ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

------------------------------ -------------------------------

Будівельні матеріали

АРМАТУРА СТЕРЖНЬОВА ДЛЯ АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ ДЛЯ

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

ВИХРОСТРУМНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ВИХРЕТОКОВЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ДСТУ Б В.2.7-10-95 (ГОСТ 30062-93) ГОСТ 30062-93

Видання офіційне Издание официальное

Державний комітет України Межгосударственная научно-техническая комиссия

у справах містобудування і архітектури по стандартизации и техническому нормированию

Київ в строительстве

ПЕРЕДМОВА ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РОЗРОБЛЕНИЙ | 1 РАЗРАБОТАН

Науково-дослідним інститутом будівельних | Научно-исследовательским институтом строитель-

конструкцій (НДІБК Мінбудархітектури України) | ных конструкций (НИИСК Минстройархитектуры Ук-

та Науково-дослідним, проектно-конструктор- | раины) и Научно-исследовательским, проектно-

ським і технологічним інститутом бетону і | конструкторским и технологическим институтом

залізобетону (НДІЗБ Держбуду Росії) | бетона и железобетона (НИИЖБ Госстроя России)

|

2 ПРИЙНЯТИЙ | 2 ПРИНЯТ

Міждержавною науково-технічною комісією по | Межгосударственной научно-технической комисси-

стандартизації та технічному нормуванню в | ей по стандартизации и техническому нормирова-

будівництві (МНТКС) 10 листопада 1993 р. | нию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

|

За прийняття проголосували: | За принятие проголосовали:

|

------------------------------------------------ | ------------------------------------------------

Назва держави | Найменування | Наименование | Наименование органа

| органу державного | государства | государственного

| управління | | управления

| будівництвом | | строительством

------------------------------------------------ | ------------------------------------------------

Азербайджанська Республіка | Держбуд | Азербайджанская Республика | Госстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Республіка Вірменія | Держупрархітектури | Республика Армения | Госупрархитектуры

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Республіка Бєларусь | Держбуд | Республика Беларусь | Госстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Республіка Казахстан | Мінбуд | Республика Казахстан | Минстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Киргизська Республіка | Держбуд | Кыргызская Республика | Госстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Республіка Молдова | Мінархбуд | Республика Молдова | Минархстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Російська Федерація | Держбуд | Российская Федерация | Госстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Республіка Таджикістан | Держбуд | Республика Таджикистан | Госстрой

------------------------------------------------ | ------------------------------------------------

Республіка Узбекістан | Держкомархітектбуд | Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой

------------------------------------------------ | ------------------------------------------------

Україна | Мінбудархітектури | Украина | Минстройархитектуры

3. ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ | 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

наказом Держкоммістобудування України N 18 |

від 27 січня 1995 р. |

Даний державний стандарт України не може бути | Настоящий межгосударственный стандарт не может

повністю або частково відтворений, тиражований | быть полностью или частично воспроизведен,

і розповсюджений без дозволу | тиражирован и распространен без разрешения

Держкоммістобудування України | Секретариата МНТКС

Видавництво "Укрархбудінформ"

Зміст Содержание

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Галузь застосування .................... 1 | 1 Область применения ....................... 1

|

2 Нормативні посилання ................... 2 | 2 Нормативные ссылки ....................... 2

|

3 Визначення ............................. 2 | 3 Определения .............................. 2

|

4 Основні положення ...................... 3 | 4 Основные положения ....................... 3

|

5 Засоби контролю ........................ 4 | 5 Средства контроля ........................ 4

|

6 Порядок підготовки до проведення | 6 Порядок подготовки к проведению

контролю ............................... 5 | контроля ................................. 5

|

7 Проведення контролю .................... 7 | 7 Проведение контроля ...................... 7

|

8 Правила обробки і оформлення результатів | 8. Правила обработки и оформления результатов

контролю ............................... 8 | контроля ................................ 8

|

Додаток А. | Приложение А.

Технічні характеристики приладу ВФ-10ПР... 11 | Технические характеристики прибора ВФ-10ПР... 11

|

Додаток Б. | Приложение Б.

