- залізничні переїзди;

 • штучні споруди;

- транспортні розв'язки;

 • радіуси кривих по кромці проїзної частини доріг у місцях їх взаємного пересічення (примикання);

 • захисні лісопосадки (за необхідності);

 • прив'язки до покажчиків кілометрів або пікетів у місцях пересічення проектованої автомобільної дороги з іншими автомобільними дорогами, залізницями, інженерними комунікаціями, штучними спорудами, іншими спорудами та їх порядковий номер (на полицях ліній-виносок);

 • межу смуги відводу;

 • найменування кінцевих пунктів проектованих та існуючих автомобільних доріг та залізниць (напрямок на кінцеві пункти вказують стрілками);

 • покажчик напрямку на північ стрілкою з буквами (Пн) у вершині стрілки (у лівому верхньому
  куті аркуша);

 • характеристика будівель, споруд та мереж.

Прив'язані до дороги будівлі та споруди (наприклад, житлові будинки, штучні споруди, переїзди) вносять у відомість будівель та споруд, що виконують за формою 1 у складі загальних даних. Графи форми 1 заповнюють у відповідності з їх найменуванням.


Форма 1

5.2 На планах автомобільних доріг забудованих територій міських та відомчих, крім цього, вказують:

 • будівельно-геодезичну сітку;

 • орієнтування плану, як правило, повинно відповідати орієнтуванню, прийнятому в робочих кресленнях генерального плану, або допускається виконувати з поворотом до 90° по відношенню до розташування на кресленні розпланування;

 • опорні точки в місцях перехрещення осей автомобільних доріг та проектні відмітки в місцях перелому поздовжнього профілю;

 • покажчики похилів по осі проїзної частини автомобільних доріг;

 • контури поперечного профілю автомобільних доріг (при виконанні плану організації рельєфу у проектованих відмітках);

 • проектні горизонталі через 0,10 м або 0,20 м (при виконанні плану автомобільних доріг у проектованих горизонталях);

 • номер або координати осі автомобільної дороги і під'їзду;

 • ширину автомобільної дороги;

 • межу типів дорожнього одягу;

 • місцеві та бокові проїзди, газони, тротуари, площадки та їх ширина;

 • водовідвідні споруди: кювети, лотки з відмітками дна в місцях переломів поздовжнього профілю з величиною похилів дна споруди;

 • водостоки при суміщеному проектуванні плану міських автомобільних доріг із планом зливової каналізації. Робочі креслення зливової каналізації виконують згідно з ДСТУ Б А.2.4-31;

 • дощоприймальні решітки (за необхідності);

 • відомість автомобільних доріг, під'їздів і проїздів виконують за формою 2. Графи форми 2 заповнюють згідно з їх найменуванням;

 • найменування кінцевих пунктів автомобільних доріг та залізниць, напрямок на кінцеві пункти показують стрілками.

 1. Приклад оформлення плану автомобільних доріг загального користування наведено в додатку А.

 2. Приклад оформлення плану автомобільних доріг на забудованій території наведено в додатку Б.

Форма 2

 1. Приклад оформлення форм 1 і 2 наведено в додатку В.

5.6 При насиченому плані автомобільних доріг докладають відомість елементів плану траси за формою 3 або 4 в залежності від способу проектування плану траси. Графи форм заповнюють у відповідності з їх найменуванням.

Приклад оформлення форм 3 і 4 наведено в додатку Г.

5.7 На плані наносять трасу з пікетними та кілометровими покажчиками на топографічну основу, де вказані всі існуючі споруди, комунікації та відомість елементів плану траси автомобільної дороги (М 1:5000).


Форма З

Форма 4

6 ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

6.1 Поздовжній профіль автомобільної дороги виконують із врахуванням даних, наведених у таблиці-сітці, що розташовується під поздовжнім профілем та виконується ( в залежності від призначення дороги) з різною формою боковика:

- для доріг на забудованій території - за формою 5;

 • для інших доріг - за формою 6;

 • для доріг, що підлягають реконструкції, - за формою 7;

- для доріг, що підлягають реконструкції з розділювальними смугами (І категорії), на існуючій дорозі - за формою 8, за новим напрямком - за формою 8,9.


