Оцінювання відповідності

Доведення того, що встановлені вимоги до продукції, процесу, системи, осіб або органу виконано (ДСТУ ISO/IEC 17000)

Діяльність щодо оцінювання відповідності третьою стороною

Дії щодо оцінювання відповідності, які виконує особа чи орган, незалежно від особи чи організації, що постачає об'єкт, і від користувача, зацікавленого в цьому об'єкті (ДСТУ ISO/IEC 17000)

Орган оцінювання відповідності

Орган, що надає послуги щодо оцінювання відповідності (ДСТУ ISO/IEC 17000)

Випробовування

Визначання однієї чи кількох характеристик об'єкта для оцінювання відповідності згідно з процедурою (ДСТУ ISO/IEC 17000)

Сертифікація

Підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, систем чи персоналу (ДСТУ ISO/IEC 17000)

Акредитація

Підтвердження відповідності третьою стороною, що стосується органу оцінювання відповідності, яке слугує офіційним доказом його компетентності для виконання конкретних завдань щодо оцінювання відповідності (ДСТУ ISO/IEC 17000)

Додаток В. Підрозділ В.1. У переліку позицій журналу у графі 2 слово "об'єм" замінити словом "обсяг", у графі 6 слово "строки" замінити словом "терміни".

Додаток В. Підрозділ В.2. У дев'ятому абзаці слово "строк" замінити словом "термін". Доповнити стандарт додатком Е в такій редакції:

"Додаток Е БІБЛІОГРАФІЯ

[1] Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (затверджено наказом Держстандарту України від 11.04.97 р. № 192)

[2] EN 197-2:2000 Cement - Part 2: Conformity evaluation (Цемент - Частина 2: Оцінювання відповідності)

[3] ISO 2854:1976 Statistical interpretation of data-Techniques of estimation and tests relating to means and variances (Статистичне опрацювання даних - Методи оцінювання та перевірки гіпотез про середні значення та дисперсії)".

ИЗМЕНЕНИЕ № З ДСТУ Б В.2.7-112-2002

Страница 1 Страниц 5

Строительные материалы. Цементы. Общие технические условия

1 РАЗРАБОТАНО: Государственное предприятие "Орган по сертификации цементов

"СЕПРОЦЕМ"

3 ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО приказ Министерства регионального развития и строительства
В ДЕЙСТВИЕ: Украины от 16.12.2008 р. № 611, дата введения с 2009-07-01

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ Титульный лист, стр. 1. Слово "Государственный" заменить словом "Национальный".

Содержание. Название раздела 3 "Определения" заменить на "Определение понятий". Дополнить перечень приложений ссылкой на "Приложение Е Библиография".

Раздел 2. Исключить из перечня нормативных документов:

"ДСТУ 1.7-2001, ДСТУ 2462-94, EN 196-1:1985, EN 196-3:1985, EN 196-6:1989, EN 197-1:2000, EN 197-2:2000, ISO 2854:1976, "Правила обязательной сертификации строительных материалов, изделий и конструкций".

Дополнить перечень следующими нормативными документами:

"ДСТУ EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2005, IDT) (Методы испытания цемента. Часть 1. Определение прочности)

ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення і рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005, IDT) (Методы испытания цемента. Часть 3. Определение сроков схватывания и равномерности изменения объема)

ДСТУ EN 196-6:2007 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:1989, IDT) (Методы испытания цемента. Часть 6. Определение тонкости помола)

ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT) (Цемент. Часть 1. Состав, технические условия и критерии соответствия для обычных цементов)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT) (Оценка соответствия. Словарь терминов и общие принципы)".

В разделе 2 уточнено наименование следующих нормативних документов:

"ДБН Г.1-4-95 Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві (Организационно-методические, экономические и технические нормативы. Правила перевозки, складирования и хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования в строительстве)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування (Система сертификации УкрСЕПРО. Знак соответствия. Форма, размеры, технические требования и правила применения)

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і підготовка проб (Строительные материалы. Цементы. Отбор и підготовка проб)

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови (Строительные материалы. Цементы общестроительного назначения. Технические условия)

ДСТУ Б В.2.7-66-98 Будівельні матеріали. Цементи. Номенклатура показників якості (Строительные материалы. Цементы. Номенклатура показателей качества)

ДСТУ Б В.2.7-91-99 Будівельні матеріали. В'яжучі мінеральні. Класифікація (Строительные материалы. Вяжущие минеральные. Классификация)

ИЗМЕНЕНИЕ № З ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Страница 2

ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Будівельні матеріали. Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови (Строительные материалы. Камень и щебень гипсовые и гипсоангидритовые для производства вяжущих материалов. Технические условия)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT) (Системы управления качеством. Основные положення и словарь терминов)".

