Примітка. Мікрофони можна встановлювати також і нормально до площини конструкції. При цьому відстань між випробовуваною конструкцією і мембраною мікрофона не повинна бути більшою ніж 3 мм.

8.2.7 При проведенні вимірювань мікрофон з зовнішнього боку огорожі необхідно встановлювати не менше ніж у шести точках, рівномірно розподілених по площі випробовуваного об'єкта.

Примітка. При великих площах випробовуваної конструкції кількість вимірювальних точок треба збільшувати до десяти.

8.2.8 Вимірювання рівнів звукового тиску в приміщенні з випробовуваною конструкцією потрібно проводити не менше ніж у шести точках.

Розташування вимірювальних точок в приміщенні низького рівня треба приймати згідно з 7.1.3.

8.2.9 Вимірювання потрібно виконувати в третиннооктавних або октавних смугах в діапазоні частот згідно з 7.1.4.

Примітка. Якщо метою вимірювань є порівняння результатів, отриманих в лабораторних і натурних умовах, то вимірювання в натурних умовах треба проводити тільки в третиннооктавних смугах.

 1. Час усереднення рівнів звукового тиску при проведенні вимірювань треба приймати згідно з 6.1.10.

 2. Середні рівні звукового тиску на зовнішній поверхні випробовуваної конструкції , дБ, і в приміщенні , дБ, визначають в кожній смузі частот згідно з 6.1.11.

 3. Ізоляцію зовнішнього шуму випробовуваною конструкцією R'45°, дБ, визначають у кожній смузі частот за формулою

8.2.13 Урахування впливу шумових завад у приміщенні низького рівня на результати вимірювання звукоізоляції R45° потрібно здійснювати у відповідності з 6.1.15 і 6.1.16.

8.3 Вимірювання з використанням гучномовця (загальний метод)

 1. Гучномовець встановлюють на поверхні землі (або на площадці) ззовні будинку згідно з 8.2.2. Відстань r (рисунок 1) від гучномовця до центра випробовуваного фасаду повинна бути не меншою ніж 7м (d > 5 м). Рівень звукової потужності гучномовця повинен відповідати вимогам 8.2.5.

 2. Якщо для даного випробовуваного фасаду умова 8.2.4 виконується при одному положенні гучномовця згідно з 8.2.2, то в цьому випадку вимірювальний мікрофон ззовні будинку треба встановлювати посередині випробовуваного фасаду на відстані (2,0 ±0,2) м від площини фасаду на висоті 1,5 м від рівня підлоги приміщення низького рівня.

У даному випадку кількість вимірювальних точок у приміщенні низького рівня повинна бути не менше шести.

Примітка. Якщо на фасаді будинку є балкони, лоджії або інші виступи, то зовнішній мікрофон потрібно встановлювати на відстані 1 м від вертикальної площини, що проходить через найбільш виступні точки цих елементів фасаду.

8.3.3 У випадку фасадів великих розмірів, коли лише при одному положенні гучномовця умова 8.2.4 не виконується, то треба використовувати кілька положень гучномовця, а відповідно і кілька позицій зовнішнього мікрофона. При цьому положення гучномовця на кожній із цих позицій повинне відповідати вимогам 8.2.2.

Зовнішній мікрофон на кожній позиції повинен бути встановленим згідно з 8.3.2.

У цьому випадку вимірювання рівнів звукового тиску в приміщенні низького рівня треба проводити не менше ніж у трьох точках (при кожній позиції зовнішнього мікрофона) в тій зоні приміщення, де виконується умова 8.2.4 на фасаді.

Примітка. Допускається при великих за площею фасадах проводити вимірювання при величині різниці, вказаній у 8.2.4, до 10 дБ, про що треба зазначати у протоколі вимірювань.

8.3.4 Кількість положень гучномовця, а відповідно і кількість позицій зовнішнього мікрофона, визначається площею випробовуваного фасаду і характеристикою направленості гучномовця згідно з 8.2.4.

 1. Розташування вимірювальних точок у приміщенні низького рівня треба приймати згідно з 7.1.3.

 2. Вимірювання треба виконувати в третиннооктавних або октавних смугах в діапазоні частот згідно з 7.1.4.

 3. Час усереднення рівнів звукового тиску при проведенні вимірювань треба приймати згідно з 6.1.10.

 4. Урахування впливу шумових завад на результати вимірювань в приміщенні низького рівня потрібно виконувати у відповідності з 6.1.15 і 6.1.16.

 5. Середні рівні звукового тиску ззовні фасаду , дБ, і в приміщенні , дБ, визначають у кожній смузі частот згідно з 6.1.11.

8.3.10 Приведену різницю рівнів звукового тиску D/s,2м,п, дБ, визначають у кожній смузі частот за формулою

8.3.11 Стандартизовану різницю рівнів звукового тиску Dis,,пТ, дБ, визначають у кожній смузі частот за формулою

8.4 Вимірювання з використанням шуму транспортного потоку (основний метод)

8.4.1 Вимірювання належить проводити на фасадах будинків, які в плані розташовані під кутом не більше ніж 15° до прямолінійної ділянки вулиці з транспортним потоком. Довжина прямолінійної ділянки вулиці повинна бути не меншою ніж видима від крайніх точок фасаду частина вулиці під кутом в межах ±60°.

Мінімальна відстань по горизонталі між фасадом із випробовуваним елементом і віссю найближчої смуги руху транспорту повинна становити три ширини випробовуваного елемента фасаду, але бути не меншою ніж 25 м.

 1. Випробовуваний елемент фасаду для вимірювання вибирають по висоті зверненого до вулиці фасаду будинку так, щоб кут між лінією, яка з'єднує середину елемента з найближчою до неї точкою на осі ближньої смуги руху і горизонтальною площиною, не перевищував 40°.

 2. У зв'язку з тим, що шум транспортного потоку є непостійним, то в кожній смузі частот необхідно вимірювати еквівалентні рівні звукового тиску. Причому вимірювання треба проводити двома вимірювальними системами одночасно ззовні і всередині приміщення.

 3. Вимірювальний мікрофон ззовні конструкції, що випробовується, треба встановлювати згідно з 8.2.6.

Якщо фасад є плоским без ніш і балконів, то вибирають три вимірювальні точки, рівномірно розподілені по площі випробовуваної огорожі.

Якщо на фасаді наявні ніші і балкони, то вибирають шість положень мікрофона, рівномірно розподілених по площі даного елемента фасаду.

8.4.5 При трьох вимірювальних точках на фасаді в приміщенні низького рівня треба проводити вимірювання не менше ніж у двох точках при кожній позиції зовнішнього мікрофона. Таким чином, для кожної позиції зовнішнього мікрофона треба провести дві пари одночасних вимірювань – по одній для кожної точки в приміщенні. При зміні позиції зовнішнього мікрофона всередині приміщення вибирають дві інші вимірювальні точки, які не повинні збігатися з попередніми.

 1. При шести вимірювальних точках на фасаді допускається в приміщенні низького рівня приймати одну вимірювальну точку для кожної позиції зовнішнього мікрофона.

 2. Розташування вимірювальних точок у приміщенні низького рівня треба приймати згідно з 7.1.3.

 3. Вимірювання потрібно виконувати в третиннооктавних або октавних смугах в діапазоні частот згідно з 7.1.4.

Примітка. Якщо метою вимірювань є порівняння результатів, отриманих в лабораторних і натурних умовах, то вимірювання в натурних умовах треба проводити тільки в третиннооктавних смугах.

8.4.9 Протягом вимірювань рівень фонового шуму (шумових завад) в приміщенні повинен бути не менше ніж на 10 дБ меншим від вимірюваного еквівалентного рівня звукового тиску в кожній смузі частот. Якщо ця умова не виконується, то проведення вимірювань за цим методом не допускається.

 1. При проведенні вимірювань рух транспорту повинен бути достатньо інтенсивним. Тривалість вимірювань залежить від інтенсивності руху і встановлюється такою, щоб при вимірюваннях у кожній точці пройшло по вулиці не менше ніж 50 транспортних одиниць.

 2. Еквівалентні рівні звукового тиску в кожній смузі частот Lекв , дБ, вимірюють за допомогою інтегруючого шумоміра або розраховують за формулою

Інтервал між окремими відліками рівнів звукового тиску не повинен перевищувати 3 с.

 1. Середні величини еквівалентних рівнів звукового тиску на зовнішній поверхні випробовуваної конструкції , дБ, і в приміщенні , дБ, визначають в кожній смузі частот згідно з 6.1.11.

 2. Ізоляцію зовнішнього шуму випробовуваним елементом фасаду R'tr,s, дБ, визначають в кожній смузі частот за формулою

8.5 Вимірювання з використанням шуму транспортного потоку (загальний метод)

 1. При вимірюваннях за загальним методом спеціальні вимоги щодо взаємного розташування випробовуваного фасаду і вулиці або дороги з транспортним потоком, а також відстані між ними не висуваються. Необхідно дотримуватися тільки умови, щоб шум транспортного потоку був такого рівня, щоб у приміщенні низького рівня він був принаймні на 6 дБ більшим від фонового рівня у кожній смузі частот.

 2. Вимірювальний мікрофон ззовні будинку треба встановлювати посередині випробовуваного фасаду на відстані (2,0 ±0,2) м від площини фасаду на висоті 1,5 м від рівня підлоги приміщення низького рівня. Якщо на фасаді є балкони, лоджії або інші виступи, то мікрофон потрібно встановлювати на відстані 1 м від вертикальної площини, що проходить через найбільш виступні точки цих елементів фасаду.

Примітка 1. У випадках суттєвої нерівномірності опромінювання фасаду шумом транспортного потоку (більше ніж 10 дБ по поверхні випробовуваного фасаду) треба використовувати кілька положень мікрофона ззовні фасаду.

Примітка 2. Якщо приміщення з випробовуваним фасадом має більше однієї зовнішньої стіни, то мікрофон треба встановлювати перед кожним із фасадів.

8.5.3 Вимірювання в приміщенні низького рівня необхідно виконувати не менше ніж у шести точках, розташованих у відповідності з 7.1.3.

 1. Вимірювання потрібно виконувати в третиннооктавних або октавних смугах в діапазоні частот згідно з 7.1.4.

 2. Вимірювання еквівалентних рівнів звукового тиску необхідно проводити двома вимірю вальними системами одночасно ззовні і усередині приміщення.

 3. Середні величини еквівалентних рівнів звукового тиску ззовні фасаду , дБ, і в приміщенні , дБ, визначають у кожній смузі частот згідно з 6.1.11.

 4. Приведену різницю рівнів звукового тиску Dtr,2м,п, дБ, визначають у кожній смузі частот за формулою

8.5.8 Стандартизовану різницю рівнів звукового тиску Dtr,2м,пT, дБ, визначають у кожній смузі частот за формулою

9 ОЦІНЮВАННЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ

Оцінювання звукоізоляції внутрішніх і зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків і споруд від повітряного і ударного шуму треба здійснювати згідно з ДСТУ Б В.2.6-85.

10 ОЦІНЮВАННЯ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ

10.1 Похибку вимірювань, проведених згідно з вимогами розділу 6, треба оцінювати статистичними методами. Повторюваність г результатів лабораторних вимірювань повинна відповідати вимогам таблиці 1 за умови, що площа випробовуваних конструкцій є не меншою ніж 10 м2.

10.2 Метод визначення повторюваності результатів вимірювань наведений у додатку Г.


Таблиця 1

Середньогеометричні частоти третиннооктавних смуг, Гц

Повторюваність r для ізоляції повітряного шуму R або R', дБ (не більше)

Повторюваність r для ізоляції ударного шуму Ln або L'n, дБ (не більше)

Повторюваність r для поліпшення ізоляції ударного шуму підлогою ΔLn, дБ (не більше)

100

4,5

3,0

1,5

125

4,0

2,5

1,5

160

3,5

2,0

1,5

200

3,5

2,0

1,5

250

2,5

2,0

1,5

315

2,5

2,0

1,0

400

2,0

2,0

1,0

500

2,0

1,5

1,0

630

1,5

1,5

1,0

800

1,5

1,5

1,5

1000

1,5

1,5

1,5

1250

1,5

1,5

1,5

1600

1,5

1,5

2,0

2000

1,5

1,5

3,0

2500

1,5

1,5

3,0

3150

1,5

1,5

3,0

11 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

11.1 Результати вимірювань треба надавати у протоколі випробувань у вигляді таблиці і графіка для всього діапазону вимірювальних частот.

На графіках точки, що відповідають виміряним величинам, треба з'єднувати прямими лініями. По осі абсцис відкладають середньогеометричні частоти третиннооктавних або октавних смуг у логарифмічному масштабі. По осі ординат відкладають величини звукоізоляції в децибелах в лінійному масштабі. Інтервал між сусідніми третиннооктавними частотами повинен бути 5 мм, інтервал між величинами звукоізоляції по осі ординат в 1дБ – 2 мм.