Форма журналу для запису результатів | Форма журнала для записи результатов

вимірювання характеристик міцності | измерения прочностных характеристик

арматури ................................. 13 | арматуры ..................................... 13

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

================================================================================================

Будівельні матеріали

АРМАТУРА СТЕРЖНЬОВА ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ

КОНСТРУКЦІЙ. ВИХРОСТРУМНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ

ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ

Строительные материалы

АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ. ВИХРЕТОКОВЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ДСТУ Б В.2.7-10-94

ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ГОСТ 30062-93)

Buildinq materials

BAR REINFORCEMENT FOR REINFORCED CONCRETE

STRUCTURES, EDDY CURRENT METHOD OF STRENGTH

PROPORTIES CONTROL

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Чинний з 1995-01-01 Дата введения 1995-01-01

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ | 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

|

Даний стандарт розповсюджується на стержньо- | Настоящий стандарт распространяется на

ву гарячекатану і термомеханічно зміцнену арматур-| стержневую горячекатанную и термомеханически

ну сталь гладку і періодичного профілю діаметрами | упрочненную арматурную сталь гладкую и перио-

6-40 мм, що призначена для армування залізобетон- | дического профиля диаметрами 6-40 мм, предназ-

них конструкцій, і встановлює вихрострумний метод | наченную для армирования железобетонных конст-

контролю її характеристик міцності (тимчасового | рукций, и устанавливает вихретоковый метод

опору, фізичної або умовної границі текучості). | контроля ее прочностных характеристик (времен-

| ного сопротивления, физического или условного

| предела текучести).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Видання офіційне Издание официальное

- 2 -

Цей метод застосовують для вхідного контролю | Данный метод применяют для входного контроля

арматурної сталі при виготовленні збірних і зве- | арматурной стали при изготовлении сборных и

денні монолітних залізобетонних конструкцій поряд | возведении монолитных железобетонных конструк-

з ГОСТ 12004, а також при необхідності сортування | ций наряду с ГОСТ 12004, а также при необходи-

арматури за її характеристиками міцності. | мости сортировки арматуры по ее прочностным

| характеристикам.

|

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ | 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

|

У даному стандарті використані посилання на | В настоящем стандарте использованы ссылки

такі стандарти: | на следующие стандарты:

ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений.

----------------------------------------------------------------------

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатанная для армирования железобетонных

конструкций. Технические условия.

----------------------------------------------------------------------

ГОСТ 10884-81 Сталь арматурная термомеханически и термически

упрочненная периодического профиля. Технические

условия.

----------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение.

3. ВИЗНАЧЕННЯ | 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

|

У даному стандарті застосовують такі терміни:| В настоящем стандарте применяют следующие

| термины:

|

3.1. Тимчасовий опір розриву @ - найбільша | 3.1. Временное сопротивление разрыву @ -

в | в

напруга розтягу, що передує руйнуванню арматури. | наибольшее напряжение растяжения,предшествующее

| разрушению арматуры.

|

3.2. Фізична границя текучості @ - напруга | 3.2. Физический предел текучести @ - напря-

т | т

розтягу, під час дії якої арматурний стержень | жение растяжения, в котором арматурный стер-

(зразок) деформується без помітного збільшення | жень (образец) деформируется без заметного

зусилля, що прикладається. | увеличения прикладываемого усилия.

- 3 -

3.3. Умовна границя, текучості @ - напруга | 3.3. Условный предел ткучести @ - напря-

0,2 | 0,2

під час дії якої умовно-миттєва пластична деформа-| жение, при котором условно-мгновенная пластиче-

ція арматури досягає 0,2% розрахункової довжини за| ская деформация арматуры достигает 0,2% расчет-

тензометром. | ной длины по тензометру.

|

3.4. Градуювальна залежність - установлена | 3.4. Градуировочная зависимость - установ-

залежність (у вигляді таблиці або графіка переве- | ленная зависимость (в виде таблицы или графика

дення) між інформативним параметром і характерис- | перевода) между информативным параметром и

тиками міцності арматури, що контролюються. | контролируемыми прочностными характеристиками

| арматуры.

|

3.5. Інформативний параметр - параметр, що | 3.5. Информативный параметр - измеряемый

