ДСТУ Б В.2.6-72:2008


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд


ПАНЕЛІ СТАЛЕВІ ДВОШАРОВІ

ПОКРИТТІВ БУДІВЕЛЬ З УТЕПЛЮВАЧЕМ

ІЗ ПІНОПОЛІУРЕТАНУ

Технічні умови

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


ДСТУ Б В.2.6-72:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського

РОЗРОБНИКИ: В. Гордеєв, д-р техн. наук; А. Гром, канд. техн. наук; В. Обрєзанова, інж; В. Цихановський, д-р техн. наук (науковий керівник), О. Шимановський, д-р техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням на Україні ГОСТ 23486-79)

ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 4

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 5

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 9

4 КЛАСИФІКАЦІЯ 10

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 12

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 17

7 ПРАВИЛА МАРКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 19

8 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 19

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 22

10 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 26

11 ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТУВАННЯ І ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ 27

ДОДАТОК А

РОЗРАХУНОК РУЙНІВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ЗРАЗКІВ ЗАВДОВЖКИ 1100 мм ПРИ ПОПЕРЕЧНОМУ ЗГИНІ 29

ДОДАТОК Б

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 30

ДОДАТОК В

БІБЛІОГРАФІЯ 31


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Конструкції будинків і споруд

ПАНЕЛІ СТАЛЕВІ ДВОШАРОВІ ПОКРИТТІВ БУДІВЕЛЬ

З УТЕПЛЮВАЧЕМ ІЗ ПІНОПОЛІУРЕТАНУ

Технічні умови


Конструкции зданий и сооружений

ПАНЕЛИ СТАЛЬНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

Технические условия


Constructions of building and installation

METAL-FACED ROOF PANELS FOR INDUSTRIAL BUILDING WITH POLYURETHANE FOAM THERMAL INSULATION

Specifications

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (далі – технічний регламент) [1].

1.2 Стандарт поширюється на сталеві двошарові панелі з утеплювачем із заливного пінополіуретану (далі – панелі) або плитного пінополіуретану з приклеюванням по всій поверхні металевого шару, які виготовлені безперервним або стендовим способом та призначаються для покриттів виробничих будівель промислових підприємств залежно від меж вогнестійкості та поширення вогню відповідно до ступеня вогнестійкості згідно з ДБН В.1.1-7, що експлуатуються у неагресивних, слабо- і середньоагресивних середовищах за температури зовнішньої поверхні панелі від мінус 65 °С до плюс 70 °С, температури внутрішньої поверхні панелі до плюс 30 °С, відносної вологості повітря всередині приміщень не більше 60 %.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.3.2-2:2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7:2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.2-2:2006 СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Металопродукція. Приймання, маркування, упаковка, транспортування і зберігання)

ДСТУ Б В. 1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробування на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1 -20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94) Профілі сталеві листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.41:2001, IDT)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (ЄСЗКС. Покриття лакофарбні. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги щодо повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 409-77 Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности (Пластмаси ніздрюваті і гуми губчасті. Метод визначення уявної щільності)

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия (Болти, гвинти, шпильки і гайки. Технічні умови)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб) (Пластмаси. Умови кондиціонування і випробування зразків (проб))

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок поштучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору вибірок поштучної продукції)

ГОСТ 20869-75 Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения водопоглощения (Пластмаси ніздрюваті жорсткі. Метод визначення водопоглинання)

ГОСТ 21562-76 Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические требования (Панелі металеві з утеплювачем з пінопласту. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 21780-83 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности (Система забезпечення точності геометричних параметрів в будівництві. Розрахунок точності)

ГОСТ 22695-77 Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность (Панелі стін і покриттів будівель шаруваті з утеплювачем із пінопластів. Пінопласти. Методи випробувань на міцність)

ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта (Панелі легкі огороджувальні з утеплювачем із пінопласту. Метод визначення модулів пружності та зсуву пінопласту)

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (Надійність будівельних конструкцій та основ. Основні положення з розрахунку)

ГОСТ 7566-94 Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Приймання, маркування, пакування, транспортування і зберігання)

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СТ СЭВ 3973-83 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции алюминиевые. Основные положения по расчету (Надійність будівельних конструкцій і основ. Конструкції алюмінієві. Основні положення з розрахунку)

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

ТП 101-81* Технические правила по экономному расходованию основных строительных материалов (Технічні правила з економного витрачання основних будівельних матеріалів)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 Терміни та визначення понять, які використані у цьому стандарті, узгоджуються з існуючими нормативними документами: ДБН В.1.2-2, деякі наведені нижче.

