____________________________________________________________________

назва стандарту

1 РОЗРОБЛЕНО:____________________________________________________________________

назва організації-розробника (організацій-розробникіа) та її відомча підпорядкованість


2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: _______________________________________________

назва центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації

наказ__________________________від_______________________№__________


ТЕКСТ Д.2

Форма другої і подальших сторінок «Зміни» до стандарту


Зміна №_______________ ____________________

чергове число позначення стандарту

Сторінка______


ТЕКСТДОДАТОК Е (обов'язковий)

ДОДАТОК Е .ФОРМА АРКУША УХВАЛЕННЯ СТАНДАРТУ

ПРИЙНЯТО

назва центрального органу виконавчої

влади у сфері стандартизації, дата

і номер наказу (зазначають після прийняття)

АРКУШ УХВАЛЕННЯ

______________________________________________________________________

назва стандарту

______________________________________________________________________

позначення стандарту (зазначають після ухвалення)

______________________________________________________________________

організація-розробникКерівник (заст. керівника) особистий підпис Ім'я, прізвище

організації-розробника

та назва організації

Керівник служби особистий підпис ім'я, прізвище

стандартизації або

уповноважена особа (за наявності)

Керівник підрозділу особистий підпис ім'я, прізвище

організації розробника

Керівник розробки. особистий підпис ім'я, прізвище

посада

Відповідальний виконавець, особистий підпис ім'я, прізвище

посада

Виконавець. особистий підпис ім'я, прізвище

посада

Виконавець, особистий підпис ім'я, прізвище

Посада


Співвиконавці:


Керівник (заст. керівника) особистий підпис Ім'я, прізвище

та назва організації-співвиконавця

Керівник підрозділу особистий підпис Ім'я, прізвище

організації-співвиконавця

Керівник розробки, посада особистий підпис Ім'я, прізвище

Відповідальний виконавець, особистий підпис їм я. прізвище

посада

Виконавець, особистий підпис Ім'я, прізвище

посада

Виконавець, особистий підпис Ім'я, прізвище

посада


ПОГОДЖЕНО


назва відомства, організації вихідні реквізити листа погодження

назва відомства, організації вихідні реквізити листа погодження

назва відомства, організації вихідні реквізити листа погодження

назва відомства, організації вихідні реквізити листа погодження

назва відомства, організації вихідні реквізити листа погодження


Примітка 1. Якщо частина Інформації не вміщується на одній сторінці, то її розміщують на чергових сторінках з посилками «див. на черговій сторінці».

Примітка 2. Аркуш ухвалення підписують керівники (або заступники керівників) організації-розробника та орга-нізації-співвиконавця, керівник розробки, всі розробники проекту, зазначені у Передмові.

Примітка 3. Зазначають усі організації, що є співвиконавці у розробпенні стандарту.

Примітка 4. Під грифом «ПОГОДЖЕНО» подавати перелік листів погодження всіх організацій, що погодили стандарт.

ДОДАТОК Ж (довідковий)


ДОДАТОК Ж. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ НА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИНАХ

Цей додаток містить додаткові до наведених у 7.1 відомості щодо оформлення проектів стандартів за допомогою обчислювальної техніки.

Ж.1 Проект стандарту виконують з одного боку аркуша. Для друкування треба використовувати білий папір формату А4 (210 мм х 297 мм).

Ж.2 Рекомендовано на сторінках проекту використовувати береги такої ширини, не менше (розміри подано для книжкової орієнтації аркуша):

— верхній — 20 мм;

— нижній — 20 мм;

— лівий — 25 мм;

— правий —10 мм.

Берег для підшивання (верхній для альбомної орієнтації аркуша, лівий для книжкової орієнтації аркуша) дозволено збільшувати до 35 мм.

Ж.З Основний текст стандарту, написи на рисунках, у таблицях, колонтитулах тощо треба виконувати шрифтом одного типу і розміру.

Щоб уможливити прочитання тексту проекту стандарту на різних обчислювачах рекомендовано користуватися найпоширенішими текстовими редакторами та шрифтами. На поточний момент масу таким редактором є Word (версія 97 і вище), а шрифтами —Times New Roman та Arial, які постачають з більшістю сучасних обчислювачів.

Ж.4 Висота шрифту у разі виконання проекту машинним способом повинна бути сумірною з висотою шрифту конторської друкарської машини.

Ж.5 Відстань між рядками повинна бути не менша ніж дві висоти шрифту (в головці таблиці — одна висота шрифту).

Ж.6 Згідно з положеннями Ж.4 та Ж.5 треба друкувати проект стандарту шрифтом розміру 14 пунктів через півтора — два міжрядкових інтервали.

Шрифтом 14 пунктів через один інтервал можна друкувати назву на першій сторінці проекту стандарту.

Шрифтом 12 пунктів через один міжрядковий інтервал можна друкувати:

— «Передмову»;

— «Зміст»;

— таблиці (якщо таблиця не становить основний текст стандарту);

— примітки;

— приклади;

— бібліографічні дані.

Шрифтом 10 пунктів через один міжрядковий інтервал можна друкувати:

— текст виноски в кінці сторінки;

— підрядковий текст у формах документів.

Інший розмір шрифту для друкування проекту стандарту чи окремих його елементів можна використовувати за погодженням із Замовником та зважаючи на специфіку конкретних, елементів стандарту.


Ж.7 Відстань між заголовками розділу, підрозділу, приміткою, прикладом та попереднім і подальшим текстом, а також між заголовками розділу і підрозділу має становити не менше ніж дві висоти шрифту.


Ж.8 Відстань між основами рядків заголовка (якщо заголовок розміщено на кількох рядках) має бути така, як і в основному тексті.


Ж.9 Машинний файл проекту стандарту має бути складено не менше ніж з двох розділів:

— розділ 1 для передньої частини стандарту;

— розділ 2 для основної частини стандарту.


Ж.10 Має бути встановлено такі параметри сторінки:

— дзеркальне розташування берегів;

— книжкова орієнтація аркуша;

— розрізнення колонтитулів парних і непарних сторінок;

— виокремлення колонтитулів для першої сторінки тільки для розділу 1;

— формат номера сторінки: великі римські цифри для розділу 1 і арабські цифри для розділу 2;

— початковий номер сторінки: І —для розділу 1; 1 —для розділу 2.


Ж.11 Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту стандарту. Розмір відступу визначає розмір шрифту. Рекомендований розмір відступу — 4 або 5 знаків (в метричній системі мір це становить приблизно 1.25 см).

Ж.12 Готуючи проект до прийняття, окремі фрагменти тексту треба виділяти шрифтом.

Ж.12.1 Великими літерами виділяють:

— заголовки передніх структурних елементів стандарту («ПЕРЕДМОВА», «ЗМІСТ», «ВСТУП»);

— заголовки пунктів «Передмови»;

— основний складник назви стандарту на титульному аркуші;

— заголовки структурних елементів найвищого рівня підпорядкованості (розділів та додатків);

— індекси та реєстраційні номери стандартів.

Ж. 12.2 Напівгрубим шрифтом виділяють:

— назву стандарту на титульному аркуші;

— назву стандарту українською мовою на першій сторінці проекту;

— заголовки передніх структурних елементів стандарту;

— прізвища розробників у «Передмові»;

— заголовки структурних елементів (розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів), за їх наявності;

— позначення, статус і назву додатків;

— слова «Примітка», «Рисунок__». «Рисунок__, аркуш__», «Таблиця__» біля відповідних структурних елементів;

— стандартизовані терміни в розділі «Терміни та визначення понять», їхні короткі форми та тер-міни-синоніми;

— вислів «Ключові слова» в бібліографічних даних.

Ж.12.3 Похилим світлим шрифтом виділяють:

— слово «Приклад» біля відповідного структурного елемента;

— іншомовні відповідники стандартизованих термінів у розділі «Терміни та визначення понять»;

— недозволен! для вживання в нормативних документах терміни-синоніми, які відмічено позначкою «Нд»;

— фізичні та математичні величини в тексті проекту та у формулах чи інших виразах.

Ж.12.4 Напівгрубим похилим шрифтом виділяють:

— слова «Вилучено», «Долучено», «Змінено» у тексті проекту «Зміни» до стандарту;

Ж.12.5 Шрифтом меншого розміру виділяють:

— текст виноски в кінці сторінки;

— слово «Примітка» і текст примітки;

— текст у таблиці (за потреби, беручи до уваги специфіку поданого в ній матеріалу);

— підрядковий текст у формах документів.

Ж.13 На титульному аркуші проекту стандарту під позначенням стандарту друкують у круглих дужках номер редакції.

Приклад

ДСТУ ISO 22222:____

(Проект, третя редакція)

Ж.14 За потреби впорядкованого подання у проекті стандарту абетково-цифрових елементів, які записано однією або кількома різними абетками і (або) цифрами, програми сортування обчислювачів мають їх розміщувати в такому порядку:

— за українською абеткою та іншими кириличними абетками;

— за латинською абеткою;

— за грецькою абеткою;

— за іншими абетками;

— познаки та скорочення, які починаються числами — в послідовності зростання цих чисел

Ж.15 Для таблиць, розміщених на кількох сторінках, слова «Продовження таблиці__» на чергових після першої сторінки та «Кінець таблиці__» на останній сторінці з таблицею у разі друкування

проекту стандарту за допомогою обчислювачів можна не подавати.

Ж.16 Рисунки, виконані текстовим редактором Word, треба згруповувати як один графічний об'єкт.

Ж.17 Форматуючи текст проекту стандарту, треба користуватися тільки інструментальними засобами текстового редактора. Використовувати для форматування тексту символи «Проміжок» і «Табуляція» не рекомендовано»

Ж.18 Набирати формули треба формульним редактором.


ДОДАТОК И (обов'язковий)


ДОДАТОК И. ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТУ «ПІДПИС» У ДОКУМЕНТАХ З ПИТАНЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

И.1 Реквізит «Підпис» у документах з питань стандартизації повинен мати такі складники.

— назва посади особи, яка підписує документ;

— особистий підпис, виконаний на першому примірнику документа власноручно;

— розкриття підпису.

И.2 Можливі такі різновиди зазначення назви посади:

— скорочена назва посади, якщо документ надруковано на бланку організації;

— повна назва посади, якщо документ надруковано не на бланку і призначено використовувати в організації;

— повна назва посади із зазначенням назви організації, якщо документ надруковано не на бланку і призначено використовувати за межами організації.

И.3 Розкриття підпису обов'язково має містити ім'я особи, що підписує документ, як загальна власна назва людини.

Ім'я особи може містити такі складники:

— основне ім'я, одержане особою при народженні:

— прізвище як власна назва роду, до якого належить особа;

— ім'я по батькові;

— інші складники залежно від національності та відповідних національних традицій особи, що підписує документ.

Для нормативних документів переважною формою розкриття підпису має бути:

— основне ім'я або перша літера імені (основний ініціал);

— прізвище.

ДОДАТОК К Бібліографія


1 ISO/IEC Directives. Part 2: Rules for the structure and drafting of international Standards, fours edition.2001 (ISO/IEC Директива. 4.2. Правила будови та оформлення міжнародних стандатів, четверта редакція,2001)

2 Англо-український словник. У 2-х томах/ Склав М.І.Балла – Київ – Освіта,1996.

3 Словник української мови. В 11-ти томах – Київ – Наукова Думка, 1970-1980

4 Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (ведення ЄДРПОУ здійснює Державний комітет статистики України)

5 ГОСТ 1.5-93 Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.


Дорогий читач!


Цей ДСТУ відредаговано та приведено до нормального вигляду спеціально для тебе силами сайту Державні Будівельні Норми України.


Якщо виникнуть додаткові питання чи побажання – пишіть нам та залишайте коментарі на сайті. А щоб слідкувати за новими документами підпишіться на наші сторінки у соціальних мережах:     .Зробимо Україну достойною країною!61