При меньшому значенні характеристик міцності | При меньшем значении прочностных характе-

одного або декількох зразків (але не більше ніж | ристик одного или нескольких образцов ( но не

на 10% від бракувальних характеристик) арматурна | более чем на 10% от браковочных характеристик)

сталь за характеристиками міцності належить до | арматурная сталь по прочностным характеристикам

відповідного класу, якщо виконані умови: | отвечает соответствующему классу при выполнении

| условий:

@ (1 - q ) >= @ ;

гр гр бр

@ >= @ (1 - q ),

min бр гр

де @ - середнє арифметичне значення харак- | где @ - среднее арифметическое значение

гр теристик міцності арматурної сталі | гр прочностных характеристик арма-

згідно з результатами контролю всіх | турной стали по результатам конт-

зразків (стержнів), які випробову- | роля всех испытываемых образцов

вались; | (стержней);

q - абсолютне значення відносної похибки| q - абсолютное значение относительной

гр засобів контролю (5.4); | гр погрешности средства контроля

| (5.4);

@ - бракувальне значення характеристик | @ - браковочное значение контролируе-

бр міцності арматурної сталі відповідно| бр мых прочностных характеристик ар-

го класу міцності, які контролюються| матурной стали соответствующего

і які встановлені ГОСТ 5781, ГОСТ | класса прочности, установленное

10884 або технічними умовами на цю | ГОСТ 5781, ГОСТ 10884 или техниче-

арматурну сталь; | скими условиями на эту арматурную

| сталь;

@ - мінімальне значення характеристик | @ - минимальное значение прочностных

min міцності кожного зразка або стержня | min характеристик каждого образца или

за результатами випробувань. | стержня по результатам испытаний.

|

8.4 Під час сортування арматури за міцністю | 8.4 При сортировке арматуры по прочности

або арматурної сталі різних класів частина арма- | или арматурной стали разных классов часть ар-

тури може бути віднесена до відповідної міцності | матуры может быть отнесена к соответствующей

або до відповідного класу міцності виходячи із | прочности или соответствующему классу прочности

- 10 -

мінімальних значень певних характеристик міцності | исходя из минимальных значений определенных

згідно з п. 8.3 за результатами контролю не менше | прочностных характеристик согласно 8.3 по ре-

шести стержнів (зразків) від цієї частини арматури| зультатам контроля не менее шести стержней

яка контролюється. | (образцов) от этой части контролируемой армату-

| ры.

|

8.5 При незадовільних результатах контролю | 8.5 При неудовлетворительных результатах

хоча б по одному показнику на одному стержні або | контроля хотя бы по одному показателю на одном

зразку чи при розбіжностях в оцінці результатів | стержне или образце или разногласиях в оценке

контролю характеристики міцності арматурної сталі | результатов контроля прочностные характеристики

належить визначати методами, що встановлені ГОСТ | арматурной стали следует определять методами,

12004. | установленными ГОСТ 12004.

- 11 -

Додаток А

(інформаційний)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ ВФ-10ПР | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА ВФ-10ПР

|

Прилад призначений для контролю вихрострумним| Прибор предназначен для контроля вихретоко-

методом характеристик міцності (тимчасового опору | вым методом прочностных характеристик (временно-

розриву, фізичної або умовної границі текучості) | го сопротивления разрыву, физического или услов-

стержневої гарячекатаної арматурної сталі класів | ного предела текучести) стержневой горячекатан-

міцності А240(А-1) - А1000 (А-YІ)згідно з ГОСТ | ной арматурной стали классов прочности А240

5781 діаметрами (6...40)мм. | (А-І) - А1000 (А-YІ) по ГОСТ 5781 диаметрами

| (6...40)мм.

Прилад виконаний на основі мікропроцесорної | Прибор выполнен на основе микропроцессор-

техніки. | ной техники.

Результати контролю характеристик міцності | Результаты контроля прочностных характе-

арматури відображаються на цифровому табло приладу| ристик арматуры отображаются на цифровом табло

Реалізований також режим визначення характеристик | прибора. Реализован также режим определения проч-

міцності арматури по виміряних інформативних пара-| ностных характеристик арматуры по измеренным ин-

метрах і градуювальних залежностях, які вводяться | формативным параметрам и вводимым с клавиатуры

із клавіатури. | градуировочным зависимостям.

Допустиме значення основної відносної похибки| Допустимое значение основной относительной

під час контролю характеристик міцності арматури | погрешности при контроле прочностных характе-

не більш 10%. | ристик арматуры не более 10%.

Апаратний час, що витрачається на один замір | Аппаратное время, затрачиваемое на один

характеристик міцності арматури, які контролюються| замер контролируемых прочностных характеристик

не перевищує 1 хвилини. | арматуры, не превышает 1 минуты.

Визначення приладом характеристик міцності | Определение прибором прочностных характе-

термомеханічно зміцненої арматурної сталі згідно | ристик термомеханически упрочненной арматурной

з ГОСТ 10884 проводять після коректування градую- | стали по ГОСТ 10884 производят при откорректиро-

вальної залежності між вимірювальними інформатив- | ванной градуировочной зависимости между измеряе-

ними параметрами і характеристиками міцності цієї | мыми информативными параметрами и контролируемы-

арматурної сталі, які контролюються. | ми прочностными характеристиками этой арматурной

| стали.

Габаритні розміри приладу: | Габаритные размеры прибора:

- функціонального блока - не більше 200 мм х | - функционального блока - не более 200 мм х

х 180 мм х 75 мм; | х 180 мм х 75 мм;

- вихрострумного перетворювача - не більше | - вихретокового преобразователя - не более

190 мм х 140 мм х 85 мм. | 190 мм х 140 мм х 85 мм.

Маса приладу - не більше 5 кг (вихрострумного| Масса прибора - не более 5 кг (вихретокового

перетворювача - не більше 2 кг). | преобразователя - не более 2 кг).

- 12 -

Живлення приладу - автономне від шести еле- | Питание прибора - автономное от шести эле-

ментів 343 або від зовнішнього джерела живлення | ментов 343 или от внешнего источника питания на-

напругою 9 В. | пряжением 9 В.

Розроблювач і виготовлювач приладу - НДІБК | Разработчик и изготовитель прибора - НИИСК

Мінбудархітектури України (м.Київ). | Минстройархитектуры Украины (г.Киев).

- 13 -

Додаток Б Приложение Б

(інформаційний) (информационное)

|

ФОРМА ЖУРНАЛУ | ФОРМА ЖУРНАЛА

для запису результатів вимірювання характеристик| для записи результатов измерения прочностных

міцності арматури | характеристик арматуры

|

Прилад типу _____________ N ____________ | Прибор типа _____________ N __________

|

Дата останньої первірки приладу ______________ | Дата последней поверки прибора ____________

------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дані заводського документа про якість | Результати випробувань |

| арматурної сталі | |

| | |

| Данные заводского документа о качестве | Результаты испытаний |

| арматурной стали | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Номер |Номіналь-| | |Номер |Шкала |Значення | Значення | |

|документа |ний діа- | Марка | Значення |зразка |приладу |інформа- |характеристик | Примітка |

| про |метр арма|арматурної| характери- |(стержня)| |тивного |міцности, Н/мм2| |

| якість | турної | сталі | стик міц- | | |параметра| | |

| | сталі | | ності,Н/мм2| | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| Номер |Номиналь-| | Значения | | | | Значения | Примеча- |

|документа | ный | Марка | прочностных| | |Значение |прочностных | ние |

| о | диаметр |арматурной| характерис-|Номер |Шкала |информа- |характеристик | |

|качестве |арматур- | стали | тик, Н/мм2 |образца |прибора |тивного | Н/мм2 | |

| ной | |------------|(стержня)| |параметра|---------------| |

| стали | | |@ ; | | | | | @ ; | |

| | | | т | | | | | т | |

| | | @ | | | | | @ | | |

| | | в |@ | | | | в | @ | |

| | | | 0,2 | | | | | 0,2 | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник лабораторії ____________________

прізвище, і.,п.б.

Начальник лаборатории ____________________

фамилия, и., о.

- 14 -

КЛЮЧОВІ СЛОВА: | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

|

арматура стержньова, гарячекатана і термомеха- | арматура стержневая, горячекатанная и термо-

нічно зміцнена; характееристики міцності арма- | механически упрочненная; прочностные характе-

тури; вихрострумний метод контролю; вхідний | ристики арматуры; вихретоковый метод контроля;

контроль, залізобетонні конструкції, виготовлен-| входной контроль, железобетонные конструкции;

ня і зведення конструкцій; засоби контролю, | изготовление и возведение конструкций; сред-

градуювальна залежність, інформативний параметр.| ства контроля, градуировочная зависимость,

| информативный параметр.