А.2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Див. розділ 2.


А.3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

При застосуванні цієї схеми використовують наступні терміни та визначення:

А.3.1 водорозчинний хром (VI)

Хром, який знаходиться в цементі і при розчиненні у воді (наприклад, при з'амішуванні) утворює хромат

А.3.2 "сухий" цемент

Зразок цементу, який був отриманий випробувальною лабораторією

А.3.3 орган з сертифікації

Незалежний орган, який має організаційні структури, персонал, компетенцію та цілісність, придатні для того, щоб виконувати такі завдання, як оцінювання, рекомендації щодо прийняття та наступний контроль заходів виробника для перевірки відповідності цементу вимогам Директиви 2003/53/РЄ, а також, у разі необхідності, випробування та оцінювання їх результатів

А.3.4 відновник

Добавка, яку вводять для відновлення водорозчинного хрому (VI) під час гідратації, для переведення хрому до нерозчинного стану

А.3.5 термін придатності

Наведена виробником тривалість зберігання, протягом якої відновник зберігає свою ефективність щодо обмеження вмісту водорозчинного хрому (VI) до граничного значення, встановленого Директивою 2003/53/РЄ, якщо зберігання відбувається у відповідності з умовами, рекомендованими виробником

А.3.6 відновлювальна здатність

Кількість водорозчинного хрому (VI), яка потенційно може бути відновлена за допомогою відновника, введеного в цемент.

Примітка. Відновлювальна здатність може бути визначена, наприклад, методом, викладеним в додатку Е.

А.3.7 випробувальна лабораторія

Лабораторія, яка вимірює, досліджує, випробовує, калібрує чи іншим способом визначає властивості або якість матеріалів чи продукції (А.5.4.7).

А.3.8 нормоване (встановлене) граничне значення

Вміст водорозчинного хрому (VI) в перерахунку на загальну суху масу цементу з урахуванням всіх відповідних вимог до застосування ефективного відновника під час наведеного терміну придатності при зберіганні

А.3.9 настанова з якості

Документ, в якому описано виробничий контроль, який застосовує виробник для забезпечення відповідності цементу вимогам Директиви 2003/53/РЄ.

А.4 ЗАВОДСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ, ЩО ВИКОНУЄ ВИРОБНИК

А.4.1 Загальні вимоги

Виробник повинен впровадити наведені в цьому додатку положення для забезпечення відповідності цементу граничним значенням щодо вмісту хрому згідно з Директивою 2003/53/РЄ.

А.4.2 Власний контроль

А.4.2.1 Керування процесом

А.4.2.1.1 Загальні положення

У Настанові з якості мають бути описані заходи, які необхідно реалізувати при плануванні та керуванні процесом, щоб забезпечити відповідність граничних значень вмісту водорозчинного хрому в цементі вимогам Директиви 2003/53/РЄ. Особлива увага має бути приділена застосуванню відновника, а також проведенню випробувань, контролю, заходам коригування, підтвердженню вимог, відвантаженню, а також відповідній реєстрації. В Настанові з якості повинен також бути вказаний термін придатності цементу, що відвантажується.

У Настанові з якості повинні бути вказані також цементи, в яких вміст водорозчинного хрому (VI) не перевищує граничних значень, вказаних у Директиві 2003/53/РЄ, і без застосування відновника. Також для кожного з цих цементів мають бути наведені посилання на записи, якими документується дотримання відповідних положень, а також перелік параметрів, які необхідно контролювати для забезпечення стабільного вмісту водорозчинного хрому (VI) під час виробництва.

Примітка. Для цементів, у яких граничне значення згідно з Директивою 2003/53/РЄ забезпечується без застосування відновника хрому (VI), не вимагаються ні внутрішні контрольні випробування згідно з А.4.3, ні відбір проб відповідно до А.5.4. Окрім того, виробник не зобов'язаний наводити термін придатності відновника при зберіганні на пакованні та в товаросупроводжувальній документації.

А.4.2.1.2 Відновник та склад цементу

Виробник повинен задокументувати процедуру підтвердження відповідності відновника технічним умовам.

У Настанові з якості мають бути описані процедури, застосовувані виробником для забезпечення дотримання граничних значень відповідно до вимог Директиви 2003/53/РЄ, а також дотримання відповідності складу цементу технічним вимогам, які містяться у відповідному стандарті на продукцію.

Примітка. Що стосується проведення власного контролю, процедура визначення відновлювальної здатності хрому (VI) в цементі (А.3.6) в деяких країнах з багаторічним досвідом зарекомендувала себе як альтернатива безпосередньому визначенню водорозчинного хрому (VI) (додаток Е).

А.4.2.1.3 Спосіб дії в разі відхилень

У Настанові з якості мають бути описані процедури належного керування виробництвом, якщо виявлено недотримання граничних значень, передбачених Директивою 2003/53/РЄ.

А.4.2.2 Вимірювання та випробування

А.4.2.2.1 Контрольна, вимірювальна та випробувальна апаратура

Прилади для контролю технологічного процесу, а також для вимірювань та випробувань необхідно регулярно перевіряти та калібрувати згідно з наведеними в Настанові з якості методами та періодичністю.

А.4.2.2.2 Контроль та режим випробувань

У Настанові з якості має бути наведений детальний опис процедур контролю та режиму випробувань на різних стадіях технологічного процесу.

Повинні бути зафіксовані результати перевірки умов "з окисненням/без окиснення" і вказано варіант, застосовний до кожного цементу.

Щороку необхідно перевіряти оціночні дані (стосовно умов "з окисненням/без окиснення").

При проведенні заводського виробничого контролю можуть бути застосовані альтернативні випробування (додатки С і D), однак виробник повинен при цьому знати, що такі випробування не відповідають з належною точністю еталонному методу, і результати внутрішнього контролю або контрольних випробувань, виконаних за допомогою еталонного методу, можуть відрізнятися за статистичними даними.

А.4.2.3 Пакування, зберігання та транспортування

У Настанові з якості мають бути описані заходи, які застосовують для забезпечення відповідності цементу внутрішнім вимогам виробника з урахуванням вірогідності дотримання граничних значень, передбачених Директивою 2003/53/РЄ, під час знаходження цементу у сфері відповідальності виробника. В Настанові з якості повинні бути описані заходи, яких потрібно вживати під час пакування, транспортування та зберігання на складах виробника. В товаросупроводжувальній документації необхідно зазначати завод-виробник продукції.

A.4.3 Внутрішні контрольні випробування проб

А.4.3.1 Загальні положення

Для цементу, який відвантажують, виробник повинен запровадити процедуру внутрішніх контрольних випробувань. Вказана процедура має підтвердити дотримання граничних значень згідно з Директивою 2003/53/РЄ.

А.4.3.2 Відбирання проб, зберігання та випробування

А.4.3.2.1 Відбирання проб

З цементу, який відвантажують із заводу, виробник має відібрати проби відповідно до EN 196-7. При відбиранні проб цементу, що відвантажують насипом, вони повинні зазнавати щонайменшого впливу оточуючого повітря до того, як вони будуть закриті у герметичному контейнері.

Для цементів, які відвантажують безперервно, періодичність відбирання проб має складати щонайменше однієї проби на місяць (тобто 12 проб щороку).

Періодичність відбору проб та місце їх відбору для цементів, які не відвантажують безперервно, також мають бути наведені в Настанові з якості.

А.4.3.2.2 Зберігання проб до випробування

Проби цементу необхідно постійно зберігати в умовах стабільних температури та вологості. Для запобігання надмірному контакту з повітрям, яке негативно впливає на ефективність відновника, проби не можна струшувати. Проби цементу, що відвантажують насипом, необхідно зберігати у повністю заповнених герметичних контейнерах з закритою кришкою. Проби цементу, що відвантажують в мішках, необхідно зберігати в неушкоджених закритих мішках. Відкриті або ушкоджені мішки не відповідають вимогам випробувань. Умови зберігання мають якнайточніше відповідати умовам, рекомендованим виробником.

А.4.3.2.3 Випробування

Виробник має зберігати проби для внутрішніх контрольних випробувань до закінчення наведеного терміну придатності.

Виробник згідно з цим стандартом за п'ять діб до або п'ять діб після кінця терміну придатності повинен визначати вміст водорозчинного хрому (VI) в усіх пробах, що зберігались, із застосуванням методу окиснення або без нього, задокументованого відповідно до А.4.2.2.2.

Всі результати випробувань мають бути записані.

А.4.3.3 Заходи коригування

У Настанові з якості мають бути наведені процедури оцінювання та коригування внутрішнього контролю виробництва в разі перевищення граничних значень. У подібних випадках виробник має терміново визначити причини перевищення граничного значення, вжити відповідних заходів коригування, а також перевірити всі процедури, що стосуються внутрішнього заводського контролю виробництва. Всі вжиті заходи та виявлені причини мають бути у відповідній формі відображені у звіті, який перевіряє керівництво підприємства.

Примітка. Орган з сертифікації має право постійно отримувати відомості про подібні заходи та виявлені причини.


А.5 ЗАВДАННЯ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ

А.5.1 Загальні положення

Орган з сертифікації (А.3.3) виконує дві чітко відокремлені функції, а саме, інспектування (наглядання), та за необхідності, проведення випробувань. Орган з сертифікації має відповідати вимогам щодо чинної схеми оцінювання відповідності, наведеним у відповідних розділах EN 45011 та EN ISO/IEC 17020. Випробування має здійснювати випробувальна лабораторія, яка оснащена згідно з вимогами відповідних розділів EN ISO/IEC 17025.НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА.

В Україні вимоги до органів з сертифікації та випробувальних лабораторій наведені в наступних нормативних документах:

- ДСТУ ISO/IEC 17020-2001 Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування (ISO/IEC 17020:1998, IDT);

- ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT);

- ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції (EN 4501 1 :1998, IDТ)


А.5.2 Нагляд, оцінка та визнання заводського виробничого контролю

А.5.2.1 Завдання інспектування

До завдань інспектування належать наглядання, оцінювання та визнання заводського виробничого контролю, що здійснює виробник. Орган з сертифікації має перевірити, чи відповідає заводський виробничий контроль вимогам розділу А.4 цього стандарту і чи виконується він відповідно до Настанови з якості. Під час інспектування має бути перевірено, чи повідомив виробник протягом одного місяця орган з сертифікації про всі зміни в Настанові з якості, суттєві для здійснення заводського виробничого контролю, технології виробництва та випробувань цементу.

А.5.2.2 Періодичність проведення інспектування

Звичайно інспектування здійснюють один раз на рік, і орган з сертифікації має заздалегідь сповістити виробника про час проведення інспектування.

А.5.2.3 Звіти

Після кожного інспектування повинен бути складений та надісланий виробнику конфіденційний звіт. У відповідь виробник має повідомити орган з сертифікації про заходи коригування, застосовані чи заплановані після отримання звіту. Після цього орган з сертифікації має сформулювати рішення з викладенням власної підсумкової оцінки.

А.5.3 Оцінка результатів внутрішніх контрольних випробувань проб

А.5.3.1 Завдання оцінювання

Наглядання, оцінювання та визнання заводського виробничого контролю охоплюють оцінку результатів внутрішніх контрольних випробувань виробника для перевірки дотримання граничних значень відповідно до Директиви 2003/53/РЄ.

А.5.3.2 Кількість та термін проведення випробувань

Результати внутрішніх контрольних випробувань проб необхідно оцінювати не менше ніж двічі на рік. Термін проведення оцінювання має бути встановлений заздалегідь.

А.5.3.3 Контрольний період

Тривалість контрольного періоду має складати 12 місяців. Для цементів, які не відвантажують безперервно, контрольний період може бути узгоджений між виробником та органом з сертифікації.

А.5.3.4 Оцінювання результатів випробувань

Кожне оцінювання має охоплювати результати випробувань всіх проб певного цементу, відібраних для внутрішнього контролю протягом контрольного періоду, який передував даті проведення оцінювання.

Як правило, оцінювання може бути проведено на основі надісланих документів.

Примітка. До оцінювання результатів випробувань не слід включати ті результати, які органом з сертифікації визнаються як випадкові.

А.5.3.5 Звіти

Після кожного оцінювання випробувань має бути складений конфіденційний звіт, копію якого надсилають виробнику.

А.5.4 Контрольне (аудитне) випробування проб, відібраних на заводі/складі виробника

А.5.4.1 Загальні положення