Виробник може заявити більш високі вимоги до відхилень.

Для каменю, що має поверхню з природним розщепленням або розколинами допустимі відхилення заявляє виробник.

4.1.3 Вимоги до пласкості

Відхилення від пласкості поверхні не повинно перевищувати 0,2 % від довжини плити і не може

Stricter tolerances may be declared by the manufacturer.

For natural stone cleft/riven faces the tolerances on thickness shall be declared by manufacturer.


4.1.3 Requirements for flatness

The deviation of the surface from flatness shall not exceed 0,2 % of the slab length, and shall not

бути більшим 3 мм. Для плит із природним розщепленням поверхні допустимі відхилення за пласкістю заявляє виробник.

Виробник може заявити більш високі вимоги до відхилень.

4.1.4 Вимоги до обробки поверхні

4.1.4.1 Загальні вимоги

Обробка поверхні виконується принаймні у межах країв комерційного розміру необроблених плит.

Обробка поверхні певних типів каменю може, як правило, передбачати використання замазки, наповнювачів або інших подібних матеріалів для обробки природних отворів, дефектів або тріщин. Це вважається допустимим елементом обробки виробу.

У таких випадках потрібно вказувати тип обробки, а також тип і характер додаткових матеріалів.Поверхня профілю, отримана розколюванням, повинна бути в межах допустимих відхилень.

4.1.4.2 Вимоги до поверхонь, отриманих вирізанням

Глибина жолобів, що виникли внаслідок вирізання, повинна бути не більше ніж 2 мм. Якщо необроблена плита призначена для наступного полірування, глибина жолобів не повинна перевищувати 1 мм.

Відхилення від пласкості повинні відповідати наведеним у 4.1.3.

4.1.4.3 Вимоги до поверхні після її обробки

У результаті обробки поверхня повинна мати стандартний вигляд. Метою обробки є отримання

визначеного типу обробки (наприклад, порівняно з контрольним зразком – див. 4.2.2) на всіх відкритих поверхнях.

ПРИМІТКА 1. За допомогою шліфування отримують, наприклад, такі типи поверхні:

exceed 3 mm. For split rough slabs the tolerance on flatness shall be declared by the manufacturer.


Stricter tolerances may be declared by manufacturer.

4.1.4 Requirements for surface finish

4.1.4.1 General

Surface finishes shall be carried out at least to the edges of the commercial size of the rough slabs.

The surface finishing of some types of stones may typically involve the use of patching, fillers or other similar products for natural holes, faults or cracks, this is to be considered as part of the normal processing.


In such cases the type of treatment, as well as the type and nature of additional materials shall be declared.

The surface profile obtained by splitting shall be within declared tolerances.

4.1.4.2 Requirements for surfaces obtained by sawing

Grooves caused by sawing operations shall not have a depth greater than 2 mm. If the rough slab is to be polished the grooves depth shall not be greater than 1 mm.


Deviation from flatness shall be in accordance to 4.1.3

4.1.4.3 Requirements for surfaces after surface finishing

Surfaces shall have a regular appearance as a function of the finishing process and shall be worked to meet the specified finish (e.g. making reference to samples, see 4.2.2) on all exposed surfaces.

NOTE 1 Surfaces obtained by grinding are, for example


- грубошліфовану поверхню отримують, наприклад, при використанні шліфувального круга з розміром зерна F 60;

 • середньошліфовану поверхню отримують, наприклад, при використанні шліфувального круга з розміром зерна F 120;

 • тонкошліфовану поверхню отримують, наприклад, при використанні шліфувального круга з розміром зерна F 220;

 • матову поверхню отримують, наприклад, при використанні полірувального диску з розміром зерна F 400;

 • поліровану поверхню отримують, наприклад, при використанні полірувального диску або повсті.

ПРИМІТКА 2. За допомогою ударних інструментів отримуються, наприклад, такі типи поверхні:

 • поверхня, оброблена бучардою (див. стандарт EN 12670:2001, 3.3.8)1;

 • коригована поверхня: тип обробки поверхні, отриманий з використанням кувального зубила й дерев'яного молота або шпунтувального верстата;

 • рифлена поверхня: тип обробки поверхні, отриманий з використанням зубчатки (ударного інструмента для рифлення поверхні, ріжучий край якого складається з декількох зубців різного розміру) або ділильного верстата.

 • rough ground surfaces obtained, e. g. by means of a grinding disk of grain size F 60;


 • medium ground surfaces obtained, e. g. by means of a grinding disk of grain size F 120;


 • fine ground surfaces obtained, e. g. by means of a grinding disk of grain size F 220;


 • matt finished surfaces obtained, e. g. by means of a polishing disk with grain size F 400;


 • highly polished surfaces obtained, e. g. by means of a polishing disk or felt.

