— збирання та аналізу інформації від організацій, що здійснюють громадський та державний контроль за якістю продукції;

— будь-яких інших дій контрольного характеру, що можуть забезпечити упевненість в тому, що лабораторія протягом часу дії атестата акредитації постійно забезпечує відповідність вимогам, що пред'являлись до неї під час акредитації,

7.2 Умови інспекційного контролю для кожної конкретної лабораторії визначаються під час прийняття рішення щодо акредитації лабораторії, а його проведення оформляється окремим договором.

8 ЗУПИНКА АБО СКАСУВАННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ЛАБОРАТОРІЇ

8.1 Акредитація лабораторії може бути достроково зупинена або скасована в разі:

— невідповідності лабораторії вимогам, що пред'являються до акредитованої випробувальної лабораторії;

— самостійного рішення акредитованої випробувальної лабораторії щодо дострокового закінчення дії акредитації.

8.2 Лабораторія може протягом 15 днів опротестувати рішення з будь-яких питань акредитації в комісії з апеляцій Держстандарту України (органу з акредитації).ДОДАТОК А (довідковий)


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОВИННА МАТИ АКРЕДИТОВАНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ ДОКУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ДО ЯКОЇ ВХОДИТЬ ЛАБОРАТОРІЯ ЯК

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ)


А.1 ПРАВОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Положення про випробувальну лабораторію. Паспорт випробувальної лабораторії. Атестат акредитації. Галузь акредитації.

А.2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Комплект організаційно-методичних нормативних документів Системи сертифікації Укр-СЕПРО.

Документи ISO, ISO/IEC, стандарти серії EN 45000, що регламентують організаційні та методичні питання акредитації та діяльності акредитованих лабораторій.

А.З НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ПРОДУКЦІЮ, ЩО ВИПРОБОВУЄТЬСЯ

Документація, що регламентує технічні вимоги до продукції, яка випробовується, та методи її випробувань і вимірювань у галузі акредитації лабораторії, стандарти та інші нормативні документи, стандарти та настанови ISO, ІЕС та ін.

А.4 ДОКУМЕНТАЦІЯ НА СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ Настанова з якості випробувальної лабораторії

А.5 ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЗАСОБИ ВИПРОБУВАНЬ

Реєстраційні документи на обладнання (журнал, картки, листи та ін.), що містять такі відомості:

назва та вид обладнання;

підприємство-виробник (фірма), тип (марка), заводський та інвентарний номери;

дата виготовлення, отримання та введення до експлуатації обладнання;

стак на час закупівлі (нове; те, що було у вжитку; після ремонту та ін.);

дані щодо несправності, ремонтів, технічного обслуговування;

дані щодо атестації та повірки;

документи з експлуатації та технічного обслуговування випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки;

паспорт на кожну одиницю випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки;

методики проведення повірок засобів вимірювальної техніки, а також «Програми та методики атестації випробувального обладнання»;

порядок атестації та затвердження нестандартизованих методик випробувань та вимірювань;

документи з обліку повірок засобів вимірювальної техніки та атестації випробувального обладнання;

графіки атестації випробувального обладнання та повірок засобів вимірювальної техніки.

А.6 ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ПЕРСОНАЛУ ЛАБОРАТОРІЇ Особові справи співробітників лабораторії. Посадові інструкції. Матеріали щодо атестації співробітників лабораторії.

A.7 ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЗРАЗКИ ВИРОБІВ, ЩО ВИПРОБОВУЮТЬСЯ

Технічні умови, стандарти, на які є посилання в технічних умовах.

Паспорт, технічний опис та настанова з експлуатації на вироби, що випробовуються.

Інструкції, що містять:

порядок ідентифікації зразків виробів;

порядок перевірки комплектності та працездатності зразків під час їх приймання;

вимоги до комплектності документів на зразки виробів;

порядок зберігання зразків;

порядок списання, утилізації та (або) повернення зразків продукції замовнику.

А.8 ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДАНИХ

Програми та методики проведення випробувань.

Документи, що містять порядок розрахунків та розрахункові дані.

Робочі журнали, що містять результати випробувань та вимірювань.

Протоколи випробувань.

Звіти щодо проведених випробувань.

Інструкції з охорони праці та техніки безпеки.

А.9 ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ПІДТРИМАННЯ УМОВ У ПРИМІЩЕННЯХ

Інструкції з забезпечення належного порядку у виробничих приміщеннях. Журнал контролю стану навколишнього середовища в приміщеннях. Експлуатаційна документація на обладнання, що контролюєте (або) підтримує необхідні умови навколишнього середовища в приміщеннях.

А. 10 ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО АРХІВУ

Інструкція щодо порядку ведення архіву даних вимірювань та випробувань, робочих журналів, розрахункових даних, протоколів, звітів, супровідних документів до зразків та ін.ДОДАТОК Б (обов'язковий)

Голові Держстандарту України (керівнику органу з акредитації)

ЗАЯВКА

Прошу акредитувати_______________________________

(назва лабораторії)

в Системі сертифікації УкрСЕПРО на__________________________________________

(записати акредитацію на

____________________________________________________________

технічну компетентність та незалежність або тільки на технічну компетентність)

____________________________________________________________зобов'язується:

(назва лабораторії)

відповідати вимогам акредитованої випробувальної лабораторії; сплачувати усі витрати, пов'язані з проведенням робіт з акредитації незалежно від їх результатів.


Додатки: Проект «Положення про акредитовану випробувальну лабораторію»;

Паспорт випробувальної лабораторії;

Настанова з якості випробувальної лабораторії;

Заповнена опиту вальна анкета;

Проект галузі акредитації випробувальної лабораторії.


