ню, що гарантуєься.

5.7 Розчинна суміш, яка відпускається в транспортний засіб,

супроводжується паспортом, в якому повинно бути вказано:

- призначення розчину;

- вид в'яжучого;

- дата та час (в годинах і хвилинах) виготовлення;

- термін придатності (в годинах);

- марка по міцності на стиск, рухомість і інші значення

властивостей розчину, що гарантується;

- найменування, вид і група добавок;

- кількість розчинної суміші, м3;

- підприємство-виготовлювач;

- індивідуальне позначення транспортного засобу.

Паспорт повинен бути підписаний працівником, який відпо-

відає за якість продукції.

5.8 Випробування основних показників якості розчинної су-

міші та розчину повинні проводитись виготовлювачем з періодич-

ністю, не рідше зазначеної в таблиці 1, а також при заміні чи

зміні характерисгик матеріалів, що використовуються.

Таблиця 1

--------------------------------------------------------------------

|Основні показники якості та такі,| Обов'язкова періодичність |

|що можуть бути віднесені до осно-| |

|вних по п.4.1.4 | |

|------------------------------------------------------------------|

|Рухомість | для партії |

|Міцність на стиск | |

|------------------------------------------------------------------|

|Розшаровуваність | |

|Водоутримувальна здатність | 1 раз на 3 місяці |

|Морозостійкість | |

|------------------------------------------------------------------|

|Показники складу | для кожного замісу |

|------------------------------------------------------------------|

| | 1 раз на місяць і для |

|Термін придатності | кожної партії добавки |

|------------------------------------------------------------------|

|Інші показники | 1 раз на 6 місяців |

--------------------------------------------------------------------

6 Методи контролю

6.1 Рухомість, розшаровуваність, водоутримувальну здатність,

густину розчинної суміші, а також міцність на стиск, середню густи-

ну і морозостійкість розчину в віці 28 діб контролюють за ГОСТ 5802.

6.2 Проби розчинної суміші відбирають за ГОСТ 5802.

- 7 -

ДСТУ Б В.2.7-23-95

6.3 Температуру розчинної суміші, яка транспортується, ви-

мірюють технічним термометром за ГОСТ 28498, занурюючи його

в розчинну суміш на глибину не менше 5 см.

7 Транспортування

7.1 Розчинна суміш повинна доставлятися до місця застосуван-

ня з використанням засобів, що виключають зміни її властивостей.

7.2 Час транспортування розчинної суміші (Т) повинен визнача-

тися з умови

Т < Ж-І,

де Ж - термін придатності розчинної суміші, год;

І - технологічна тривалість використання розчинної суміші, год.

Термін придатності цементного розчину без добавок при його

температурі не вище 24 оС має дорівнювати 3 годинам, вапняного -

10 годинам.

Технологічна тривалість використання розчину приймається за

даними споживача.

7.3 Доставлена на будівельний майданчик розчинна суміш повинна

бути розвантажена в перевантажувач-змішувач. Припускається розван-

таження в інші технічні засоби за умови збереження заданих власти-

востей розчинної суміші.

7.4 Споживач зобов'язаний застосовувати розчинну суміш тільки

на протязі терміну придатності, додержуватися умов та прийнятої

технології використання розчинної суміші.

8 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

8.1 Умови приймання матеріалів, їх зберігання, технологія і

засоби приготування, транспортування і використання розчину не

повинні бути джерелом забруднення води, грунту і повітря.

8.1.1 Матеріали необхідно розміщувати на вирівняних майданчи-

ках, вживати заходи проти самовільного зміщення, осідання, осипан-

ня, обвалення.

8.1.2 Пилоподібні матеріали необхідно зберігати в закритих

ємкостях, вживати заходи проти розпилення в процесі вантажно-

розвантажувальних робіт.

8.1.3 Добавки для розчинів не повинні виділяти в навколишнє

середовище шкідливі хімічні речовини в кількості, що перевищує гра-

нично допустимі концентрації, які установлені Міністерством охорони

здоров'я України.

8.1.4 Технологічна схема введення в розчинну суміш добавок по-

винна забезпечити повернення їх залишків в ємкості для робочого ро-

зчину добавок.

8.1.5 Забороняється зливати у водоймище санітарно-побутово-

го використання і в каналізацію добавки, їх розчини, емульсії, а

також відходи, які утворюються від промивання тракту схову, по-

дачі та дозування добавок.

