Це фактично об'єднує Єврокоди з положеннями директив Ради та/або з рішеннями Комісії відносно європейських стандартів (наприклад, Директиви Ради 89/106/ЄЕС про будівельні вироби - ДСП - та Директиви ради 93/37/ЄЕС, 92/50/ЄЕС і 89/440/ЄЕС на громадські роботи та послуги відповідно до директив Європейської асоціації вільної торгівлі, які введено з метою створення внутрішнього ринку).


Структура програми Єврокодів містить такі стандарти і, як правило, складається з декількох частин:


EN 1990:2002 Єврокод. Основи проектування конструкцій

EN 1991 Єврокод 1. Дії на конструкції

EN 1992 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій

EN 1993 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій

EN 1994 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетоних конструкцій

EN 1994 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій

EN 1994 Єврокод 6. Проектування кам'яних споруд

EN 1994 Єврокод 7. Геотехнічне проектування

EN 1998 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій

EN 1999 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій.

This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council’s Directives and/or Commission’s Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products – CPD – and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services andequivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).The Structural Eurocode programme comprises the following standards, generally consisting ofa number of Parts:


EN 1990:2002 Eurocode: Basis of Structural Design

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

У стандартах Єврокодів визнано відповідальність органів регулювання у кожній державі і гарантовано право на визначення показників відносно правил техніки безпеки на національному рівні, якщо ці показники в різних країнах відрізняються.

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.


Статус і сфера застосування Єврокодів


Держави-члени ЄС і ЄАВТ визнають, що Єврокоди служать як довідкові документи для таких цілей:


Status and field of application of Eurocodes


The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference

– як засіб доведення відповідності будівель і споруджень цивільного будівництва основним вимогам Директиви Ради 89/106/ЄЕС, і, зокрема, найважливішим вимогам № 1 – Механічна міцність і стійкість і основним вимогам № 2 – Пожежна безпека;

– як основу для детального викладення в договорах на будівельні роботи і на необхідні інженерні комунікації;

– як структуру для створення гармонізованих технічних специфікацій на будівельні вироби (стандарти EN і ETA).

Оскільки Єврокоди стосуються виконання будівельних робіт, вони безпосередньо пов'язані з пояснювальними документами2 на які наводяться посилання в статті 12 Директив з будівельних виробів, навіть якщо вони відрізняються від гармонізованих стандартів на вироби3. Тому технічні комітети CEN і робочі групи Європейської асоціації вільної торгівлі EFTA, розробляючи стандарти на будівельні вироби, мають належним чином враховувати технічні аспекти Єврокодів для забезпечення повної відповідності останнім.2Відповідно до пункту 3.3 CPD основним вимогам (ER) необхідно надати конкретну форму в пояснювальних документах для створення необхідних зв'язків між основними вимогами і мандатами для гармонізованих EN і ETAG/ETA.


3Відповідно до статті 12 CPD пояснювальні документи мають:

а) надавати конкретну форму основним вимогам щодо гармонізації термінології та технічної бази, із зазначенням класів або рівнів для кожної вимоги окремо за необхідності;

b) встановлювати методи співвідношення цих класів або рівнів вимог з технічними умовами, наприклад, з методами розрахунку і впровадження, технічних правил проектування тощо;

с) бути основою для створення гармонізованих стандартів і керівних принципів для європейських технічних узгоджень. Єврокоди фактично виконують аналогічні функції відносно основної вимоги ER 1 і частини ER 2.

documents for the following purposes:

– as a means to prove compliance of building and civil engineering works with

the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement N°1 – Mechanical resistance and stability – and Essential Requirement N°2 – Safety in case of fire;

– as a basis for specifying contracts for construction works and related engineering services ;

– as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction products(ENs and ETAs)


The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents2 referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product standards3. Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately considered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving full compatibility of these technical specifications with the Eurocodes.


2 According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs.

3 According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall:

a) give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary ;

b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc. ;


с) serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.У Єврокодах представлено основні принципи проектування, розрахунку і визначення розмірів цілісних несних конструкцій і складових елементів при використанні в звичайному і передовому будівництві. Вони не поширюються на нестандартні конструкції або умови проектування, для яких необхідно додатково використати експертні оцінки.


Національні редакції ЄврокодуНаціональні стандарти, що відповідають Єврокоду, мають містити повний текст Єврокода (включаючи всі додатки) у вигляді, опублікованому CEN, за можливості, з національною титульною сторінкою і національною передмовою, а також національним додатком.

