6.11 У разі відправляння комплекту ПДБ на один об'єкт однією партією, супровідним документом на партію є ВК ПДБ.

6.12 Технічні вимоги до підготування і відправляння ПДБ, оформлювання ВК ПДБ та СП визначають чинні нормативні документи системи «Страховий фонд документації».

7 Порядок виготовляння документів страхового фонду та передавання їх на довгострокове зберігання

7.1 Виготовляють документи страхового фонду та передають їх на довгострокове зберігання підприємства СФД у строки та в обсягах, установлених «Планом виготовляння та передавання на зберігання документів страхового фонду» та договором з підприємством галузі (області (регіону)) або з замовником будівництва.

7.2 Підприємство СФД контролює одержану ПДБ на відповідність вимогам нормативних документів щодо виготовляння документів страхового фонду та відповідність ВК ПДБ та СП.

ПДБ, яка не відповідає вимогам виготовляння документів страхового фонду або є некомплектною, підприємство СФД повертає постачальнику документації на доопрацювання та коригує строки виконання робіт з урахуванням часу її доопрацювання.

7.3 Строки виготовляння документів страхового фонду обумовлюють договором.

7.4 Державний департамент СФД після закладання документації на об'єкт будівництва, який приймають в експлуатацію, надає в установленому порядку замовнику будівництва акт СФД для пред'явлення державній технічній комісії.

7.5 Підприємство СФД виготовляє документи страхового фонду та надає їм позначення згідно з чинними нормативними документами системи «Страховий фонд документації».

7.6 Підприємство СФД у десятиденний термін після закінчення робіт з виготовляння документів страхового фонду повертає постачальнику документації комплект ПДБ разом з правдниками ВК ПДБ та СП, із зазначенням в них позначень документів страхового фонду.

7.7 Постачальник документації зберігає праздники ВК ПДБ та СП у спеціальній справі на правах оригіналу документа відповідно до вимог ГОСТ 21.203 (ГОСТ 2.501), а копію ВК ПДБ направляє підприємству галузі (області (регіону)), якщо підприємство не є постачальником документації.

7.8 Підприємство СФД після закінчення робіт з виготовляння документів страхового фонду передає їх на довгострокове зберігання на базу зберігання страхового фонду документації України (далі – база зберігання), разом з технічними паспортами до них та копією ВК ПДБ.


8 Звітність

8.1 Підприємство галузі (області (регіону)) щорічно складає «Звіт про створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва підприємства» і подає його до відповідного органу виконавчої влади в установленому порядку.

Форму «Звіту про створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва підприємства» наведено у додатку Ж.

8.2 Підприємство СФД щоквартально складає звіт про виконання робіт з виготовляння та передавання документів страхового фонду до бази зберігання і подає його до Державного департаменту СФД до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

8.3 База зберігання щоквартально складає звіт про виконання робіт із закладання документів страхового фонду на довгострокове зберігання і подає його до Державного департаменту СФД до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

8.4 Державний департамент СФД на підставі звітів, одержаних від підприємств СФД та бази зберігання, щорічно у термін до 1 березня надає центральним та місцевим органам виконавчої влади інформацію про створення СФД згідно з затвердженими галузевими (обласними (регіональними)) програмами та окремими договорами.


Додаток А

(рекомендований)


Форма переліку об'єктів будівництва підприємства та документації на них для створення галузевого (обласного (регіонального)) страхового фонду документації


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ


_______________________________________ ______________________________________________

посада, назва органу виконавчої влади посада, назва підприємства галузі (області (регіону))


_________________ ______________________ ________________ ______________________

особистий підпис розшифрування підпису особистий підпис розшифрування підпису


Дата Печатка Дата Печатка


УЗГОДЖЕНО

______________________________________

посада, назва підприємства, установи,

організації-постачальника документації


___________________ ______________________________

особистий підпис розшифрування підпису


Дата Печатка


ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НА НИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО (ОБЛАСНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО)) СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

__________________________________________________________________

назва підприємства, галузі, органу виконавчої влади, області (регіону)

Назва об'єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва і позначення комплектів документації

Вид документації

Обсяг документації,

аркушів формату А4

Термін подання документації

до підприємства СФД, рік

Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса)

Утримувач оригіналів документації (назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8Відповідальний виконавець _________________ ____________________ ______________________

посада особистий підпис розшифрування підпису


Додаток Б

(обов'язковий)

Форма програми створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва галузі (області (регіону))


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ (ЗАТВЕРДЖЕНО)

________________________________________

Голова Державного департаменту СФД назва центрального органу виконавчої влади посада, (рішення сесії органу місцевого самоврядування

