найменування

тип, марка

розрахункова вантажопідіймальність, т

маса вантажзахоплювального органу, т

габаритні розміри

заводський номер (рік виготовлення)

клеймо ВТК

3.4 Ходовий пристрій (шасі)

3.4.1 Загальна характеристика шасі:

а) для колісних шасі:

– тип шасі

– осьова формула*

– колісна формула приводу та керування**

– тип трансмісії (механічна, гідромеханічна)

– система керування повертанням коліс

– система гальмування (у тому числі основна, допоміжна, аварійна, стоянкова)

– система підресорювання мостів, тип (ресорна з амортизатором, гідропневматична, безресорна)

– типорозмір шин

– кліренс мінімальний, мм

– тип двигуна

– установлена потужність, кВт (к.с.)

– місткість паливного бака, л

– запас ходу, км

– допустиме навантаження на мости під час руху, кН

– розподіл маси шасі, т:

на передні мости

на задні мости

б) для гусеничних шасі (наводяться дані для всіх варіантів виконання гусеничної стрічки)

3.5 Прилади, пристрої безпеки і сигналізатори. Запобіжні пристрої

3.5.1 Обмежники

3.5.1.1 Обмежники робочих рухів

Тип

обмежника

Механізм, з яким функціонально зв’язаний обмежник

Кількість

Номер позиції на принциповій електричній схемі


3.5.1.2 Обмежник рухів крана під час роботи в обмежених умовах (координатний захист):

наявність обмежника

механізми, що вимикаються обмежником

3.5.1.3 Обмежник небезпечного наближення до лінії електропередачі:

механізми, що вимикаються обмежником

3.5.1.4 Обмежник вантажопідіймальності:

механізми, що вимикаються обмежником

позначення (марка, тип, модифікація) і заводський номер

максимальне перевантаження, за якого спрацьовує обмежник, %

наявність звукової та світлової попереджувальної сигналізації

перевантаження, за якого вступає в дію попереджувальна сигналізація

3.5.2 Покажчики

Найменування

Тип, заводський номер

Призначення

Покажчик кута нахилу кранаПокажчик вантажопідіймальності та вильотуІнші покажчики3.5.3 Реєстратор параметрів роботи крана:

найменування

тип, марка

місце розташування

3.5.4 Запобіжні пристрої

Найменування

Тип, марка,

спосіб приводу

Призначення

Стопори гусеничних візків

Стоянкове гальмо

Упори та інші запобіжні пристрої
3.6 Кабіна:

місце розташування

призначення

(тип, конструктивне виконання (відкрита, закрита і т. ін.))

кількість місць

тип, характеристика засклення

характеристика ізоляції (термо-, звукоізоляція тощо)

характеристика систем створення мікроклімату в кабіні (вентиляція, опалення, кондиціонування тощо)

характеристика крісла

інше обладнання (склоочищувачі, вогнегасники тощо)

3.7 Дані про метал основних (розрахункових) елементів металоконструкційкрана*

Найменування і позначення вузлів і елементів

Вид, товщина, діаметр металопрокату, стандарт

Марка матеріалу,

категорія, група,

клас міцності

Стандарт

на марку

матеріалу

Номер документу про якість матеріалу
4 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ


Кран

(найменування, тип, індекс, виконання)

Заводський номер

виготовлений у відповідності з нормативними документами


Кран пройшов випробування за програмою

(ким узгоджена програма)

і визнаний придатним для експлуатації з зазначеними в паспорті параметрами.

Гарантійний строк служби місяців

Строк служби при 1,5 змінній роботі в паспортному режимі років

Ресурс до першого капітального ремонту мотогодин


Місце печатки

Технічний директор

(головний інженер)

виробника


(підпис)

(дата)Начальник ВТК

виробника
(підпис)


5 ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ


5.1 Документація, що включається до паспорта крана:

а) сертифікат відповідності (для кранів, що входять в перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації);

б) схема встановлення противаги із зазначенням допуску маси, креслення противаги.5.2 Документація, що прикладається до паспорта крана:

а) паспорт шасі автомобіля;

б) паспорт двигуна внутрішнього згоряння;

в) паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки;

г) настанова з експлуатації крана;

д) інструкція з монтажу, пуску, регулюванню та обкатці;

е) альбом креслень деталей, що швидко зношуються:

ж) відомості на запчастини, інструменти та пристрої;

и) електромонтажні креслення (за необхідності);

к) інші документи (за необхідності).