Форма 5

Форма 6

Форма 7


Форма 8

Форма 9

У бокових сітках поздовжнього профілю вказують:

 • у графі "Розгорнутий план дороги" - проектну вісь автомобільної дороги та існуючу ситуацію місцевості;

 • у графі "Тип поперечного профілю" - номер типу поперечного профілю земляного полотна;

 • у графі "Тип місцевості за зволоженням" - номер типу місцевості за ознаками зволоження верхнього шару ґрунту;

- у графі "Похил, %о, вертикальна крива, м"-елементи проектної лінії: вертикальні криві, прямі, прив'язки до пікетів у місцях перегинів проектної лінії та нульових точок вертикальних кривих, числове значення радіусів та похилів дотичних у місцях спряження елементів проектних ліній, довжини прямих і кривих;

 • у графі "Лівий, правий кювет" - фактичні відмітки дна кювета, похил та довжину кювета з даним похилом, матеріал укріплення кювета;

 • у графі "Відмітка землі" - фактична відмітка поверхні землі по осі автомобільної дороги або по осі проїзної частини існуючої автомобільної дороги для міських доріг. При реконструкції автомобільних доріг у даній графі вказують інтерпольовані відмітки по підошві насипу, або по лінії землі в виїмці;

 • у графі "Відстань" - відстань між точками перелому місцевості та пікетами, рублені пікети;

 • у графі "Пряма і крива в плані" - прямі і криві по осі дороги, числові значення довжини прямих та елементів кривих: кутів повороту, радіусів, тангенсів, довжина перехідних кривих.

Поворот автомобільної дороги (за ходом кілометражу показують кривою вправо - спрямованою вверх по відношенню до прямої ділянки, вліво - спрямованою вниз.

Інші графи заповнюються відповідно до їх найменування.

При розміщенні поздовжнього профілю більш ніж на одному аркуші боковик таблиці допускається виконувати тільки на першому аркуші.

6.2 Робочі відмітки відносно інтерпольованого рівня поверхні землі (при реконструкції доріг) наводять у дужках вище робочої відмітки, без врахування інтерполяції.

Проектні відмітки вказують на пікетах та в точках перелому фактичної поверхні землі або через 20 м. Фактичні відмітки землі вказують за проектованою віссю дороги.

 1. Орієнтування поздовжнього профілю повинно відповідати орієнтуванню автомобільної дороги, прийнятої на плані.

 2. На поздовжньому профілі автомобільної дороги вказують:

- лінію фактичної поверхні землі та лінію проектної поверхні дорожнього одягу по осі дороги або осі проїзду;

- геологічні виробки з позначенням вологості та консистенції ґрунтів згідно з ДСТУ Б А.2.4-13 та відмітками рівня (горизонту) ґрунтових вод з датою їх заміру, позначення ґрунтів згідно з ДСТУ Б А.2.4-13 або їх найменування, позначення групи ґрунтів за їх розробкою та межі шарів ґрунту.

При автоматизованому проектуванні допускається дані по шарах ґрунтів на профілі показувати умовно. Умовно номери шарів ґрунтів на профілі показують у кружках діаметром 7 мм у відповідності з даними таблиці за формою 10.

Форма 10


У графах таблиці вказують:

 • "Номер ґрунту" - умовний номер, прийнятий для позначення ґрунту відповідного найменування та групи ;

 • "Група ґрунту" - позначення групи ґрунту у відповідності з класифікацією щодо важкості розробки.

Вище проектної лінії вказують:

 • репери;

 • надземні інженерні комунікації;

 • найменування проектних штучних споруд;

 • транспортні розв'язки, перехрещення та примикання;

 • переїзди через залізничну колію;

 • нагірні та водовідвідні канави, водоскиди;

 • верхові підпірні стіни та ординати верхових та низових підпірних стін;

 • прикрайкові лотки та скиди по укосу насипу;

 • водорозділювальні дамби;

 • робочі відмітки насипу в точках перелому поздовжнього профілю;

- робочі відмітки насипу відносно інтерпольованої поверхні землі при реконструкції автомобільних доріг (за необхідності).

Нижче проектної лінії вказують:

 • робочі відмітки виїмки в точках перелому поздовжнього профілю;

 • робочі відмітки виїмки відносно інтерпольованої поверхні землі при реконструкції (за необхідності);

 • проектні штучні споруди з відміткою рівня (горизонту) води;

 • найменування існуючих штучних споруд;

 • підземні інженерні комунікації;

 • лінії ординат від точок переломів поздовжнього профілю;

 • низові підпірні стіни.

6.5 При великій кількості плюсових точок між окремими пікетами на поздовжньому профілі розташовують таблицю виноски відміток та відстаней за формою 11. Графи таблиці заповнюють відповідно до їх найменування.

Приклад оформлення поздовжнього профілю автомобільної дороги наведено в додатку Д.


