Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ШТУКАТУРА

Узгоджено

Національний науково-дослідний інститут охорони праці України

Лист№ 183 від 18.03.2003 р.

Затверджено

Наказ ДК "Укртрансгаз"

№ 97

24.03. 2003 року


ПІ 1.1.23-220-2003ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ШТУКАТУРА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для штукатура (далі - Інструкція) призначена для всіх робітників, що працюють за професією штукатур на підприємствах ДК "Укртрансгаз", під час виконання штукатурних робіт на об'єктах, що будуються або ремонтуються.

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які у навчальному закладі отримали професію штукатур та за станом здоров'я можуть бути допущені до вказаної роботи. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, штукатур повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченого кваліфікованого штукатура. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування.

Стропування матеріалів, які піднімаються вантажопідіймальними механізмами, має право виконувати штукатур, який пройшов відповідне навчання і має при собі посвідчення стропальника.

Під час роботи з електрофікованим інструментом і електричними машинами штукатур повинен мати групу з електробезпеки, бути навченим і проінструктованим щодо їх безпечної експлуатації..

Штукатур, який працює з хімічними добавками, повинен бути проінструктований з правил безпечної роботи з ними.

1.3. Штукатур повинен знати і виконувати вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями з охорони праці за видами робіт; вимоги безпеки під час експлуатації механізмів, обладнання, інструменту і пристроїв, які він може використовувати протягом робочого дня; вимоги безпеки при застосуванні токсичних хімічних домішок; правила користування засобами колективного і індивідуального захисту; правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям і ускладненням та їх ліквідації; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Штукатур зобов'язаний знати характеристику шкідливих речовин, які можуть виділятись у процесі виконання робіт, їх дію на організм людини і заходи захисту; дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Штукатур повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення штукатуром вимог цих інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

1.4. У процесі виробничої діяльності на штукатура діють наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: хімічні - токсичні хімічні домішки, розчинники; фізичні -розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги), підвищена чи знижена температура повітря робочої зони, рухомість повітря, запиленість повітря робочої зони. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.5. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" № 296 від 29.12.2000 (розділ 6, п.6.19.), штукатуру видається наступний спецодяг:

Комбінезон бавовняний

12 місяців

ГОСТ 12.4.099-80

Рукавиці комбіновані або рукавички гумові на трикотажній основі

3 місяці

ГОСТ 12.4.010-75

Чоботи гумові

12 місяців

ГОСТ 5375-79

На зовнішніх роботах взимку додатково:


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Валянки

48 місяців

ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.6. Спецодяг штукатура повинен бути добре підігнаний і застібнутий.

1.7. Штукатуру слід виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, і якщо умови її виконання не суперечать вимогам даної Інструкції.

1.8. Штукатур одержує індивідуальні запобіжні засоби (чергові, які використовуються тільки після спеціального інструктажу) у таких випадках:

1.8.1. Під час підготовки поверхні вручну (бугардою, зубилом) - захисні окуляри.

1.8.2. Під час підготовки і оброблення поверхні електрифікованим інструментом -діелектричні рукавички, калоші, килимок, респіратор, захисні окуляри).

1.8.3. Під час хімічної дії (2-3 %-ним розчином соляної кислоти, вапновим тістом тощо) на оштукатурену поверхню і роботі з хлорованими розчинами - респіратор, окуляри захисні, рукавички гумові кислотостійкі, фартух.

1.8.4. Під час роботи на висоті - запобіжний пояс.

1.8.5. Під час роботи з пилоподібними матеріалами (цемент, гіпс тощо) - респіратор, окуляри захисні.

1.8.6. Під час роботи з пневмоінструментом - віброзахисні рукавички.

1.9. Пилоподібні матеріали (цемент, вапно, гіпс тощо) необхідно зберігати у щільно закритих контейнерах, ящиках, а у паперових мішках - у закритих сухих приміщеннях.

1.10. Листи сухої штукатурки складаються у сухих приміщеннях штабелями не більше 2-х метрів.

1.11. Розчини кислот необхідно зберігати у щільно закритих скляних бутлях, які встановлені на підлозі у один ряд.

1.12. Дерев'яні рукоятки інструменту повинні бути з деревини твердих порід, гладко оброблені, підігнані і надійно закріплені.

1.13. Робочим місцем штукатура є виділені ділянки на відкритих будівельних майданчиках, всередині будівель та споруд, спеціально укомплектовані для штукатурних робіт. Робочі місця повинні бути забезпечені випробуваними інвентарними улаштуваннями і пристроями (риштування, помости, стрем'янки тощо), виготовленими за типовими проектами і встановленими згідно з проектом виконання робіт.

1.14. За наявності розчинонасосної установки або штукатурної станції робоче місце штукатура повинно бути зв'язано сигналізацією (звуковою або світловою) з робочим місцем машиніста.

1.15. У випадках недоцільності улаштування риштувань чи підмостків штукатур повинен користуватися випробуваним запобіжним поясом. Місце кріплення карабіна запобіжного пояса повинно вказуватись керівником робіт.

1.16. Робочі місця, які знаходяться на висоті більше 1,3 м над землею чи перекриттям, повинні бути огороджені.

1.17. Інвентарні світильники для освітлення робочих місць необхідно встановлювати таким чином, щоб не засліплювати робітників і забезпечити достатнє освітлення робочого місця.

1.18. Вантаж на риштуваннях і підмостках повинен бути розташованим згідно зі схемами і величинами навантаження, які допускаються для даного типу риштувань і підмостків.

