ДСТУ Б EN 12058:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Вироби з природного каменю.

Плити для підлоги і сходів. Вимоги


(EN 12058:2003, IDT)
Natural stone products – Slabs for floors
and stairs – Requirements


ДСТУ Б EN 12058:2007

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

2008

Передмова


1 ВНЕСЕНО : Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильєва, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 2008-10-01

 2. Національний стандарт відповідає

EN 12058 Natural stone products – Slabs for floors and stairs – Requirements (Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні з 1 січня 2011 р. ДСТУ Б В.2.7-37-95)

Продукція за ДСТУ Б EN 12058:2007 повинна використовуватися в Україні згідно з вимогами ДБН В.1.4-1.01-97 „Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

Зміст

С.

Вступ V

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення 3

 4. Вимоги 4

4.1 Вимоги до геометричних
характеристик 4

 1. Загальні положення 4

 2. Вимоги до товщини 5

 3. Вимоги до пласкості 5

 4. Вимоги до довжини та ширини 5

4.1.5 Вимоги до кутів та особливих
форм 6

 1. Комерційні розміри плит для підлоги

і сходів 7

4.1.7 Вимоги до обробки поверхні 7

4.2 Вимоги до природного каменю

для підлоги і сходів 9

 1. Загальні 9

 2. Найменування 10

 3. Зовнішні параметри 10

 4. Границя міцності при згині 12

 5. Міцність зчіплювання (адгезія) 13

4.2.6 Водопоглинання при атмосферному
тиску 13

 1. Вогнестійкість 13

 2. Капілярне водопоглинання 14

 3. Об'ємна щільність і відкрита пористість 14

 4. Морозостійкість 14

 5. Термостійкість 15

 6. Паропроникність 16

 7. Стійкість до стирання (стираність) 16

 8. Опір ковзанню 16

 9. Текстура 17

 1. Маркування та пакування 17

 2. Оцінка відповідності вимогам 18

 1. Загальні правила 18

 2. Початкове типове випробування 18

 3. Контроль виробництва на підприємстві 20

Contents

page

Foreword V

 1. Scope 1

 2. Normative references 1

 3. Terms and definitions 3

 4. Requirements 4

4.1 Requirements for geometric
characteristics 4

 1. General 4

 2. Requirements for thickness 5

 3. Requirements for flatness 5

 4. Requirements for length and width 5

4.1.5 Requirements for angles and special
shapes 6

 1. Commercial sizes of slabs for floors
  and stairs 7

4.1.7 Requirements for surface finish 7

4.2 Requirements of natural stone

for floors and stairs 9

 1. General 9

 2. Denomination 10

 3. Visual appearance 10

 4. Flexural strength 12

 5. Bond strength adhesion 13

 6. Water absorption at atmospheric
  pressure 13

 7. Reaction to fire 13

 8. Water absorption by capillarity 14

 9. Apparent density and open porosity 14

 10. Frost resistance 14

 11. Thermal shock resistance 15

 12. Water vapour permeability 16

 13. Abrasion resistance 16

 14. Slipperiness behaviour 16

 15. Tactility 17

 1. Marking and packaging 17

 2. Evaluation of conformity 18

 1. General rules 18

 2. Initial type testing 18

 3. Factory production control 20

Додаток А (обов'язковий). Відбір зразків 23

А.1 Загальні положення 23

А.2 Принципи відбору зразків 23

А.З Відбір кількості зразків 23

А.4 Складання плану відбору зразків 24

А.5 Обладнання для відбору зразків 24

А.6 Методи відбору зразків 24

А.6.1 Загальні положення 24

А.6.2 Відбір зразків із кар'єрів 24

А.6.3 Відбір зразків на виробництві 26

А.6.4 Відбір зразків з будівель 26

А.7 Маркування, пакування та
відправка зразків 26

А.8 Звіт про відбір зразків 26

Додаток ZA (довідковий). Розділи цього
Європейського стандарту, що пов'язані
з положеннями Директиви ЄС про будівельні
матеріали 29

ZA.1 Мета та відповідні характеристики 29

ZA.2 Процедура підтвердження відповідності 33

ZA.3 Маркування та ярлики зі знаком СЕ 34

ZA.3.1 Маркування знаком СЕ 34

ZA.3.2 Приклад маркування та
ярликів 34

ZA.4 Декларація відповідності вимогам ЄС 36

Бібліографія 38

Annex A (normative) Sampling 23

A.1 General 23

A.2 Principles of sampling 23

A.3 Taking bulk samples 23

A.4 Preparing a sampling plan 24

A.5 Sampling apparatus 24

A.6 Sampling methods 24

A.6.1 General 24

A.6.2 Sampling from quarries 24

A.6.3 Sampling from plants 26

A.6.4 Sampling from buildings 26

A.7 Marking, packaging and dispatch
of the samples 26

A.8 Sampling report 26

Annex ZA (informative) Clauses of this
European Standard addressing the provisions
of the EU Construction Products
Directive 29

ZA.1 Scope and relevant characteristics 29

ZA.2 Procedures for the attestation of conformity 33

ZA.3 CE marking and labelling 34

ZA.3.1 CE marking 34

ZA.3.2 Reference model for marking and
labelling 34

ZA.4 EC Declaration of conformity 36

Bibliography 38

Вступ

Цей документ (стандарт EN 12058:2004) був підготовлений Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 246 "Природний камінь", секретарем якого є Італійська організація зі стандартизації.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше квітня 2005 року, а національні стандарти, що йому суперечать, утрачають чинність не пізніше липня 2006 року.

Цей Європейський стандарт був розроблений згідно з мандатом, наданим Європейському комітету зі стандартизації Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує головні вимоги Директив Європейського Союзу.

Відомості про зв'язок із Директивами Європейського Союзу викладені в додатку ZA, що має довідковий характер і є невід'ємною частиною цього документа.

Цей документ є одним із серії стандартів, що встановлюють специфікацію виробів із природного каменю, до якої входять такі стандарти:

EN 1467 Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги

EN 1468 Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги

Попередній стандарт prEN 1469 Вироби з природного каменю. Плити облицювальні. Вимоги

EN 12057 Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги

EN 12058 Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги

Попередній стандарт prEN 12059 Вироби з природного каменю. Будівельні вироби з природного каменю. Вимоги

Foreword

This document (EN 12058:2004) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 246 "Natural stones", the secretariat of which is held by UN).

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by July 2006.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this document.

This document is one of a series of standards for specifications of natural stone products which includes the following:

EN 1467, Natural stone – Rough blocks – Requirements

EN 1468, Natural stone – Rough slabs – Requirements

prEN 1469, Natural stone products – Slabs for cladding –Requirements

EN 12057, Natural stone products – Modular tiles –Requirements.

EN 12058, Natural stone products – Slabs for floors and stairs – Requirements.

prEN 12059, Natural stone products – Dimensional stone work – Requirements.

Інші стандарти для природного каменю розроблені:

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 178 „Вироби і бордюри з каменю для мостіння"

EN 1341 Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1342 Бруківка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1343 Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 128 „Покрівельні вироби, що вкладаються внакладку, і вироби для облицювання стін"

EN 12326-2 Шифер та інші вироби з природного каменю для покриттів, що вкладаються внакладку, і зовнішнього облицювання стін. Частина 2: Методи випробування

EN 12326-1 Шифер та інші вироби з природного каменю для покриттів, що вкладаються внакладку, і зовнішнього облицювання стін. Частина 1: Специфікація продукції.

Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 125 „Фасадні матеріали"

EN 771-6 Специфікація фасадних блоків. Частина 6: Фасадні блоки з природного каменю.

Інші стандарти стосуються заповнювачів для бетону, доріг, залізниць та армованих блоків (розробляються Технічним комітетом зі стандартизації CEN/TC 154).

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.

Other standards on natural stone are produced by:

CEN/TC 178 Paving units and kerbs

EN 1341, Slabs of natural stone for external paving –Requirements and test methods.

EN 1342, Setts of natural stone for external paving –Requirements and test methods.

EN 1343, Kerbs of natural stone for external paving –Requirements and test methods.

CEN/TC 128 Roof covering products for discontinuous

laying and products for wall cladding

EN 12326-2, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding – Part 2: Methods of test.

EN 12326-1, Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding – Part 1: Product specification.

CEN/TC 125 Masonry

EN 771-6, Specification for masonry units – Part 6: Natural stone masonry units.

Other standards are relevant to aggregates for concrete, roads, railways and armourstone (under study within CEN/TC 154).

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Вироби з природного каменю. Плити для
підлоги і сходів. Вимоги

Строительные материалы

Изделия из природного камня. Плиты для пола и лестниц. Требования

Building materials

Natural stone products – Slabs for floors and stairs –Requirements

Чинний від 2008-10-01

1 Сфера застосування

Цей документ установлює вимоги до пласких плит із природного каменю, призначених для використання як матеріал для покриття підлоги і сходів. Він не поширюється на мінеральні заповнювачі, матеріали зі штучного агломерованого каменю та монтаж.

2 Нормативні посилання

Документи, на які нижче наведено посилання, обов'язкові для застосування цього документа. Коли посилання датоване, застосовується лише названа редакція. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція документа, на який наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до нього).

EN 1925 Методи випробування природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання

EN 1936 Методи випробування природного каменю. Визначення фактичної й об'ємної щільності, загальної та відкритої пористості

ДСТУ Б EN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості

EUROPEAN STANDARD EN 12058

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN

on 9 July 2003

ICS 91.100.15

English version

Natural stone products – Slabs for floors and stairs –Requirements

October 2003

1 Scope

This document specifies requirements for flat natural stone slabs fabricated for use as floor and stair coverings. It does not cover mineral aggregates and artificial agglomerated stone material and does not cover installation.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 1925, Natural stone test methods – Determination of water absorption coefficient by capillarity.

EN 1936, Natural stone test methods – Determination of real density and apparent density and of total and open porosity.

EN 12371, Natural stone test methods – Determination of frost resistance.


EN 12372 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під

концентрованою вагою

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 12440 Камінь природний. Критерії найменування

EN 12524 Матеріали та вироби будівельні.

Гігротермічні властивості. Табличні розрахункові

значення

EN 12670:2001 Камінь природний. Термінологія

EN 13161 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом

ДСТУ Б EN 13373 Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів

EN 13501-1 Класифікація вогнестійкості конструкцій та елементів будівель. Частина 1: Класифікація, в якій використовуються дані випробувань щодо реакції горіння при випробовуванні на вогнестійкість

ДСТУ Б EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску

EN 14157 Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання

EN 14066 Методи випробування природного каменю. Визначення довговічності через тепловий удар

EN 14231 Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням

маятникового дослідного приладу

EN ISO 12572 Гігротермічна характеристика

будівельних матеріалів і виробів. Визначення

властивостей паропроникності (ISO 12572:2001).

ПРИМІТКА. Крім указаних у цьому розділі документів, у яких наведені методи випробування, існують інші документи, які можуть бути використані для наукових досліджень, але які згідно з цим документом недоцільно застосовувати на практиці.

EN 12372, Natural stone test methods – Determination of flexural strength under concentrated load.

EN 12407, Natural stone test methods – Petrographic