вимірюється приладом, для якого встановлена за- | прибором параметр, для которого установлена

лежність між цим параметром і характеристиками | зависимость между этим параметром и контролиру-

міцності арматури, що контролюються. | емыми прочностными характеристиками арматуры.

|

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ | 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|

4.1. Вихрострумний метод контролю характерис-| 4.1.Вихретоковый метод контроля прочностных

тик міцності арматурної сталі (далі -вихрострум- | характеристик арматурной стали (далее - вихре-

ний метод) заснований на принципі змін параметрів | токовый метод) основан на принципе изменений

вихрострумного перетворювача, що спричинені вне- | параметров вихретокового преобразователя, выз-

сенням в його електромагнітне поле стержня арма- | ванных внесением в его электромагнитное поле

тури. | стержня арматуры.

|

4.2. Характеристики міцності арматурної сталі| 4.2. Прочностные характеристики арматурной

(тимчасовий опір розриву, фізична або умовна гра- | стали (временное сопротивление разрыву, физиче-

ниця текучості) визначають на основі градуювальних| ский или условный предел текучести) определяют

залежностей, що установлені експериментально, між | на основе экспериментально установленных градуи-

інформативними параметрами вихрострумного методу і| ровочных зависимостей между информативными па-

характристиками міцності арматури, які контролю- | раметрами вихретокового метода и контролируемы-

ються. | ми прочностными характеристиками арматуры.

|

4.3. Як інформативні параметри вихрострумного| 4.3. В качестве информативных параметров

методу використовують амплітудні, фазові,частотні,| вихретокового метода используют амплитудные,

часові та інші параметри сигналів вихрострумного | фазовые, частотные, временные и другие парамет-

перетворювача, для яких окремо або в їх комбінації| ры сигналов вихретокового преобразователя, для

встановлена залежність від характеристик міцності | которых в отдельности или в их комбинации ус-

арматурної сталі, які контролюються. | тановлена зависимость от контролируемых проч-

| ностных характеристик арматурной стали.

|

- 4 -

4.4. Градуювальну залежність між інформатив- | 4.4. Градуировочную зависимость между изме-

ними параметрами, які вимірюються, і характерис- | ряемыми информативными параметрами и контроли-

тиками міцності арматури, які контролюються, або | руемыми прочностными характеристиками арматуры

методику встановлення цієї градуювальної залежнос-| или методику установления этой градуировочной

ті приймають для відповідного виду арматурної | зависимости принимают для соответствующего вида

сталі і її діаметрів згідно з посібником по експ- | арматурной стали и ее диаметров по руководству

луатації засобів контролю. | по эксплуатации средств контроля.

|

5. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ | 5. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

|

5.1. Для визначення характеристик міцності | 5.1. Для определения прочностных характе-

арматурної сталі застосовують прилад ВФ-10ПР | ристик арматурной стали применяют прибор

(технічні характеристики наведені в додатку А) | ВФ-10ПР (технические характеристики приведены

або інші засоби контролю, що задовольняють вимоги | в приложении А) или иные средства контроля,

цього стандарту. | удовлетворяющие требования настоящего стан-

| дарта.

|

5.2. Характеристики міцності арматури визна- | 5.2. Прочностные характеристики арматуры

чають або безпосередньо за показаннями приладу | определяют либо непосредственно по показаниям

(на основі градуювальної залежності, яка введена | прибора (на основе градуировочной зависимости,

в прилад під час його виготовлення, чи яка вво- | введенной в прибор при его изготовлении или

диться в нього під час проведення контролю), або | вводимой в него в процессе проведения контроля),

шляхом обчислення за інформативними параметрами, | либо путем вычисления по измеренным информатив-

що виміряні, і за встановленими градуювальними | ным параметрам и установленным градуировочным

залежностями (4.4). | зависимостям (4.4).

|

5.3. Вибір засобів контролю провадять виходя-| 5.3. Выбор средств контроля производят

чи із показників, що наведені в посібнику по їх | исходя из приведенных в руководстве по их эксп-

експлуатації: | луатации показателей:

а) виду і діапазону діаметрів арматурної | а) вида и диапазона диаметров контроли-

сталі, яка контролюється; | руемой арматурной стали;