ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ


від 01.01.96

м.Київ


vd960101Державний стандарт України


Документація. Звіти у сфері науки і техніки


Структура і правила оформлення

ДСТУ 3008-95


Чинний від 1996-01-011. Галузь застосування


Цей стандарт поширюється на звіти про роботи (дослідження,

розроблення) або окремі етапи робіт, що виконуються у сфері науки

і техніки.

Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення

та оформлення звітів.

Стандарт застосовується складачами звітів про будь-які

науково-дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні

роботи.

Стандарт може бути застосований також до таких документів, як

дисертації, річні звіти, посібники тощо.


2. Вимоги до порядку викладення матеріалу звіту


2.1. Структура звіту

2.1.1. Звіт умовно поділяють на:

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки;

- матеріал у кінці звіту.

2.1.2. Структурну схему звіту наведено на рисунку 1.


- Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

| Титульний аркуш

Вступна | Список авторів

частина < Реферат

| Зміст

| Перелік умовних позначень

- Передмова

Розділ Підрозділ Пункт Підпункт


- Вступ 1

Основна | Суть звіту >--------- 2 >-------------------------------------------- 2.1

частина < Висновки | 3 >------ ---------------------------------- | 2.2

| Рекомендації | 4 | | Інструкції (креслення, рисунки,| | 2.3

- Перелік посилань | 5 | | графіки, схеми, діаграми, | | 2.4 >---- 2.4.1

--- | | фотознімки) і таблиці | | 2.5 | 2.4.2

| | - Рисунок 3.1 | ----- | 2.4.3 >---- 2.4.3.1

| | - Ілюстрації < Рисунок 3.2 | ------- | 2.4.3.2

| | | - Рисунок 3.3 | ---------

--+-< |

| | - Рисунок 3.1 |

| - Таблиці < |

| - Рисунок 3.2 |

----------------------------------

- Додаток А

Додаток <

- Додаток Б >--------- Б. 1

| | Б. 2

| | Б. 3 >------------------------------------------ Б.3.1

| ------ | Б.3.2

| ------------------------------------ | Б.3.3 >---

| | Інструкції (креслення, рисунки,| | Б.3.4 |

| | графіки, схеми, діаграми, | -------- |

| | фотознімки) і таблиці | | Б.3.3.1

| | - Рисунок Б.1 | | Б.3.3.2

| | - Ілюстрації < Рисунок Б.2 | | Б.3.3.3 >--- Б.3.3.3.1

| | | - Рисунок Б.3 | ---------- | Б.3.3.3.2

--+-< | -----------

| | - Рисунок Б.1 |

| - Таблиці < Рисунок Б.2 |

| - Рисунок Б.3 |

------------------------------------

Матеріал- Обкладинка

у кінці <

звіту - (сторінки 3 і 4 обкладинки)


Рисунок 1. Структурна схема звіту


2.2. Вступна частина

2.2.1. Вступна частина містить такі структурні елементи:

- обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки);

- титульний аркуш;

- список авторів;

- реферат:

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і

термінів;

- передмову.

2.2.2. Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту

- відповідно до розділу 3.


2.3. Основна частина

2.3.1. Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;

- суть звіту;

- висновки;

- рекомендації;

- перелік посилань.

2.3.2. Вимоги до структурних елементів основної частини звіту

- відповідно до розділу 4.


2.4. Додатки

2.4.1. Додатки розміщують після основної частини звіту.

2.4.2. Вимоги до додатків - відповідно до розділу 5.


2.5. Матеріал у кінці звіту

2.5.1. Матеріал у кінці звіту містить структурний елемент

"Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)".

2.5.2. Вимоги до обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) -

відповідно до розділу 6.


2.6. Вимоги до подання структурних елементів звіту

2.6.1. Структурні елементи "Титульний аркуш", "Реферат",

"Вступ", "Суті, звіту", "Висновки", що виділені в 2.2.1, 2.3.1

напівгрубим шрифтом, є обов'язковими.

2.6.2. Структурні елементи "Обкладинка (сторінки 1 і 2

обкладинки)", "Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)" подають у

разі видання звіту.


