Таблиця Б.1

dn, мм

Тип матеріалу

Спосіб зварювання

16-400


16-11063-400ПЕ 80

ПЕ 100

ПЕ 80ПЕ 80


ПЕ 100

Терморезисторний


Нагрітим інструментом

врозтруб


Нагрітим інструментом

встикДСТУ Б В.2.7-73-98 с.33Додаток В

(довідковий)Розрахункова маса 1 м труб


Таблиця В.1

dn,мм

Розрахункова маса 1 м труб, кг

SДR 17,6

SДR 11

16

-

0,123

20

-

0,162

25

-

0,209

32

-

0,276

40

-

0,427

50

0,443

0,663

63

0,691

1,050

75

0,970

1,462

90

1,400

2,120

110

2,070

3,140

125

2,660

4,080

140

3,330

5,080

160

4,340

6,700

180

5,520

8,430

200

6,780

10,400

225

8,550

13,200

250

10,600

16,300

280

13,300

20,400

315

16,800

25,100

355

21,300

32,800

400

27,000

41,800Примітка 1. Розрахункова маса 1 м труб обчислена при щільності поліетилену 950 кг/м3 з урахуванням половини допусків на номінальну товщину стінки та середній зовнішній діаметр.

Примітка 2. При виготовленні труб із поліетилену щільністю, яка відрізняється від 950 кг/м3, дані із таблиці помножують на коефіцієнт


де ρ - фактична щільність поліетилену, який застосовується при виготовленні труб.

ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.34Додаток Г

(обов'язковий)Коди ДКПП


Таблиця Г. 1

dn,мм

Коди ДКПП

16-400

25.21.2


ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.35
Додаток Д

(обов'язковий)


Порядок оформлення та затвердження контрольних зразків

зовнішнього вигляду


Д.1 Контрольний зразок (зразок-еталон) - це відрізок труби завдовжки 500±10 мм з нанесеним на його поверхню маркуванням, затверджений як представник для порівняння з ним виготовлених труб за зовнішнім виглядом (згідно з 5.2.1) та іншими ознаками, що визначають органолептичними методами.


Д.2 Як контрольний затверджують зразок із установочної партії труб при їх постановці на серійне виробництво відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.1-6.


Д.3 Кожний контрольний зразок постачають запломбованим ярликом, який прикріплюють до зразка, та технічним описом.

В ярлику вказують умовне позначення труби, найменування підприємства-виготовлювача та відомості про затвердження контрольного зразка, а також поміщають гриф затвердження підприємством-виготовлювачем та гриф узгодження з розробником даного стандарту або випробувальною лабораторією, яка здійснювала випробування зразків труб установочної партії та акредитована на технічну компетентність в цій галузі. Грифи затвердження та узгодження засвідчують круглою печаткою з зазначенням дати.

У технічному описі вказують відомості про контрольний зразок, підприємство-виготовлювач, зовнішній вигляд поверхні труб, а також дефекти та пошкодження, що допускаються. Технічний опис затверджує розробник даного стандарту або випробувальна лабораторія.


Д.4 Контрольні зразки оформлюються для кожного діаметра труб кожного кольору вихідної сировини. Строк дії контрольного зразка не установлюється. Необхідність повторного виготовлення контрольного зразка підприємство-виготовлювач узгоджує з розробником даного стандарту або з випробувальною лабораторією.


Д.5 Для забезпечення вхідного контролю труб у споживача можуть використовуватися робочі контрольні зразки, які є копіями основного контрольного зразка або його частини. Правильність копії підтверджує служба контролю підприємства-виготовлювача.


Д.6 При внесенні змін до найменувань та значень показників таблиці 2 та за 5.2.1 даного стандарту контрольні зразки підлягають перезатвердженню.


Д.7 Контрольні зразки слід зберігати на підприємстві-виготовлювачі.

ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.36Додаток Е

(обов'язковий)


Властивості матеріалу труб та маркувальних смуг


Е.1 Труби та маркувальні смуги повинні виготовлятись, із гранул композицій поліетилену зі стабілізаторами, антиоксидантами та пігментами, що серійно випускаються. Композиції повинні бути призначеними для виробництва труб, що транспортують горючі гази.

При виготовленні труб матеріал труби та матеріал маркувальної смуги повинні мати одне й те саме значення мінімальної тривалої міцності МRS.


Е.2 Гранули, що призначені для виготовлення труб та маркувальних смуг, повинні відповідати вимогам, вказаним в таблиці Е.1.


Е.З Матеріал труб та маркувальних смуг (у вигляді труб) повинен відповідати вимогам, вказаним в таблиці Е.2.

