4.1.7 Верхні пояси ферм із кутників завтовшки менше 10 мм у разі укладання на них залізобетонних плит покриття повинні бути підсилені накладками у вузлах обпирання плит.

4.1.8 На поверхні кутників (накладок) у місцях обпирання плит поперечними рисками фарбою повинні бути позначені центри вузлів ферм.

4.1.9 Відстань між краями елементів решітки і поясів у вузлах ферм повинна складати 4-5 товщин фасонки, але не більше 80 мм, а відстань між торцями елементів поясів у місцях їх стикування на підкладках повинна бути не менше 50 мм.

4.1.10 Перша і кожна десята ферма будь-якого прогону, а при кількості менше десяти в замовленні перша і остання повинні пройти контрольне складання.

4.1.11 Граничні відхили за розмірами ферм та їх деталей повинні відповідати кресленням КМ і наведеним у таблиці В.1, а щодо форми і розташування поверхонь деталей ферм - наведеним у таблиці В.2 (додаток В).

4.1.12 Шорсткість торцевої поверхні опорних ребер ферм після механічного оброблення повинна відповідати першому класу згідно з ГОСТ 2789.

4.2 Вимоги до зварних з'єднань

4.2.1 З'єднання елементів ферм повинно здійснюватись напівавтоматичним дуговим зварюванням у відповідності з вимогами ГОСТ 14771 із застосуванням зварювального дроту згідно з ГОСТ 2246.

Допускається застосовувати ручне дугове зварювання у відповідності з вимогами ГОСТ 5264 електродами згідно з ГОСТ 9467.

4.2.2 Типи зварювального дроту та електродів повинні бути наведені в робочих кресленнях у відповідності з рекомендаціями норм проектування сталевих конструкцій.

4.2.3 Шви після зварювання повинні бути очищені від шлаку, бризок, напливів металу, вкраплень шлаку і мати гладку або рівномірну лускоподібну поверхню. Відхилення розмірів зварних швів від проектних (розрахункових) повинні відповідати вимогам ГОСТ 5264, ГОСТ 14771.

4.3 Вимоги до отворів під болти

4.3.1 Отвори в елементах ферм під болти класів точності А, В, С згідно з ГОСТ 1759.0 або високоміцних болтів згідно з ГОСТ 22353 та ГОСТ 22356 повинні утворюватись свердленням або продавлюванням.

4.3.2 Діаметр отворів та їх розміщення в елементах ферм наводиться в робочих кресленнях у відповідності з рекомендаціями норм проектування сталевих конструкцій.

4.3.3 Відхилення діаметра отвору від проектного повинно бути не більше (0;+0,6 мм) для діаметрів до 15 мм і (0;+0,9 мм) для діаметрів більше 15 мм.

4.4 Вимоги до антикорозійного захисту

4.4.1 У відповідності з вимогами будівельних норм ферми, в залежності від умов експлуатування, повинні бути захищені від корозії у спосіб, обумовлений у робочих кресленнях.

4.4.2 Ферми перед ґрунтуванням або фарбуванням повинні бути знежирені та очищені від іржі, корозії, забруднень. Якість очищення елементів у відповідності з вимогами СНиП 2.03.11 повинна відповідати другому ступеню згідно з ГОСТ 9.402.

4.4.3 Ґрунтування і фарбування елементів ферм повинно здійснюватись за температури не нижче ніж +5 °С після перевірки якості зварних швів за методами, обумовленими в робочих кресленнях.

4.4.4 Не підлягають будь-якому захисному покриттю місця монтажних з'єднань на високоміцних болтах з контрольованим натягом, а також у зонах зварювання під час монтажу на довжині не менше 100 мм у кожний бік від шва.

4.4.5 Антикорозійне покриття конструкцій ферм, в залежності від умов експлуатування, згідно з ГОСТ 9.032 повинне відповідати:

VII класу - в неагресивному середовищі;

V-VІ класу - в слабоагресивному середовищі;

IV-V класу - в середньоагресивному середовищі.

4.4.6 Вогнезахист конструкцій ферм, за необхідності, здійснюється у відповідності з вимогами архітектурно - будівельної частини проекту.

4.5 Комплектність та умови поставки

4.5.1 Ферми повинні поставлятись замовнику комплектне у відповідності з договором (контрактом) на поставку.

У комплект повинні входити:

 • ферми, комплектуючі деталі та кріпильні вироби у відповідності з кресленнями КМД;

 • проектна документація (креслення КМД, рекомендації щодо перевезення, монтажу тощо);

 • сертифікат якості (паспорт).