від________________________№ )

__________________ _________________________ _________________ ______________________

особистий підпис розшифрування підпису особистий підпис розшифрування підпису


Дата Печатка Дата Печатка


ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА

_____________________________________________________________________

назва галузі (області (регіону))


ГАЛУЗІ (ОБЛАСТІ (РЕГІОНУ))


Назва підприємства, підпорядкованість

Назва об`єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва і позначення
комплектів документації на об'єкт будівництва

Вид документації

Обсяг документації, аркушів формату А4

Термін подання
документації до
підприємства СФД, рік

Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса

Утримувач оригіналів документації (назва підприємства, установи, організації, підпоряд кованість, адреса

Витрати по закладанню документації до СФД, грн.

Назва підприємства СФД

Джерела фінансування

Примітка

Всього

Для об'єктів, що їх

експлуатують

приймають в експлуатацію

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Відповідальний виконавець _______________ ____________________ _______________________

посада особистий підпис розшифрування підпису


Додаток В

(рекомендований)


Форма плану подання документації на об'єкти будівництва для виготовляння документів страхового фонду


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________ _________________________________

посада, назва підприємства СФД посада, назва підприємства, установи,

організації-постачальника документації

_________________ ______________________ _________________ _____________________

особистий підпис розшифрування підпису особистий підпис розшифрування підпису

Дата Печатка Дата Печатка


ПЛАН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ДЛЯ ВИГОТОВЛЯННЯ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

______________________________________________________________________

назва підприємства галузі (області (регіону)), органу виконавчої влади


Номер позиції

плану

Назва об'єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва і позначення комплектів документації на об'єкт будівництва

Вид документації

Загальний обсяг документації, аркушів формату

А4

Постачальник документації (назва підприємства, організації, установи, юридична адреса, підпорядкованість)

Обсяг подання документації, аркушів формату А4

Назва

підприємства

СФД

Примітка

Усього на _____р.у тому числі за кварталами

І

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Відповідальний виконавець ______________ __________________ _______________________

посада особистий підпис розшифрування підпису

Додаток Г

(рекомендований)

Форма плану виготовляння та передавання на зберігання документів страхового фонду

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови Державного департаменту СФД ________________________________

посада, назва підприємства СФД


_________________ ______________________ _________________ ______________________

особистий підпис розшифрування підпису особистий підпис розшифрування підпису

Дата Печатка Дата ПечаткаПЛАН ВИГОТОВЛЯННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ

ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОГО ФОНДУ

__________________________________на_________ рік

назва підприємства СФД


Номер позиції плану

Номер позиції програми / рік затвердження програми

Назва підприємства, підпорядкованість, адреса

Назва об'єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва і позначення комплектів документації на об'єкт будівництва

Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса)

Вид документації

Загальний обсяг документації, аркушів формату А4

Обсяг виготовляння документів страхового Фонду на _____р, аркушів формату А4

Обсяг передавання на зберігання

документів страхового фонду,

аркушів формату А4, у тому числі по кварталах

Примітка

І

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Відповідальний виконавець ________________ __________________ _________________________

посада особистий підпис розшифрування підписуДодаток Д

(обов'язковий)

Форми аркушів відомості комплекту проектної документації для будівництва

Д.1 Форма титульного аркуша відомості комплекту проектної документації для будівництва


Д.2 Форма першого аркуша відомості комплекту проектної документації для будівництваД.3 Форма наступних аркушів відомості комплекту проектної документації для будівництва


Додаток Е

(обов'язковий)

Форми аркушів супровідного переліку

Е.1 Форма першого аркуша супровідного переліку проектної документації для будівництва


Е.2 Форма другого і наступних аркушів супровідного переліку проектної документації для будівництваДодаток Ж

(рекомендований)

Форма звіту про створення страхового фонду документації на об'єкти будівництва підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________________

посада, назва підприємства галузі (області (регіону))

___________________ ______________________

особистий підпис розшифрування підпису

Дата ПечаткаЗВІТ ПРО СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА ОБ'ЄКТИ БУДІВНИЦТВА

___________________________________________________________

назва підприємства, галузі (області (регіону)), органу виконавчої влади

за________рік


Назва об'єкта будівництва підприємства (будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва і позначення комплектів документації

Вид

документації

Обсяг документації, поданої для виготовляння документів страхового фонду, аркушів формату А4

Обсяг виготовлених документів страхового фонду, аркушів формату А4

Позначення документа страхового фонду

Постачальник документації (назва підприємства, установи, організації, підпорядкованість, адреса)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8