Таблиця Е.1

Найменування показника

Значення показника

Метод випробування

1 Щільність при 23оС базової марки,

кг/м3, не менше

930

За ГОСТ 15139,

розділи 5 та 6

2 Показник текучості розпливу при

190оС, г/10 хв, при навантаженні

5кгс

0,3-1,4

За ГОСТ 11645

3 Розкид показника текучості

розплаву в межах партії, %,

не більше

±10

За ГОСТ 16338,

розділ 5

4 Термостабільність при 200оС, хв,

не менше

20

За 8,9 даного

стандарту

5 Масова частка летючих речовин,

мг/кг, не більше

350

За ГОСТ 26359

6* Вміст сажі, % мас.

2,0-2,5

За ГОСТ 26311

7* Тип розподілу сажі

1-11

За ГОСТ 16338, п.5.18__________________________________________

* Для марок, світлостабілізованих сажею


ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.37Таблиця Е.2

Найменування показника

Значення показника для

Метод

випробування

ПЕ 80

ПЕ 100

1 Атмосферостійкість після опро-

мінювання енергією

Е=3,5 ГДж/м2

(тільки для матеріалу жовтого

(оранжевого) кольору на трубах

з SДR 11):

а) термостабільність, хв, не менше


б) відносне подовження при

розриві, %, не менше


в) стійкість при постійному внут-

рішньому тиску при 80оС, год,

не менше20500165

За ГОСТ 9.708

та 8.13 даного

стандарту

2 Стійкість до газових складових

при 80оС та початковій напрузі

в стінці труби 2 МПа (на трубах

dn=32 мм), год, не менше


30

За 8.8 даного

стандарту

3 Стійкість до повільного роз-

повсюдження тріщин при 80оС

(на трубах з SДR 11, dn=110 мм

або dn=160 мм), год, не менше

165
(при початковій напрузі в

стінці труби):

За 8.12 даного

стандарту

4,0 МПа

4,6 МПа
ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.38Додаток Ж

(довідковий)Розміри бухт та котушок


Ж.І Розміри бухт наведені в таблиці Ж.1

Таблиця Ж.1


dn,мм

Діаметр бухти, м

Ширина бухти, м, при

довжині труби в бухті, м

внут-

рішній

зовнішній при довжині

труби в бухті, м

50

100

200

50

100

200

16

0,55

0,70

0,76

0,87

0,10

0,12

0,170

20

0,60

0,80

0,87

0,95

0,11

0,15

0,205

25

0,75

0,95

1,00

1,10

0,15

0,20

0,250

32

0,80

1,10

1,15

1,35

0,18

0,20

0,260

40

1,00

1,30

1,50

-

0,18

0,22

-

50

1,30

1,60

-

-

0,25

-

-

63

1,50

1,90

-

-

0,25

-

-

75

1,75

2,40

-

-

0,40

-

-

90

2,15

2,80

-

-

0,50

-

-


Ж.2 Розміри котушок

Ж.2.1 Схему котушки наведено на рисунку Ж.1. Вказаний на рисунку Ж.1 "зазор до землі" (при спакованих трубах на котушці) повинен становити не менше 30 мм.

Ж.2.2 Внутрішній діаметр намотки труб на котушку Двн повинен дорівнювати не менше 20 dn, крім труб за dn = 110 мм, де він може дорівнювати 19,5 dn.

Конструкція котушки може передбачати перемінний внутрішній діаметр намотки і повинна виключати можливість ушкодження (злами, зминання) труб по внутрішньому діаметру намотки.

Розміри котушки та довжини труб, спакованих на котушці, наведені в таблиці Ж.2.

ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.39

Таблиця Ж.2

Розміри котушки

Довжина труби на котушці, м

діа-

метр

флан-

цю А,

м

зов-

нішня

шири-на В,

м

внут-

рішня

шири-на С,

м4050

6375
90110

125140160

2,2

1,18

1,00

1200

800

400

-

-

-

-

-

-

2,4

1,18

1,00

1500

1000

600

500

-

-

-

-

-

2,6

1,18

1,00

2100

1300

700

600

-

-

-

-

-

3,1

1,21

1,00

-

-

1300

800

500

250

120

-

-

3,1

1,46

1,25

-

-

1600

1000

600

300

130

-

-

3,1

1,71

1,50

-

-

2000

1200

700

400

180

-

-

3,1

1,96

1,75

-

-

2350

1400

800

450

210

-

-

3,1

2,21

2,00

-

-

2700

1600

1000

500

260

-

-

4,1

2,20

2,10

-

-

-

-

-

-

450

350

250

Рисунок Ж.1 - Схема котушки для транспортування поліетиленових труб