ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГОСПРОЗРАХУНКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

ПРИ ІНСПЕКЦІЯХ ДЕРЖАВНОГО

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО

КОНТРОЛЮ

ДБН Г.1-2-93

Видання офіційне

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

(Мінбудархітектури України)

Київ 1993

РОЗРОБЛЕНІ: Держархбудінспекцією України (інж. Ісаков В.П.)

НДІ БК Мінбудархітектури України (к.ь.н. Кретов

В.І., к.т.н. Тарсюк В.Г., к.т.н. Шарапов Г.В.)

Управлінням ДАБК Київської міської державної

адміністрації (інж. Ребіцький О.О.)

ВНЕСЕНІ

І ПІДГОТОВЛЕНІ: Держархбудінспекцією України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України від

10.08.93 N 134 та введені в дію з 01.01.94.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

------------------------------------------------------------------

| УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ |

| |

| Типове положення про госпрозрахункові ДБН Г.1-2-93 |

| підрозділи при інспекціях державного Вводяться |

| архітектурно-будівельного контролю вперше |

------------------------------------------------------------------

Дані норми встановлюють порядок та умови функціонування госп-

розрахункових підрозділів архітектурно-будівельного контролю (у

подальшому - госпрозрахункові підрозділи).

Норми рекомендовані для використання в практичній діяльності

органами державного архітектурно-будівельного контролю (держарх-

будконтролю) та їх госпрозрахунковими підрозділами, замовниками

(забудовниками) об'єктів будівництва.

Норми розроблені згідно з постановою Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 25 березня 1993 року N 225 "Про затвердження Положення

про державний архітектурно-будівельний контроль".

Терміни та визначення основних понять наведені в додатку 1.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Госпрозрахункові підрозділи створюються з метою надання

на договірних засадах послуг забудовникам (замовникам), пов'язаних

з контролем якості продукції в будівництві.

1.2. Правові питання створення та діяльності госпрозрахунко-

вого підрозділу (підприємства) визначаються чинним законодавством

України.

В своїй діяльності госпрозрахунковий підрозділ керується по-

становами і декретами Кабінету Міністрів України, наказами и нор-

мативно-методичними документами Мінбудархітектури України.

1.3. Госпрозрахунковий підрозділ функціонально і оперативно

підпорядковується відповідній інспекції держархбудконтролю, що

здійснює методичне керівництво і координує діяльність підрозділу.

1.4. Госпрозрахунковий підрозділ є юридичною особою: має

рахунок в банку, печатку та бланки із своїм найменуванням та рек-

візитами.

1.5. Кошти, одержані госпрозрахунковим підрозділом від дого-

вірної діяльності, після сплати встановлених законодавством по-

датків залишаються в розпорядженні підрозділу і використовуються

ним самостійно.

1.6. Інспекція держархбудконтролю не несе відповідальності за

фінансово-господарчу діяльність госпрозрахункового підрозділу,

який утворено при ній.

2. ФУНКЦІЇ ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ

2.1. На замовлення забудовників госпрозрахункові підрозділи

здійснюють технічний нагляд за якістю будівельних робіт на об'єк-

тах. подають висновки про стан несучих та огороджувальних конст-

рукцій та якість виконаних будівельно-монтажних робіт.

2.2. На замовлення забудовників, підрядних будівельних орга-

нізацій, інших суб'єктів будівництва госпрозрахункові підрозділи

виконують комплекс робіт технічного обстеження будинків, споруд,

конструкцій та подають відповідні висновки.

2.3. На замовлення регіональних центрів з ліцензування спе-

ціальних видів робіт у проектуванні та будівництві госпрозрахунко-

ві підрозділи проводять обстеження проектних та будівельних орга-

нізацій з метою оцінки додержання ними ліцензійних вимог.

2.4. На замовлення власників, експлуатаційних організацій

будинків і споруд госпрозрахункові підрозділи виконують обстеження

- 2 -

технічного стану конструкцій з метою встановлення їх експлуата-

ційної придатності і надійності та видають рекомендації і пропози-

ції по їх утриманню, ремонту.

2.5. На замовлення забудовників госпрозрахункові підрозіли

проводять вибіркову перевірку відповідності обов'язковим вимогам

будівельних норм, стандартів та технічних умов, проектної докумен-

тації для будівництва, розширення, реконструкції, реставрації

капітального ремонту об'єктів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ

3.1. Відповідальні працівники госпрозрахункових підрозділів

в межах прав, наданих їм Держархбудінспекцією України, та договору:

- видають обов'язкові для виконання представниками будівельних

і проектних організацій приписи про усунення виявлених пору-

шень вимог узгодженої та затвердженої проектної документа-

ції, обов'язкових вимог будівельних норм, правил і стандар-

тів;

- оформляють протоколи про адміністративні правопорушення в

будівельній діяльності та передають їх для затвердження

у відповідну інспекцію;

- вимагають, в разі необхідності, від керівників відповідних

будівельних організацій, підприємств будматеріалів та буді-

вельних конструкцій додаткових випробувань будівельних ма-

теріалів та конструкцій, що застосовуються у будівництві

об'єктів, та розкриття окремих конструктивних елементів

будинків та споруд;

- припиняють подальше виконання окремих видів будівельно-мон-

тажних робіт та усунення виявлених на об'єкті дефектів та

порушень, що знижують міцність та експлуатаційну надійність

будинків та споруд, загрожують життю та здоров'ю людей;

- звертаються в інспекцію держархбудконтролю з пропозиціями

про припинення будівництва, що ведеться з порушенням обо-

в'язкових вимог будівельних норм, про усунення від обов'яз-

ків виконроба та інженерно-технічних працівників, авторсько-

го нагляду, які систематично допускають порушення норматив-

но-технічних вимог чи незадовільно виконують покладені на

них функції;

- подають пропозиції відповідним інспекціям про притягнення до

відповідальності, згідно з чинним законодавством України,

посадових осіб, що допустили неякісне виконання будівельних

робіт, виготовлення неякісних будівельних матеріалів, виро-

бів і конструкцій.

3.2. Відповідальні працівники госпрозрахункових підрозділів

на підставі будівельного законодавства, будівельних норм,

стандартів та технічних умов, затвердженої містобудівної доку-

ментації в межах функцій підрозділу та умов договору:

- здійснюють технічний нагляд за проведенням будівельно-

монтажних робіт згідно з положенням про технічний нагляд

замовника (забудовника) за будівництвом;

- проводять технічне обстеження будинків та споруд;

- дають експертні оцінки в будівництві та технічній експ-

луатації будинків і споруд;

- дають по підконтрольних об'єктах обов'язкові для виконання

приписи.

3.3. Відповідальним працівником госпрозрахункового підрозділу,

який допускається для здійснення покладених на нього обов'язків

згідно з розділом 3, може бути інженер-будівельник з вищою освітою

і досвідом роботи в будівництві не менше п'яти років, що пройшов

атестацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-1-93.

3.4. Інспекція держархбудконтролю, при якій створено госпроз-

рахунковий підрозділ, надає відповідальним працівникам посвідчення

на право контролю якості будівельно-монтажних робіт.

3.5. В разі необхідності, яка визначається системою ліцензу-

вання, госпрозрахунковий підрозділ повинен мати ліцензію на право

- 3 -

проведення робіт по контролю якості будівництва, видану відповід-

ним органом системи ліцензування.

4. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ

ГОСПРОЗРАХУНКОВИМ ПІДРОЗДІЛОМ

Вартість робіт, що виконуються госпрозрахунковим підрозділом

за укладеними договорами, визначається за домовленістю сторін на

підставі відповідних обгрунтованих калькуляцій витрат госпрозра-

хункового підрозділу.

Джерелом фінансування може бути прибуток організації-замов-

ника (забудовника) або кошти на утримання апарату замовника

(дирекції підприємства, що будується) у випадку, якщо замовником

є державна організація.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОСПРОЗРАХУНКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ

5.1. Госпрозрахунковий підрозділ несе перед замовником майнову

відповідальність, передбачену умовами укладеного договору та чинним

законодавством.

5.2. Спірні питання, що виникають між замовником та госпрозра-

хунковим підрозділом, вирішуються в судовому порядку.

У випадках виявлення у гарантійний період з дня прийняття в

експлуатацію будинків та споруд будівельних дефектів, що з'явились

внаслідок незадовільної організації контролю за якістю будівельно-

монтажних робіт, госпрозрахунковий підрозділ відшкодовує із свого

доходу експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним кооперати-

вам або окремим громадянам матеріальні витрати на усунення цих

дефектів.

- 4 -

З М І С Т

1. Загальні положення ......................................... 1

2. Функції госпрозрахункових підрозділів ...................... 1

3. Права та обов'язки відповідальних працівників

госпрозрахункових підрозділів .............................. 2

4. Фінансування робіт, що виконуються госпрозрахунковим

підрозділом................................................. 3

5. Відповідальність госпрозрахункового підрозділу ............. 3

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ПРИ ИНСПЕКЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ

ДБН Г.1-2-93

Издание официаальное

Министерство Украины по делам строительства и архитектуры

(Минстройархитектуры Украины)

Киев 1993

РАЗРАБОТАНЫ: Госархстройинспекцией Украины (инж.Исаков В.П.)

НИИСК Минстройархитектуры (к.т.н. Кретов В.И.)

к.т.н. Тарасюк В.Г., к.т.н. Шарапов Г.В.)

Управлением ГАСК Киевской городской государственной

администрации (инж. Ребицкий А.А.)

ВНЕСЕНЫ И

ПОДГОТОВЛЕНЫ

К УТВЕРЖДЕНИЮ:Госархстройинспекцией Украины

УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Минстройархитектуры Украины от 10.08.93

N 136 и введены в действие с 01.01.94

Издательство "Укрархстройинформ"

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

--------------------------------------------------------------

| УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ |

| Типовое положение о хозрасчетных под- ДБН Г.1-2-93|

| разделениях при инспекциях государст- Вводятся |

| венного архитектурно-строительного впервые |

| контроля |

--------------------------------------------------------------

Настоящие нормы устанавливают порядок и условия функционирова-

ния хозрасчетных подразделений архитектурно-строительного контроля

при инспекциях государственного архитектурно-строительного контроля

(в дальнейшем - хозрасчетные подразделения).

Нормы рекомендуются для использования в практической деятель-

ности органами государственного архитектурно-строительного контроля

(госархстройконтроль), их хозрасчетными подразделениями, заказчи-

ками (застройщиками) обьектов строительства.

Нормы разработаны в соответствии с Постановлением Кабинета Ми-

нистров Украины от 25 марта 1993 года N 225 "Об утверждении положе-

ния о государственном архитектурно-строительном контроле".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Хозрасчетные подразделения госархстройконтроля создаются

с целью оказания на договорных основах услуг застройщикам (заказчи-

кам), связанных с контролем качества продукции в строительстве.

1.2. Правовые вопросы создания и деятельности хозрасчетных по-

дразделений (предприятий) определяются действующим законодатель-

ством Украины. В своей деятельности хозрасчетное подразделение ру-

ководствуется постановлениями и декретами Кабинета Министров, при-

казами и нормативно-методическими документами Минстройархитектуры

Украины.

1.3. Хозрасчетное подразделение функционально и оперативно

подчиняется соответствующей инспекции госархстройконтроля, которая

осуществляет методическое руководство и координирует деятельность

подразделения.

1.4. Хозрасчетное подразделение является юридическим лицом:

имеет счет в банке, печать и бланки со своим наименованием и рек-

визитами.

1.5. Средства, полученные хозрасчетным подразделением от дого-

ворной деятельности, после уплаты установленных законодательст-

вом налогов остаются в распоряжении подразделения и используются

им самостоятельно.

1.6. Инспекция госархстройконтроля не несет ответственности за

финансово-экономическую деятельность хозрасчетного подразделения,

созданного при ней.

2.ФУНКЦИИ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

2.1. По заказам застройщиков хозрасчетные подразделения осуще-

ствляют технический надзор за качеством строительных работ на обье-

ктах и выдают заключения о состоянии несущих и ограждающих конструк-

ций и качестве выполненых строительно-монтажных работ.

2.2. По заказам застройщиков, подрядных строительных организа-

ций, других субьектов строительства хозрасчетные подразделения вы-

полняют комлекс работ технического обследования зданий, сооружений,

конструкций и выдают соответствующие заключеня.

2.3. По заказам региональных центров по лицензированию специа-

льных видов работ в проектировании и строительстве хозрасчетные по-

дразделения выполняют обследование проектных и строительных орга-