3. Вимоги до структурних елементів вступної частини


3.1. Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

3.1.1. Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) надає

користувачеві перше уявлення про звіт і тому має бути чіткою,

зрозумілою та інформативною.

3.1.2. Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) звіту має

зовнішній та внутрішній боки, на яких розміщують необхідні дані.

3.1.3. Зовнішній бік обкладинки (сторінка 1 обкладинки)

містить такі дані:

- ідентифікатори звіту;

- міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або

міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN);

- відомості про виконавця роботи - юридичну особу

(організацію) або фізичну особу;

- повну назву документа;

- ім'я (імена) та прізвище (прізвища) автора (авторів) звіту

(за бажанням автора замість імені може проставлятись перша літера

імені з крапкою);

- рік видання звіту;

- ціну, якщо вона визначена, та назву організації, яка

розповсюджуватиме звіт;

- спеціальні записи, що стосуються додержання авторського

права, прав видання та продажу; юридичні інструктивні позначення

щодо процедури користування або дозволу про тимчасове

користування. Ці дані можуть розміщуватись на зовнішньому

(сторінка 1 обкладинки) або внутрішньому (сторінка 2 обкладинки)

боках обкладинки;

- обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це

необхідно.

3.1.4. Внутрішній бік обкладинки (сторінка 2 обкладинки) може

використовуватись для розміщення передмови до звіту та менш

важливих спеціальних записів, наведених у 3.1.3.

3.1.5. Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) може містити

також іншу інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з

бібліотечної та видавничої справи*.

____________

* Тут і далі, де йдеться про чинні стандарти з бібліотечної та

видавничої справи, мається на увазі "Система стандартів з

інформації, бібліотечної та видавничої справи".


3.2. Титульний аркуш

3.2.1. Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і править за

основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для

оброблення та пошуку документа.

3.2.2. Титульний аркуш містить дані, які подають у такій

послідовності:

а) обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це

необхідно;

б) ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або

міжнародний номер серіального видання (ISSN) - наводять для

звітів, котрі видаються;

г) відомості про виконавця роботи - юридичну особу

(організацію) або фізичну особу;

д) грифи затвердження та погодження (якщо воно необхідно);

ж) повна назва документа;

к) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

л) рік складення (затвердження) звіту;

м) дата пріоритету автора, якщо це необхідно;

н) будь-які спеціальні записи (відомості про зв'язок даного

звіту з іншими роботами; відомості про контакти, доповіді або

назва конференції, де було представлено роботу тощо), якщо це

необхідно.


3.3. Список авторів

3.3.1. Список авторів вміщують безпосередньо за титульним

аркушем, починаючи з нової сторінки.

3.3.2. У списку в загальному випадку наводять імена (або

перші літери імен) та прізвища авторів, їх посади, вчені ступені,

вчені звання з зазначенням частини звіту, підготовленої конкретним

автором.

3.3.3. Якщо звіт виконаний одним автором, відомості про нього

подають на титульному аркуші.


3.4. Реферат

3.4.1. Реферат призначений для ознайомлення зі звітом.

Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які

дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього звіту.

3.4.2. Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком

авторів, починаючи з нової сторінки.

У випадку, якщо список авторів не складають, реферат

розміщують за титульним аркушем.

3.4.3. Тексту реферату при виданні звіту передує повний

бібліографічний опис звіту, який виконують відповідно до вимог

чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

3.4.4. Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту,

4.2.1. Підсистема зберігання і пошуку гіпердокументів...........16

4.2.2. Пошук об'єктів гіпертексту в

інтерактивному режимі та в режимі запиту .......................17


Частина 2


5. Приклад гіпертекстової системи

електронного документообігу ....................................22


Висновки........................................................42


Перелік посилань ...............................................43


Додаток А. Опис макета гіпертекстової

системи "Ділові листи"..........................................45


Рисунок 1.1. Приклад концептуального типу

ЛИСТ - ОФЕРТА......................................10

Рисунок 2.1. Компліментарна база даних..........................16


Додаток В

(довідковий)


Приклади оформлення титульних аркушів


В. 1 Титульний аркуш першої частини звіту


УДК 629.7.064.56:546.28 |: 001.891


КП ХХХХХХ


N держреєстрації 0189100397


Інв. N


Міністерство освіти України

Запорізький індустріальний інститут

(ЗІІ)


330006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 205; тел. (0612) 32

70 87;

факс 35 30 14; телекс 12 74 50


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ЗІІ

д-р техн. наук, проф.