NOTE 2 Surfaces obtained by means of hammer type tools are, for example:

 • bush hammered surfaces (see EN 12670:2001, 3.3.8)1;

 • trimmed surfaces: finish obtained by using pointed chisel and mallet or a grooving machine; • striated surfaces: finish obtained by using a claw chisel (percussion tool for roughening a surface, with the cutting end covered by several teeth of various size) or a ruling machine
1 Поверхня, отримана з використанням бучарди (ударний інструмент для рифлення поверхні з квадратною головкою й декількома ударними зубцями або краями пірамідальної форми), бучардного верстата (верстат, який складається з подавальних роликів і консольної балки, що підтримує пневматичну бучарду).

1 finish obtained by using a bush hammer (percussion tool for roughening a surface, with a square head and with few pyramidal percussion teeth or points) or a bush hammering machine (machine consisting of feed rolls and a overhanging beam, sup porting a pneumatic bush hammer).


ПРИМІТКА 3. За допомогою інших типів обробки отримуються, наприклад, такі типи поверхні:

 • обпалена поверхня (див. стандарт ЕN 12670:2001, 3.3.22)2;

 • поверхня з піскоструминною обробкою (див. стандарт EN 12670:2001, 3.3.46)3;

 • поверхня з водоструминною обробкою: поверхня з матовою текстурою, отримана обробкою струменем води під тиском;

 • поверхня, оброблена верстатним способом (див. стандарт EN 12670:2001, 3.3.54)4;

 • розколота поверхня: груба поверхня, отримана розколюванням каменю гільйотиною або зубилом.

4.2 Вимоги до природного каменю для необроблених плит

4.2.1 Загальні положення

У випадках, коли цього вимагає цей стандарт, або відповідно до умов використання вказуються такі характеристики.

Заявлені показники повинні бути показовими для поточної виробничої партії, однак через природні відмінності матеріалів із каменю можуть мати місце відхилення від заявлених величин. Виробник повинен указати прогнозовані відхилення.

NOTE 3 Surfaces obtained by other finishing operations are, for example:

 • named finish (see EN 12670:2001, 3.3.22)2


 • sand blasted finish (see EN 12670:2001, 3.3.463

 • water jet streamed finish: a matt textured surface finish, accomplished by exposing the surface to a steady jet of water under pressure

 • machine tooled finish (see EN 12670:2001, 3.3.54) 4

 • riven cut finish: rugged surface produced by splitting stone with a guillotine or chisel.

4.2 Requirements of natural stones for rough slabs

4.2.1 General

The following characteristics shall be declared where requested by this standard, or with reference to use conditions.

The declared values shall be representative of the current production: however due to natural variations of the stone materials, deviations from the declared values may occur and the expected deviation shall be indicated by the manufacturer.2 Текстура поверхні, отримана температурною обробкою каменю при використанні полум'я високої температури.

2 surface texture obtained by thermal treatment of the stone using a high temperature flame.

3 Матова поверхня, отримана внаслідок впливу піску або іншого абразивного зернистого матеріалу, що подається піскоструминною машиною.

3 a matt finishing resulting from the impact of the sand or other abrasive grains expelled by a sand jet;

4 Цей термін мас два значіння;

4 this term has two different meanings;

* тип обробки поверхні, досягнутий механічною обробкою поверхні інструментами;

* finish resulting from the mechanical surface treatment with tools;

** пороблена поверхня, па якій чітко помітні відмітки від інструментів.

** dressed finish clearly showing tool marks.


Необроблені плити з природного каменю дозволяється додатково укріплювати з тильної сторони та склеювати штучними смолами

У випадках, коли ймовірно, що обробка каменю призведе до зміни характеристик матеріалу (наприклад, унаслідок потужної обробки поверхні бучардою, обпалення або температурної обробки, укріплення плит з тильної сторони або через використання замазки, наповнювачів або інших подібних матеріалів для обробки природних отворів, дефектів або тріщин тощо), це необхідно враховувати при визначенні характеристик, яких вимагає цей стандарт.

4.2.2 Найменування

Найменування завжди вказується відповідно до стандарту EN 12440 (тобто традиційна назва, петрологічна родина, типовий колір і місце походження)я).

Петрологічна родина визначається відповідно до стандарту EN 12407.

4.2.3 Зовнішні параметри

Ця характеристика вказується на вимогу.

Колір, рисунок прожилок, текстура каменю тощо визначаються візуально, наприклад, у порівнянні з полірованим контрольним зразком. Контрольний зразок надається постачальником.

Будь-яке візуально помітне відхилення, наприклад, украплення й прожилки допускаються за умови, що вони характерні для відповідного типу природного каменю і не погіршують експлуатаційних якостей плит.

На необроблених плитах позначаються помітні тріщини й розщілини.

4.2.4 Об'ємна густина і відкрита пористість

Ця характеристика вказується в усіх випадках.

Rough slabs of natural stones may be back reinforced and glued by artificial resins.


