МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Н А К А З

№ 400 від 22.06.95

м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 липня 1995 р.

за № 219/755


Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні


(Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС № 217 від 05.03.2002)


На виконання Закону України від 17 грудня 1993 року "Про пожежну безпеку" та постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 року № 238 "Про затвердження Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995-2000 роки" НАКАЗУЮ:


 1. Ввести в дію Правила пожежної безпеки в Україні з 1 вересня 1995 року, що додаються.

 2. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях та м.Севастополі організувати вивчення Правил пожежної безпеки в Україні працівниками державного пожежного нагляду і забезпечити здійснення контролю за їх виконанням підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

 3. Вважати такими, що не застосовуються на території України та втратили чинність, правила пожежної безпеки, зазначені в Переліку (додається).


Міністр

генерал-полковник В.І.Радченко


Перелік

правил пожежної безпеки, що не застосовуються

на території України і втратили чинність у

зв'язку із введенням в дію Правил пожежної

безпеки в Україні


 1. ППБ-02-75. Типові правила пожежної безпеки для промислових підприємств (затверджені ГУПО МВС СРСР 21.08.75).

 2. ППБ-03-81. Правила пожежної безпеки під час експлуатації будівель і споруд. Підприємства торгівлі та громадського харчування, бази і склади (затверджені МВС СРСР 06.01.81).

 3. ППБ-04-76. Загальносоюзні правила пожежної безпеки для об'єктів сільськогосподарського виробництва (затверджені МВС СРСР 25.06.76).

 4. ППБ-05-86. Правила пожежної безпеки під час проведення

будівельно-монтажних робіт (затверджені ГУПО МВС СРСР 26.02.86).

 1. ППБ-06-72. Правила пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт на об'єктах народного господарства (затверджені ГУПО МВС СРСР 29.12.72).

 2. ППБ-07-71. Типові правила пожежної безпеки для лікарень, клінік, поліклінік, пологових будинків, диспансерів, дитячих ясел, дитячих будинків, санаторіїв, будинків відпочинку, аптек, аптечних складів, галенових виробництв та інших закладів охорони здоров'я (затверджені ГУПО МВС СРСР 09.06.71).

 3. ППБ-08-85. Правила пожежної безпеки для житлових будинків, готелів, гуртожитків, будівель адміністративних установ, кооперативних та індивідуальних гаражів (затверджені МВС СРСР 27.12.85).

 4. Правила пожежної безпеки для житлових будинків, готелів, будівель, адміністративних установ, кооперативних та індивідуальних гаражів Української РСР (затверджені УПО МВС СРСР 31.12.80).

 5. ППБ-09-71. Правила пожежної безпеки для театрально-видовищних підприємств та культурно-просвітницьких установ (затверджені ГУПО МВС СРСР 15.11.71).

 6. ППБ-10-76. Правила пожежної безпеки для міжнародних, іноземних, спеціалізованих та фірмових виставок, які улаштовуються на території СРСР (затверджені ГУПО МВС СРСР 15.11.76).

 7. ППБ-140-86. Правила пожежної безпеки для садівничих товариств та дачно-будівельних кооперативів (затверджені МВС СРСР 30.05.86).

 8. Правила пожежної безпеки туристських баз та кемпінгів (затверджені ГУПО МВС СРСР 02.11.83).

 9. Типові правила технічного утримання установок пожежної автоматики (затверджені ГУПО МВС СРСР 17.04.79).

 10. Правила пожежної безпеки під час збирання врожаю та заготівлі кормів для худоби (затверджені УПО МВС УРСР 24.04.78, № 3/1/857).


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. головного державного інспектора

України з пожежного нагляду - в.о.

начальника Управління Державної

пожежної охорони МВС України

О.В.Скобелєв

14.06.1995 р.


Правила

пожежної безпеки в Україні


(По всьому тексту слова "органами державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінено на "органами виконавчої влади" згідно з Наказом МВС № 217 від 05.03.2002)


1. Галузь застосування


Відповідно до положень Закону України "Про пожежну безпеку" (статті 4-7) Правила пожежної безпеки в Україні (далі - Правила) є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами.

