У випадку специфічних особливостей виробництва підвищеної небезпеки, значної кількості технологічних процесів, кількості робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці, чисельності працівників, а також складності використовуваного обладнання, устаткування, машин, механізмів, різновидностей використовуваної сировини, енергоносіїв тощо тривалість комплексної перевірки може бути подовжено до 15 робочих днів.

Результат комплексної перевірки оформлюється актом перевірки згідно з додатком 5.

Результат комплексної перевірки підприємств, об'єктів, адміністративного району, міста тощо розглядається на засіданні відповідної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення (за згодою) або Ради територіального управління за участю членів комісії, представників організацій, які брали участь в перевірці, керівників і посадових осіб підприємств, організацій, установ із заслуховуванням роботодавців окремих підприємств, де встановлено незадовільний стан охорони праці та низький рівень профілактичної роботи.

Результати комплексної перевірки окремого підприємства (об'єкта), у разі необхідності, розглядаються на Раді територіального управління з заслуховуванням звіту роботодавця з цих питань.

3.13. Рішення про проведення і тривалість цільової чи комплексної перевірки та про склад комісії приймається відповідним територіальним органом Держнаглядохоронпраці України. Склад комісії у кожному конкретному випадку визначається з урахуванням специфічних особливостей підприємств (об'єктів) та завдань перевірки. До складу комісії включаються державні інспектори різних видів нагляду. Це оформлюється наказом відповідного структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України.

До складу комісії можуть включатися (за їх згодою) представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, галузевих профспілок, регіональних профоб'єднань та інших організацій.

3.14. Письмове повідомлення про проведення планової комплексної перевірки (планової цільової перевірки, що проводить комісія) надсилається роботодавцю, місцевим державним адміністраціям (органам місцевого самоврядування) за 30 робочих днів до початку перевірки.

3.15. При необхідності, результати перевірок висвітлюються в засобах масової інформації та друкуються в інформаційних листках.

3.16. За результатами перевірки роботодавець розробляє заходи щодо усунення виявлених порушень законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці (охорони надр).

Посадова особа Держнаглядохоронпраці України може брати участь у розробці цих заходів.Начальник управління

організації державного нагляду

та обліку травматизму В.Толмачов

Додаток 1

до п. 3.6 Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці УкраїниДержавний

Герб

УкраїниДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)


(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

(адреса, тел., факс)ПРИПИС

№ " " 200 р.(кому - прізвище, ініціали роботодавця, уповноваженої особи)


(назва підприємства /об'єкта/, установи, організації, адреса, код основного виду економічної діяльності)


Мною


(посада, прізвище, ініціали посадової особи)

за участю


(посада, прізвище, ініціали)

у присутності


(прізвище, ініціали роботодавця, відповідальної особи)

з


год.

"


"


2004р. по


год.

"


"


2004р.


проведена


перевірка стану охорони праці (охороні надр) на (в)


(вид перевірки)(назва підприємства, цеха, дільниці, роботи, об'єкта, устаткування)


На підставі статті 39 Закону України "Про охорону праці", статті 63 Кодексу України про надра, Положення про Держнаглядохоронпраці України, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року № 29/2003:I. Вимагаю усунути порушення і недоліки в галузі охорони праці (охорони надр).

№ з/п

Зміст виявленого порушення

Посилання на нормативний акт, пункт, статтю, що порушено

Відмітка про виконання (дата)


1

2

3

4


II. Забороняю, зупиняю, припиняю, обмежую роботу, експлуатацію окремого виробництва, цеху, дільниці, робочого місця, будівлі, споруди, приміщення, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників і приведення у відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та отримання рішення на поновлення роботи, експлуатації.


№ з/п

Найменування роботи, об'єкта, машини, механізму, устаткування і таке інше (місце знаходження, інвентарний номер)

Посилання на № з/п розділу І припису

Рішення посадової особи

Відповідальна особа за збереження та цілісність пломби

посада

прізвище, ініціали

підпис

час, дата

1

2

3

4

5

6

7

8


III. Пропоную розробити план заходів щодо усунення виявлених порушень законів та інших нормативних актів про охорону праці (охорону надр) та один примірник надати мені.

IV. Про усунення порушень та виконання заходів інформувати мене письмово.


Припис видав:(підпис)


(посада, прізвище, ініціали)


(дата)Припис отримав:(підпис)


(посада, прізвище, ініціали)


(дата)

Начальник управління

організації державного нагляду

та обліку травматизму В.Толмачов


Додаток 2

до п. 3.8 Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України


Державний

Герб

України


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)


(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

(адреса, тел., факс)


РІШЕННЯ

про поновлення проведення роботи, експлуатації

об'єкта, машини, механізму, устаткування

№ від " " 200 р.


На підставі:

повідомлення(назва підприємства /об'єкта/, установи, організації, адреса, код


основного виду економічної діяльності)


від

"


"


2004р.
за підписом(посада, прізвище, ініціали роботодавця)

перевірки від

"


"


2004р. №


(посада, прізвище, ініціали посадової особи Держнаглядохоронпраці України)
ПРИЙМАЮ РІШЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ,

ЕКСПЛУАТАЦІЇ:(об'єкт згідно розділу II припису № від " " 200 р.)(підпис)


(посада, прізвище, ініціали посадової особи Держнаглядохоронпраці України)Рішення отримав

(підпис)


(посада, прізвище, ініціали роботодавця)


" " 200 р.


Начальник управління

організації державного нагляду

та обліку травматизму В.Толмачов

Додаток 3

до п. 3.10 Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України


Державний

Герб

України


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)


(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

(адреса, тел., факс)


" " 200 р. №


(підприємство, установа, організація)

(прізвище, ініціали роботодавця)ПОДАННЯ


Мною

(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Держнаглядохоронпраці України)

відповідно до статті 39 Закону України "Про охорону праці", Положення про Держнаглядохоронпраці України, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 р. № 29/2003, при перевірці

(назва підприємства /об'єкта/, структурного підрозділу, прізвище ініціали керівника, посада)

встановлено невиконання законів та нормативно-правових актів з охорони праці (охорони надр), які створюють загрозу життю та здоров'ю працівників, зокрема

вважаю необхідним розглянути питання щодо відповідності займаній посаді

(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи підприємства /об'єкта/, структурного підрозділу)


(підпис)


(прізвище, ініціали посадової особи Держнаглядохоронпраці України)


(дата)Подання отримав:(підпис)


(прізвище, ініціали роботодавця)


(дата)
Начальник управління

організації державного нагляду

та обліку травматизму В.Толмачов

Додаток 4

до п. 3.12.2 Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України


Державний

Герб

України


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)


(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

(адреса, тел., факс)


АКТ

перевірки

(оперативної, цільової)