Раздел 3. Название раздела 3 "Определения" заменить на "Определение понятий".

Подраздел 3.9 изложить в новой редакции:

"3.9 Производственный контроль качества цемента включает входной, операционный и приемочный контроль. Производственный контроль описан в технологическом регламенте производства цемента на данном предприятии".

Подраздел 3.10 изложить в новой редакции:

"3.10 Партия цемента - определенное количество цемента одного вида и марки (класса прочности), изготовленное предприятием в течение определенного времени при неизменной технологии и оформленное одним документом о качестве.

Примечание. Необходимо учитывать работу цементных предприятий без резерва в соответствии с мировой тенденцией, когда цементные силосы эксплуатируются не как установки периодического действия, а как установки непрерывного действия, т.е. с одновременной загрузкой-выгрузкой цемента. Поэтому в журнале операционного контроля процесса помола (при формировании партии цемента) следует обязательно указывать время и дату отбора проб, характеризующих данную партию, для подтверждения прослеживаемое™ указанной партии цемента"

Подраздел 3.17 изложить в новой редакции:

"3.17 Фирма-отгрузочный центр (далее - ФОЦ) - предприятие, которое не изготавливает цемент, имеет оборудование для приемки цемента навалом, хранения его, упаковки и отгрузки потребителям (торговым посредникам) и несет полную ответственность за качество отгруженной упакованной продукции".

Подраздел 3.18 Слово "насыпного" заменить словом "навалом".

Подраздел 3.20. Ссылку: "ДСТУ 2462" заменить ссылкой "ДСТУ ISO/IEC 17000:2007".

Пункт 5.4.2 изложить в новой редакции: "5.4.2 Для упаковки используют:

 • при упаковывании цемента по 25 кг - трех-, четырехслойные бумажные мешки указанных
  марок в соответствии с ГОСТ 2226;

 • при упаковывании цемента по 50 кг - бумажные пятислойные или шестислойные мешки в
  соответствии с ГОСТ 2226, сшитые или склеенные с закрытой горловиной с клапаном марок НМ,
  БМ или БМП, а также по согласованию с потребителем - четырехслойные бумажные мешки и
  комбинированные с полиэтиленовой пленкой;

 • мягкие контейнеры с водонепроницаемым вкладышем или иная упаковка, надежно сох-
  раняющая цемент, по соответствующим нормативным документам;

 • при мелком упаковывании - полиэтиленовые пакеты, банки или иную упаковку по соответ-
  ствующим нормативным документам".

Пункт 5.4.3 изложить в новой редакции:

"5.4.3 Допускается использовать другие мешки отечественного или импортного производства с меньшим количеством слоев. Предприятие-потребитель должно проверять качество таких мешков и оформлять соответствующий акт. Для проверки полученной партии мешков методом произвольного отбора формируют выборку, как минимум из 10 мешков, которые испытывают на прочность, подвергая ударным нагрузкам, возникающим при сбрасывании с заданной высоты на площадку.

Число ударов (сбрасываний) наполненных цементом мешков из выборки должно быть не меньше:

ИЗМЕНЕНИЕ № З ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Страница 3

 • шести - при сбрасывании с высоты 90 см;

 • двух - при сбрасывании с высоты 150 см.

Партию мешков считают принятой, если в выборке окажется не более одного мешка с повреждениями, влияющими на сохранность цемента.

Если в выборке окажется более одного поврежденного мешка, то выполняют проверку мешков по удвоенной выборке.

По результатам контроля удвоенной выборки партию мешков считают соответствующей требованиям данного стандарта, если не больше чем два мешка имеют повреждения".

Пункт 5.4.4 изложить в новой редакции:

"5.4.4 Средняя масса нетто цемента в мешках при упаковывании по 50 кг должна быть (50 ± 0,5) кг, при упаковывании по 25 кг - (25 ± 0,25) кг. Отклонение средней массы нетто цемента в мешках, мягких контейнерах или в соответствующей стандартной упаковке не должно быть больше ± 1,0 % от указанной на упаковке".