(Абзац перший розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС № 217 від 05.03.2002)

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об'єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах.

Забезпечуючи пожежну безпеку слід також керуватися стандартами, будівельними нормами, правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, виходячи із сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки.

Міністерства й відомства, виходячи із специфічних умов та особливостей пожежної небезпеки виробництв, можуть додатково розробляти і видавати свої галузеві правила пожежної безпеки, які не повинні суперечити цим Правилам та знижувати їх вимоги.

Галузеві правила мають бути узгоджені з Головним управлінням Державної пожежної охорони (ГУДПО) МВС України.

(Абзац п'ятий розділу 1 в редакції Наказу МВС № 217 від 05.03.2002)

Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах, відповідають ДСТУ 2272-93, ДСТУ 2273-93, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 19433-88, СТ СЭВ 383-87, ОНТП 24-86.


2. Загальні положення


2.1. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

2.2. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій (далі - підприємств) покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, забудовників, проектні та будівельні організації.

Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках державного, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) покладається на власників цих будинків або на уповноважені ними органи, а в житлових приміщеннях (квартирах) також і на квартиронаймачів (членів ЖБК). Взаємні забов'язання власника і квартиронаймача щодо забезпечення пожежної безпеки повинні визначатися договором житлового найму, а членів ЖБК статутом.

Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках (квартирах) приватного житлового фонду та інших приватних окремо розташованих господарських спорудах і гаражах, на територіях, а також в дачних будинках, на садових ділянках покладається на їх власників чи наймачів, якщо інше не обумовлено договором найму.

(Абзац четвертий пункту 2.2 в редакції Наказу МВС № 217 від 05.03.2002)

2.3. Обов'язки власників підприємств та уповноважених ними органів (далі - власники), а також орендарів щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються статтею 5 Закону України "Про пожежну безпеку".

Вони зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

створювати, у разі потреби, відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

2.4. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути визначені у договорі оренди.

2.5. Повноваження у галузі пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, інших виробничих об'єднань повинні визначатися їх статутами або договорами між підприємствами, що утворили об'єднання.

2.6. Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються статтею 6 Закону України "Про пожежну безпеку".

Відповідно до цього закону громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані: виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які належать їм на правах особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем; повідомляти в пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

2.7. Фінансування робіт у разі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств може проводитися лише при наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи, який має обов'язково вміщувати позитивний експертний висновок органу державного пожежного нагляду як складової частини комплексної держекспертизи.

Державна експертиза (перевірка) проектно-кошторисної документації з питань пожежної безпеки виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної держаної експертизи" від 17.08.98 № 1308 та Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки, затвердженого наказом МВС України від 22.11.94 № 641 і зареєстрованого в Мін'юсті України 27.12.94 за № 326/536.

(Пункт 2.7 в редакції Наказу МВС № 217 від 05.03.2002)

2.8. Початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових, реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється.

Видача дозволу здійснюється відповідно до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 № 150.

(Пункт 2.8 в редакції Наказу МВС № 217 від 05.03.2002)

2.9. Продукція протипожежного призначення, а також продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності. Організаційні та правові засади підтвердження відповідності продукції визначаються Кабінетом Міністрів України.

(Пункт 2.9 в редакції Наказу МВС № 217 від 05.03.2002)

2.10. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення здійснюються відповідно до ліцензійних умов та порядку контролю за їх додержанням, які затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та Міністерства внутрішніх справ України.

(Пункт 2.10 в редакції Наказу МВС № 217 від 05.03.2002)

2.11. Посадові та фізичні особи, винні в порушенні цих Правил, несуть адміністративну, кримінальну чи іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства.

2.12. За порушення вимог Правил, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду підприємства притягуються до сплати штрафу згідно з чинним законодавством України.

(Пункт 2.12 в редакції Наказу МВС № 217 від 05.03.2002)


3. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки


3.1. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої або іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств.

3.2. Керівник підприємства повинен визначити обов'язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо).