ДСТУ Б EN 15743:2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЦЕМЕНТ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВИЙ

Склад, технічні умови

та критерії відповідності

(EN 15743:2010, IDT)


ДСТУ Б EN 15743:2012Київ

Мінрегіон України

2013

ПЕРЕДМОВА


1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ,

ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Волошина;

С. Лаповська, д-р техн.наук (науковий керівник); Ю. Червяков, канд. техн. наук


2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 28.12.2012 р. № 661, з 2013-10-01


3 Національний стандарт відповідає Європейському стандарту EN 15743:2010 Supersulfated cement - Composition, specifications and conformity criteria (Сульфатно-шлаковий цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN


4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

Передмова VI

Вступ 1

1 Сфера застосування 2

2 Нормативні посилання 3

3 Терміни та визначення понять 4

4 Сульфатно-шлаковий цемент 5

5 Складові частини 6

5.1 Основні складові частини 6

5.2 Додаткові складові частини 7

5.3 Добавки 8

6 Склад та познаки 9

7 Вимоги до механічних, фізичних, хімічних власти-востей і довговічності 9

7.1 Вимоги до механічних властивостей 9

7.2 Вимоги до фізичних властивостей 10

7.3 Вимоги до хімічних властивостей 11

7.4 Вимоги до довговічності 12

8 Умовна познака 13

9 Критерії відповідності 13

9.1 Основні вимоги 13

9.2 Підтвердження відповідності механічних, фізичних і хімічних властивостей та процедура оцінювання 15

9.3 Критерії відповідності для складу цементу 20

9.4 Критерії відповідності для оцінювання властивостей складових частин цементу 20

Додаток А

Запобіжні заходи, пов'язані з застосуванням сульфатно-шлакового цементу 21

Додаток ZA

Розділи цього стандарту, що стосуються положень ЄС директиви будівельних виробів 22

Бібліографія 33

Додаток НА

Перелік чинних нормативних документів України, що відповідають міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті 34CONTENTS

Page


Foreword VI

Introduction 1

1 Scope 2

2 Normative references 3

3 Terms and definitions 4

4 Supersulfated cement 5

5 Constituents 6

5.1 Main constituents 6

5.2 Additional constituents 7

5.3 Additives 8

6 Composition and notation 9

7 Mechanical, physical, chemical and durability requirements 9

7.1 Mechanical requirements 9

7.2 Physical requirements 10

7.3 Chemical requirements 11

7.4 Durability requirements 12

8 Standard designation 13

9 Conformity criteria 13

9.1 General requirements 13

9.2 Conformity criteria for mechanical, physical and chemical properties and evaluation procedure 15


9.3 Conformity criteria for cement composition 20

9.4 Conformity criteria for properties of the cement constituents 20


Annex A

Precautions related to the use of supersulfated cement 21


Annex ZA

Clauses of this european standard addressing the provisions of EU construction products directive 22

Bibliography 33
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 15743:2010 Supersulfated cement - Composition, specifications and conformity criteria (Сульфатно-шлаковий цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності).

EN 15743:2010 підготовлено Технічним комітетом Європейського комітету зі стандартизації CEN/TC 51 "Cement and building limes" ("Цемент та будівельне вапно"), секретаріатом якого керує NBN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 15743:2012 Цемент сульфатно-шлаковий. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 15743:2010, IDТ), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт",

- слова "з дуже низьким тепловиділенням" замінено на "з низьким тепловиділенням";

  • структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

  • з "Передмови до EN 15743:2010" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства.

У національному додатку НА до цього стандарту наведено перелік чинних нормативних документів України, що відповідають міжнародним стандартам, на які є посилання в цьому стандарті. ИСС «З о д ч и й»

Копії не прийнятих в Україні як національні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.


ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт (EN 15743:2010) підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 51 "Цемент та будівельне вапно", секретаріатом якого керує NBN.