м.п.

__________________________

(підпис, ініціали та прізвище керівника)

__________________________

(підпис, ініціали та прізвище головного бухгалтера)


«___»________________ 199__р.


ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Керівник територіального органу

Держстандарту України

__________________________

(підпис, ініціали та пріззище)

«___»________________199__р.ДОДАТОК В (обов'язковий)

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПРОБУВАЛЬНУ ЛАБОРАТОРІЮ (ЦЕНТР)»

В.1 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ «ПОЛОЖЕННЯ» «Положення про випробувальну лабораторію (центр)» має встановлювати:

— опис юридичного статусу випробувальної лабораторії;

— функції випробувальної лабораторії, які вона виконує в Системі, її права, обов'язки та відповідальність;

— організаційну структуру випробувальної лабораторії з описом схеми управління, підпорядкованості та функцій, відомості про її персонал;

— відомості про випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки та приміщення випробувальної лабораторії;

— взаємодію з іншими підрозділами та організаціями.

За необхідності цей документ може містити інші положення, що регламентують діяльність лабораторії, виходячи із специфіки галузі її акредитації.


В.2 ФОРМА ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ «ПОЛОЖЕННЯ»


Система сертифікації УкрСЕПРО

ЗАТВЕРДЖУЮ* ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник_______________ Голова Держстандарту України

«___»___________199___р. «___»___________199___р.

М.П. М.П.ПОЛОЖЕННЯ

Про випробувальну лабораторію (центр)______________________________________

(назва лабораторії

____________________________________________________________________________

(центру))

акредитовану Держстандартом України____________________________________________

(записати акредитацію на технічну компетентність та незалежність або тільки на технічну компетентність)Начальник відповідного функціонального Керівник випробувальної

управління Держстандарту України лабораторії (центру)


____________________________ _____________________________

(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)

«___» 199__р. «___»____________ 199__р.


* Тільки коли випробувальна лабораторія (центр) не е юридичною особою, а входить до складу організації як структурний підрозділДОДАТОК Г (довідковий)


ЗАТВЕРДЖУЮ *

Керівник випробувальної лабораторії (центру)

______________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

«___»____________ 199 _ р.

НАСТАНОВА З ЯКОСТІ

______________________________________

(назва випробувальної лабораторії (центру))* Підписи розробників наводяться на останній сторінці


ДОДАТОК Д (обов'язковий)


(назва підприємства, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ *

Керівник_________________

_________________

(підпис, ініціали, прізвище)

«___»____________199 р.


М.П.


ПАСПОРТ

випробувальної лабораторії (центру)

_______________________________________

(назва випробувальної лабораторії (центру))
Керівник випробувальної

лабораторії (центру)

_________________

(підпис, ініціали, прізвище)

«___»____________199 __ р.

М.П.

* Якщо випробувальна лабораторія не е юридичною особою, а входить до складу організації як структурний підрозділ, то документ затверджується керівником цієї організації.

Форма 1

Назва та поштова адреса акредитованої випробувальної лабораторії.

Назва та поштова адреса організації, код ЄДРПОУ, в складі якої функціонує акредитована випробувальна лабораторія.

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, телефон керівника організації.

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, телефон керівника акредитованої випробувальної лабораторії. Розрахунковий рахунок:______________________________________________________
Форма 2

1 НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИПРОБОВУЄТЬСЯ ЛАБОРАТОРІЄЮ

Назва продукції, що випробовується

Код ОКП (шифр)

Позначення нормативних документів на продукцію *

2 ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ЛАБОРАТОРІЄЮ

Назва виду випробувань відповідно до класифікації випробувань за характеристиками продукції, що визначаються

Позначення нормативних документів на методи випробувань *


* Назви нормативних документів наводяться в формі 7.

Форма З

ОСНАЩЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ (ВО)

Назва ВО, тип (марка), заводський та інвентарний номери

Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) продукції, що визначаються

Виробник (країна, підприємство, фірма)

Основні технічні характеристики

Рік введення до експлуатації

Ступінь амортизації, %

Періодичність атестації

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Примітка. Форма заповнюється за розділами:

Розділ 1 ВО, що випускається серійно;

Розділ 2 ВО несерійного виготовлення;

Розділ 3 Пересувне (таке, що транспортується) ВО;

Розділ 4 Унікальне ВО;

Розділ 5 Споруди випробувальні.


Форма 4

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ЗВТ) ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ

Назва ЗВТ, тип (марка), заводський та інвентарний номери

Назва характеристики (параметра) продукції, що визначається (вимірюється)*

Виробник (країна, підприємство, фірма)

Основні технічні характеристики (діапазон вимірювань, похибка)

Рік введення до експлуатації

Періодичність атестації

Ступінь амортизації, %

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Примітка. Відомості подаються за такими групами: ЗВТ, що випускаються серійно; ЗВТ, що атестовані (повірені) згідно з вимогами ДСТУ 2708.

* Відповідно до галузі акредитації


Форма 5

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ЗВТ) ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ВО)

Назва , тип (марка) ВО

Назва та позначення документа на методи атестації ВО


Технічні характеристики


Назва ЗВТ, тип (марка)

Виробник, країна, заводський та інвентарний номери

Діапазон та допустима похибка вимірювання (клас точності)

Рік виготовлення

Періодичність повірки

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Примітка 1. Відомості подаються за такими групами: ЗВТ, що випускаються серійно; ЗВТ, що підлягають атестації (повірці) згідно з ДСТУ 2708.

Примітка 2. У графах 1-3 наводяться відомості про ВО, що підлягає атестації, а у графах 4-8 наводяться відомості про ЗВТ, які використовуються для атестації.