3. У графі 6 зазначається час, що пройшов із моменту виявлення загазування (визначається під час розслідування причин загазування) до повного розгазування.

4. У графі 11 записуються заходи для запобігання загазуванню із зазначенням обсягів, термінів виконання робіт та осіб, що відповідають за їх виконання.

5. У графі 12 підписуються начальник дільниці ВТБ і начальник технологічної дільниці, у виробках якої сталось загазування.4

Продовження додатка 4

Форма 3

Облік суфлярних виділень і проривів метану

Номер суфляру (прориву), дата й час виникнення

Вид метановиділення (суфляр,прорив)

Назва та символ пласта

Найменування виробки

Місце виникнення суфляру (прориву) у виробці

Концентрація метану у вихідному з виробки струмені під час дії суфляру (прориву), %

Витрата повітря, м3/хв

Максимальна зареєстрована витрата метану, м3/хв

Тривалість дії суфляру (прориву), діб

Роботи, що проводились у виробці перед суфлярним виділенням (проривом) метану

Геологічні порушення, наявні у місці чи поблизу суфляру (прориву)

Заходи, що здійснювались під час ліквідації суфлярного виділення (прориву)

Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці

Підпис головного інженера шахти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Примітки. 1. У формі 3 (пункт 3.7.7 Правил) реєструються всі випадки суфлярних виділень та проривів метану з підошви гірничих виробок у порядку їх виникнення. Нумерація суфлярних виділень (проривів) ведеться загальна за шахтою. На планах гірничих робіт місце суфлярного виділення (прориву) позначається червоним колом, зазначається його порядковий номер і дата виникнення.

2. Реєстрація кожного суфляру (прориву) здійснюється не пізніше наступного дня з подальшим доповненням у разі отримання нових даних про нього.

3. У графі 2 показується вид метановиділення: суфляр або прорив метану. Розпізнавальними ознаками прориву метану з підошви є наявність “свіжих” техногенних тріщин у підошві виробок, підняття порід підошви.

4. У графі 4 крім місця виникнення суфляру (прориву) відносно вибою виробки показується звідки здійснювалося виділення метану: з пласта або з порід покрівлі (підошви) виробки.

5. У графи 5 та 6 заносяться результати вимірів концентрації метану та витрати повітря після отримання про них нових даних, а також дата здійснення вимірів.

6. Витрата газу під час дії суфляру (прориву) визначається з різниці витрати газу, виміряного перед місцем виділення метану та за ним. Для цього у зазначених пунктах виробки одночасно вимірюються витрати повітря та концентрація метану. Якщо виміри перед місцем виділення метану здійснити неможливо, витрата визначається за різницею витрати метану, що виділявся з виробки до появи в ній суфлярного виділення (прориву) та при діючому суфлярі (прориві). Перший приймається за результатами найближчого планового виміру, а другий визначається безпосереднім вимірюванням витрати повітря та концентрації метану.

5

Продовження додатка 4

Форма 4

Облік підвищеної концентрації діоксиду вуглецю (вуглекислого газу)


Назва виробки із зазначенням місця, де виявлена підвищена концентрація

Дата та час виявлення підвищеної концентрації, год. хв

Дата та час здійснення вимірів,

год, хв


Результати вимірів

Час, протягом якого спостерігалась підвищена концентрація , год


Причини появи підвищеної концентрації


Заходи, здійснені для ліквідації підвищеної концентрації


Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці


Підпис головного інженера шахти
місце виміру

витрата повітря, м3/хв

концентрація діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), %


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Примітки. 1. У формі 4 (пункти 3.7.7, 3.7.8 Правил) реєструються всі випадки підвищених концентрацій діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) у виробках негазових шахт. Реєстрація здійснюється не пізніше наступного дня з моменту виявлення у виробках підвищеного вмісту діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) з подальшим доповненням у разі отримання нових даних.

2. До графи 5 заносяться результати вимірів витрат повітря, здійснених у виробці, в якій мали місце підвищені концентрації діоксиду вуглецю (вуглекислого газу).

3. Результати вимірів концентрації діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) заносяться до графи 6.Начальник управління

організації державного нагляду

у вугільній промисловості О. Румежак

Додаток 5

до пунктів 4.1.15, 4.1.16, 4.10.1,

4.10.11, 4.14.4 Правил безпеки

у вугільних шахтахФормаКНИГА

ОГЛЯДУ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИПідйом __________________________________________________________

Шахта ___________________________________________________________

Організація, до складу якої входить підприємство _______________________

__________________________________________________________________


Почата ___________ 200__ року

Закінчена _________ 200__ року

2

Продовження додатка 5

Розділ І. Огляд стану деталей підйомної установки


з/пМісяць, рікчисла місяця1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


1 Підйомна машина:

а) барабан (приводний шків);

б) гальмо (комплекс);

в) редуктор муфти;

г) індикатор (вказівник глибини).

