ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Обладнання будинків і споруд
ВИРОБИ САНІТАРНІ КЕРАМІЧНІ.

ТИПИ ТА ОСНОВНІ РОЗМІРИ

ДСТУ Б В.2.5-12-98

(ГОСТ 30493-96)

Видання офіційне

ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ.

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 30493-96


Издание официальноеДержавний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

Київ 1998

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации,

техническому нормированию

и сертификации в строительстве (МНТКС)

ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)


Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним, інститутом будівельної кераміки Російської Федерації

(НИИстройкерамика)


ВНЕСЕНИЙ

Мінбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування та стандартизації в будівництві (МНТКБ) 11 грудня 1996 р.


За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка Азербайджан

Держбуд

Республіка Вірменія

Міністерство містобудування

Російська Білорусь

Держбуд

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Республіка Молдова

Міністерство архітектури та будівництва

Російська Федерація

Мінбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Республіка Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держбуд


3 ВВЕДЕНИЙ

Наказом Держбуду України № 110

від 25.05.98 р. на заміну ГОСТ 755-85, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85,

ГОСТ 26901-86, СТ СЕВ 1002-78Цей державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Научно-исследовательским институтом строительной керамики Российской Федерации (НИИстройкерамика)

ВНЕСЕН

Минстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техничес-кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.


За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управ-ления строительством

Республика Азербайджан

Госстрой

Республика Армения

Министерство градостроительства

Республика Беларусь

Госстрой

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызкая Республика

Госстрой

Республика Молдова

Департамент архитектуры и строительства

Российская Федерация

Минстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госстрой


3 ВЗАМЕН

ГОСТ 755-85, ГОСТ 21485.4-76,

ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85,

ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86,

СТ СЭВ 1002-78
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения секретариата Межгосударствен-ной научно-технической комиссии по стандарти-зации, техническому нормированию и сертифика-ции в строительстве


© Укрархбудінформ

ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)Зміст Содержание


1 Галузь використання 1

2 Нормативні посилання 1

3 Типи та основні розміри 1

4 Вказівки щодо монтажу 13

Додаток А

Елементи основних виробів 15

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки 1

3 Типы и основные размеры 2

4 Указания по монтажу 13

Приложение А

Элементы основных изделий 15

ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Обладнання будинків і споруд

Вироби санітарні керамічні.

Типи та основні розміри

Оборудование зданий и сооружений

Изделия санитарные керамические.

Типы и основные размеры

Engineering eguipment of buildings

and constructions

Ceramic sanitary ware.

Tupes and principal dimensions

ДСТУ Б В.2.5-12-98

(ГОСТ 30493-96)Чинний від 1999-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


Цей стандарт поширюється на санітарні керамічні (фарфорові, напівфарфорові та фаянсові) умивальники, п'єдестали для умивальників, унітази, змивні бачки, біде, пісуари і встановлює їх типи та основні розміри.


Вироби санітарні керамічні призначені для встановлення у санітарних вузлах, у побутових та інших приміщеннях будинків різного призначення, у санітарних вузлах річкових і морських судів та залізничних вагонів.

Вимоги розділу 3 є обов'язковими, решта - рекомендованими і можуть уточнюватись за згодою між виготовлювачем та споживачем (замовником).2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

Дата введения 1998-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Настоящий стандарт распространяется на стандартные керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы. смывные бачки, бидэ, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

Требования раздела 3 являются обязательными, остальные - рекомендуемыми и могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).


2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:


ГОСТ 13449-82

Изделия санитарные керамические. Методы испытаний

ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93)

Інженерне обладнання будинків і споруд. Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови

ГОСТ 15167-93

Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.7-55-96 (ГОСТ 21485-94)

Будівельні матеріали. Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови

ГОСТ 2148 5-94

Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия
Видання офіційне

Издание официальное

C.2 ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96)


3 ТИПИ ТА ОСНОВНІ РОЗМІРИ

3.1 Вироби санітарні керамічні (умивальники, унітази, змивні бачки, біде. пісуари) виготовляють таких типів у відповідності з вимогами даного стандарту по затверджених робочих кресленнях.

