a) definitions of settlement s, differential settlement δs, rotation θ and angular strain α

b) definitions of relative deflection Δ and deflection ratio Δ /L

c) definitions of tilt ω and relative rotation (angular distortion) β


а Визначення осідання s, нерівномірного осідання δs, повороту θ

і кутової деформації α

b Визначення відносного прогину Δ і відносного співвідношення Δ/L

з Визначення крену ω і відносного повороту (кутового викривлення) β


Рисунок Н.1 – Визначення переміщень фундаменту
Додаток J

(інформативний)

Інструкція для технічного нагляду за будівництвом і проведення моніторингу

J.1 Загальні відомості

  1. наведений перелік містить найбільш значні питання, які необхідно враховувати при виконанні технічного нагляду за будівництвом чи проведенні моніторингу експлуатаційних якостей закінченої споруди. Важливість цих питань буде різною від проекту до проекту. Перелік не є вичерпаним. Питання, що стосуються спеціальних аспектів інженерної геотехніки чи спеціальних видів робіт, були розглянуті у розділах цієї норми.

J.2 Технічний нагляд за будівництвом

J.2.1 Загальні питання, які підлягають контролю

(1) Перевірка ґрунтових умов та розташування і генерального плану споруди.

(2) Стік підземних вод і режим тиску порової води; вплив операцій по водозниженню на рівень ґрунтових вод; ефективність заходів контролю інфільтраційного притоку; внутрішні ерозійні процеси і підгрунтова ерозія; хімічний склад ґрунтових вод; вірогідність корозії.

(3) Переміщення, пластичність (текучість), стійкість стін і дна виїмки; системи тимчасового кріплення; вплив на сусідні будівлі і мережі; вимір тиску ґрунту на утримуючі споруди; вимір змін тиску порової води внаслідок відкопування або навантаження.

(4) Безпека робітників з врахуванням геотехнічних граничних станів.

J.2.2 Зтік води і тиски порової води

(1) Відповідність систем забезпечувати контроль тисків порової води у всіх водоносних шарах де надлишковий тиск може вплинути на стійкість укосів або основи виїмки включаючи артезіанські тиски у водоносному шарі нижче котловану; відведення води з систем водозниження; пониження рівня ґрунтової води впродовж всієї виїмки з метою не допустити розрідження (зважування) чи осипання (розм’якшення), вимивання (суфозії) і порушення форми (перемішування) ґрунтів будівельною технікою; відведення і скидання дощових і інших поверхневих вод.

(2) Дійова і ефективна робота систем водозниження протягом всього періоду будівництва включаючи запобігання засміченню (кольматації) фільтрів водозабірних свердловин, замулюванню свердловин чи дренажних (водоприймальних) колодязів; зносу насосів; засміченню (замулювання) насосів.

(3) Контроль водозниження для недопущення порушень сусідніх споруд або прилеглих територій; спостереження за п'єзометричними рівнями; ефективність, експлуатація і техобслуговування систем підживлення (водозабору) за необхідності.

(4) Осідання прилеглих споруд або ділянок.

(5) ефективність водовідведення (дренажу) горизонтальними шпурами (буровими свердловинами).

J.3 Виконання моніторингу

(1) Осідання через встановлені проміжки часу будівель і інших споруд, у тому числі під впливом дії вібрацій на нестабільні ґрунти.

(2) Бічні (горизонтальні) деформації і викривлення (перекоси), особливо пов'язані з насипами і відвалами; зведені на ґрунті споруди, такі як будівлі або крупні резервуари; глибокі траншеї (канали).

(3) П'єзометричні рівні під будівлями або прилеглими територіями, особливо, за наявності глибокого дренажу або постійних систем водозниження або глибоких підвалів.

(4) Вигин або переміщення утримуючих споруд з врахуванням нормальних навантажень від насипу; дії відвалів; засипок і інших поверхневих навантажень; тиск води.

(5) Вимірювання стоку з дренажу.

(6) Особливі проблеми:

- високі температури споруд, таких як котли, гарячі трубопроводи: обезводнення глинистих чи суглинних ґрунтів; моніторинг температур; переміщення;

- низькі температури споруд, таких як криогенні установки або холодильні ділянки: моніторинг температур; промерзання ґрунту; морозне здимання; вплив подальшого відтаювання.

(7) Водонепроникність.

