Про затвердження галузевих

нормативних актiв з питань пожежної безпеки -

Правил пожежної безпеки при експлуатацiї

магiстральних нафтопроводiв України

Наказ Державного комiтету нафтової, газової та нафтопереробної

промисловостi України (Держнафтогазпрому)

вiд 18 серпня 1997 р. 151

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України

23 жовтня 1997 р. за 496/2300

На виконання роздiлу 1 Державної програми забезпечення пожежної безпеки

на 1995-2000 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 3 квiтня 1995 року 238, та пункту 3.2.1 Програми розроблення нор-

мативних актiв про охорону працi Держнафтогазпрому на 1996 рiк, а також

з метою запобiгання пожежам на пiдприємствах магiстральних нафтопроводiв

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки при експлуатацiї магiстральних

нафтопроводiв України, розробленi АТ з залу-

ченням УкрНДIПБ МВС України i внесенi пiдприємством Приднiпровських

магiстральних нафтопроводiв, що додаються.

2. Ввести в дiю Правила пожежної безпеки при експлуатацiї магiстральних

нафтопроводiв України на територiї України з 1 сiчня 1998 року.

3. Правила пожарной безопасности при зксплуагации магистральних нефтеп-

роводов, затвердженi Мiннафтопромом СРСР вiд 26.10.1981 року з 1 сiчня

1998 року вважати такими, що не застосовуються на територiї України.

4. АТ подати цi Правила до УДПО МВС Украї-

ни для включення до державного реєстру, у порядку, передбаченому Поло-

женням про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та

реєстрацiї нормативних актiв з питань пожежної безпеки, затвердженим УД-

ПО МВС України.

5. Видання i розповсюдження цих Правил доручається пiдприємству

Приднiпровських магiстральних нафтопроводiв з залученням АТ .

Голова Комiтету М. КОВАЛКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комiтету

нафтової, газової i нафтопереробної

промисловостi України

вiд 18 серпня 1997 р. 151

Зареєстровано

в Мiнiстерствi юстицiї України

23 жовтня 1997 р. за 496/2300

П Р А В И Л А

пожежної безпеки при експлуатацiї

магiстральних нафтопроводiв України

1. Галузь застосування

1.1. Правила пожежної безпеки при експлуатацiї магiстральних нафтопро-

водiв України (далi - Правила) встановлюють основнi вимоги пожежної без-

пеки при експлуатацiї магiстральних нафтопроводiв України для дiючих

пiдприємств магiстральних нафтопроводiв.

Правила поширюються на пiдприємства магiстральних нафтопроводiв, що екс-

плуатуються, будуються, реконструюються, технiчно переоснащуються та

розширюються.

До пiдприємств магiстральних нафтопроводiв вiднесено:

головнi, промiжнi нафтоперекачувальнi станцiї, наливнi i кiнцевi станцiї

(термiнали) магiстральних нафтопроводiв з резервуарним парком чи без

нього, з комплексом будiвель, споруд та iнженерних комунiкацiй для за-

безпечення оперативної дiяльностi по прийманню, зберiганню i транспорту-

ванню або реалiзацiї нафти;

лiнiйна частина магiстральних нафтопроводiв (власне трубопровiд) з

вiдгалуженнями i лупiнгами, запiрною арматурою, вузлами пуску i прийман-

ня очисних пристроїв, системами життєзабезпечення, телемеханiзацiї i

диспетчеризацiї.

1.2. Данi Правила є обов'язковими для застосування всiма пiдприємствами,

установами, органiзацiями (незалежно вiд видiв їх дiяльностi i форм

власностi) та їх працiвниками.

2. Нормативнi посилання

2.1. Термiни i визначення, що використовуються в цих Правилах,

вiдповiдають Закону України , ДСТУ

2272-93, ДСТУ 2273-93, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ

19433-88, ОНТП 24-86, СНиП 2.05.06-85, ВБН В.2.2-58.1-94, ВБН

В.2.2-58.2-94.

Перелiк нормативних документiв та скорочення по них, що використовують-

ся, наведено в iнформацiйному додатку 14.

Посилання на вимоги нормативних документiв, якi слiд враховувати з вузь-

ко спецiалiзованих питань, наводиться у вiдповiдних роздiлах i пiдроздiлах

цих Правил.

3. Загальнi положення

3.1. Пожежна безпека повинна забезпечуватись шляхом проведення ор-

ганiзацiйних, технiчних та iнших заходiв, спрямованих на запобiгання по-

жежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих збиткiв i зменшення

негативних екологiчних наслiдкiв у випадку їх виникнення, створення умов

для термiнового виклику пожежних пiдроздiлiв та успiшного гасiння по-

жежi.