Національні додатки можуть містити дані лише за тими параметрами, які в Єврокоді не було наведено і які підлягають визначенню на національному рівні. Ці параметри (NDP) діють при проектуванні конструкцій висотних будов і будівель цивільного будівництва у відповідній державі, тобто:

– значення коефіцієнтів надійності та/або класи, яким в Єврокодах наведено альтернативи;

– значення, для яких в Єврокоді наведено лише символ параметру ;


– специфічні для певної країни дані (географічні, кліматичні, тощо), наприклад, карти снігового навантаження;

– процедури, для яких наводяться альтернативні процедури в Єврокоді;

- рішення щодо застосування довідкових додатків;

– посилання на додаткову інформацію, що не суперечить використанню Єврокоду.

The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.


National Standards implementing Eurocodes


The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex.


The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e.:– values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode;


– values to be used where a symbol only is given in the Eurocode;


– country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. snow map;– the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode;

– decisions on the application of informative annexes;

– references to non-contradictory complementary information to assist the user to apply the Eurocode.


Зв'язки між Єврокодами і узгодженими технічними умовами (ENs та ETAs)


Слід забезпечити узгодженість між технічними умовами на будівельні матеріали і технічними правилами виконання робіт4. Крім того, вся інформація, що супроводжує CE маркування проектної документації, яка відноситься до Єврокодів, має чітко вказувати, які встановлювані на національному рівні параметри лежать в їх основі.

Додаткова інформація про стандарт EN 1995-2

EN 1995 включає основні принципи і правила безпеки, придатності до експлуатації і міцності дерев’яних конструкцій для будівництва мостів.


У EN 1995-2 додатково наводено норми проектування до основних норм, викладених у стандарті EN 1995-1-1, а також у EN 1995-1-1 і EN1990: 2002 та у відповідній частині EN 1991.

Значення коефіцієнтів надійності та інших параметрів надійності рекомендуються як основні показники, що забезпечують належний рівень надійності. Вони також враховують належний рівень виконання робіт і управління якістю. При використанні EN 1995-2 як базового документа, в інших нормативних документах CEN/TC слід приймати ті ж самі значення коефіцієнтів.

Національний додаток для EN 1995-2

У цьому стандарті деякі величини супроводжуються примітками, які вказують, що ці величини можуть встановлюватися за вибором конкретної країни.

4див. статтю 3.3 і статтю 12 CPD, а також розділи 4.2, 4.3.1, 4.3.2 і 5.2 ID 1

Тому Національний стандарт EN 1995-2 має містити національний додаток, в якому буде визначено всі параметри, що необхідні для використання при проектуванні мостів, які будуть побудовані у відповідній країні.

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

There is a need for consistency between the harmonised technical specifications for construction products and the technical rules for works4. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes shall clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.


Additional information specific to EN 1995-2

EN 1995 describes the Principles and requirements for safety, serviceability and durability of timber bridges. It is based on the limit state concept used in conjunction with a partial factor method.

For the design of new structures, EN 1995-2 is intended to be used, for direct application, together with EN 1995-1-1 and EN1990:2002 and relevant Parts of EN 1991.

Numerical values for partial factors and other reliability parameters are recommended as basic values that provide an acceptable level of reliability. They have been selected assuming that an appropriate level of workmanship and of quality management applies. When EN 1995-2 is used as a base document by other CEN/TCs the same values need to be taken.National annex for EN 1995-2


This standard gives alternative procedures, values and recommendations with notes indicating where national choices may have to be made.


4 see Art.3.3 and Art.12 of the CPD, as well as clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1.

Therefore the National Standard implementing EN 1995-2 should have a National annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of bridges to be constructed in the relevant country.


Вибір на рівні країни допускається в таких положеннях стандарту EN 1995-2:

2.3.1.2 (1) Класи тривалості навантаження

2.4.1 Розрахункові значення коефіцієнтів надійності за матеріалом

7.2 Граничні значення відхилень

7.3.1 (2) Демпфірування відносини

National choice is allowed in EN 1995-2 through clauses:

2.3.1.2(1) Load-duration assignment


2.4.1 Partial factors for material properties

7.2 Limiting values for deflection

7.3.1(2) Damping ratios


Розділ 1 Загальні положення  1. Сфера застосування


1.1.1 Сфера застосування EN 1990

(1) Р EN 1990 застосовують до проектування будівель і будівельних робіт з деревини (суцільної деревини, пиломатеріалу, струганого пиломатеріалу або у формі жердини, дощатоклейових елементів або дерев'яних елементів конструкцій, наприклад, бруса на основі клейового шпону) або дерев'яних плит, які з'єднано за допомогою клейових речовин або механічних з'єднань. Він відповідає принципам і вимогам безпеки та придатності до експлуатації конструкцій, а також основам проектування та перевіркам, що регламентовані EN 1990:2002.