4.5.2 У сертифікаті якості повинно бути наведено:

 • найменування виробника або його товарний знак;

 • найменування замовника;

 • номер замовлення;

 • кількість ферм, комплектуючих і деталей згідно з замовленням;

 • позначення ДСТУ;

 • дату виготовлення і штамп СТК.

4.5.3 На вимогу замовника до сертифіката якості можуть додаватись:

 • відомості за результатами контролю зварних швів;

 • документи щодо якості вихідних матеріалів;

 • описи дипломів (посвідчень) щодо кваліфікації зварювальників тощо.

4.6 Пакування

4.6.1 Ферми повинні складатись у пакети з дотриманням вимог щодо забезпечення незмінності геометрії, виключення деформації елементів і збереження захисного покриття.

4.6.2 Розміри пакетів, в залежності від умов їх транспортування, повинні відповідати вимогам, що діють на певному виді транспорту.

4.6.3 Засоби скріплення вантажу в пакетах необхідно приймати згідно з ГОСТ 21650, маркування пакетів - згідно з ГОСТ 14192.

4.6.4 Кріпильні вироби повинні бути упаковані в ящики згідно з ГОСТ 2991.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

5.1 При виготовленні ферм необхідно виконувати загальні вимоги безпеки щодо виробничих процесів згідно з ДБН А.3.2-2; ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.050, ГОСТ 12.3.005, СП 1009, ДСП 201, вимоги щодо виробничого устаткування згідно ГОСТ 12.2.003, СП 1042 та ГОСТ 12.1.018, а також вимоги пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001.

5.2 Виробничі приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02, бути оснащені припливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05, питною водою згідно з ГОСТ 2874, освітлені з урахуванням вимог ДБН В.2.5-28,

Побутові приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04.

5.3 Устаткування і комунікації повинні мати захисне заземлення та занулення згідно з ГОСТ 12.1.019 та ГОСТ 12.1.030

5.4 Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати норм, які встановлені ДСН 3.3.6.037. Вимоги безпеки - згідно з ГОСТ 12.1.003.

Контроль рівня шуму - згідно з ГОСТ 12.1.050 та ДСТУ 2867.

5.5 Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042, повітря робочої зони - вимогам ГОСТ 12.1.005, а викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати норм, встановлених ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201.

5.6 Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати у відповідності з вимогами ГОСТ 12.3.009 та ГОСТ 12.3.020.

5.7 Рівень сумарної активності природних радіонуклідів у відповідності з ДБН В.1.4-1.01 не повинен перевищувати 370 Бк/кг.

5.8 Надійність та безвідмовність роботи ферм забезпечується розрахунковими обґрунтуваннями та конструктивними рішеннями робочої документації конкретного об'єкта і визначаються цим стандартом як основні вимоги щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, безпеки експлуатації за механічним опором та стійкістю, які встановлені до будівельних споруд Технічним регламентом [1] і конкретизовані [3] як основні критерії забезпечення конструктивної цілісності будівлі (споруди).

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1 Виготовлені в обсязі реального замовлення ферми, їх відправні елементи повинні бути поштучно прийняті службою технічного контролю (СТК) підприємства-виробника.

6.2 Вхідний контроль вихідних матеріалів здійснюється у відповідності з ГОСТ 24297.

6.3 Процес приймання ферм повинен включати:

 • вимірювання параметрів ферм, складальних одиниць та деталей, включаючи поперечні перерізи і відхилення, для визначення відповідності вимогам стандарту і проектної документації;

 • візуальний огляд усіх зварних швів, перевірка їх форми, розмірів і якості;

 • підвищений контроль зварних з'єднань у відповідності з вимогами НД і проектної документації;

 • перевірку підготовки елементів ферми під нанесення захисного покриття (ґрунтування і/або фарбування).

6.4 Замовник має право приймати ферми, використовуючи методи контролю, шо встановлені цим стандартом.

7 МАРКУВАННЯ

7.1 Маркування ферм повинно здійснюватись у відповідності з ГОСТ 26047 та ГОСТ 14192.

7.2 На кожному відправному елементі ферми повинні бути нанесені:

 • номер замовлення та номер аркуша КМД, за якими виготовлялись ферми;

 • позначення ферм у КМД та порядковий номер відправних елементів.

Допускається у маркуванні вказувати розмір прогону L.

Приклад маркування:

- при виготовленні ферми одним відправним елементом,

- при виготовленні ферми двома або трьома відправними елементами:

де N - номер замовлення;

n - номер аркуша КМД;

ФК2 - позначення ферми в КМД;

L -прогін ферми.