Пункт 5.4.5 изложить в новой редакции:

"5.4.5 Среднюю массу нетто цемента в мешках, мягких контейнерах или в соответствующей иной стандартной упаковке определяют, отнимая от средней массы брутто цемента в упаковке среднюю массу пустой упаковки. Для определения этих показателей взвешивают 20 упаковок с цементом, отобранных выборочно со склада при хранении цемента или при его упаковывании, и 20 пустых упаковок, также отобранных выборочно со склада, и результаты делят на 20".

Пункт 5.4.6 изложить в новой редакции:

"5.4.6 Отклонение массы нетто цемента в мешке, мягком контейнере или в соответствующей иной стандартной упаковке от указанного на упаковке не должно превышать ± 2 %. При мелком упаковывании масса нетто отдельной упаковки должна быть (3 ± 0,05) кг, (5 ± 0,05) кг, (10 ± 0,3) кг, (20 ± 0,3) кг".

Пункт 5.4.7 изложить в новой редакции:

"5.4.7 Контрольную проверку отклонений средней массы нетто цемента в мешках необходимо выполнять не меньше одного раза в месяц каждого вида и марки цемента, который упаковывают".

Пункты 5.4.8 и 5.4.9 исключить.

Пункт 5.5.2 В первом предложении слова "при мелкой расфасовке" заменить словами "при мелком упаковывании"

Пункт 5.5.3. Восьмую строку изложить в новой редакции: "- массу нетто цемента в отдельной упаковке".

Пункт 5.5.4 Первое предложение изложить в новой редакции:

"При мелком упаковывании для поставки цемента в розничную торговлю на тару, в которую укладывают отдельные упаковки, наклеивают этикетку"

Пункты 5.5.6 исключить.

Подраздел 7.1 изложить в новой редакции:

"7.1 Соответствие свойств цемента требованиям нормативного документа оценивают на основе анализа данных производственного контроля и результатов приемо-сдаточных испытаний. Свойства, методы и оптимальную периодичность испытаний цемента, выполняемых производителем, определяет соответствующий нормативный документ на конкретный вид цемента и технологический регламент предприятия на его производство".

Подраздел 7.2. Во втором предложении слова "из одних исходных материалов" исключить. Третье предложение изложить в новой редакции:

ИЗМЕНЕНИЕ № З ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Страница 4

"Объем партии, за исключением отгрузки в судах, должен составлять в зависимости от объема производства цемента:

 • не больше 1,5 тыс. т при выпуске цемента до 500 тыс. т в год;

 • не больше 2,5 тыс. т при выпуске цемента от 500 тыс. т в год до 1500 тыс. т в год;

 • не больше 3,5 тыс. т при выпуске цемента от 1500 тыс. т в год до 4000 тыс. т в год."
  В четвертом предложении слово "размер" заменить словом "объем".

Подраздел 7.6 изложить в новой редакции:

"7.6 Для цементов общестроительного назначения (типы I, II, III, IV, V согласно ДСТУ Б В.2.7-46) группу по эффективности пропаривания цемента данной партии определяют в соответствии с приложением Б на основе средних результатов испытаний активности при пропаривании партий цемента данного вида и марки (класса прочности) за предыдущий месяц по согласованию с потребителем, или по результатам испытаний активности цемента при пропаривании данной партии, поставляемой потребителю".

Подраздел 7.13 Восьмой абзац изложить в новой редакции:

"- нормальную густоту цементного теста данной партии или среднюю нормальную густоту цементного теста по результатам приемо-сдаточных испытаний цемента данного вида за предыдущий месяц по согласованию с потребителем"

Подраздел 9.1 изложить в новой редакции:

"9.1 Фирма-отгрузочный центр, которая приобретает у производителя сертифицированный цемент навалом, обязана проводить сертификацию упакованной продукции в соответствии с Правилами обязательной сертификации строительных материалов, изделий и конструкций [1]"

Подраздел 10.2. Во втором абзаце ссылки: "EN 196-1, EN 196-3, EN 196-6" заменить ссылками: "ДСТУ EN 196-1, ДСТУ EN 196-3, ДСТУ EN 196-6".