Відомості про місцезнаходження крана (5 сторінок)


Найменування підприємства (організації), що експлуатує кран або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження крана

(адреса підприємства)

Дата встановлення


Відомості про призначення працівників, відповідальних

за утримання крана в справному стані (5 сторінок)


Номер і дата наказу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім'я,

по батькові

Посада

№ посвідчення,

термін його дії

Підпис
Відомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів,

вантажозахоплювального органу, приладів і пристроїв безпеки,

а також про проведену реконструкцію (5 сторінок)


Дата

Відомості про характер ремонту і заміну елементів крана, проведену реконструкцію

Відомості про приймання крана з ремонту або після реконструкції

(дата і № документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання крана в справному станіПримітка. Документи, що підтверджують якість нововстановлених механізмів, канатів і інших елементів, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, зварювального дроту та ін.) і висновок про якість зварювання повинні зберігатися нарівні з паспортом.


Запис результатів технічного огляду (не менше 32 сторінок)


Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду

(часткового і повного)


Примітка. В цей же розділ заносяться результати експертного обстеження крана, що відпрацював строк служби.
РЕЄСТРАЦІЯ


(окрема сторінка)


Кран зареєстрований за №

(найменування органу, що проводить реєстрацію)


В паспорті пронумеровано сторінок і прошнуровано всього аркушів, у тому числі креслень на аркушах.Місце

(підпис, посада)

штампа(дата)


(прізвище, ініціали особи, що реєструє)

Додаток 6

до пункту 5.1.11 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранівФОРМА ПАСПОРТА БАШТОВОГО КРАНА


Обкладинка паспорта


(найменування крана)


(індекс крана)


ПАСПОРТ )


(позначення паспорта)


Титульний аркуш
Кран підлягає реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці до введення в експлуатацію (напис робиться тільки для кранів, що підлягають реєстрації)


Код ДКПП кранаКод ТНЗЕД
Місце товарного знака (емблеми) виробника(найменування виробника)

(найменування, тип крана)

(індекс крана)

П А С П О Р Т


(позначення паспорта)


(реєстраційний номер)


В разі передавання крана іншому роботодавцю або в разі здавання крана в оренду разом з краном повинен бути переданий цей паспорт


Зворотний бік титульного аркуша
УВАГА!1 Паспорт має постійно знаходитися у роботодавця (приватної особи), який експлуатує кран.

2 Уведення крана в експлуатацію здійснюється в порядку, встановленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

3 Під час складання крана (що засновується на модульному принципі) у виконанні, що передбачається паспортом крана, проте відрізняється від постаченого виробником у першій частині паспорта, роботодавець заносить нове виконання у розділ “Запис результатів технічного огляду” в графу “Результати огляду” (до введення в експлуатацію після чергового монтажу).

4 Експлуатація крана з радіостанцією допускається за наявності відповідного дозволу.

5 Відомості про сертифікацію

№ сертифікату відповідності, термін його дії, найменування Органу з

сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД на відповідність яким проводилася сертифікація


6

(інші відомості, на які необхідно звернути увагу роботодавця)

Стор. 1

М І С Ц Е


для креслення загального вигляду крана в робочому стані з зазначенням основних розмірів, вантажних та висотних * характеристикформат 210х297 (218х290) мм


Стор. 2Дозвіл на виготовлення

№ від “ ” 20 р.

(найменування й адреса органу Держнаглядохоронпраці, що

видав дозвіл на виготовлення крана)


1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


1.1 Виробник та його адреса

1.2 Тип крана

1.3 Індекс крана

Позначення виконання (в разі необхідності)

1.4 Заводський номер

1.5 Рік виготовлення

1.6 Призначення крана

1.7 Група класифікації (режиму роботи) за ІSО 4301/1:

крана

механізмів:

вантажної лебідки

стрілової лебідки

візкової лебідки

пересування крана

повертання

1.8 Тип приводу

(електричний тощо)

1.9 Навколишнє середовище, в якому може працювати кран:

температура:

робочого стану С

неробочого стану С

сейсмічність, бали

відносна вологість повітря, %

вибухонебезпечність

пожежонебезпечність

інші характеристики середовища при необхідності

(засоленість тощо)

1.10 Допустима швидкість вітру, м/с:

для робочого стану (з двохвилинним усередненням), на висоті установлення анемометра

для неробочого стану крана на висоті 10 м (вітровий район за ГОСТ 1451)

Для кранів, які засновуються на модульному принципі, дані щодо конкретних виконань наведено в таблиці

Виконання крана

Допустима швидкість вітру, м/с

Вітровий район
1.11 Допустимий ухил кранової колії, % (град.):

для прямолінійної колії:

під час укладання

під час експлуатації

для криволінійної колії:

під час укладання

під час експлуатації

для стоянкового майданчика (під час укладання та експлуатації)

1.12 Обмеження одночасного виконання робочих операцій крана:

в разі роботи на прямолінійній колії

в разі роботи на криволінійній колії

1.13 Рід електричного струму, частота, напруга і кількість фаз: