ДСТУ Б В.2.7-268:2011 (ГОСТ 15825-80, MOD)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КОЛЬОРОВИЙ

Технічні умови

(ГОСТ 15825-80, MOD)


ДСТУ Б В.2.7-268:2011

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 602; т/ф. 531-34-25 5)


Київ

Мінрегіон України

2012

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"

РОЗРОБНИКИ: Н. П'ятигорська (науковий керівник), О. Шляковська

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 414, чинний з 2012-12-01

 2. Національний стандарт відповідає ГОСТ 15825-80 "Портландцемент цветной. Технические условия", окрім нормативних посилань, наведених у додатку А до Національного вступу.

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15825-80)

ЗМІСТ

с

Національний вступ IV

Додаток А до Національного вступу "Перелік чинних або скасованих із заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 15825-80 "Портландцемент цветной. Технические условия" V

ГОСТ 15825-80 "Портландцемент цветной. Технические условия" 1

1. Технические требования 3

2. Правила приемки 6

3. Методы испытаний 6

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 8

5. Гарантии изготовителя 8


Національний вступ

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7:2001 "Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 15825-80 "Портландцемент цветной. Технические условия".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

У додатку А до Національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2011 р. міждержавні стандарти.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

ДОДАТОК А

до Національного вступу

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ЧИННИХ АБО СКАСОВАНИХ ІЗ ЗАМІНОЮ НА НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ МІЖДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ПРИЙНЯТИХ ДО 1992 РОКУ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ГОСТ 15825-80 "ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦВЕТНОЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

НД, на які є посилання

Відповідні національні НД

(станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола

ДСТУ Б В.2.7-188:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу

ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ГОСТ 965-78 Портландцементы белые. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-257:2011 Портландцементи білі. Технічні умови (ГОСТ 965-89, MOD) (чинний з 01.12.2012)

ГОСТ 2226-75 Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 4013-74 Камень гипсовый и гипсо-ангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Будівельні матеріали. Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови

ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа

ДСТУ Б В.2.7-202:2009 Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу

ГОСТ 6220-76 Красители органические. Пигмент голубой фталоцианиновый. Технические условия

Чинний


НД, на які є посилання

Відповідні національні НД

(станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

Чинний

ГОСТ 18172-80 Пигмент желтый железо-окисный. Технические условия

Чинний

ГОСТ 22236-85 Цементы. Правила приемки

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ГОСТ 22237-85 Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ОСТ 21-9-74 Минеральные добавки

Не чинний

ТУ 6-14-488-76 Пигмент зеленый фталоцианиновый

Не чинні

ТУ 14-9-50-73 Пероксид

Не чинні

ТУ 14-9-71-74 Руда железная красковая гематитовая

Не чинні


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦВЕТНОЙ

Технические условия

ГОСТ 15825-80ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва


1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР ИСПОЛНИТЕЛИ

Г.И. Чистяков (руководитель темы), Н.И. Комарова, А.Ф. Данилова,

Н.Е. Микиртумова
 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 01.12.80 № 182 с 1983-01-01

 1. ВЗАМЕН ГОСТ 15825-70

 2. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 22-73

 3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (НТД)


Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта

ГОСТ 310.1-76

3.1, 3.5

ГОСТ 310.2-76

3.1

ГОСТ 310.3-76

3.1

ГОСТ 310.4-81

1.12, 3.1

ГОСТ 965-78

1.4.1

ГОСТ 2226-75

4.2

ГОСТ 4013-74

1.4.5

ГОСТ 5382-73

3.2

ГОСТ 6220-76

1.16

ГОСТ 6613-86

1.15, 3.4

ГОСТ 18172-80

1.16

ГОСТ 22236-76

2.1

ГОСТ 22237-76

4.1

ТУ 6-14-488-76

1.16

ТУ 14-9-50-73

1.16

ТУ 14-9-71-74

1.16

ОСТ 21-9-74

1.4.3


6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1987 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦВЕТНОЙ

Технические условия ГОСТ 15825-80

Взамен

Coloured portland cement. Specifications ГОСТ 15825-70

Введен в действие с 1983-01-01


Настоящий стандарт распространяется на цветной портландцемент, изготовляемый совместным тонким измельчением белого и цветного портландцементного клинкера, минеральных и органических красителей, гипса и активной минеральной добавки. Цветной портландцемент применяется для изготовления цветных бетонов, растворов, отделочных смесей и цементных красок.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 1. По цвету портландцемент подразделяют на красный, желтый, зеленый, голубой, розовый, коричневый и черный.