Скупчення на настилі людей в одному місці не допускається. 1.19. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна штукатура сприяє запобіганню професійним отруєнням і захворюванням.

Штукатур зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

• утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, індивідуальними засобами захисту;

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;

• дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при появі температури чи інших ознак захворювання попередити керівника робіт і негайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. До початку робіт штукатуру необхідно підготувати робоче місце: видалити зайві предмети, правильно підготувати і розташувати матеріали, інструмент, механізми, переконатися в їх справності.

2.2. Штукатуру на робоче місце необхідно приходити у робочому спецодязі. Спецодяг повинний бути застебнутий на всі ґудзики, рукава підв'язані чи застебнуті.

2.3. Перевірити справність настилів риштувань, підмостків, пересувних столиків, наявність і справність їх огородження.

2.4. Перевірити справність розчинонасосів, форсунок, шлангів, дозаторів, обладнання, а також транспортні засоби для подачі розчину.

Запобіжні клапани і манометри повинні бути опломбовані.

2.5. Узимку підмости та риштування, транспортні шляхи, робочі місця і проходи до них очищають від снігу, льоду та посипають піском.

2.6. Електро- і пневмоінструменти, а також машини випробують на холостому ході.

2.7. Електромережі і діюче електроустаткування під час роботи поблизу них повинні бути обгороджені чи знеструмлені.

2.8. Про несправності, що були виявлені під час підготовки до роботи, негайно повідомляють керівнику робіт.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Робоче місце повинне утримуватися у чистоті.

3.2. Приступати до внутрішніх штукатурних робіт тільки після улаштування і остаточного закріплення перегородок, сантехнічних блоків, віконних і дверних коробок.

3.3. Штукатурні роботи виконувати тільки на достатньо освітлених робочих місцях.

3.4. На сходових маршах слід користуватися спеціальними підмостками в яких опори мають різну висоту або висувні стійки, які встановлюються на східці.

3.5. Під час виконання дрібних штукатурних робіт необхідно користуватися переносними або розсувними інвентарними драбинами з врізними східцями. Нижні кінці, драбини повинні мати гострі металеві наконечники на дерев'яній підлозі і гумові - при бетонній і кам'яній. Верхні кінці драбини повинні надійно кріпитись до конструкції будівлі, а штукатур - страхуватись запобіжним поясом.

3.6. Під час виконання робіт за наявності декількох ярусів по одній вертикалі необхідно влаштовувати проміжні захисні настили.

3.7. Відбиття старої штукатурки по кам'яних і дерев'яних поверхнях необхідно вести з інвентарного риштування, використовуючи інструмент із дерев'яними ручками. Працювати і проводити прибирання робочого місця треба в захисних окулярах і респіраторах.

3.8. Під час приготування складних розчинів перемішування їх у штукатурних ящиках проводити спеціальним інструментом (мішалкою). Сухі компоненти розчинів (гіпс, цемент та інші) додавати дрібними порціями, не допускаючи запиленості робочого місця.

3.9. Під час нанесення розчину на поверхню вручну, методом накидання, знаходитися збоку від місця набризкування.

3.10. Під час оштукатурювання віконних, дверних укосів і витягуванні карнизів, направляючі рейки необхідно надійно закріпляти інвентарними затискувачами.

3.11. Під час нанесення штукатурного розчину механічним і ручним способом на поверхні стін і стель, а також під час розрівнювання, затирання та інших операцій штукатури повинні користуватися захисними окулярами.

3.12. Видаляти напливи і насікати бетонні поверхні необхідно у рукавицях і захисних окулярах.

3.13. Під час виконання штукатурних робіт із застосуванням хлорованих розчинів необхідно застосовувати захисні окуляри і гумові рукавиці.

3.14. З'єднувати розчинні шланги між собою, з розчинонасосом чи соплом необхідно тільки за допомогою спеціальних хомутів.

3.15. Не допускається підтягувати гайки на хомутах, муфтах стику розчинопроводів, що знаходяться під тиском.

3.16. Під час роботи установки необхідно стежити за тим, щоб шланги не утворили гострих кутів і петель.

3.17. Не залишати без нагляду форсунки розчинопроводу, що знаходиться під тиском.

3.18. У випадку припинення подачі розчину через форсунку або несправності трубопроводу необхідно перекрити вентиль на розчинопроводі і дати сигнал для зупинки розчинонасоса.

3.19. Під час переходу з одного робочого місця на інше розчинопроводи необхідно пересувати тільки після повного скидання тиску.

3.20. Очистку розчинного та повітряного наконечників форсунки і видалення розчинних пробок необхідно проводити тільки після повного скидання тиску і відключення розчинонасоса від електромережі.

3.21. Штукатури, які не беруть участь у продуванні розчинопроводу стиснутим повітрям або промиванні його водою, повинні покинути робочу зону і відійти на відстань не менше 10м.

3.22. Під час забризкування, ґрунтовки і накривання за допомогою розчинонасоса, форсунку тримати під кутом 60-90° до поверхні, що оштукатурюється, і на відстані 0,7-1,5 м.

Прочищати форсунки дозволяється тільки за умови закритих вентилях форсунок і труб.

3.23. Допускається обштукатурювання ніш під радіатори хлорованим розчином тільки за умови забезпечення робочих місць вентиляцією.

3.24. Під час нанесення на бетонні і кам'яні поверхні ущільненого шару розчину за допомогою цемент-пушки, необхідно стежити, щоб під час видалення утворюваних пробок розчин, якій раптово вирвався із сопла, не заподіяв шкоди обслуговуючому персоналу.