-1.L; -2.L; -3.L - порядкові номери відправних елементів

L - відповідно 18; 24; 30; 36 м.

7.3 Маркування повинне бути нанесено незмивною фарбою на крайньому розкосі, а також на зовнішній поверхні нижнього поясу ферми (відправного елемента).

8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

8.1 Контрольне складання ферм згідно з 4.1.10 необхідно здійснювати для перевірки лінійних розмірів ферм, розмірів елементів, їх взаємного розташування за схемою та у вузлах з'єднання.

8.2 Контроль розмірів ферм, граничних відхилів необхідно здійснювати із застосуванням методів та засобів вимірювань у відповідності з ГОСТ 23616 та ГОСТ 26433.1.

8.3. Шви зварних з'єднань підлягають візуальному огляду і вимірюванню у повному обсязі (100 %). Вибірковий контроль або контроль, обумовлений проектом КМ, повинен здійснюватися ультразвуковою дефектоскопією згідно з ГОСТ 14782 або проникним випромінюванням згідно з ГОСТ 7512, іншими методами згідно з ГОСТ 3242.

8.4 Контроль якості очищення та знежирення елементів ферм перед ґрунтуванням (фарбуванням) необхідно здійснювати у відповідності з ГОСТ 9.402.

8.5 Контроль стану, товщини і міцності зчеплення захисного покриття елементів ферм та їх маркування проводиться після нанесення покриття.

8.6 Зовнішній вид покриття контролюють візуально у відповідності з ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302. Контроль товщини захисного покриття здійснюється неруйнівними методами у відповідності з ГОСТ 9.302.

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Ферми або їх відправні елементи повинні транспортуватись і зберігатися у робочому положенні з обпиранням у зоні вузлів на дерев'яні підкладки завтовшки 50 мм при транспортуванні і не менше 150 мм при зберіганні на відкритих майданчиках. Ширина підкладок повинна бути на 100 мм більше ширини нижнього поясу ферми, або ширини пакета ферм.

9.2 Транспортування ферм може здійснюватись всіма видами транспорту у відповідності з правилами перевезення, навантаження та закріплення вантажів, які діють на певному виді транспорту.

9.3 Транспортування та зберігання ферм здійснюється за умовами Ж1 згідно з ГОСТ 15150.

10 МОНТАЖ

10.1 Монтаж ферм повинен здійснюватись у відповідності з вимогами норм проектування сталевих конструкцій та проекту виконання робіт.

10.2 Граничні відхили змонтованих ферм від проектного положення повинні відповідати наведеним у табл.10.1.

Таблиця 10.1

Назва відхилу

Граничне значення 5

Ескіз

Зміщення осей верхнього та нижнього поясів від вертикалі

5,0

Непрямолінійність стиснутих поясів із площини ферми на довжині відрізку між точками закріплення L:


до 4000 включно

5,0

понад 4000 до 8000 включно

8,0

понад 8000 до 12000 включно

13,0

Зміщення зовнішніх граней опорних частин залізобетонних плит із поперечних рисок згідно з 4.1.7

<20

-


11 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

11.1 Оцінювання відповідності ферм вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд [1] здійснюється шляхом сертифікації уповноваженим органом оцінки відповідності (далі - УОО) за показниками безпеки, визначеними цим стандартом у 4.1 - - 4.4; 5.8.

11.2 Сертифікація здійснюється відповідно до положень, запроваджених [1], [4] і цим стандартом.

Процедури оцінювання відповідності визначає УОО на підставі пунктів 14, 18 - 20 [1] з урахуванням вимог "Технічного регламенту модулів оцінки відповідності" [2].

11.3 Можуть застосовуватися такі процедури оцінювання:

 • випробування виробником виробу певного типу;

 • здійснення контролю за виробничим процесом на підприємстві;

 • випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

 • подальше випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

 • випробування УОО виробу певного типу;

 • проведення УОО перевірки та оцінки системи контролю за виробничим процесом;

 • перевірка УОО системи якості виробництва та її оцінювання;

- випробування УОО зразків виробу, відібраних на підприємстві, ринку або будівельному майданчику відповідно до програми аудиту.

11.4 У кожному окремому випадку на підставі аналізу факторів, наведених у пункті 20 [1], УОО конкретизує перелік процедур оцінювання відповідності, зазначених у 11.3.

Усі застосовані при сертифікації продукції процедури оцінювання відповідності документуються виробником.