- керівництву служби радіаційного контролю, в якій він працює;

- керівництву будівельної організації.

7. 8. Керівництво (власник) будівельної організація у випадку виникнення ситуації, що не відповідає рівням, що припускаються, зобов'язане:

- встановити необхідні огородження та назначити чергових з числа ІТП, виключив-ши можливість присутності будівників та сторонніх осіб у зоні забруднення;

попередити про те, що трапилося:

- місцеві органи держсанепіднагляду;

- місцеві органи внутрішніх справ.

7.9. Всі питання, пов'язані з проектуванням засобів захисту від радіації, ліквідації джерел небезпеки, виконанням аварійних та будівельних робіт на об'єкті, а також оформленням відповідних документів, будівельна організація вирішує з урахуванням вимог відповідних нормативних документів.

7.10. Результати вимірювань (середнє значення по будівлі з діапазоном коливань) повинні оформлюватись у вигляді акту з вказівкою використаного приладу та дати його Держперевірки, Один екземпляр акту (Додаток 6 до ДБН В.1.4-0.02-97) додається до документів приймальної комісії по введенню будинку в експлуатацію, а другий зберігається у службі радіаційного контролю.

7.11. Служби радіаційного контролю щорічно узагальнюють результати
радіаційного контролю у вигляді звіту (Додаток 5 до ДБН В.1.4-0.02-97), який
надається організації, що контролює, за першою вимогою.


Додаток 1


◊ 1 мкР∙год-1 = 0,0088 мкГр∙год-1;

◊ 1 мкГр∙год-1 = 113,64 мкР∙год-1 .

◊ 1 мкЗв∙год-1= 1 мкГр∙год-1

Додаток 2.
Радіометри і дозиметриНазва приладу і його

призначення
Тип випромінення,

що реєструється.


Система живлення


Детектор

Діапазони величин, що

реєструються
Діапазон енергій,

що реєструються
Вага
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЕІ 1119 - дозиметр рентге-

нівського і гамма

випромінення

Вимір

експозиційної дози

поглиненої дози в повітрі

амбієнтної еквівалентної

дози їх потужностей

Рентгенівське

Гамма


Акумуляторний блок,

мережа 220 В, борто-

ва мережа постійного струму

Пластмасовий

(полістирол з до-

датком важких

металів)

Ǿ30х10 мм

Потужність дози:

5 мкР/г – 1000 Р/г

Дози:

5 мкР – 1000 Р

При вимірах по-

тужності амбі-

єнтної дози -

20 кеВ - 3 МеВ

При вимірах по-

тужності погли-

неної або експо-

зиційної дози -

40 кеВ - 3 МеВ

Блок детек-

тування –

0,6 кг.

Блок

обробки –

2,0 кг.

Блок

живлення –

0,4 кг

ДГК-01 “Сталкер” - дози-

метр гамма-випромінювання


Безупинний вимір

потужності експозиційної

дози із одночасною

фіксацією географічних

координат в точці виміру

Гамма


Акумулятор й

0,1 мкЗв/г – 999 мкЗв/г
50 кеВ – 3 МеВ
2,0 кг
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ДКС-01 “СЕЛВИС” - профе-

сійний портативний

дозіметр-радіометр гамма

бета випромінення.


Вимір:

еквівалентної дози

потужності (еквівалентної

дози

щільності струму бета-

частин

часу і експозиції

Рентгенівське

Гамма

Бета


Незалежне. е від про-

мислової мережі геліо

акумуляторне

живлення

Гамма-детектор

типу “Селді”.

Виносний блок

сцинтиляційного

бета-детектору
Потужність еквівалентної

Дози:

0,1 мкЗв/г – 104 мкЗв/г

Еквівалентна доза:

1 мкЗв/г – 104 мкЗв/г

Щільність струму бета-

частин:

10 хв-1 см2 – 105 хв-1 см2

Гамма і

рентгенівське

винромінення

50 кеВ – 3 МеВ

Бета-випромі-

нення:

200 кеВ – 1, 5 МеВ


0,45 кг
РКС-01 “СТОРА” -

портативтій

радіометр -дозиметр

гамма-бета

випромінювань
Вимір:

потужності

експозиційної дози

гамма і рентгенівського

випромінювань;

щільності струму бета-

частин

Рентгенівське

Гамма

Бета


Акумуляторна

батарея

Газорозрядний

лічильник

СБМ-20
Потужність експози-

ційної дози:

0,01 мР/г – 100 мР/ч


Щільність струму

бета-частин:

40 хв-1 см2 – 4∙104 хв-1 см2


50 кеВ – 3 МеВ

0,3 кгРОЗДІЛ 5


МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ РІВНОВАЖНОЇ ОБ'ЄМНОЇ
АКТИВНОСТІ РАДОНУ-222 В ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІСКРОВОГО МЕТОДУ

Призначення та область застосування


1. 1. Методика призначена для визначення еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 в повітрі приміщень (ЕРОА) за допомогою радіометра РГА05Н (далі радіометр).

1.2. Мета даної методики - забезпечення достовірності та єдності вимірювань ЕРОА радону-222 в повітрі приміщень.

1.3. Діапазони вимірювань ЕРОА радону-222 представлені в свідоцтві про метрологічну атестацію радіометра.

1.4. Основна відносна похибка вимірювання ЕРОА радону-222 в довірчому інтервалі 0,95 представлена у свідоцтві про метрологічну атестацію радіометра.

1.5. Даний методичний посібник розрахований на застосування радіометрів РГА 05Н, технічні характеристики яких відповідають технічному опису та інструкції з експлуатації.


Вимоги безпеки та умови вимірювань


При проведенні вимірювань необхідно дотримуватися наступних правил техніки безпеки:

2.1. Перед початком експлуатації радіометра треба вивчити “Технічний опис та інструкцію з експлуатації” і “Паспорт” на даний радіометр.

2.2. За ступенем захисту радіометр відповідає класу 1 за ГОСТ 26104-89. Заземлення металічних частин здійснюється за допомогою додаткової жили,
передбаченої у конструкції шнура живлення. Це забезпечує електробезпеку
прибору при включенні шнура у розетку із контактами, що заземлюються.

2.3. Для забезпечення електробезпеки при проведенні випробувань, ремонту та експлуатації необхідно виконати вимоги розділів "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" (глави З1-2, З1-3, З1-13, Б1-1, Б2-1, Б2-3, Б3-7).

2.4. Особи, залучені до роботи з радіометром, повинні керуватися діючими "Основними санітарними правилами по роботі з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань".

2.5. До роботи з радіометром допускаються фахівці, що мають кваліфікаційну групу з експлуатації електроустаткування не нижче 3 і не мають медичних протипоказань.

2.6. Особи, що працюють з радіометром, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (халат, шапочка, гумові рукавички, тапочки).


Матеріали та обладнання


3.1. Радіометр РГА 05Н, комплектність якого відповідає умовам ТО.

3.2. Папір фільтрувальний.

3.3. Вода дистильована за ГОСТ 6709-72.

3.4. Терези лабораторні типу ВЛК-500 за ГОСТ 24104-88 з ціною поділки не
більшою за 1 г.

3.5. Дистилятор типу ДЕ-4-2.

3.6. Натрію гідроокис (гідрооксид), ЧДА, за ГОСТ 4328-77.

3.7. Ножиці медичні за ГОСТ 21239-89.

3.8. Силікагель за ГОСТ 3956-76.

3.9. Скальпель медичний за ГОСТ 21240-89.

3.10. Склянки хімічні з носиком - 250, 500 і 1000 мл за ГОСТ 25336-82.

3.11. Термометр метеорологічний типу ТМ4, ТМ6 за ГОСТ 112-78 з границею

вимірювання температур від +30 °С до +80 °С з ціною поділки не більшою за 0,5 °С.

3.12. Термостат рідинний (водяний) 1ТЖ-0-03 з діапазоном температур від +30°С до +80 °С за ТУ 64-1-3229-77.

3.13. Годинник з центральною секундною стрілкою, наприклад, секундомір типу 122-4С за ТУ 25-07-1159-76 з ціною поділки не більшою за 0,2 с.

3.14. Циліндр мірний місткістю 1000 мл за ГОСТ 1770-74 з ціною поділки не
більшою за 10 мл.

3.15. Ексикатор (сушарка).

3.16. Для виконання вимірювань можуть бути використані інші засоби вимірювань і допоміжні пристрої, якщо їх метрологічні характеристики не гірші ніж у вказаних в п.п. 3.1 – 3.15.

3.17. Засоби вимірювань по п. п. 3. 1, 3. 4 і 3. 13 повинні мати діючі свідоцтва про метрологічну атестацію.

3.18. Основними метрологічними характеристиками, які використовуються при розрахунках значень ЕРОА радону-222 в повітрі приміщень і похибки результатів вимірів, є:

- рівень власного фону трекового детектора (ТД), n0 , трек∙см-2;

- чутливість вимірювання радону-222 в повітрі приміщень, ε0, Бк-1∙трек.∙м3∙см-2∙ ∙доба-1;

- діапазон вимірювань ЕРОА радону-222 в повітрі приміщень, Бк.∙м-3;

- найбільша тривалість експонування інтегрального трекового детектора радону (ІТДР) в контрольованому приміщенні, tm, доба;

- границя основної похибки вимірювання, δ0, %;

Умови вимірювань


4.1. При проведенні вимірювань ІОА (інтегральної об'ємної активності) 222Rn в повітрі приміщень необхідно дотримуватись наступних умов:

4.1.2. Умови експонування ІТДР в контрольованому приміщенні повинні виключати:

• попадання води на ІТДР;

• конденсацію вологи на корпусі ІТДР;

• осідання пилу на корпус ІТДР в кількості, яка виключає контакт зовнішнього та внутрішнього повітря в корпусі;

4.1.3. При експонуванні ІТДР необхідно розташовувати не ближче ніж за 0,5м
від опалювальних та нагрівальних приладів в приміщеннях,, в яких мешканці перебувають найбільший час.

4.1.4. Місця розміщення ІТДР в контрольованому приміщенні необхідно вибирати таким чином, який виключає попадання прямих сонячних променів.

4.1.5. До експонування та після його закінчення до обробки трекових детекторів ІТДР належить зберігати запаяними у поліетиленові пакети у сухому
прохолодному місці в приміщенні, в якому вміст 222Rn в повітрі не перевищує 10 - 15 Бк.∙м-3.

4. 2. Вимоги до умов обробки трекових детекторів.

4.2.7. Температура повітря в приміщенні, в якому проводиться обробка трекових детекторів, повинна дотримуватись в межах +(22 ± 5) °С.

4.2.8. Напруга живлення мережі змінного струму 50 Гц - 220 В ± 10%.

4.2.9. Температуру травлення трекових детекторів необхідно підтримувати в межах (Ттр± 0,5) °С на протязі усього часу травлення tтр Значення Ттр та tтр, приведені в свідоцтві про метрологічну атестацію радіометра.

4.2.10. Величина молярності розчину NаОН, який використовується для хімічного травлення трекових детекторів, вказана в свідоцтві про метрологічну атестацію радіометра.

Проведення вимірювань та обробка результатів


Вимірювання ЕРОА ^Кп в повітрі приміщень проводиться в наступній послідовності:

5.1. Встановлюють ІТДР в обстежуване приміщення і експонують його на протязі заданого часу у відповідності з п.п. 4.1.2 та 4.1.3 з урахуванням максимального часу експонування tmax, величина якого вказана в свідоцтві про метрологічну атестацію радіометра.

5.2. В журнал (картку) заносять дату встановлення ІТДР та його номер, адресну інформацію, призначення та конструктивні особливості приміщення (будівлі), включаючи тип будівельного матеріалу, поверх, кількість поверхів, наявність підвального приміщення та інше.

5.3. Після закінчення експонування реєструють дату зняття ІТДР, перевіряють
цілість його корпусу та присутність пломби.

5.4. Виміряють час експонування ІТДР в контрольованому приміщенні, t, доба.

5.5. До обробки трекових детекторів ІТДР належить зберігати запаяними у поліетиленові пакети.

5.6. Перед початком хімічної обробки трекових детекторів відкрити ІТДР і
вийняти трековий детектор в рамці та встановити в касету.

5.7. Хімічна обробка детекторів проводиться в рідинному термостаті, при умові дотримання режимів травлення, Ттр та tтр., значення яких приведені в свідоцтві про метрологічну атестацію радіометра. Забороняється торкатися відкри-тими руками до реєструючого слою ТД.