Whenever stone processing is likely to change the characteristics of the raw material then this has to be considered when determining the characteristics requested by this standard, (e.g. in consequence of strong bush hammering of the surface, of flaming or heating, of back reinforcing the slabs, or because of the use of artificial patching, fillers or other similar products for natural holes, faults, cracks and similar).


4.2.2 Denomination

The denomination shall always be declared in accordance with EN 12440 (it means traditional name, patrological family, typical colour and place of origin).

The petrological family shall be determined in accordance with EN 12407.

4.2.3 Visual appearance

This characteristic shall be declared upon request.

The colour, veining, texture, etc. Of the stone shall be identified visually for example by a polished reference sample. The reference sample shall be provided by the supplier

Any visual variation, for example inclusions and veins, are permissible provided that they are characteristic of the relevant type of natural stone and provided that they do not adversely affect the performances of the slabs.

Visible cracks and fissures shall be marked on rough slabs.

4.2.4 Apparent density and open porosity

This characteristic shall always be declared.


Об'ємна густина і відкрита пористість визначаються з використанням методу випробування, передбаченого стандартом EN 1936, із відповідним наведенням результатів випробовування.

4.2.5 Границя міцності при згині

Ця характеристика вказується в усіх випадках.

Границя міцності при згині визначається з використанням методу випробовування, передбаченого стандартом EN 12372 або EN 13161. При цьому вказується середня величина, нижня прогнозована величина і стандартне відхилення.

4.2.6 Інші вимоги

У разі необхідності, наприклад, коли виріб, що виготовлятиметься з матеріалу, призначений для використання з певною метою, може висуватися вимога про проведення додаткових випробувань згідно з відповідними стандартами виробу (див. попередні стандарти prEN 1469, prEN 12057. prEN 12058 тощо).

5 Маркування й пакування

Кожна партія повинна супроводжуватися принаймні такими позначками:

- найменування природного каменю відповідно до стандарту EN 12440;

- маса й кількість необроблених плит;

- розміри (включаючи принаймні брутто й комерційні розміри) необроблених плит.

Перед пакуванням необроблені плити повинні бути чистими.

Постачальник повинен забезпечити захист від забруднення матеріалами упаковки як в умовах вологості, так і в сухому кліматі. Не допускається використання упаковки і стрічок, які можуть призвести до забруднення. Уразливі поліровані поверхні необхідно захищати за допомогою відповідних засобів (наприклад, пластикової плівки). Використовувати їдкі речовини забороняється.

The apparent density and open porosity shall be determined using the test method in EN 1936 and the results expressed accordingly.


4.2.5 Flexural strength

This characteristic shall always be declared.

The flexural strength shall be determined using the test method in EN 12372 or EN 13161 and mean value, lower expected value and standard deviation shall be declared.


4.2.6 Other requirements

Where required, for example when the derived product is to be used for a specific purpose, additional tests may be requested in accordance with relevant product standard (see prEN 1469, prEN 12057, prEN 12058, etc.).5 Marking, packaging

As a minimum of identification, each consignment shall carry the following indications:

- the denomination of the natural stone, in accordance with EN 12440;

- the mass and the quantities of the rough slabs;

- the dimensions (including at least gross and commercialsizes) of the rough slabs.

The slabs shall be clean before packaging.


The supplier shall ensure safety against contamination caused by packaging materials, in wet or dry conditions. Packaging and tapes which arc likely to stain shall not be used. The sensitive polished surfaces shall be protected by appropriate means (for example plastic foil). Products with caustic properties shall not be used.


6 Оцінка відповідності вимогам і контроль виробництва

6.1 Оцінка відповідності вимогам

Відповідність вимогам цього стандарту й заявленим величинам підтверджується в ході проведення первинного типового випробування. Крім того, виробник повинен здійснювати постійний контроль виробництва на підприємстві (КВП) і зберігати записи про результати такого контролю не менше двох років. Заявлені величини повинні бути показовими для поточних умов виробництва, наприклад, найнижча прогнозована величина або мінімальна дослідна величина за нормальних умов виробництва.

Відповідні правила відбору зразків наведені у додатку А.

У разі якщо виробник необроблених плит заявляє про відповідність певним характеристикам, передбаченим стандартом на виріб (див. попередні стандарти prEN 1469, prEN 12057, prEN 12058 тощо), оцінка відповідності необробленої плити вимогам повинна включати первинне типове випробування й контроль виробництва на підприємстві згідно зі стандартом щодо відповідного продукту.

6.2 Первинне типове випробування

Первинне типове випробування необробленої плити з природного каменю, наведене у таблиці 2, проводиться:

 • у разі першого застосування цього стандарту або на початку виробництва нового типу каменю;

 • у разі виникнення в матеріалі значних відхилень, визначених візуально, або внаслідок значних змін у результатах КВП.