Система автоматизації житла та будівлі надає наступні функції додатково до стандартних функцій управління та моніторингу:

 • централізована адаптація системи автоматизації житла та будівлі до потреб користувача: наприклад, графіки роботи, відповідні настройки;

 • централізована оптимізація автоматизованої системи житла та будівлі: наприклад, контролери управління, відповідні настройки.

Система дає можливість легко адаптувати роботу до потреб користувача.

Необхідно перевіряти з регулярним інтервалом часу, щоб графіки роботи систем опалення, охолодження, вентиляції та освітлення були добре адаптовані до графіків фактичного споживання, та щоб відповідні настройки також були адаптовані до потреб користувача.

Увагу необхідно приділяти настроюванню всіх контролерів, включаючи відповідні настройки, а також параметри управління, такі як РІ-регулювання.

Задані значення опалення та охолодження контролерів приміщення повинні перевірятися регулярно. Ці задані значення необхідно періодично коригувати користувачами. Централізована система надає можливість виявляти та коригувати екстремальні значення заданих параметрів через неправильні дії користувачів.

obtain .


7.7 Blind control


There are two different motivations for blind control: solar protection to avoid overheating and to avoid glaring. One shall differentiate at least the following control types:

 1. manual;

 2. motorized;

 3. automatic control;

 4. combined light/blind/HVAC control.

The impact of blind control on solar gains shall be taken into account according to prEN ISO 13790:2004, 11.4.3 movable shading provisions.


The impact of blind control on thermal losses during night shall be taken into account according to prEN ISO 13790:2004, 8.3.2 (effect of nocturnal insulation).

7.8 Home and building automation system

A home and building automation systems enables the following functions in addition to standard control functions:

 • centralized adapting of the home and building automation system to users needs: e.g. time schedule, set points;

 • centralized optimizing of the home and building automation system: e.g. tuning controllers, set points.


The system enables to adapt easily the operation to the user needs.

One shall check at regular intervals that the operation schedules of heating, cooling, ventilation and lighting is well adapted to the actual use schedules and that the set points are also adapted to the needs.


Attention shall be paid to the tuning of all controllers this includes set points as well as control parameters such as PI controller coefficients.


Heating and cooling set points of the room controllers shall be checked at regular intervals. These set points are often modified by the users. A centralised system enables to detect and correct extreme values of set points due to misunderstanding of users.

Якщо взаємозв'язок між управлінням та моніторингом виділення та/або розподілення енергії для систем опалення та охолодження є лише частковим взаємозв'язком (див. 7.4.5), задані значення потрібно регулярно коригувати для мінімізації можливостей одночасного використання опалення та охолодження.

Функції сигналізації та моніторингу повинні сприяти пристосуванню роботи систем до потреб користувача та оптимізації управління різними контролерами. Це повинно бути досягнуто шляхом забезпечення простими засобами для виявлення ненормальної експлуатації (функції сигналізації) та забезпечення простої реєстрації та планування (функції моніторингу).

7.9 Функції технічного управління житлом та будівлею

7.9.1 Загальні положення

Ці функції є дуже важливими для виконання наступних вимог до енергетичної характеристики згідно з будівельними директивами:

 • Стаття 7: Складання паспорта енергетичної характеристики;

 • Стаття 8: Інспектування котлів;

 • Стаття 9: Інспектування систем кондиціонування повітря.

Указані функції розглянуті в наступних стандартах:

 • EN 15217 Енергоефективність будівель. Методи визначення енергетичної характеристики та складання енергетичного паспорта будівель;

 • prEN 15603 Енергоефективність будівель. Сумарне споживання енергії та визначення номінальної продуктивності енергії;

 • prEN 15378 Енергоефективність будівель. Інспектування котлів та систем опалення;

 • EN 15239 Вентиляція будівель. Енергоефективність будівель. Правила інспектування систем вентиляції;

 • EN 15240 Вентиляція будівель. Енергоефективність будівель. Правила інспектування систем кондиціонування повітря.

7.9.2 Виявлення несправностей систем будівлі та технічних систем і забезпечення підтримки для їх діагностики

Спеціальні функції моніторингу повинні бути встановлені для надання можливості швидкого виявлення наступних несправностей:

а) невідповідне планування роботи.

Це особливо необхідно для будівель, що характеризуються фіксованою тривалістю робочого дня або занять, наприклад, офіси, школи.

If the Interlock between heating and cooling control of emission and/or distribution is only a partial interlock (see 7.4.5) the set point shall be regularly modified to minimise the simultaneous use of heating and cooling.Alarming and monitoring functions will support the adaptation of the operation to user needs and the optimization of the tuning of the different controllers. This will be achieved by providing easy tools to detect abnormal operation (alarming functions) and by providing easy way to log and plot information (monitoring functions).