(8) Виміри вібрацій.


Annex J

(informative)

Checklist for construction supervision and performance monitoring

J.1 General

(1) The list that follows contains the more important items that should be considered when supervising construction or monitoring the performance of the completed structure. The importance of the items will vary from project to project. The list is not exhaustive. Items that refer to specific aspects of geotechnical engineering or to specific types of works have been reported in the Sections of this standard.


J.2 Construction supervision

J.2.1 General items to be checked

(1) Verification of ground conditions and of the location and general lay-out of the structure.


(2) Ground-water flow and pore-water pressure regime; effects of dewatering operations on ground-water table; effectiveness of measures taken to control seepage inflow; internal erosion processes and piping; chemical composition of ground-water; corrosion potential.


(3) Movements, yielding, stability of excavation walls and base; temporary support systems; effects on nearby buildings and utilities; measurement of soil pressures on retaining structures; measurement of pore-water pressure variations resulting from excavation or loading.

(4) Safety of workmen with due consideration of geotechnical limit states.

J.2.2 Water flow and pore-water pressures

(1) Adequacy of systems to ensure control of pore-water pressures in all aquifers where excess pressure could affect stability of slopes or base of excavation, including artesian pressures in an aquifer beneath the excavation; disposal of water from dewatering systems; depression of ground-water table throughout entire excavation to prevent boiling or quick conditions, piping and disturbance of formation by construction equipment; diversion and removal of rainfall or other surface water.(2) Efficient and effective operation of dewatering systems throughout the entire construction period, considering encrusting of well screens, silting of wells or sumps; wear in pumps; clogging of pumps.
(3) Control of dewatering to avoid disturbance of adjoining structures or areas; observations of piezometric levels; effectiveness, operation and maintenance of water recharge systems, if installed.


(4) Settlement of adjoining structures or areas.

(5) Effectiveness of sub-horizontal borehole drains.


J.3 Performance monitoring

(1) Settlement at established time intervals of buildings and other structures including those due to effects of vibrations on metastable soils.


(2) Lateral displacement and distortions, especially those related to fills and stockpiles; soil supported structures, such as buildings or large tanks; deep trenches.


(3) Piezometric levels under buildings or in adjoining areas, especially if deep drainage or permanent dewatering systems are installed or if deep basements are constructed.

(4) Deflection or displacement of retaining structures considering: normal backfill loadings; effects of stockpiles; fills or other surface loadings; water pressures.


(5) Flow measurements from drains.

(6) Special problems:

− High temperature structures such as boilers, hot ducts: desiccation of clay or silt soils; monitoring of temperatures; movements;

− Low temperature structures, such as cryogenic installations or refrigerated areas: monitoring of temperature; ground freezing; frost heave; effects of subsequent thawing.(7) Water tightness.

(8) Vibration measurements.
Додаток НА

(довідковий)


Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС,

посилання на які є в EN 1997-1:2004


Позначення та назва європейського стандарту

Ступінь відповідності

Позначення та назва національного стандарту України (ДСТУ)


EN 1990:2002 Єврокод: Основи проектування конструкцій

IDT

ДСТУ – Н Б В.1.2-13:2008 Система надійності та безпеки у будівництві. Настанова. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

EN 1991 Єврокод 1: дії на конструкції

IDT

ДСТУ – Н Б EN 1991-1-1:2010 “ Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT)

ДСТУ – Н Б EN 1991-1-2:2010 “Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT)

ДСТУ – Н Б EN 1991-1-3:2010 “Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT)

ДСТУ – Н Б EN 1991-1-4:2010 “Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження (EN 1991-1-4:2005, IDT)

ДСТУ – Н Б EN 1991-1-7:2010 “Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)

ДСТУ – Н Б EN 1991-2:2010 ”Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN 1991-2:2003, IDT)

EN 1992 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій

IDT

ДСТУ – Н EN 1992-1-1: 2010 “єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT)

EN 1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій

IDT

ДСТУ – Н Б 1993-1-1: 2010 “Євро код 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT)

ДСТУ – Н Б EN 1993-1-2:2010 “Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, IDT)

EN 1994 Єврокод 4: Проектування комбінованих сталезалізо- бетонних конструкцій

IDT

ДСТУ – Н Б EN 1994-1-1:2010 “Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, IDT)

