3. В адмiнiстративних примiщеннях, готелях, гуртожитках замiсть

пiнних та повiтряно-пiнних вогнегасникiв можуть застосовуватись

вогнегасники водянi типу ОВ-9.

4. Для примiщень i установок, не перелiчених в цьому додатку,

первиннi засоби пожежогасiння слiд приймати з врахуванням їх

пожежної небезпеки по аналогiї з iншими примiщеннями (уста-

новками).

Приклад визначення кiлькостi та типу вогнегасникiв за табли-

цею 1.

Примiщення категорiї А (примiщення насосiв по перекачцi нафти)

площею 180 м кв (клас пожежi - пожежа горючих рiдин - В); Розмi-

ри примiщення 42 х 15 м. Вiдстань мiж вогнегасниками та мiсцем

можливого займання становить не бiльше 20 м.

Таке примiщення повинно захищатись згiдно п. 1 таблицi 1 чотирма

порошковими вогнегасниками мiсткiстю по 10 л.

Примiщення обладнане автоматичною стацiонарною установкою

пожежогасiння, тому можна прийняти 50% розрахункової кiлькостi -

тобто 2 порошкових вогнегасники мiсткiстю по 10 л (або 4 порош-

кових мiсткiстю по 5 л, або 4 пiнних чи повiтряно-пiнних мiсткiстю

по 10 л, чи хладонових по 2 (3) л).

2. Вимоги до оснащення пожежною технiкою

2.1. На нафтоперекачувальних станцiях магiстральних нафтопроводiв (НПС)

пожежнi пости або примiщення для протипожежного обладнання приймаються

з врахуванням об'єму резервуарного парку та прийнятих установок на

нафтоперекачувальних станцiях приймається за цим додатком.

2.2. До пожежної технiки вiдносяться пожежнi автомобiлi i мотопомпи.

Для НПС пiдприємств магiстральних нафтопроводiв (з резервуарним пар-

ком чи без нього) зi стацiонарною установкою автоматичного пожежогасiння

(незалежно вiд прийнятих засобiв пожежогасiння) резервуарiв, насосних

цехiв (примiщень магiстральних або пiдпiрних насосiв), складських

примiщень для нафтопродуктiв у тарi, примiщень гасiння ударної хвилi,

примiщень регуляторiв тиску i зi стацiонарною установкою охолодження ре-

зервуарiв (що пiдлягають охолодженню вiдповiдно до вимог ВБН

В.2.2-58.1-94) забезпечення пожежною технiкою призначається у

вiдповiдностi до таблицi 10.2.

Таблиця 10.2

-------------------------------------------------------------------------------

| | |

| Об'єм резервуарного парку, м куб або | Пожежна технiка |

| призначення НПС | |

|-------------------------------------------|---------------------------------|

| до 100 000 включно і НПС без | одна причіпна мотопомпа |

| резервуарного парку | |

|-------------------------------------------|---------------------------------|

| понад 100 000 до 500 000 включно | одна автоцистерна з запасом |

| | води не менше 2 000л |

|-------------------------------------------|---------------------------------|

| понад 500 000 | двi автоцистерни з запасом води |

| | не менше 2 000 л кожна |

-------------------------------------------------------------------------------

Примiтка. Резерв викидних рукавiв для пожежних автомобiлiв i мотопомп по-

винен складати не менше двох комплектiв.

2.3. Для НПС, наливних чи кiнцевих станцiй, у складi яких є естакади

залiзничнi зливно-наливнi, кiлькiсть i тип пожежної технiки визначається

в залежностi вiд загальної мiсткостi резервуарного парку НПС, наливної

або кiнцевої станцiї та прийнятої установки пожежогасiння згiдно ВБН

В.2.2-58.1-94 в залежностi вiд кiлькостi цистерн, що обробляються одно-

часно на естакадi, за погодженням з територiальними органами Державного

пожежного нагляду.

При проектуваннi нових НПС, наливних або кiнцевих станцiй (в складi яких

є естакади залiзничнi зливно-наливнi) рiшення по кiлькостi та типу по-

жежної технiки приймається ПМН при виборi майданчика для будiвництва або

до видавання проектно-кошторисної документацiї.

Додаток 14

до Правил пожежної безпеки

при експлуатацiї магiстральних

нафтопроводiв України

НАПБ В.01.021-97/510

Iнформацiйний

Перелiк нормативних документiв,

що використовуються в Правилах НАПБ

В.01.021-97/510, та скорочення по них

Нормативнi посилання та скорочення по них

1. Закони:

1.1. Закон України .

1.2. Закон України .

2. Постанови:

2.1. Постанова Верховної Ради України 1545-ХII вiд 12

вересня 1991 р. (Правда України- 1991 - 21 вересня).

2.2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України 508 вiд 26 липня 1994 р.

2.3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України