ДСТУ Б В.2.6-139:2010 (ГОСТ 26815-86, MOD)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Конструкції будинків і споруд

КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПІДПІРНИХ СТІН

Технічні умови

(ГОСТ 26815-86, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-139:2010

ИСС «Зодчий» ( г. . Киев, ул Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 602; т/ф. 531-34-25 12)Київ

Мінрегіонбуд України

2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

ТОВ НТК "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник)

ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 30.09.2010 р. № 380 та від 01.06.2011 р. № 61, чинний з 2012.01.01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 26815-86 "Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия" окрім нормативних посилань, наведених у додатку А

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26815-86)

ЗМІСТ

с.

Національний вступ 4

Додаток А до Національного вступу "Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 26815-86 "Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия" 5

Додаток А до Національного вступу "Процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку) " 8

ГОСТ 26815-86 "КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН. Технические условия" 11

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 12

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 19

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 20

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 22

5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 23


Національний вступ

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності – модифікований до ГОСТ 26815-86 "Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

Положення цього стандарту доцільно використовувати тільки у законодавчо нерегульованій сфері (у разі відсутності аналогічних вимог у ДСТУ Б В.2.6-2-2009 "Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови" та в робочих кресленнях на конкретний виріб).

Як довідковий матеріал під час роботи з наведеними вище документами можуть бути залучені креслення виробів типових серій, які адаптовані до унормованих сьогодні методів розрахунків конструкцій та застосовуваних у теперішній час матеріалів (арматура, бетон).

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2011 р. міждержавні стандарти.

У додатку Б до національного вступу викладена процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку).

Базовою організацією, що супроводжує цей стандарт, є НДІБК.

ДОДАТОК А

до національного вступу

(довідковий)

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 26815-86 "Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия"

Міждержавні НД, прийняті до 1992 року

Відповідні національні НД (станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

Чинний

ГОСТ 8829-85 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості

ГОСТ 9757-73 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ГОСТ 10060-87 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості


Міждержавні НД, прийняті до 1992 року

Відповідні національні НД (станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 10178-76 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цементи загально-будівельного призначення. Технічні умови (з 01.09.2011 – ДСТУ Б В.2.7-46:2010)

ГОСТ 10180-78 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ДСТУ Б В.2.7-214-2009 Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ГОСТ 10268-80 Бетоны тяжелые. Тех-нические требования к заполнителям

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови

ГОСТ 10884-81 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соедине-ния сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

Чинний

ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие тре-бования к методам определения плот-ности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Метод определения водонепроницаемости

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ГОСТ 13015.0-83 Изделия железобе-тонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ГОСТ 13015.1-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ГОСТ 13015.2-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови


Міждержавні НД, прийняті до 1992 року

Відповідні національні НД (станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 13015.3-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ГОСТ 13015.4-84 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ГОСТ 17624-72 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності

ГОСТ 18105.1-80 Бетоны. Правила контроля прочности

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності

ГОСТ 22256-76 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Цементи сульфатостійкі. Технічні умови

ГОСТ 22690.0-77... ГОСТ 22690.4-77 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ДСТУ Б В.2.6-97:2009 Конструкції і вироби бетонні та залізобетонні збірні. Умовні позначення (марки)

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

Чинний

ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

Чинний

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

Чинні (з 01.11.2011 р. – ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія)

СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобе-тонні конструкції. Основні положення

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

Чинні (з 01.07.2011 р. – ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ). п.п.2.44, 2.47-2.61 СНиП 2.03.11-85 залишаються чинними)

ДОДАТОК Б

до національного вступу

(довідковий)

Процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку)

Міждержавний стандарт (ГОСТ) є регіональним стандартом і підпадає під дію ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів".

Згідно з 4.3 ДСТУ 1.7 міждержавний стандарт (ГОСТ) вважають прийнятим, якщо національний стандарт (ДСТУ) є модифікованим щодо цього ГОСТ і має технічні відхили, які точно визначено і пояснено.

Згідно з додатком Б ДСТУ 1.7 одним із доцільних методів прийняття міждержавного стандарту як модифікованого є метод перевидання (передруку).

Відповідно до 5.4.2 ДСТУ 1.7 при застосуванні цього методу національний стандарт має містити:

а) національний вступ та передмову;

б) національний інформативний матеріал (у додатках чи примітках).

Згідно з 8.3 ДСТУ 1.7 познака ДСТУ при модифікованому ступені відповідності складається тільки з національного номера. Познака та скорочення ступеня відповідності подаються після назви національного стандарту та познаки міждержавного стандарту, включаючи дату його прийняття.

Наприклад:

ДСТУ Б В.2.6-139:2010 Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови (ГОСТ 26815-86, MOD).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН

Технические условия

ГОСТ 26815-86
Государственный комитет СССР по делам строительства

Москва

1 РАЗРАБОТАН

Государственным проектным институтом "Киевский Промстройпроект" Госстроя СССР

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромздаиий) Госстроя СССР

Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.А. Козлов (руководитель темы); Ю.Т. Бабченко; А.И. Дужак; А.А. Болтухов, канд. техн.наук, A.M. Туголуков, канд. техн. наук; Ю.В. Волконский; В.Н. Пашков; В.И. Доньщиков

2 ВНЕСЕН Государственным проектным институтом "Киевский Промстройпроект" Госстроя СССР

Гл. инженер И.Г. Харитонов

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 декабря 1985 г. № 204

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН

Технические условия

REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS OF SUPPORT WALLS

Specifications

ГОСТ 26815-86

Дата введения 1987-01-01

Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные конструкции подпорных стен (далее – конструкции), изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно.

Конструкции предназначены для применения:

при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40 °С включительно;

при неагрессивной степени воздействия среды на железобетонные конструкции;

в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 8 баллов включительно.

Допускается применять конструкции при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С, а также в условиях воздействия агрессивной среды при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией на конкретное здание или сооружение (согласно требованиям СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.03.11-85) и указанных в заказе на изготовление конструкций.