7.9 Technical home and building management functions

7.9.1 General

These functions are especially useful to achieve the following requirements of the energy performance in buildings directive:

 • Article 7: Establishing an energy performance certificate;

 • Article 8: Boiler inspection;

 • Article 9: Air conditioning system inspection.

These functions are dealt with in the following standards:

 • EN 15217, Energy performance of buildings - Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings;

 • prEN 15603, Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratings;

 • prEN 15378, Energy performance of buildings - Inspection of boilers and heating systems;

 • EN 15239, Ventilation for buildings – Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of ventilation systems;

 • EN 15240, Ventilation for buildings – Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of air-conditioning systems.

7.9.2 Detecting faults of building and technical systems and providing support to the diagnosis of these faults

Specific monitoring functions shall be set up to enable to detect quickly the following faults:


a) Improper operation schedules

This is especially necessary in buildings which are not permanently occupied such as offices, schools.

До функції моніторингу повинні входити, як мінімум, діаграми або світлові індикатори для відображення наступного: вентилятори увімкнені, система охолодження працює, система опалення працює в нормальному режимі, освітлення увімкнено.

b) невідповідні задані значення.

Спеціальні функції моніторингу повинні бути встановлені для надання можливості швидкого виявлення невідповідних заданих значень температури приміщення.

Функції моніторингу повинні включати діаграми або індикатори для отримання повної інформації про різні параметри температури приміщення під час опалення та охолодження.

c) одночасне опалення та охолодження.

Якщо система може одночасно опалювати та охолоджувати, функції моніторингу повинні бути встановлені для перевірки запобігання одночасному опаленню та охолодженню або зменшення такої ймовірності.

Швидке перемикання між опаленням та охолодженням також повинно бути виявленим.

d) Переваги надаються джерелам енергії, що мають найкращу енергоефективність

Коли декілька джерел енергії, що мають різні енергетичні характеристики, виконують однакові функції (наприклад, тепловий насос і додатковий нагрівач, сонячний колектор і додатковий нагрівач), функція моніторингу повинна бути встановлена для здійснення перевірки того, що системи, які мають найкращу енергоефективність, використовуються першочергово.

7.9.3 Звітна інформація стосовно енергоспоживання, внутрішніх умов приміщень та можливості удосконалення

Звітування повинне здійснюватись для надання інформації стосовно споживання енергії та внутрішнього стану приміщень.

Такі звіти повинні містити:

 1. енергетичний паспорт будівлі.

 2. функцію моніторингу, яку потрібно використовувати для отримання вимірюваного значення енергетичної оцінки відповідно до prEN 15603:2005, розділ 7.

Використання функції моніторингу в постійному режимі надає можливість отримувати енергетичну оцінку повністю відповідно до prEN 15603. Вимірювання за допомогою приладів обліку може бути здійснене впродовж року згідно з 7.2. Якщо встановлено достатню кількість лічильників, то вимірювання можуть проводити для кожного енергоносія. Енергію, яку використовують для інших потреб, що не сто-

The monitoring function shall include at the minimum a graph or an indicator highlighting the time where: Fans are on, cooling system is running, heating system is in normal mode, lighting is on.b) Improper set points

Specific monitoring functions shall be set up to enable to detect quickly improper set points of room temperature.


The monitoring function shall include a graph or an indicator enabling to have a global view of the different set points of room temperature for heating and cooling.

c) Simultaneous heating and cooling

If the system can lead to simultaneous heating and cooling monitoring functions shall be set to check that simultaneous heating and cooling is avoided or minimized.


Fast switching between heating and cooling shall also be detected.

d) Priority to generator(s) having the best energy performance

When several generation systems having different energy performances are used to do the same function (e.g. heat pump and back up, solar system and back up) a monitoring function shall be set to verify that the systems having the best energy performances are used before the others.7.9.3 Reporting information regarding energy consumption, indoor conditions and possibilities for improvement

Report shall be set to report information regarding energy consumption and indoor conditions


These reports can include:

 1. energy certificate for the building.

 2. the monitoring function which shall be used to obtain a measured rating as defined in prEN 15603:2005, Clause 7.


Using the on line monitoring function enables to obtain a rating fully in conformity with requirements of prEN 15603. Measurements of the meters can be done for an exact year according to 7.2. If sufficient number of meters is installed the measurements can be done for each energy carrier. Energy used for other purposes than heating, cooling, ventilation, hot water or lighting can be measured separately according to 7.3. The measurement

суються опалення, охолодження, вентиляції, гарячого водопостачання або освітлення, вимірюють окремо згідно з 7.3. Вимірювання зовнішньої температури повітря надає можливість коригувати управління за погодних умов згідно з 7.4.