Елементи основних виробів наведені у додатку А.

3.2 Форма виробів цим стандартом не регламентується.

3.3 Умивальники

3.3.1 Типи умивальників Умивальники випускають таких типів:

- напівкруглі, овальні, прямокутні, трапецієподібні зі спинкою або без спинки;

- кутові зі спинкою або без спинки та з переливом чи без переливу, зі зрізаним кутом;

- хірургічні та перукарські без спинки.

3.3.2 Основні розміри напівкруглих, овальних, прямокутних та трапецієподібних умивальників наведені у таблиці 1 та на рисунку 1.

3 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.1 Изделия санитарные керамические (умывальники, унитазы, смывные бачки, бидэ, писсуары) изготавливают следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

Элементы основных изделий приведены в приложении А.

3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

3.3 Умывальники

3.3.1 Типы умывальников Умывальники выпускают следующих типов:

- полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

- угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

- хирургические и парикмахерские без спинки.

3.3.2 Основные размеры полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных умывальников приведены в таблице 1 и на рисунке 1.


Таблиця 1 У міліметрах

Таблица 1 В миллиметрах

Величина умивальника

Величина умывальника


L


В


Нl


не менше

не меньше

1-

а

я

400-500


300


135


180


2-

а

я

550


420

150


180-2003-

я

600


450


4-

а

я

650


500; 455


5-

а

я

700


600


) Допускається для умивальників із вбудованими установочними поверхнями

Допускается для умывальников со встроеннными установочными поверхностями


3.3.3 Основні розміри кутових, хірургічних та перукарських умивальників наведені у таблиці 2 та на рисунках 2 і 3.

3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2 и 3.

ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96) С.3Таблиця 2 У міліметрах

Таблица 2 В миллиметрах


Види умивальників

Виды умывальников


В


L


Н,

не менше

не менее

І

Е


Кутові без спинки

Угловые без спинки


495


625


185


310


430


Кутові зі спинкою

Угловые со спинкой


470


608


130


253


430


Кутові з переливом

Угловые с переливом


492


625


166


310


430


Кутові зі зрізаним кутом

Угловые со срезанным углом


390


544


166


190


205


Хірургічні

Хирургические


590


650


190


180


-


Перукарські

Парикмахерские


590


650


190


180


-3.3.4 Напівкруглі, овальні, прямокутні та трапецієподібні умивальники виготовляють з отворами у поличках для встановлення змішувальної арматури або без них, про що має бути зазначено в замовленні споживача.

Розміри отворів, їх розташування та кількість, залежно від типу змішувальної арматури, повинно відповідати вказаним на рисунку 5.


3.3.5 Кутові та хірургічні умивальники виготовляють без отворів у поличці. Розміри отвору у поличці перукарського умивальника для змішувача вказані на рисунку 3.

3.3.6 Розміри отвору в чаші умивальника для встановлення випуску повинні відповідати вказаним на рисунку 6.

3.3.7 Конфігурація верхньої поверхні керамічного п'єдесталу повинна відповідати конфігурації нижньої поверхні чаші умивальника, для якого призначений п'єдестал (рисунок 4).

3.4 Унітази

3.4.1 Типи унітазів

Унітази випускають таких типів:

- унітаз тарілчастий з косим випуском із цільновідлитою поличкою:

- унітаз тарілчастий з прямим випуском із цільновідлитою поличкою;

- унітаз тарілчастий з косим випуском без цільновідлитої полички, у тому числі дитячий;

- унітаз тарілчастий з прямим випуском без цільновідлитої полички, у тому числі дитячий;

3.3.4 Полукруглые, овальные, прямоугольные и трапециевидные умывальники изготавливают с отверстиями в полочках для установки смесительной арматуры или без них, о чем должно быть указано в заказе потребителя.

Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры, должно соответствовать указанным на рисунке 5.