Цьому стандарту буде надано статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або його схвалення не пізніше липня 2010 року, а національні стандарти, що йому суперечать, втрачають чинність також не пізніше липня 2010 року.

Слід звернути увагу на можливість того, що деякі елементи цього документа можуть бути об'єктом патентних прав. CEN [і/або CENELEC] не буде нести відповідальність за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав.

Цей документ підготовлений відповідно до мандату, даного CEN європейською Комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, а також підтримує важливі вимоги Директив ЄС.

Для ознайомлення з ЄС Директивою (Директивами) див. довідковий додаток ZA, що є невід'ємною частиною цього документа.

Додаток А довідковий.

Цей стандарт встановлює вимоги до складу і технічних властивостей сульфатно-шлакового цементу.

Схема оцінювання відповідності сульфатно-шлакового цементу визначена згідно з EN 197-2.

Вимоги, викладені в цьому стандарті, базуються на результатах випробувань цементу згідно з частинами -1, -2, -3, -7, -8 та -9 EN 196, Методи випробувань цементу.

Згідно з внутрішніми правилами CEN/CENELEC цей Європейський стандарт зобов'язані впровадити національні організації зі стандартизації наступних країн: Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії,

FOREWORD

This document (EN 15743:2010) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 51 "Cement and building limes", the secretariat of which is held by NBN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by July 2010, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2010.


Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this document.


Annex A is informative.

This European Standard sets out requirements for the composition and specifications of super-sulfated cement.

The scheme for the evaluation of conformity of supersulfated cement is that specified in EN 197-2.

The requirements in this European Standard are based on the results of tests on cement in accordance with parts 1, 2, 3, 7, 8 and 9 of EN 196, Methods of testing cement.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВИЙ

Склад, технічні умови та критерії відповідності

ЦЕМЕНТ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВЫЙ

Состав, технические условия и критерии соответствия

SUPERSULFATED CEMENT

Composition, specifications and conformity criteria

Чинний від 2013-10-01

ВСТУП

Основою для цього стандарту є національні стандарти, що вже існують в Європі.

Сульфатно-шлаковий цемент спочатку стандартизований в ряді європейських країн: Бельгії, Франції, Німеччині, Нідерландах і Великій Британії і використовується при виробництві бетону для фундаментів і масивних конструкцій.

Попит на цемент, що швидко тужавіє та дозволяє раннє зняття опалубки, змусив виробництво замінити сульфатно-шлаковий цемент цементами на основі портландцементного клінкеру. Стандарти були або застарілі, як у Франції, або входили до каталогу стандартів, але ніколи не використовувалися, як у Великій Британії.

При виконанні мандата, покладеного на CEN, Технічним комітетом ТС 51 взята до уваги велика кількість різних цементів. Було прийнято рішення відділити "звичайні цементи", тверднення яких багато в чому залежить від гідратації силікатів кальцію (вони внесені до EN 197-1), від "спеціальних цементів", тобто цементів, що мають додаткові або особливі властивості.

Тверднення сульфатно-шлакового цементу залежить від активації доменного гранульованого шлаку сульфатом кальцію. Нижча теплота гідратації ніж для портландцементного клінкеру призводить до зниження ранньої міцності на

INTRODUCTION

The basis for this European Standard has been the national standards already existing in Europe.

Supersulfated cement was originally standardised in several European countries, Belgium, France, Germany, Netherlands and the United Kingdom, and has been used in concrete for foundations and massive structures.

The demand for quick setting cements enabling early formwork removal caused the manufacturing of supersulfated cements to be superseded by those based on Portland cement clinker. Standards were either abandoned, as in France, or kept in the catalogue of standards but never used, as in the United Kingdom.


In discharging the mandate given to CEN, Technical Committee TC 51 considered the large number of different cements involved. It was decided to separate the "common cements", where the hardening mainly depends on the hydration of calcium silicates and setting these out in EN 197-1, from "special cements", i.e. those with additional or special properties.