(підпис) (розшифровка підпису)


1993.12.20ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ


Вивчення впливу якості монокристалічного кремнію

на характеристики фотоперетворювачів


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ У КРЕМНІЇ НА

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

(проміжний)


Частина 1


Декан факультету

д-р техн. наук, проф. (підпис) В. Охріменко

(дата)


Керівник НДР

зав. лабораторією

канд. техн. наук, доцент (підпис) М. Лук'яненко

(дата)1993


Рукопис закінчено 25 листопада

1993 р.Цей звіт підготовлений як частина роботи, представленої на

здобуття вченого ступеня доктора технічних наук.


В. 2 Титульний аркуш другої частини звіту


УДК 629.7.064.56:546.28 |: 001.891


КП ХХХХХХ


N держреєстрації 0189100397


Інв. N


Міністерство освіти України

Запорізький індустріальний інститут

(ЗІІ)


330006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 205; тел. (0612) 32

70 87;

факс 35 30 14; телекс 12 74 50


ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ


Вивчення впливу якості монокристалічного кремнію

на характеристики фотоперетворювачів


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ У КРЕМНІЇ НА

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

(проміжний)


Частина 2


ДОДАТОК А


МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ р-п ПЕРЕХОДІВ НА ПЛАСТИНАХ

КРЕМНІЮ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ


1993


В. 3 Титульний аркуш звіту про ДКР для випадку,

якщо звіти випускаються окремими томами зібрання


УДК 007.51.001.6:681.3


КП ХХХХХХ


N держреєстрації 0316110417


Інв. N


Академія наук України


Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова


252207, м. Київ-207, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 266

40 98;


факс 266 17 23


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора

Інституту кібернетики

ім. В. М. Глушкова АН України

д-р техн. наук, проф.


(підпис) (розшифровка підпису)


1993.10.18ЗВІТ

ПРО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ


Розробити дослідний зразок комплексу засобів

автоматизації процесів прийняття рішень у керуванні,

проектуванні і наукових дослідженнях


ПОРІВНЯЛЬНА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВАРІАНТІВ

КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

(проміжний)


Том 2


Керівник ДКР


зав. відділом 11

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка

(дата) підпису)


Зав. відділом 14 (підпис) (розшифровка

(дата) підпису)1993


В. 4 Титульний аркуш звіту про ДКР (із зібрання

звітів),

якщо титульний аркуш має продовження


УДК 007.51.001.6:681.3


КП ХХХХХХ


N держреєстрації 0316110417


Інв. N


Академія наук України


Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова


252207, м. Київ-207, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 266

40 98;

факс 266 17 23


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора

Інституту кібернетики

ім. В. М. Глушкова АН України

д-р техн. наук, проф.


(підпис) (розшифровка підпису)


1993.11.23ЗВІТ

ПРО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ


Розробити дослідний зразок комплексу засобів

автоматизації процесів прийняття рішень у керуванні,

проектуванні і наукових дослідженнях


РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ ВАРІАНТІВ КОМПЛЕКСУ

ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

(проміжний)


Том 3


Керівник ДКР


зав. відділом 11

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка

(дата) підпису)


Зав. відділення 06

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка

(дата) підпису)В. 5 Продовження титульного аркуша звіту про ДКР

із зібрання звітів


Продовження титульного аркуша


Зав. відділом 15

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка

(дата) підпису)


1993


Рукопис закінчено 28 жовтня 1993 р.


В. 6 Титульний аркуш звіту про НДР


УДК 002.53:510.63|:681.3.016:001.891/.892


КП ХХХХХХ


N держреєстрації 0217100482