Форма 11


7 ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ ВОДОВІДВІДНИХ ТА НАГІРНИХ КАНАВ

7.1 На поздовжньому профілі водовідвідних та нагірних канав показують:

- лінію фактичної поверхні землі та проектну лінію дна по осі канави з ординатами від точок перелому;

 • штучні споруди з відмітками вхідних лотків;

 • дамби;

 • інженерні мережі та комунікації;

 • місця випусків канав на поверхню;

 • робочі відмітки канав;

 • пікети.

7.2 Під поздовжнім профілем водовідвідних та нагірних канав розташовують таблицю-сітку з боковиком за формою 12.

Графу "Тип місцевості за зволоженням" виконують за необхідності. Графи таблиці заповнюють відповідно до їх найменування.

7.3 Поздовжній профіль водовідвідних та нагірних канав за необхідності доповнюють схемою дороги з нанесеними водовідвідними спорудами. Схему показують у графі "Схема канави та віддаль від осі дороги до осі канави", висота графи - 20 мм.

Приклад оформлення поздовжнього профілю канав наведено в додатку Е.

Форма 12


8 ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

8.1 Поперечні профілі земляного полотна

Поперечний профіль земляного полотна автомобільної дороги виконують з урахуванням даних наведених у таблиці-сітці, розміщеній під профілем. Боковик таблиці виконують за формою 13.


Форма 13


При розміщенні на аркуші двох і більше поперечних профілів боковик таблиці допускається наносити тільки на першому поперечному профілі.

Поперечні профілі автомобільних доріг виконують за зростанням кілометражу або зліва направо згідно з планом.

На поперечному профілі земляного полотна автомобільної дороги загального користування та інших доріг показують:

 • вісь проектного земляного полотна (при реконструкції, крім цього, вісь існуючого земляного полотна);

 • лінію фактичної поверхні землі та лінії ординат від точок її переломів;

 • контури проектного земляного полотна, кюветів, водовідвідних споруд, лінії ординат від точок їх переломів (при реконструкції, і, крім цього, контур існуючого земляного полотна);

 • контур проектної поверхні дорожнього покриття та відмітки рівнів у точках їх переломів;

 • контур зрізання рослинного шару ґрунту, заміни непридатного шару ґрунту;

 • інженерні комунікації, їх позначення, найменування та відмітки рівнів, на яких вони прокладені;

 • геологічні виробки та межі смуги відводу (за необхідності);

 • прив'язка поперечного профілю до пікету;

 • крутизну укосів;

 • схематичне зображення конструкції дорожнього одягу.

Приклад оформлення поперечного профілю земляного полотна автомобільної дороги загального користування наведено в додатку Ж.

Приклад оформлення поперечного профілю земляного полотна автомобільної дороги на забудованій території наведено в додатку К.

Над боковиком поперечного профілю, прив'язаного до конкретного пікетажного положення вказують числове значення площ поперечних перерізів: насипу Fн, виїмки Fв, канав Fкан., кюветів Fк, зрізання ґрунту FЗ, банкетів Fб з визначенням групи ґрунту щодо важкості розробки та довжини укосів насипу Lн, укосів виїмки Lв, ширини смуги відводу Lв.

8.2 Поперечні профілі конструкції земляного полотна та дорожнього одягу Поперечні профілі конструкції земляного полотна та дорожнього одягу виконують без боковика (таблиці-сітки).

На поперечному профілі конструкції земляного полотна показують:

 • вісь проектної автомобільної дороги;

 • лінію фактичної поверхні землі (умовно);

- контур проектного земляного полотна з нанесенням крутизни укосів, а при реконструкції, крім цього, контур існуючого земляного полотна;

 • ширину земляного полотна та його елементи;

 • ширину проїзної частини, розділювальної смуги, узбіччя та укріплювальних смуг;

 • напрямок та величину похилів верху земляного полотна та поверхні дорожнього одягу;

 • конструкцію дорожнього одягу (схематично);

 • укріплення узбіч та укосів (схематично);

 • контур та величину зрізання рослинного шару фунту, заміну непридатних ґрунтів;

 • максимальну висоту насипу або глибину виїмки;

 • дренаж та їх позначення (схематично);

 • межу смуги відводу (за необхідності);

 • місце розташування огороджувальних конструкцій.

Поперечні профілі конструкцій земляного полотна, що відрізняється конфігурацією, висотою насипу або глибиною виїмки, крутизною укосів або іншими величинами, позначають Тип 1, Тип 2 тощо.