Supersulfated cement hardening depends on granulated blastfurnace slag activation by calcium sulfate. A lower heat of hydration than for Portland cement clinker results in lower early compressive strength than common cements and a significantly

стиск порівняно зі звичайними цементами і значно нижчого тепловиділення при гідратації на ранніх стадіях. Крім того, на основі сульфатно-шлакового цементу можливо отримати бетон, що має стійкість до дії хімічно агресивних середовищ, зокрема таких, як сульфати.

Поточні зміни в технології матеріалів, а також у технології виробництва знову відкрили можливість виробляти сульфатно-шлаковий цемент для задоволення потреб і вимог ринку. Оскільки принципи гідратації відрізняються від "звичайного цементу", що відповідає EN 197-1, CEN і технічним комітетом ТС 51 було вирішено розробити окремий стандарт на сульфатно-шлаковий цемент.

Швидкість тверднення і нижча міцність у ранньому віці вимагає додаткових запобіжних заходів, які необхідно враховувати при використанні сульфатно-шлакового цементу для забезпечення належного тверднення бетону.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає і встановлює технічні умови до сульфатно-шлакового цементу та його складових.

Визначення сульфатно-шлакового цементу включає співвідношення, в яких складові повинні бути поєднані для виробництва продукції згідно з цим стандартом. Визначення також включає вимоги до складових, яким вони повинні відповідати, та вимоги до механічних, фізичних і хімічних властивостей включно з тепловиділенням при гідратації.

Цей стандарт також встановлює критерії відповідності та відповідні норми.

Примітка 1. Додатково до установлених вимог може бути корисним обмін додатковою інформацією між виробниками цементу та його споживачами. Процедури такого обміну не входять до сфери застосування цього стандарту, але повинні виконуватись згідно з націона-

lower early heat of hydration. In addition, it produces concrete which has resistance to chemically aggressive environments, such as suIfates.
Ongoing developments in material technology as well as in production technology again open the option to produce supersulfated cement fulfilling the demands and requirements of the market. As the principles in hydration differ from that of "common cements" covered by EN 197-1, CEN Technical Committee TC 51 decided to elaborate a separate standard for supersulfated cement.

The rate of hardening and lower early strength require that additional precautions are considered when using supersulfated cements to ensure adequate concrete curing.1 SCOPE

This European Standard defines and gives the specifications of supersulfated cement and its constituents.

The definition of supersulfated cement includes the proportions in which the constituents are to be combined to produce products in accordance with this standard. The definition also includes requirements the constituents have to meet and the mechanical, physical, chemical including heat of hydration requirements.


This standard also states the conformity criteria and the related rules.

NOTE 1 In addition to the specified requirements, an exchange of additional information between the cement manufacturer and user may be helpful. The procedures for such an exchange are not within the scope of this standard but should be dealt with in accordance with national standards or regu-

льними стандартами або положеннями, або можуть бути узгоджені між зацікавленими сторонами.

Примітка 2. Якщо не зазначено інше, слово "цемент" в цьому стандарті означає виключно сульфатно-шлаковий цемент.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Для застосування цього стандарту обов'язковими є наступні документи, посилання на які наведено нижче. Для датованих посилань застосовують лише зазначене видання. Для недатованих посилань застосовується останнє опубліковане видання документа (включаючи будь-які поправки).

EN 196-1 Методи випробувань цементу. Частина 1. Визначення міцності

EN 196-2 Методи випробувань цементу. Частина 2. Хімічний аналіз цементу

EN 196-3 Методи випробувань цементу. Частина 3. Визначення терміну тужавлення та рівномірності зміни об'єму

EN 196-7 Методи випробувань цементу. Частина 7. Методи відбору та приготування проб цементу

EN 196-8 Методи випробувань цементу. Частина 8. Тепловиділення при гідратації. Метод розчинення