3.1.1 довговічність

Властивість конструкції тривалий час зберігати працездатний стан при встановленій системі технічного обслуговування

3.1.2 якісна зміна конфігурації (геометричних розмірів)

Деформований стан конструкції, за якого необхідно припинити експлуатацію у зв'язку з надмірними залишковими переміщеннями, у тому числі зсувами у конструктивних з'єднаннях

3.1.3 деформована схема

Розрахункова схема, в рівняннях рівноваги якої враховуються переміщення від початкового ненавантаженого стану та зміна розташування навантажень внаслідок деформації системи

3.1.4 конструктивна нелінійність

Зміна розрахункової схеми конструкції у процесі навантаження

3.1.5 контрольне складання

Складання відправних марок із метою контролю геометричних параметрів конструкції

3.1.6 надійність

Властивість конструкції виконувати задані функції протягом потрібного проміжку часу

3.1.7 початкові недосконалості

Сукупність несприятливих факторів (відхилень форми або розмірів від номінальних, відхилень від розрахункової схеми тощо), які можуть виникати при виготовленні панелей або при їх транспортуванні та монтажі і знижувати несучу здатність панелі

3.1.8 несуча здатність

Здатність конструкцій та їх елементів протистояти певному рівню навантажень і впливів

3.1.9 загальне складання

Складання відправлених марок споруди чи її частини з метою контролю складності і потрібних геометричних розмірів

3.1.10 граничний стан (граничне напруження)

Напружено-деформований стан, за якого конструкція в цілому або її елементи (вузли) перестають задовольняти заданим вимогам

3.1.11 приведене напруження

Напруження при простому розтягуванні чи стисканні, яке викликає такий самий небезпечний стан матеріалу, як і при складному напруженому стані

3.1.12 розрахункова довжина

Умовна довжина зразка панелі, для якого при шарнірному опиранні кінців критична сила така ж сама, як при заданій довжині конструкції (панелі)

3.1.13 втомлене руйнування

Руйнування, яке супроводжується утворенням і розвитком тріщин (або відшаровуванням композитної конструкції) внаслідок багатоповторюваних впливів

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Панелі за формою поперечного перерізу поздовжніх кромок підрозділяються на типи, вказані на рисунку 4.1.

4.2 Панелі класифікуються залежно від класів вогнестійкості та групи поширення вогню відповідно до ДБН В.1.1-7, ДСТУ Б В.1.1-19 та ДСТУ Б В.1.1-4.


Тип панелі

Вузол

І

II

III

1

2

3


1 – сталевий лист; 2 – пінополіуретан; 3 – покривний шар під покрівлю

Рисунок 4.1 – Типи панелей

4.3 Панелі позначають марками відповідно до нижченаведеної схеми:

Приклад умовної познаки панелі двошарової типу 1, класу вогнестійкості Е15, завдовжки 1200 см, заввишки 60 мм, завширшки 845 мм зі сталевими листами завтовшки 0,8 мм:

1 ПД Е15 1200.60.845 – 0.8 Н ДСТУ Б 8.2.6-72:2008

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Основні параметри та розміри

5.1.1 Панелі повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту за робочими кресленнями та технологічними регламентами, затвердженими у встановленому порядку.

5.1.2 Панелі зі сталевого листа з металевим покриттям виготовляються із застосуванням профільного сталевого листа згідно з ДСТУ Б.В.2.6-9, поверхня якого підлягає гарячому цинкуванню. Товщина цього покриття відповідно до ГОСТ 14918 з метою запобігання утворенню тріщин повинна бути у межах від 60 мкм до 80 мкм (при товщині листа 1÷3 мм).

5.1.3 При гарячому цинкуванні на поверхні конструкцій допускаються дрібні крупинки (діаметром не більше 2 мм), дрібні напливи цинку, матові плями, невеликі ділянки кольору за відсутності порушення цинкового покриття.