Section 1 General  1. Scope


1.1.1 Scope of EN 1990

(1)P EN 1990 applies to the design of buildings and civil engineering works in timber (solid timber, sawn, planed or in pole form, glued laminated timber or wood-based structural products e.g. LVL) or wood-based panels jointed together with adhesives or mechanical fasteners. It complies with the principles and requirements for the safety and serviceability of structures, and the basis of design and verification that are given in EN 1990:2002.

(2) Р EN 1990 розглядає лише вимоги до механічного опору, надійності експлуатації, міцності та вогнестійкості дерев'яних конструкцій. Інші вимоги, такі як, наприклад, тепло- або звукоізоляція, не розглядаються.

(2)P EN 1990 is only concerned with requirements for mechanical resistance, serviceability, durability and fire resistance of timber structures. Other requirements, e.g concerning thermal or sound insulation, are not considered.

(3) EN 1990 призначено для застосування разом з:

EN 1990:2002 Єврокод. Основи проектування конструкцій;

EN 1991 Дії на конструкції.

EN на будівельні вироби, що відносяться до дерев'яних конструкцій.

EN 1998 Проектування сейсмостійких конструкцій, якщо дерев'яні конструкції розташовані в сейсмічних районах.

(3) EN 1990 is intended to be used in conjunction with:

EN 1990:2002 Eurocode – Basis of structural design

EN 1991 “Actions on structures”

EN´s for construction products relevant to timber structures

EN 1998 “Design of structures for earthquake resistance”, when timber structures are built in seismic regions(4) EN 1990 поділено на такі частини:

EN 1995-1 Загальні положення

EN 1995-2 Мости.

(5) EN 1995-1 Загальні положення містить:

EN 1995-1-1 Загальні положення. Загальні правила і правила для споруд.

EN 1995-1-2 Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість.

(4) EN 1990 is subdivided into various parts:

EN 1995-1 General

EN 1995-2 Bridges

(5) EN 1995-1 “General” comprises:


EN 1995-1-1 General – Common rules and rules for buildings

EN 1995-1-2 General – Structural Fire Design

1.1.2 Сфера застосування EN 1995-2


(1) EN 1995-2 розглядає загальні правила проектування конструкційних частин мостів, тобто елементів конструкції, які важливі для надійності цілісного моста або його основних частин, які виготовлено з деревини або з інших дерев’яних матеріалів, окремо або в сполученні з бетоном, сталлю або іншими матеріалами.

(2) У EN 1995-2 розглянуто такі питання:

Частина 1. Загальні положення

Частина 2. Основа проектування

Частина 3. Властивості матеріалів

Частина 4. Міцність

Частина 5. Основи розрахунку

Частина 6. Граничні стани за міцністю

Частина 7. Граничні стани за придатністю до експлуатації

Частина 8. З'єднання

Частина 9. Деталізація конструкцій і контроль.

(3) У частині 1 та частини 2 наведено пункти на додаток до тих, що встановлені в EN 1990:2002 «Єврокод: Основи проектування конструкцій».

(4) Якщо не встановлено іншого, застосовують EN 1995-1-1.


1.2 Нормативні посилання


(1) Наступні нормативні документи містять положення, які, за допомогою посилань у цьому документі, складають положення даного Європейського стандарту. Для датованих посилань подальші їх зміни або перегляд не застосовують. Заохочуються дослідження можливостей застосування останніх видань нормативних документів, що наводяться нижче, сторонами за угодами, які основані на справжньому Міжнародному стандарті. Для недатованих посилань застосовують останнє видання нормативного документа, на який зроблено посилання.

1.1.2 Scope of EN 1995-2


(1) EN 1995-2 gives general design rules for the structural parts of bridges, i.e. structural members of importance for the reliability of the whole bridge or major parts of it, made of timber or other wood-based materials, either singly or compositely with concrete, steel or other materials.(2) The following subjects are dealt with in EN 1995-2:

Section 1: General

Section 2: Basis of design

Section 3: Material properties

Section 4: Durability

Section 5: Basis of structural analysis

Section 6: Ultimate limit states


Section 7: Serviceability limit states


Section 8: Connections

Section 9: Structural detailing and control

(3) Section 1 and Section 2 also provide additional clauses to those given in EN 1990:2002 “Eurocode: Basis of structural design”.

(4) Unless specifically stated, EN 1995-1-1 applies.


  1. Normative references


(1) The following normative documents contain provisions which, through references in this text, constitute provisions of this European standard. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this European standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references the latest edition of the normative document referred to applies.