2. Електрообладнання:

а) запобіжні та захисні пристрої (обмежувач швидкості,

кінцеві вимикачі, швидкостевимірювач та ін.);

б) електродвигуни підйомної машини, перетворююча

група (у разі системи Г–Д) та тиристорний

перетворювач (у разі системи ТП–Д);

в) розподільний пристрій та реверсори;

г) командоапарат, роторна магнітна станція

та рідинний реостат;

ґ) пульт управління;

д) апаратура автоматизації, сигналізації

та вимірювальні прилади.

3. Шківи:

а) футерівка;

б) підшипники;

в) спиці та обід;

г) стан мастил.

4. Підйомна посудина, противага:

а) підвісний пристрій;

б) стопорні та огороджувальні пристрої (двері);

в) парашути;

г) напрямні пристрої;

ґ) стояки, балки, вушка.

3

Продовження додатка 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

5. Кулаки

6. Майданчики, які хитаються

7. Провідники та розпіри

8. Завантажувальні пристрої

9. Розвантажувальні пристрої

10. Стопори

  1. Амортизувальні пристрої багатоканатних

підйомних установок

12. Виробка та шляхове господарство

13. Підтримувальні та віджимні ролики

14. Підвіски та парашути людських вагонеток

15. Натяжний пристрій:

а) натяжний шків;

б) каретка.

16. Підпис особи, яка здійснювала огляд
Місце для зауважень головного механіка шахти (начальника ДШТ)

Примітки. 1. Графа 3 заповнюється механіком підйому або особою, призначеною для огляду підйомної установки. Графа 3 у свою чергу розділена на графи за числами місяця; у цих графах робляться такі відмітки:

“Н” – об’єкт несправний;

“Р” – об’єкт справний;

“О.Н.” – огляду не було.

2. Для підземних пасажирських підвісних канатних доріг заповнюються пункти 1, 2, 12, 13, 14, 15 та 16.

4

Продовження додатка 5

Розділ II. Несправності підйомної установки та заходи щодо їх усунення


Дата


Опис несправності механізму або пристрою


Заходи щодо усунення дефекту або неполадки, строк виконання та прізвище виконавця

Відмітка про виконання, підпис виконавця та головного механіка


1

2

3

4
Примітки. 1. Особа, яка здійснювала огляд (черговий слюсар або механік підйому), описує в графі 2 розділу ІІ характер та ступінь несправності об’єкта, відміченого знаком “Н” у розділі І.

2. У графі 3 розділу ІІ головний механік зазначає заходи щодо усунення виявлених дефектів та осіб, відповідальних за виконання цих заходів.

3. Книга повинна бути пронумерована, прошита та скріплена печаткою шахти (пункт 4.1.15 Правил).


Начальник управління

організації державного нагляду

у вугільній промисловості О. Румежак


Додаток 6

до пунктів 4.10.5, 4.10.11 Правил

безпеки у вугільних шахтах

Форма

КНИГА

ПРИЙМАННЯ ТА ЗДАВАННЯ ЗМІН


Підйом___________________________________________________________

Шахта ___________________________________________________________

Організація, до складу якої входить підприємство _______________________

__________________________________________________________________


Почата _____________ 200__ року

Закінчена ___________ 200__ року

2

Продовження додатка 6

Дата


Час

зда-ван-ня змін,

год,

хв

Прізвище маши-ніста, що приймає зміну


Пожежні

засоби


Чистота примі-щень та темпе-ратура у машин-ному залі

Стан елементів


гальмові

пристрої

компре-сорна установка


обмежувач швидкості, захист від напуску каната

блокувальні пристрої


кінцеві

вимикачі


покажчик

глибини

та

швидкостемір


робочі

запобіжні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Продовження

підйомної машини

Підпис про приймання зміни


Зауваження


апаратура сигналізації,

зв’язку та вимірювальні прилади

стан двигунів та пускової електро-апаратури

барабани і футерівка

підшипники


наявність мастила


апаратура автоматизації
у підшип-никах

у картері зубчастої передачі
13

14

15

16

17

18

19

20

21