяг

Одно- або багатошарова конструкція проїзної частини автомобільної дороги, яка сприймає навантаження від транспортних засобів і передає його на ґрунт земляного полотна (ДБН В.2.3-4)

4.1.12 дорожня основа

Конструктивні шари дорожнього одягу, що сприймають та передають напруження від транспортних навантажень, які виникають на рівні низу дорожнього покриття, на поверхню робочого шару земляного полотна зі
de Abdichtung [1]

en waterproofing [1]

fr chape d'étanchéité [1]

ru гидроизоляция [53]


de Dichtungsschicht [9]

en waterproofing membrane [8]

fr feuille d'étanchéité [10]

ru гидроизолирующая прослойка [52]

en subgrade soil [12]

ru грунтовое основание [53]
en additional base course [2]

ru дополнительный слой основания [52]


de Deckschicht [1]

n surface course [1]

fr couche de roulement [1]

ru дорожное покрытие [53]de Fahrbahnbefestigung [1]

en road pavement [1]

fr chaussée [1]

ru дорожная одежда [53]de Tragschicht [1]

en road base [1]

fr couche de base [1]

ru дорожное основание [53]

зниженням їх величин залежно від міцнісних і деформаційних властивостей ґрунту земляного полотна і покриття

4.1.13 дренувальний шар

Шар дорожнього одягу, призначений для збирання і відведення води


4.1.14 жорсткий дорожній одяг

Дорожня конструкція, що містить шари, здатні працювати на розтягування, жорсткість і міцність яких практично не залежать від температури, вологості, тривалості дії навантаження і які зберігають суцільність протягом нормативного строку служби (ДБН В.2.3-4)

4.1.15 захисна лісосмуга

Лісові насадження у смузі відведення автомобільної дороги, що призначені для захисту дороги від снігових і піщаних заносів, лавин, селів, обвалів, вітрової і водної ерозії ґрунтів на прилеглих до дороги землях, для виконання санітарно-гігієнічних та естетичних функцій, для огородження транспортних засобів від несприятливих аеродинамічних впливів

4.1.16 зона транспортної розв'язки в різних рівнях

Територія в межах смуги відводу доріг, які перетинаються, та з'їздів розв'язки, що обмежується початком і кінцем перехідно-швидкісних смуг на основній та другорядній автомобільній дорозі (ДБН В.2.3-4)

4.1.17 зупиночна смуга

Частина узбіччя, яка частково або повністю має тверде покриття та призначена для зупинки автомобілів

4.1.18 капіляропереривальний прошарок

Конструктивний прошарок у нижній частині робочого шару земляного полотна, влаштований для запобігання високому підняттю капілярної води
de Entwässerungsschicht [1]

en drainage layer [1]

fr couche drainante [1]

ru дренирующий слой [53]


de starre Fahrbahnbefestigung [1]

en rigid pavement [1]

fr chaussée rigide [1]

ru жесткая дорожная одежда [52]

ru защитная лесополоса [52]en interchange zone [2]

ru зона транспортной развязки в разных уровнях [52]


ru остановочная полоса [53]
en capillary break layer [1]

ru капилляропрерывающая прослойка [53]


4.1.19 крайова смуга

Смуга проїзної частини, що прилягає до кромки узбіччя


4.1.20 кювет

Водовідвідна канава, що розташована вздовж підошви земляного полотна для збирання і відведення поверхневих вод, які стікають з проїзної частини і навколишньої місцевості

4.1.21 морозозахисний шар

Шар основи, який влаштовується з матеріалів, деформація здимання при промерзанні яких не перевищує 1 %

4.1.22 насип

Ділянка земляного полотна, штучно насипана і ущільнена, яка проходить вище поверхні землі


4.1.23 нежорсткий дорожній одяг

Дорожня конструкція, що містить шари, міцність яких залежить від температури, вологості та строку дії навантаження (ДБН В.2.3-4)

4.1.24 основа насипу земляного полотна

Масив грунту в умовах природного залягання, який розташований нижче насипу

4.1.25 перетин доріг

Вузол автомобільних доріг, де дороги, які сходяться, не перериваються і по кожній з них можливий наскрізний рух. Примітка. Перетин доріг залежно від їх значення та інтенсивності руху влаштовують в одному або різних рівнях

4.1.26 перехідно-швидкісна смуга

Смуга руху, що призначена для розгону або гальмування транспортних засобів під час їх виїзду із загального транспортного потоку або в'їзду до нього (ДБН В.2.3-4)


de Randstreifen [1]

en hard strip [1]

fr bande dérasée[1]

ru краевая полоса [53]


de Graben [1]

en ditch [1]

fr fossé [1]

ru кювет [52]


ru морозозащитный слой [53]
de Damm [1]

en embankment [1]

fr remblai [1]

ru насыпь [52]


de flexible Fahrbahnbefestigung [1]

en flexible pavement [1]

fr chaussée souple [1]

ru нежесткая дорожная одежда [52]


ru основание насыпи земляного полотна [52]
de Knotenpunkt [1]

en intersection [1]

fr intersection [1]

ru пересечение дорог [52]

en acceleration-deceleration lane [30]

ru переходно-скоростная полоса [52]

4.1.27 підошва насипу

Нижня поверхня насипу, який опирається на підстильний ґрунт

4.1.28 проїзна частина

Основний елемент автомобільної дороги. призначений для безпосереднього руху транспортних засобів.

Примітка. Залежно від інтенсивності руху транспортних засобів проїзна частина може бути одно-, дво-, три- або багатосмуговою (ДБН В.2.3-4)

4.1.29 розділювальна смуга

Конструктивно виділений елемент дороги, який розділяє проїзні частини з зустрічним рухом (центральна розділювальна смуга), а також проїзну частину від бокових доріг, спеціальних смуг руху на транспортних розв'язках (бокова розділювальна смуга) і не призначений для руху транспортних засобів і пішоходів