3.2. На територiї, в будiвлях, спорудах i примiщеннях пiдприємств та

iнших об'єктiв магiстральних нафтопроводiв (далi - пiдприємств) повинен

бути встановлений вiдповiдний їх пожежнiй небезпецi протипожежний режим*

в тому числi повиннi бути визначенi:

------------------------------------------------------------------------

* Визначення термiну - за ДСТУ 2272-93.

------------------------------------------------------------------------

- можливiсть (мiсця) палiння, застосування вiдкритого вогню, побутових

нагрiвальних приладiв (по пiдроздiлу 6.2);

- вимоги по утриманню мiсць, де палiння, застосування вiдкритого вогню,

побутових нагрiвальних приладiв дозволяється;

- порядок проведення тимчасових вогневих робiт (в тому числi зварю-

вальних) - по роздiлу 10;

- мiсця зберiгання та допустима кiлькiсть сировини, напiвфабрикатiв та

готової продукцiї, що можуть одночасно знаходитись у виробничих примi-

щеннях i на територiї (у мiсцях зберiгання) - по роздiлу 9;

- порядок прибирання горючого пилу та вiдходiв, розлитих нафти або наф-

топродуктiв, зберiгання промасленого спецодягу та ганчiрок, очищення

повiтроводiв вентиляцiйних систем вiд горючих вiдкладiв - по роздiлу 5;

- порядок огляду i замикання примiщень пiсля закiнчення роботи;

- порядок проходження посадовими особами навчання та перевiрки знань з

питань пожежної безпеки, а також проведення з працiвниками протипожежних

iнструктажiв та занять по пожежно-технiчному мiнiмуму з призначенням

вiдповiдальних за їх проведення (по роздiлу 4, обов'язкових додатках

1, 2, З та рекомендованому додатку 4);

- порядок органiзацiї експлуатацiї та обслуговування наявних технiчних

засобiв протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних

станцiй, установок пожежної сигналiзацiї, автоматичного пожежогасiння,

димовидалення, вогнегасникiв i т. iн.) (по роздiлу 8);

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтiв та оглядiв елект-

роустаткування, опалювального, вентиляцiйного, технологiчного та iншого

iнженерного обладнання;

- правила проїзду i стоянки транспортних засобiв;

- обов'язки та дiї працiвникiв при виявленнi пожежi (роздiл 11);

- порядок збору членiв добровiльної пожежної дружини та вiдповiдальних

працiвникiв при виникненнi пожежi, виклику їх в нiчний час, вихiднi та

святковi днi.

Порядок встановлення протипожежного режиму наведений у пiдроздiлi 4.1

цих Правил.

3.3. У вiдповiдностi з Законом України (стаття 2):

- забезпечення пожежної безпеки пiдприємств магiстральних нафтопроводiв

та iнших об'єктiв магiстральних нафтопроводiв покладається на їх

керiвникiв та уповноважених керiвниками осiб;

- забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої дiяль-

ностi керiвникiв та працiвникiв пiдприємств, що повинно бути вiдображено

в трудових договорах (контрактах) i статутах пiдприємств.

-3.4. Категорiї примiщень i будiвель з вибухопожежної та пожежної небез-

пеки приймаються залежно вiд технологiчних процесiв, що розмiщуються у

примiщеннях, за спецiальним класифiкатором, затвердженим Держнафтогазп-

ромом, або обов'зковим додатком З ВБН В.2.2-58.1-94 з врахуванням

пiдроздiлу 4.3.

3.5. Увiдний (вступний) протипожежний iнструктаж повиннi проходити всi

особи, що приймаються на роботу, у вiдповiдностi з вимогами пiдроздiлу

4.5 цих Правил.

3.6. На пiдприємствах магiстральних нафтопроводiв та iнших об'єктах

магiстральних нафтопроводiв можуть створюватись добровiльнi пожежнi дру-

жини (команди).

Порядок створення протипожежних формувань наведений у пiдроздiлi 4.6

цих Правил.

3.7. Придбанi за кордоном машини, механiзми, устаткування, транспортнi

засоби, технологiчне обладнання (у тому числi протипожежне i електрооб-

ладнання у вибухобезпечному виконаннi) вводяться в експлуатацiю лише за

умови вiдповiдностi їх нормативним актам з пожежної безпеки, що дiють в

Українi.

4. Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

4.1. Встановлення протипожежного режиму

4.1.1. Протипожежний режим встановлюється наказом керiвника пiдпри-

ємства або затвердженою ним iнструкцiєю.

4.1.2. Всi працiвники пiдприємства повиннi бути ознайомленi з вимогами

щодо забезпечення протипожежного режиму на iнструктажах, при проходженнi

пожежно-технiчного мiнiмуму, а також на заняттях в системi виробничого

навчання.

4.1.3. Виписки основних положень з наказу (iнструкцiї) слiд вивiшувати

на видних мiсцях.

4.1.4. Керiвник пiдприємства зобов'язаний приймати (в рамках наданих йо-

му прав) вiдповiднi заходи реагування за фактами порушення або невико-

нання посадовими особами та iншими працiвниками пiдприємства протипожеж-

ного режиму.

Керiвники робiт, що виконуються пiдрядними органiзацiями, повиннi забез-

печити дотримання працiвниками пiдрядної органiзацiї встановленого на

пiдприємствi протипожежного режиму.

4.2. Визначення обов'язкiв посадових осiб та працiвникiв щодо

забезпечення пожежної безпеки, призначення вiдповiдальних за

пожежну безпеку

4.2.1. Керiвник пiдприємства (через вiдповiдних працiвникiв) зобов'яза-

ний:

- розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впро-

ваджувати досягнення науки i технiки, позитивний досвiд запобiгання по-

жежам;

- у вiдповiдностi з нормативними актами з пожежної безпеки розробляти i

затверджувати положення, iнструкцiї та iншi нормативнi акти, якi дiють у

межах пiдприємства, здiйснювати постiйний контроль за їх дотриманням;

- встановити на територiї, в будiвлях, спорудах i примiщеннях протипо-

жежний режим i забезпечити його дотримання всiма, хто працює:

- забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартiв, норм, правил,

а також виконання вимог органiв державного пожежного нагляду;

- органiзовувати навчання працiвникiв правилам пожежної безпеки та про-

паганду заходiв щодо їх виконання;

- у випадку вiдсутностi в нормативних актах вимог, необхiдних для забез-

печення пожежної безпеки, вживати вiдповiдних заходiв, узгоджуючи їх з

органами державного пожежного нагляду:

- забезпечувати в необхiднiй кiлькостi i утримувати у справному станi за-

соби протипожежного захисту та зв'язку, пожежну техніку, обладнання та

інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

- створювати у разі потреби у встановленому порядку підрозділи пожежної

охорони і необхідну для їх функціонування матеріально- технічну базу;

- створювати добровільні пожежні дружини,(команди), пожежно- технічні

комісії і організовувати їх діяльність з вимогами актів законодавс-

тва;

- надавати на вимогу Державної пожежної охорони відомості і документи

про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, яка ними виробляеть-

ся;

- здійснювати заходи по впровадженню автоматичних засобів виявлення і

гасіння пожеж та використанню для цього виробничої автоматики;

- своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної

техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання а також про

закриття доріг і проїздів на своїй території;

- проводити спеціальне розлідування випадків пожеж.

Керівник підприємства повинен також вихначати обов'язки працівників щодо

забезпечення пожежної бехпеки, призначати відповідальних за пожежну

безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, ділянок та інших

об'єктів, технічних засобів протипожежного захисту.

4.2.2. Обов'язки працівників щодо забезпечення пожежної безпеки, утри-

мання та експлуатації технічних засобів протипожежного захисту по-

винні бути вiдображенi у вiдповiдних посадових документах

(функцiональних обов'язках, посадових iнструкцiях, положеннях i т, iн.),

4.2.3. Обов'язки сторiн щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого

майна повиннi бути визначенi в договорi оренди.

4.2.4. Вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку цехiв, лабораторiй, вiддiлiв,

майстерень, резервуарних паркiв, насосних станцiй по перекачцi нафти та

iнших виробничих дiлянок пiдприємства (далi - структурних пiдроздiлiв)

покладається на їх керiвникiв, а пiд час вiдсутностi останнiх - на

працiвникiв, що виконують їх обов'язки.

Вiдповiдальнiсть за дотримання встановлених протипожежних заходiв на

кожному робочому мiсцi покладається на працiвника, що обслуговує цю дi-

лянку роботи, що повинно бути вiдображено у вiдповiдних посадових доку-

ментах (перелiках функцiональних обов'язкiв, iнструкцiях, положеннях тощо).

4.2.5. В кожному примiщеннi (насосної, лабораторiї, вентиляцiйної уста-

новки, майстернi та iн.) на видному мiсцi повинна бути вивiшена табличка

з зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi та посади працiвника,

вiдповiдального за пожежну безпеку.

4.2.6. Керiвники структурних пiдроздiлiв, iншi працiвники, призначенi

вiдповiдальними за пожежну безпеку, зобов'язанi:

- забезпечити дотримання працiвниками встановленого на пiдприємствi чи в

структурному пiдроздiлi протипожежного режиму, правил пожежної безпеки

та iнструкцiй про заходи пожежної безпеки;

- знати характеристики пожежної небезпеки будiвель, споруд, техно-

логiчних процесiв, технологiчного та виробничого обладнання, що перебу-

вають в обiгу, використовуються, виробляються та зберiгаються у вироб-

ництвi речовин i матерiалiв;

- проводити перiодичнi (не рiдше одного разу на мiсяць) огляди ввiрених

їм територiй, будiвель, примiщень, споруд, виробничих дiлянок з метою