 1. По механической прочности портландцемент подразделяют на марки: 300, 400 и 500.

 1. Портландцемент должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в порядке, установленном министерством-изготовителем.

 2. Портландцемент должен содержать не менее 80 % клинкера, не более 6 % активной минеральной добавки, не более 15 % минерального, искусственного или природного пигмента или не более 0,5 % органического пигмента от массы цемента.

 1. Белый клинкер должен быть белизной не менее 68 % абсолютной шкалы по ГОСТ 965-78.

 2. Допускается для портландцемента желто-красной гаммы и коричневого цвета применять отбеленный клинкер белизной не менее 40 % абсолютной шкалы, а для черного – обыкновенный клинкер.

 3. Активные минеральные добавки осадочного происхождения белизной не менее 68 % абсолютной шкалы должны удовлетворять требованиям ОСТ 21-9-74.

Допускается для портландцемента желто-красной гаммы и коричневого и черного цветов применять добавки белизной не менее 40 % абсолютной шкалы.

 1. Красящие пигменты должны обладать щелоче- и светостойкостью, не должны содержать примесей, оказывающих вредное влияние на морозостойкость и прочность цементного камня, и соответствовать нормативно-технической документации на пигменты и красители.

 2. Гипсовый камень должен удовлетворять требованиям ГОСТ 4013-74.

1.5. По согласованию с потребителем допускается введение в портландцемент при его помоле поверхностно-активных пластифицирующих и гидрофобизирующих добавок в количестве не более 0,3 % его массы в пересчете на сухое вещество.

 1. Допускается вводить в портландцемент специальные добавки, улучшающие его декоративные свойства, в количестве не более 2 % массы цемента.

 2. Содержание окиси магния (МgО) в клинкере не должно быть более 5 %, содержание свободной окиси кальция (СаОсв) не должно быть более 1,5 % по массе.

 3. Содержание ангидрида серной кислоты (SO3) в портландцементе не должно быть более 3,5 % массы цемента.

1.9. Портландцемент должен быть однородным по цвету в пределах отгружаемой партии и сохранять свой цвет при тепловлажностной обработке и воздействии ультрафиолетовых лучей.

 1. Цвет портландцемента должен соответствовать эталону, утвержденному Минстрой-материалов СССР.

 2. Эталоном служит образец портландцемента или цементная окраска. Образцы-эталоны утверждаются для каждого завода.

 3. Предел прочности образцов из цемента, изготовляемых и испытанных по ГОСТ 310.4-81 через 28 сут с момента изготовления, должен быть не менее значений, указанных в таблице.


Марка цемента

Предел прочности, кгс/см2

при изгибе

при сжатии

300

45

300

400

55

400

500

60

500


 1. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения.

 2. Портландцемент должен показывать равномерность изменения объема при испытании образцов кипячением в воде.

 3. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613-86 проходило не менее 90 % массы просеиваемой пробы.

 4. Цемент высшей категории качества должен удовлетворять следующим дополнительным требованиям:

обладать стабильными показателями прочности при сжатии, коэффициент вариации прочности для цемента марок 300 и 400 должен быть не более 5 %, а для цемента марок 500 - не более 3 %.

Красящие пигменты должны удовлетворять следующим нормативно-техническим документам:

для цементов красного и розового цвета - руда железная красковая гематитовая по ТУ 14-9-71-74;

для цементов голубого цвета - голубой фталоцианиновый пигмент по ГОСТ 6220-76;

для цементов желтого цвета - желтый железоокисный пигмент по ГОСТ 18172-80;

для цементов зеленого цвета - ззеолдечниыйй фталоцианиновый пигмент по ТУ 6-14-488-76;

для цементов коричневого цвета - смесь руды железной красковой гематитовой по ТУ 14-9-71-74 и пероксида по ТУ 14-9-50-73.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку портландцемента производят по ГОСТ 22236-76. При этом количество цемента в партии не должно превышать 500 т и быть не более вместимости силоса.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Определение физико-механических свойств цемента производят по ГОСТ 310.1-76 - ГОСТ 310.3-76, ГОСТ 310.4-81.

3.2. Химический анализ клинкера и цемента производят по ГОСТ 5382-73.

3.2.1. Содержание в клинкере окиси магния (МgО) и содержание добавок в цементе устанавливают по данным текущего контроля производства.

3.3. Проверку цвета цемента на соответствие эталону производят визуально сравнением интенсивности цвета цементной покраски или цементного порошка и эталона, находящихся друг от друга на расстоянии не более 5 см.