8.2 Виготовлювач зобов'язаний:

- установити правила безпечного використання готового продукту

(розчину);

- додержуватися безпечних методів використання в'яжучого і до-

бавок;

- забезпечити утилізацію відходів складових матеріалів і

розчинної суміші.

8.3 Споживач зобов'язаний забезпечити:

- умови безпечного використання розчину;

- утилізацію або поховання відходів розчину.

- 8 -

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Додаток А

(Довідковий)

Номенклатура показників якості

розчинних сумішей і розчинів

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

| Найменування показника і одиниці вимірювання |Позначення |

| |показника |

|----------------------------------------------------------------|

|1 Показники технічного рівня | |

|----------------------------------------------------------------|

|1.1 Показники складу | |

|----------------------------------------------------------------|

|1.1.1 Вид і витрата компонентів: | |

| в'яжучі, кг/м3 | Вв |

| эаповнювачі, кг/м3 | 3 |

| добавки, % вiд маси в'яжучого | Д |

| вода, л/м3 | В |

|----------------------------------------------------------------|

|1.1.2 Спiввідношення в'яжучого і заповнювача по масі| Вв:3 |

|----------------------------------------------------------------|

|1.1.3 Відношення води і в'яжучого по масі | В:Вв |

|----------------------------------------------------------------|

|1.1.4 Найбільша крупність зерен заповнювача, мм | - |

|----------------------------------------------------------------|

|1.1.5 Вмiст повітря у розчинній суміші в ущільненому| - |

| стані, % | |

|----------------------------------------------------------------|

|1.2 Показники фізико-механічних властивостей | |

|1.2.1 Нормована міцність (э показанням термінів її | |

| досягнення); потрібна (э урахуванням | R |

| однорідності) і фактична міцність, МПа, | |

| (кгс/см2) | |

|1.2.2 Міцність на стиск, МПа | Rс |

|1.2.3 Міцність на осьовий розтяг, МПА | Rt |

|1.2.4 Міцність на роэтяг при розколюваннi, МПа | Rtg |

|1.2.5 Мiцнiсть на розтяг при вигині, МПа | Rtb |

|1.2.6 Мiцність при зрізі, МПа | Rsg |

|1.2.7 Міцнiсть зчеплення з основою, МПА | Rbf |

|1.2.8 Самонапруження, МПа | - |

------------------------------------------------------------------

- 9 -

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Закінчення таблиці 1

------------------------------------------------------------------

| Найменування показника і одиниці вимірювання |Позначення |

| |показника |

|----------------------------------------------------------------|

|1.13 Морозостійкість, цикли | F |

|----------------------------------------------------------------|

|1.14 Рухомість, см | - |

|----------------------------------------------------------------|

|2 Показники надійності | |

|2.1 Корозійна стійкість при різних видах корозії | - |

|2.2 Термін придатності розчинної суміші, год | Ж |

|2.3 Термін початку і кінця тужавлення, год | - |

|2.4 Розшаровуваність, % | П |

|2.5 Водовідділення % | - |

|----------------------------------------------------------------|

|3 Естетичні показники | |

|3.1 Кольоростійкість, цикли | - |

|3.2 Наявність висолів | - |

|----------------------------------------------------------------|

|4 Показники стабільності якості | |

|4.1 Середнє квадратичне відхилення, в одиницях | S |

| виміру показників | |

|4.2 Коефіцієнт варіації, % | V |

|----------------------------------------------------------------|

|5 Показники рівня радіаційного захисту | - |

|----------------------------------------------------------------|

|6 Показники екологічної радіаційної чистоти | - |

------------------------------------------------------------------

Застосованість показників якості розчинних сумішей та розчинів

Таблиця 2

-----------------------------------------------------------------

|Види задач, що розв'язуються| Номер показника якості по |

| | таблиці 1 додатку А |

|---------------------------------------------------------------|

|Розробка проектної докумен- |1.2.1; 1.3; 1.6.2; 1.6.3; 1.7; 1,9|

|ції - на конструкцію, |1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 2,1; 5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Підбір складу розчину |1.1; 1.2; 1.8; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7;|

| |1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; |

| |1.14; 2.1; 2.2; 2.8; 2.4; 2.6; |

| |3.1; 3.2; 5. |

|---------------------------------------------------------------|

|Випуск готової продукції |1.1.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.6 |

| |1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.3.1; 1.6.1 |

| |1.6.2; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; |

| |1.12; 1.13,1.14; 2.1; 2.2; 2.3 |

| |2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 4; 5; 6. |

|---------------------------------------------------------------|

|Сертифікація продукції |1.2; 2.1; 5. |

-----------------------------------------------------------------

- 10 -

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Додаток Б

(обов'язковий)

Марки розчинної суміші по рухомості

------------------------------------------------------------------

|Марка |Норма по | |

|розчинної |рухомості, | Призначення розчинної суміші |

|суміші по |см | |

|рухомості | | |

|----------------------------------------------------------------|

|П4 |Від 1 до 4 |Бутова кладка, ущільнена вібруванням |

| |включно | |

|----------------------------------------------------------------|

| | |Бутова кладка звичайна з порожнис- |

| | |тої цегли і каменів, монтаж стін з |

|П8 |Вище 4 до 8 |крупних блоків і панелей, розшивання |

| |включно |горизонтальних і вертикальних швів в |

| | |стінах з панелей і блоків, облицюваль- |

| | |ні роботи |

|----------------------------------------------------------------|

| |Вище 8 до 12|Кладка із звичайної цегли і різного |

|П12 |включно |виду каменів, штукатурні та облицю- |

| | |вальні роботи |

|----------------------------------------------------------------|

|П14 |Вище 12 до |Заповнення порожнин в бутовій кладці |

| |14 включно | |

------------------------------------------------------------------

УДК 666.971:006.354 Група Ж13

Ключові слова:

розчини будівельні, розчинна суміш, розчин, водо-

утримувальна здатність, термін придатності, рухомість,

розшаровуваність

ДСТУ Б В.2.7-23-95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

----------------------------------

Строительные материалы

РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Общие технические условия

Издание официальное

Госкомградостроительства Украины

Киев 1996

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Государственным коммунальным проектно-

технологическим институтом "Киеворгстрой"

корпорации "Киевгорстрой"

ВНЕСЕН

Управлением строительной индустрии,

механизации и промышленности строительных

материалов Госкомградостроительства Украины

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

приказом Госкомградостроительства Украины от

23.06.95 г. N 129

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В этот стандарт внесены поправки в соответствии с

приказом N 34 от 12.03.97г. Госкомградостроительства

Украины

С введением этого стандарта на территории

Украины прекращают действие

ГОСТ 28013-89, ГОСТ 4.233-86

Настоящий стандарт не может быть полностью или

частично воспроизведен, тиражирован и распространен

без разрешения Госкомградостроительсгва Украины

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Содержание

с.

1 Область применения ............................... 1

2 Нормативные ссылки ............................... 2

3 Определения ...................................... 3

4 Технические требования ........................... 3

5 Правила приемки .................................. 5

6 Методы контроля .................................. 6

7 Транспортирование ................................ 7

8 Требования безопасности и охраны окружающей

среды ............................................ 7

Приложение А

Номенклатура показателей качества

растворных смесей и растворов .................... 8

Применяемость показателей качества

растворных смесей и растворов .................... 9

Приложение Б

Марки растворной смеси по подвижности ............ 10

ДСТУ Б В.2.7-23-95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

----------------------------------

Будівельні матеріали

РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ

Загальні технічні умови

Строительные материалы

РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Общие технические условия

Вuilding materials

МORTARS

General specification

-----------------------------------------------------------------

Дата введения 1996-01-01

----------

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на растворы для ка-

менных кладок, монтажа строительных конструкций, облицовоч-

ных и штукатурных работ.

Стандарт устанавливает общие технические требования к

строительным растворам, правила контроля показателей качества,

приемки и транспортирования.

Стандарт не распространяется на растворы жаростойкие, хи-

мически стойкие, радиационнозащитные, напрягающие.

Требования пунктов 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.8;

4.1.9; 4.1.10; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7;

5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 6.1; 6.2 раздела 7, раздела 8

являются обязательными.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

------------------------------------------------------

Издание официальное

- 2 -

ДСТУ Б В.2.7-23-95

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие

нормативные документы:

ДСТУ Б В.2.7-17-95 |Гравий, щебень и песок искусственные

|пористые. Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 4.233-86 |СПКП. Строительство. Растворы

|строительные. Номенклатура показателей

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 125-79 |Вяжущие гипсовые. Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 310.4-81 |Цементы. Методы определения предела

|прочности при изгибе и сжатии

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 3476-74 |Шлаки доменные и злектротермофосфорные

|гранулированные для производства цементов

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 5802-86 |Растворы строительные. Методы испытаний

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 8135-74 |Сурик железный. Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 8736-85 |Песок для строительных работ. Технические

|условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 9179-77 |Известь строительная. Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 10178-85 |Портландцемент и шлакопортландцемент.

|Технические условия