ДСТУ Б EN 1015-9:2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИМЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ РОЗЧИНУ ДЛЯ МУРУВАННЯ

Частина 9. Визначення терміну придатності

та часу коригування розчинової суміші

(EN 1015-9:1999+A1:2006, IDT)


ДСТУ Б EN 1015-9:2012
Мінрегіон України

Київ 2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО. Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:

О. Константиновський, канд. техн. наук; Ю. Червяков, канд. техн. наук;

Л. Яцук, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 28.12.2012 р. № 663, з 2013-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1015-9:1999+A1:2006 Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar (Методи випробувань розчину для мурування. Частина 9. Визначення терміну придатності та часу коригування розчинової суміші).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської мови (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Передмова V

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Суть методу 2

4 Обладнання 2

5 Відбір, підготовка та зберігання проб 3

6 Метод А - Термін придатності для розчинових сумішей загального призначення 4

7 Метод В - Термін придатності для тонкошарових розчинових сумішей 6

8 Метод С - Час коригування тонкошарових розчинових сумішей 7

9 Протокол випробувань 9

Додаток НА

Перелік чинних нормативних документів України, що відповідають міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті 12CONTENTS

page


Foreword V

1 Scope 1

2 Normative references 1

3 Principle 2

4 Apparatus 2

5 Sampling, preparation and storage of test samples 3

6 Method A - Workable life of general purpose mortar 4


7 Method В - Workable life of thin-layer mortar 6


8 Method С - Correction time of thin-layer mortar 7

9 Test report 9

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1015-9:1999+A1:2006 Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar (Методи випробувань розчину для мурування. Частина 9. Визначення терміну придатності та часу коригування розчинової суміші).

EN 1015-9:1999+А1:2006 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 125 "Masonry" ("Мурування"), секретаріатом якого керує Британський інститут стандартизації.

До національного стандарту долученого англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1015-9:2012 Методи випробувань розчину для мурування. Частина 9. Визначення терміну придатності та часу коригування розчинової суміші (EN 1015-9:1999+А1:2006, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт",

 • термін "розчин" замінено терміном "розчинова суміш",

 • термін "тривалість стабілізації" замінено терміном "час коригування";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 1015-9:1999+А1:2006" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

У національному додатку НА до цього стандарту наведено перелік чинних нормативних документів України, що відповідають міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті. ИСС «З о д ч и й»

Зміну А1 виділено в тексті стандарту подвійною лінією (||).

Зміни До EN 1015-9:1999 внесено наступні зміни:

 1. змінено текст розділу 2;

 2. перед усіма посиланнями на Європейські стандарти викреслено літери "рr";

 3. змінено текст в п.8.2 (а).

Копії не прийнятих в Україні як національні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт підготовлено Технічним Комітетом CEN/TC 125 "Мурування", секретаріатом якого виступає Британський інститут стандартизації.

Цьому стандарту буде надано статус національного стандарту після публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше лютого 2000 року, а національні стандарти, що йому суперечать, втрачають чинність не пізніше грудня 2001 року.

Згідно з внутрішніми правилами CEN/CENELEC цей стандарт зобов'язані впровадити національні організації зі стандартизації наступних країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

FOREWORD

This European Standard has been prepared by Technical Committee СЕN/TС 125 "Masonry", the secretariat of which is held by BSI.


This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by February 2000, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by December 2001.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spam, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ РОЗЧИНУ ДЛЯ МУРУВАННЯ

Частина 9. Визначення терміну придатності та часу коригування розчинової суміші

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ РАСТВОРА ДЛЯ КЛАДКИ

Часть 9. Определение срока пригодности и времени корректировки растворной смеси

METHODS OF TEST FOR MORTAR FOR MASONRY –

Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar

Чинний від 2013-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методи для визначення терміну придатності та часу коригування свіжовиготовлених розчинових сумішей (далі - розчинові суміші).

Метод А - метод для визначення терміну придатності розчинових сумішей для мурування загального призначення або штукатурних розчинових сумішей, які містять мінеральні в'яжучі та щільні або легкі заповнювачі.

Методи В і С - методи для визначення терміну придатності та часу коригування тонкошарових розчинових сумішей.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті наведено посилання на наступні нормативні документи. Для датованих документів чинним є тільки вказане в нормативних посиланнях видання нормативного документа. Для недатованих документів чинним є останнє видання документа.

EN 771 Технічні умови на стінові камені

EN 998-1 Технічні умови на розчин для мурування. Частина 1. Штукатурний розчин

EN 998-2 Технічні умови на розчин для мурування. Частина 2. Мурувальний розчин

1 Scope

This European Standard specifies methods for determining the workable life and correction time of freshly mixed mortars (in the following referred to as fresh mortars).

Method A is a method for the determination of the workable life of general purpose masonry or rendering mortars, including those containing mineral binders and both dense and lightweight aggregates.

Methods В and С are methods for the determination of the workable life and correction time for thin layer mortars.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 771 Specification for masonry units

EN 998-1 Specification for mortar for masonry -Part 1: Rendering and plastering mortar

EN 998-2 Specification tor mortar for masonry -Part 2: Masonry mortar

EN 1015-2 Методи випробувань розчину для мурування. Частина 2. Відбір проб розчинів та виготовлення зразків розчину для випробування

EN 1015-3:1998 Методи випробувань розчину для мурування. Частина 3. Визначення консистенції розчинової суміші (за розпливом конуса на струшувальному столику)

3 СУТЬ МЕТОДУ

Термін придатності проби розчинової суміші, доведеної до певної консистенції за розпливом конуса, визначають часом, хв, за який вона досягне певної межі жорсткості або легкоукладальності протягом випробування.

4 ОБЛАДНАННЯ

4.1 Обладнання для методу А - Термін придатності розчинових сумішей загального призначення

4.1.1 Ваги, бажано з різновагами, з межею зважування не менше 15 кг та градуюваням не менше 100 г;

4.1.2 Одноразові, жорсткі з відкритим верхом форми або контейнери з внутрішнім діаметром не менше 75 мм та висотою від 50 мм до 100 мм;

 1. Секундомір;

 2. Товкачик - металевий стрижень круглої форми, близько 5 мм в діаметрі та загальною довжиною близько 65 мм, з нижнім кінцем, розширеним до діаметра (6,175±0,025) мм та довжиною (25±0,25) мм. Основа товкачика розташована під прямим кутом до товкачика;

4.1.5 Вільно надіта на товкачик металева шайба зовнішнім діаметром близько 20 мм, розташована на обмежувачі, утвореному зміною діаметра стрижня. Стрижень розташований вертикально в штативі свердлильного

EN 1015-2 Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars

EN 1015-3:1998 Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table)3 Principle

The workable life of a sample of fresh mortar, initially brought to a defined flow value, is measured by the time in minutes at which it reaches a defined limit of stiffness or workability during a defined type test

4 Apparatus

4.1 Apparatus for Method A - Workable life of general purpose mortar

4.1.1 A weighing instrument, preferably with a tare device, reading to at least 15 kg with graduations of not greater than 100 g;

4.1.2 Disposable, rigid and open topped moulds or containers, with an internal diameter of not less than 75 mm and 50 mm to 100 mm high;

 1. A stop clock;

 2. A penetration rod, consisting of a round brass rod, approximately 5 mm in diameter and with a total length of approximately 65 mm, its lower end enlarged to a diameter of 6,175 mm ± 0,025 mm over a length of 25 mm ± 0,25 mm and with the penetrating face flat at right angles to the length of the rod;

 1. A loosely fitting brass washer, approximately 20 mm in external diameter, rests on the stop formed at the change in diameter of the rod. The rod is held vertically in a device such as a lever type drill stand that enables it to be low-

пристрою важільного типу, який забезпечує можливість керованого та рівномірного зниження з висоти не менше 40 мм (рисунок 1);

 1. Шпатель;

 2. Кельма;

4.2 Обладнання для методу В - термін придатності тонкошарових розчинових сумішей

4.2.1 Струшувальний столик згідно з EN 1015-3;

 1. Кельма;

4.2.3 Шпатель.

4.3 Обладнання для методу С - Час коригування тонкошарових розчинових сумішей

4.3.1 Стінові камені, які будуть використовуватись в якості основи для тонкошарового розчину;

 1. Ваги з точністю до 0,1 % за масою;

 2. Шафа сушільна, що забезпечує сушіння за температури (105±5)°С, (70±5)°С та (60±5)°С відповідно;

 3. Кельма;

 4. Шпатель;

 5. Камера нормального зберігання зразків, що підтримує температуру (20±5)°С та відносну вологість (65±5) %.

5 ВІДБІР, ПІДГОТОВКА ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОБ

Мінімальний об'єм розчинової суміші для випробування повинен складати 1,5 л або бути в 1,5 раза більше об'єму, необхідного для випробування, в залежності від того, яке значення більше. Розчинову суміш цього об'єму отримують відбором з часткової проби (див. EN 1015-2) за допомогою дільника проб або методом квартування, або приготуванням в лабораторії при замішуванні сухих

ered vertically in a controlled and steady manner over a distance of at least 40 mm. (See figure 1);


 1. A palette knife;

 2. A trowel;

4.2 Apparatus for Method В - Workable life of thin-layer mortar


 1. A flow table in accordance with EN 1015-3;

 2. A trowel;

4.2.3 A palette knife

4.3 Apparatus for Method С - Correction time of thin-layer mortar

 1. Masonry units of the material to be used in practice as substrate for the actual thin-layer mortar;

 2. A weighing instrument, accurate to 0,1 % of the mass of the weighed masonry unit;

 3. A ventilated oven, capable of maintaining temperatures of 105 °С ± 5 °С, 70 °С ± 5 °С and 60 °С ± 5 °С respectively;

 4. A trowel;

 5. A palette knife;

 6. A storage chamber capable of maintaining a temperature of 20 °С ± 2 °С and a relative humidity of 65% ±5%.

5 Sampling, preparation and storage of test samples

The fresh mortar for this test shall have a minimum volume of 1,5 1 or at least 1,5 times the quantity needed to perform the test, whichever is the greater, and shall be obtained either by reduction of the bulk test sample (see EN 1015-2) using a sample divider or by quartering or by preparation from dry constituents and water in the laboratory. The flow value of the mortar in the bulk test sample shall be determined in accordance

компонентів з водою. Значення розпливу конуса на струшувальному столику розчинової суміші, відібраної з часткової проби, визначають згідно з EN 1015-3.

Проби розчинової суміші, що були приготовлені в лабораторних умовах для випробування, повинні характеризуватись значеннями показників розпливу конуса, які вказані в EN 1015-2.

Готові до використання розчинові суміші (заводського виготовлення зі сповільнювачем тужавлення) та вапняно-піщані розчинові суміші, що не містять гідравлічних в'яжучих речовин, повинні бути випробувані протягом регламентованого терміну придатності.

Тривалість змішування заміряють з моменту подачі всіх компонентів у змішувач.

Перед випробуванням пробу обережно перемішують кельмою або шпателем протягом 5 с - 10 с для запобігання хибному тужавленню тощо, але без будь-якого додаткового перемішування проби.

Будь-яке відхилення від процедури перемішування повинно бути занесено в журнал.

Значення показників оцінюють за результатами випробування двох проб.

6 МЕТОД А - ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ РОЗЧИНОВИХ СУМІШЕЙ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1 Загальні положення

Термін придатності розчинової суміші визначають як час, хв, за який вона досягне певної межі опору зануренню стандартного товкачика.