С.41

ДБН В.1.2-12-2008


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИСистема надійності та безпеки в будівництвіБУДІВНИЦТВО В УМОВАХ

УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


ДБН В.1.2-12-2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )Київ

Мінрегіонбуд України

2008

ПЕРЕДМОВА


РОЗРОБЛЕНО:

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)

(Балицький B.C., д-р техн. наук, проф.; Вернигора В.О., канд. техн. наук; Галінський О.М., канд. техн. наук; Григоровський П.Є., канд. техн. наук (керівник розробки); Садовський В.І., канд. техн. наук (відповідальний виконавець); Снісаренко В.І., д-р техн. наук;

Сокол О.Л.);


Державний Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) (Калюх Ю.І., д-р техн. наук; Кривошеєв П.І., канд. техн. наук; Кураш С.Ю.; Овчар В,П., канд. техн. наук; Слюсаренко Ю.С., канд. техн. наук; Соловйова Г.Б., канд. техн. наук);

Київський Національний університет будівництва і архітектури (КНУБіА) (Вільсон О.Г., канд. техн. наук);


Державне підприємство "Центр сертифікації та контролю якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу" (Держгірпромнагляд) (Андрєєв С.А.); ЗАТ"Аеробуд" (Бондарець О.П.; Тихий В.І.);

ЗАТ "Познякижилбуд" (Абрамян А.П.; Авдалян A.M.;

Маркосян С.Р., канд. техн. наук);

АТХК "Київміськбуд" (Геращенко В.Є.)

ЗА УЧАСТІ:

Бачинський В.В., Коломієць В.М.

ПОГОДЖЕНО:

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд)

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

Державний департамент автомобільної інспекції МВС України

Акціонерне товариство холдингова компанія "Київміськбуд"

Закрите акціонерне товариство "Познякижилбуд", Науково- технічний департамент

Закрите акціонерне товариство "Аеробуд"

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Мінрегіонбуду України від 27.08.2008 № 385,

чинні з 01 січня 2009 р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Система надійності та безпеки в будівництві

ДБН В.1.2-12-2008

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

Вводяться вперше

Вимоги безпекиЧинні від 2009-01-01


Ці норми встановлюють вимоги безпеки під час нового будівництва, реконструкції і технічного переоснащення (далі - будівництва) об'єктів в умовах ущільненої забудови і охоплюють безпеку прилеглої забудови і території, безпеку об'єкта, що будується, безпечність виробничого процесу з виконання будівельно-монтажних робіт.

Вимоги цих норм повинні виконуватися при:

- інженерних вишукуваннях для будівництва;

- розробленні проектно-кошторисної документації для будівництва;

- розробленні проектно-технологічної документації для будівництва - проекту організації будівництва (ПОБ) і проектів виконання робіт (ПВР);

- організації і виконанні будівельно-монтажних робіт;

- моніторингу прилеглої забудови, території та об'єкта, що будується.

Ці норми є обов'язковими для всіх учасників будівництва, незалежно від їх форм власності і відомчої належності.

У питаннях безпеки при організації і виконанні будівельно-монтажних робіт ці норми доповнюють чинний нормативний документ СНиП ІІІ-4 і конкретизують його щодо особливостей застосування в умовах ущільненої забудови.

Перелік нормативних документиів, на які є посилання у цих нормах, наведено у додатку А, терміни та визначення понять - у додатку Б.


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Наявність умов ущільненої забудови при будівництві об'єкта визначається в передбаченому ДБН А.2.2-3 "Акті вибору майданчика" (або "Акті обстеження майданчика" у випадку реконструкції об'єкта на існуючому майданчику).

У разі, коли на стадії вибору земельної ділянки неможливо прийняти остаточного рішення щодо наявності умов ущільненої забудови, комісією з вибору земельної ділянки може бути винесено рішення щодо необхідності виконання замовником додаткових передпроектних робіт із залученням спеціалізованих організацій для прогнозування ризиків негативного впливу будівництва на прилеглі об'єкти.

  1. Характер і зона взаємного впливу об'єкта, що будується, та існуючих прилеглих об'єктів визначається в проектно-кошторисній документації об'єкта з урахуванням результатів інженерних вишукувань, матеріалів обстеження існуючих об'єктів та передбачених у ПОБ рішень щодо методів будівництва, а фактичний вплив відстежується засобами моніторингу.

  2. Конструктивні, організаційні і технологічні рішення для будівництва повинні забезпечувати дотримання нормативних вимог щодо допустимих рівнів небезпечних та шкідливих виробничих чинників, які створюють ризики для прилеглих об'єктів, навколишнього середовища, виробничого процесу, безпеки праці (додаток В).

З метою забезпечення комплексної безпеки будівництва відповідно до його індивідуальних умов (додаток Ж) до робіт із його здійснення має бути долучено:

- додаткові інженерні вишукування на ділянці забудови;

- розроблення прогнозів природних і техногенних умов на ділянці;

- обстеження прилеглих об'єктів існуючої забудови;

- розроблення проектно-конструкторських і організаційно-технологічних рішень із захисту об'єктів прилеглої забудови від техногенного впливу будівництва та забезпечення умов їх нормальної експлуатації, захисту навколишнього середовища, забезпечення безпечності виробничого процесу будівельно-монтажних робіт;

- заходи із захисту об'єктів прилеглої забудови від техногенного впливу будівництва та забезпечення умов їх нормальної експлуатації;


- погоджені заходи щодо об'єктів прилеглої забудови та благоустрою: ремонт, реконструкція, зміна функціонального призначення, знесення;

- заходи із забезпечення безпеки осіб, що перебувають на об'єктах прилеглої забудови та знаходяться поблизу будівельного майданчика;

- заходи із запобігання негативному впливу будівництва на навколишнє середовище, зокрема, на гідрогеологічний режим прилеглої території;

- заходи щодо пожежної безпеки прилеглої забудови і будованого об'єкта, погоджені в установленому законодавством порядку з органами державного пожежного нагляду;

- заходи із забезпечення дорожнього руху на прилеглих до будови ділянках вулично-дорожньої мережі, погоджені в установленому законодавством порядку з Державтоінспекцією МВС України;

- додаткові заходи із забезпечення безпеки праці, із недопущення нещасних випадків і професійних захворювань з урахуванням індивідуальних умов стиснення будівельного майданчика існуючими об'єктами;

- науково-технічний супровід будівництва відповідно до ДБН В.1.2-5, моніторинг прилеглої забудови, території та об'єкта, що будується.

Зміст, обсяг, терміни виконання і порядок фінансування цих заходів визначають інвестор (замовник) і генеральний проектувальник із залученням підрядника та інших організацій, які виконують роботи, а також власників прилеглих будівель або організацій, що їх експлуатують.

У техніко-економічних обґрунтуваннях на будівництво об'єкта в умовах ущільненої забудови враховується подорожчання будівництва за рахунок витрат на здійснення цих заходів. Ці заходи окремими пунктами включаються в проектну документацію на будівництво об'єкта або доручаються виконавцям за окремими договорами (контрактами).

1.4 У проектно-технологічній документації мають бути враховані індивідуальні умови ущільненої забудови, в яких здійснюється будівництво (додаток Ж).

За неможливості дотримання безпечності виробничого процесу з реалізації прийнятих у проектній документації об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, виявленої при розробленні ПОБ, інвестором (замовником) спільно з проектувальником та підрядником приймається альтернативна сукупність проектно-конструкторських і організаційно-технологічних рішень із будівництва, яка забезпечить виконання будівельно-монтажних робіт безпечними методами.

  1. У разі, якщо під час підготовки або здійснення будівництва відбуваються або виявляються непередбачені зміни умов, що впливають на техногенну або пожежну безпеку, безпеку дорожнього руху або на безпеку праці, в проектно-кошторисну і проектно-технологічну документацію вносяться відповідні зміни, і подальші роботи виконуються з їх урахуванням.

  2. Під час будівництва об'єкта та протягом стабілізаційного періоду його експлуатації проводиться моніторинг прилеглої забудови, території та об'єкта, що будується, з метою своєчасного виявлення, оцінки і відстеження впливу на них факторів, викликаних будівництвом (розділ 8).

Примітка. З огляду на складність або відповідальність об'єкта може бути передбачена більша тривалість моніторингу або постійний моніторинг (3.12).

У разі виявлення негативного техногенного впливу будівництва на об'єкти моніторингу розробляються і здійснюються заходи з ліквідації або мінімізації цього впливу та його наслідків.

На етапі будівництва проведення моніторингу, розробка та здійснення вказаних заходів виконується за завданням та за кошти інвестора (замовника); на етапі експлуатації об'єкта до фінансування робіт з науково-технічного супроводу можуть бути залучені різні джерела (ДБН В.1.2-5).

Моніторинг згідно з ДБН Б. 1.2-5 (п. 1.4) можуть виконувати організації, які мають ліцензію на виконання певного виду робіт відповідно до завдань науково-технічного супроводу.

  1. Керівники організацій і підприємств, які виконують роботи з підготовки і будівництва об'єк тів в умовах ущільненої забудови, забезпечують виконання цих норм працівниками організацій та іншими особами, які залучаються до цих робіт.

  2. Перед початком виконання будівельно-монтажних робіт замовник, генеральний підрядник за участю субпідрядників, з однієї сторони, і діюче підприємство (організація) або організація, що експлуатує об'єкти, розташовані поблизу виконання будівельно-монтажних робіт, з другої сторони, оформляють акт-допуск за формою додатка Д.

Відповідальність за дотримання заходів, передбачених актом-допуском, несуть керівники організацій обох сторін.

1.9 Перед початком виконання робіт у зонах дії небезпечних виробничих чинників, виникнення яких не пов'язано з характером виконуваних робіт, повинен бути виданий наряд-допуск за формою, наведеною у СНиП ІІІ-4.

Перелік місць виробництва і видів робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск, складається на основі орієнтовного переліку (додаток Е), конкретизованого у ПОБ та ПВР, з урахуванням виробничого ризику від умов ущільненої забудови.

  1. У разі реконструкції діючого підприємства або введення об'єктів у експлуатацію чергами проектна документація має містити заходи із забезпечення пожежної безпеки діючої частини об'єкта і тієї, що будується (ремонтується), передбачені НАПБ А.01.001.

  2. Підрядні організації, що здійснюють та обслуговують будівництво, повинні мати інструкції з безпеки праці для своїх працівників, розроблені і затверджені відповідно до вимог

НПАОП 0.00-4.15.

Керівники підрядних організацій забезпечують на будівельному майданчику і робочих місцях необхідні умови для виконання працівниками вимог норм, правил та інструкцій з техногенної і пожежної безпеки, безпеки праці, а також рішень із безпеки, прийнятих у проектній та проектно-технологічній документації.

У випадку виникнення небезпеки для життя та здоров'я працівників, об'єкта, що будується, прилеглої забудови або навколишнього середовища керівник робіт, призначений наказом по організації, припиняє роботи і вживає заходів із усунення небезпеки, а за необхідності, забезпечує евакуацію людей у безпечне місце.

1.12 Організації, що здійснюють та обслуговують будівництво, своїми наказами призначають працівників, відповідальних за:

- навчання виконавців, у т.ч. з питань охорони праці, техногенної і пожежної безпеки, виробничої санітарії, перевірку їх знань, атестацію, проведення всіх видів інструктажу відповідно до

НПАОП 0.00-4.12, НАПБ Б.02.005, НАПБ Б.06.001;

- безпечність виробничого процесу - забезпечення розроблення ПВР, технологічних карт, до держання їх вимог при виконанні робіт, суміщення будівельно-монтажних операцій тощо;

- безпечне переміщення транспортних засобів по території будмайданчика;

- безпечну експлуатацію будівельних машин і механізмів, вантажопідіймальних машин, інструмента, технологічного оснащення та засобів захисту, включаючи їх технічне обслуговування, ремонт, монтаж і демонтаж;

- виконання заходів пожежної безпеки.