EN 1995 Єврокод 5: Проектування дерев’яних конструкцій

IDT

ДСТУ – Н Б EN 1995-1-1:2010 “Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій.. Частина 1-1. Загальні правила пі правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, IDT)

EN 1996 Єврокод 6:

Проектування кам’яних конструкцій

IDT

ДСТУ – Н Б EN 1996-1-1:2010 “Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих і неармованих кам’яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, IDT)

EN 1997-2 Єврокод 7: Геотехнічне проектування. Частина 2: Дослідження і випробування ґрунту


ДСТУ – Н Б EN 1997-2:2010 “Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту (EN 1997-2:2007, IDT)

EN 1998 Єврокод 8:

Проектування сейсмостійких конструкцій

IDT

ДСТУ – Н Б EN 1998-1:2010 “Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд (EN 1998-1:2004, IDT)

EN 1999 Єврокод 9:

Проектування алюмінієвих конструкцій

IDT

ДСТУ – Н Б EN 1999-1-1:2010 “Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, IDT)

ДСТУ – Н Б EN 1999-1-2:2010 “Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007, IDT)Технічна поправка EN 1997-1:2004/АС:2009 її переклад


Єврокод 7: Геотехнічне проектування - Частина 1: Загальні правилаДанні виправлення набирають чинності 18 Лютого 2009 для внесення в EN трьома офіційними мовами документу.1 Зміни до Передмови

Остання частина «Національного додатку до EN 1997-1», останній абзац включаючи список національного вибору, додати між «2.4.7.1(3)» та «2.4.7.2(2)Р»:

«2.4.7.1(4), 2.4.7.1(5), 2.4.7.1(6)»

та між «8.6(4)» та «11.5.1(1)Р»:

«10.2 (3)».

2 Зміни до Підпункту 1.1.2

Частина (3), перший абзац, замінити «частковий коефіцієнт безпеки» на «частковий коефіцієнт».

3 Зміни до Підпункту 1.6

Частина «Латинські літери»:

Трактувати наступні символи таким чином:

«А' ефективна площа основи (A'=B x L')»

«qb;k характеристичне значення питомого опору основи»

«qs;i;kхарактеристичне значення осьового опору в шарі I».

Замінити символ для «ширина фундаменту»: «b» на «B».

Замінити в поясненні «Cd»: «ефект впливів» на «відносний критерій експлуатаційної придатності».

Замінити символ для «довжина фундаменту»: «I» на «L».

Вставити наступний символ в списку після «qs;r;k»:

«qu необмежена міцність на стискання»

Частина «Грецькі літери»:

Трактувати наступні символи таким чином:

«γR;e частковий коефіцієнт пасивного опору ґрунту».

«γQ;dst частковий коефіцієнт для змінних дестабілізуючих впливів»

«γQ;stb частковий коефіцієнт для змінних стабілізуючих впливів».

4 Зміни до Підпункту 2.1

Частина (17), замінити «земля» на «ґрунт».

5 Зміни до Підпункту 2.4.2

Частина (4), третє тире, видалити: «та тиск ґрунтових вод».

6 Зміни до Підпункту 2.4.7.1

Частина (4), додати наступну примітку:

«ПРИМІТКА Значення часткових коефіцієнтів можуть визначатися Національним Додатком.»

Частина (5), додати наступну примітку:

«ПРИМІТКА Значення часткових коефіцієнтів можуть визначатися Національним Додатком.»

Частина (6), додати наступну примітку:

«ПРИМІТКА Значення типових коефіцієнтів можуть визначатися Національним Додатком.»

7 Зміни до Підпункту 6.5.3

Частина (11), в формулах (6.4а) та (6.4b) замінити: «Ac» на «A'».

8 Зміни до Підпункту 7.1

Частина (3)Р, видалити «ПРИМІТКА» та додати: « – EN 14199:2005, для мікропаль».

9 Зміни до Підпункту 7.6.2.1

Частина (13), друге тире, замінити: «перехресний розріз» на «перехресний розріз брутто».

10 Зміни до Підпункту 7.6.3.3

Частина (6), «ПРИМІТКА», замінити: «з» на «в».

11 Зміни до Підпункту 7.6.4.2

Частина (1)Р, замінити: «часткові коефіцієнти безпеки» на «часткові коефіцієнти».

Частина (4), замінити: «оцінені» на «оцінені на основі».