Енергетична оцінка може бути використана для складання енергетичного паспорта будівлі відповідно до EN 15217.

c) оцінка впливу удосконалення енергетичних та інженерних систем будівлі.

Таку оцінку необхідно виконувати згідно з prEN 15603 з використанням затвердженої розрахункової моделі будівлі відповідно до розділу 9.

Використання функцій моніторингу надає можливість враховувати фактичні значення, що стосуються кліматичних даних, внутрішньої температури, внутрішніх теплопритоків, використання гарячої води, освітлення відповідно до prEN 15603, 9.2 та 9.3.

d) моніторинг енергії.

Функція моніторингу ТУБ може бути використана для підготовки та демонстрації графіків моніторингу енергії відповідно до prEN 15603, додаток Н.

e) моніторинг температури приміщення та якості повітря у приміщенні.

Функцію моніторингу використовують для забезпечення звітності інформації стосовно температури повітря або температури приміщень, а також якості повітря в приміщеннях. Для будівель з періодичним використанням ці функції повинні розрізнятися відповідно до наявності або відсутності людей. Для будівель, що опалюються та охолоджуються, у звіті необхідно розмежовувати опалювальний та охолоджувальний періоди.

До звітів потрібно включати фактичні значення, а також вихідні значення, наприклад, задані значення.

7.10 Оцінка впливу функцій автоматизованої системи житла та будівлі і функцій технічного управління будівлею

Вплив функцій згідно з 7.8 та 7.9, повинен бути представлений так:

а) збирання вихідних даних стосовно заданих значень для опалення та охолодження, а також робочого часу;

b) коригування вихідних даних для врахування різниці між будівлею з системою АМУБ і ТУБ та будівлею без цих функцій відповідно до таблиці 6;

c) розрахунок енергоспоживання з використанням деталізованого методу.

of outdoor temperature enables to perform the correction for outdoor climate defined in 7.4.
The rating can be used to prepare an energy performance certificate designed according to EN 15217.

c) assessing the impact of improvement of building and energy systems.

This assessment can be done according to prEN 15603 by using a validated building calculation model as defined in Clause 9.

Using the monitoring functions enables to take into account the actual values regarding climatic data, internal temperature, internal gains, hot water use, lighting use, according to prEN 15603, 9.2 and 9.3;


d) energy monitoring.

The TBM monitoring function can be used to prepare and display the energy monitoring graphs defined in prEN 15603, Annex H;


e) room temperature and indoor air quality monitoring

Monitoring function can be used to provide report regarding air or room operative temperature in the rooms as well as indoor air quality. For buildings which are not permanently occupied these functions shall differentiate occupied and non occupied buildings. For buildings which are heated and cooled the report shall differentiate cooling and heating periods.The reports shall include the actual value as well as reference values such as set points for example.

7.10 Assessing the impact of home and building automation system and technical building management functions

The impact of functions described in 7.8 and 7.9 shall be performed in the following way:

а) collect reference data regarding set points for heating and cooling and operating time;


b) correct the reference data to take into account the difference between a building with ВАС system and TBM functions and building without it according to Table 6;

c) calculate the energy consumption using the detailed method.

Таблиця 6 - Вихідні дані

Table 6 - Input data


Без функцій АСМУБ і ТУБ Клас С

Without BACS and TBM Functions Class С

3 функціями АМУБ Клас В

With ВАС functions Class В

3 функціями АМУБ і ТУБ Клас А

With ВАС and TBM Functions Class A

Настройки для опалення

Set point for heatinq

Додати 1 К

Add 1 К

Додати 0,5 К

Add 0,5 К

Жодного коригування

No correction

Настройки для охолодження

Set point for cooling

Відняти 1 К

Subtract 1 К

Відняти 0,5 К

Subtract 0,5 К

Жодного коригування

No correction

Робочий час

Operating time

Додати 2 год на день

add 2 hours per day

Додати 1 год на день

add 1 hour per day

Жодного коригування

No correction


8 РОЗРАХУНОК ЗА КОЕФІЦІЄНТАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ АМУБ

8.1 Характеристика методу розрахунку за коефіцієнтами ефективності АМУБ

Цей метод дозволяє просто оцінити вплив функцій АСМУБ та ТУБ із коефіцієнтами ефективності АМУБ стосовно річного споживання енергії будівлею, включаючи:

 • енергію для системи опалення, яку розраховують відповідно до EN 15316;

 • енергію для системи охолодження, яку розраховують відповідно до EN 15255;

 • енергію для системи освітлення, яку розраховують відповідно до EN 15193;

 • енергію для системи вентиляції, яку розраховують відповідно до EN 15241.