Про Временные методические рекомендации относительно определения стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузовых лифтов, которые используются в домах жилого и гражданского назначения


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА<br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> N 7 від 09.02.2001<br> <br> Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення<br> вартості ремонту і модернізації пасажирських та<br> вантажних ліфтів, які використовуються в будинках<br> житлового та цивільного призначення<br> <br> Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:<br> 1. Схвалити і рекомендувати до застосування представлені<br>Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи та<br>контролю вартості будівництва Тимчасові методичні рекомендації<br>щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та<br>вантажних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та<br>цивільного призначення.<br> 2. Управлінню реформування ціноутворення, методології<br>експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П.І.)<br>забезпечити доведення зазначених Тимчасових методичних<br>рекомендацій до заінтересованих організацій.<br> <br> Голова НТР В.М.Гусаков<br> СХВАЛЕНО<br> рішенням НТР Державного комітету будівництва,<br> архітектури та житлової політики України<br> від 9 лютого 2001 р. N 7<br> Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості<br> ремонту і модернізації пасажирських та вантажних ліфтів,<br> які використовуються в будинках житлового та цивільного<br> призначення*<br>-------------------------------<br> * В подальшому - ремонту і модернізації пасажирських та<br>вантажних ліфтів.<br> I. Загальна частина<br> 1.1. Тимчасові методичні рекомендації розроблено у зв'язку з<br>різним рівнем технічної готовності учасників інвестиційного<br>процесу до визначення вартості ремонту ліфтів за однорівневою<br>системою ціноутворення.<br> 1.2. Положення методичних рекомендацій дозволяють визначати<br>(до моменту готовності ресурсних елементних кошторисних норм на<br>ремонт ліфтів) вартість ремонту і модернізації пасажирських та<br>вантажних ліфтів на всіх стадіях його здійснення відповідно до<br>Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) з використанням показників трудовитрат, наведених<br>у "Каталоге унифицированных единичных расценок на ремонт<br>пассажирских и грузовых лифтов и подъемников", затвердженому<br>наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27 листопада 1984 року N<br>329 (в подальшому - КУЕР).<br> 1.3. Кошторисна документація, розроблена відповідно до<br>положень цих методичних рекомендацій, в подальшому<br>використовується як інвесторська кошторисна документація, а також<br>для розрахунків за обсяги виконаних робіт.<br> 1.4. Інвесторська кошторисна документація, розроблена<br>відповідно до положень цих методичних рекомендацій, обов'язковому<br>перегляду не підлягає.<br> II. Визначення прямих витрат в інвесторській<br> кошторисній документації<br> 2.1. Прямі витрати визначаються з використанням нормативної<br>бази КУЕР з урахуванням рекомендацій, наведених далі.<br> Норми на окремі види робіт, не охоплені КУЕР, розробляються<br>додатково.<br> 2.1.1. Заробітна плата (основна та додаткова) робітників,<br>зайнятих на ремонті та модернізації ліфтів, визначається на<br>підставі трудовитрат, зазначених в КУЕР, збільшених в 1,4 раза, та<br>вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному<br>розряду робіт 3,8. Час використання робітниками-ремонтниками<br>механізованого знаряддя виробництва, що застосовується під час<br>виконання робіт (лебідки, домкрати, талі тощо), включено до норм<br>трудовитрат робітників-ремонтників.<br> Вартість людино-години згаданих робітників на об'єктах,<br>ремонт яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів<br>підприємств, установ та організацій державної власності,<br>приймається за погодженням із замовником в межах, рекомендованих<br>Держбудом України, а на об'єктах, ремонт яких здійснюється за<br>рахунок інших джерел фінансування, - за погодженням із замовником.<br> 2.1.2. Для врахування ускладнених умов виконання робіт до<br>витрат труда робітників, визначених відповідно до п.2.1.1 цих<br>Методичних рекомендацій, застосовуються такі коефіцієнти:<br> - в будівлях, що експлуатуються, в діючих цехах - 1,1;<br> - при особливо незручних умовах праці - 1,5;<br> - при температурі повітря на робочому місці вище 40 градусів<br>- в приміщеннях, а також при виконанні робіт в діючих цехах<br>підприємств зі шкідливими умовами праці, де робітникам підприємств<br>скорочено робочий день, а робітники, зайняті на ремонті, мають<br>робочий день звичайного продовження, - 1,25.<br> Примітки:<br> 1. Застосування зазначених коефіцієнтів при складанні<br>кошторисної документації має обгрунтовуватись дефектними<br>відомостями, а при розрахунках за виконані роботи - актами, що<br>фіксують дійсні умови виконання робіт.<br> 2. При виконанні робіт в умовах, перелічених у п.2.12, може<br>застосовуватись тільки один з коефіцієнтів.<br> 2.1.3. Кошторисна вартість матеріалів, виробів та запасних<br>частин визначається на підставі потреби в них, розрахованої<br>виходячи з обсягів робіт за дефектними актами, та обгрунтованих<br>поточних цін на матеріали, які враховують відпускну ціну, вартість<br>тари, упаковки, реквізиту, транспортування і вантажних робіт,<br>заготівельно-складські витрати.<br> Вартість матеріалів може уточнюватись в залежності від виду<br>договірної ціни - твердої чи динамічної, - з урахуванням положень<br>ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> 2.1.4. При відсутності в одиничних розцінках КУЕР норм витрат<br>труда з демонтажу (розбирання) окремих вузлів та деталей<br>трудовитрати на демонтаж (розбирання) приймаються за відповідними<br>нормами витрат труда робітників, зайнятих на ремонті та<br>модернізації ліфтів, визначених з урахуванням п.2.1.1 і<br>застосуванням таких коефіцієнтів:<br> а) устаткування (крім кабелів), що може використовуватись у<br>подальшому, з укладанням деталей обладнання в ящики, зі<br>змащуванням антикорозійним шаром та складанням пакувальних<br>специфікацій - 0,5;<br> б) устаткування, що може використовуватись у подальшому, без<br>консервації і пакування - 0,4;<br> в) обладнання, що використовується як брухт, - 0,3;<br> г) кабелі, що можуть використовуватись повторно, - 1,0.<br> 2.1.5. При визначенні вартості ремонту ліфтів, характеристики<br>яких мають відхилення від передбачених нормами КУЕР, до витрат<br>труда робітників, визначених відповідно до п.2.1.1 цих Методичних<br>рекомендацій, застосовуються такі коефіцієнти:<br> - 1,13 - при ремонті ліфтів з груповим (парним) керуванням на<br>кожен ліфт у групі;<br> - 1,13 - при ремонті пасажирських ліфтів вантажопідйомністю<br>630 (500) кг, зі швидкістю руху 1,0 м/сек., із системою<br>об'єднаного керування для адміністративних будинків.<br> III. Визначення накладних витрат<br> 3.1. Накладні витрати розраховуються на підставі положень<br>розділу 4 ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) з урахуванням<br>наступного:<br> - усереднений коефіцієнт переходу від трудомісткості робіт,<br>що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників,<br>заробітна плата яких передбачається в накладних витратах,<br>приймається в розмірі, рекомендованому Держбудом, - 0,100 (додаток<br>3 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> );<br> - усереднений показник для визначення коштів на покриття<br>решти статей накладних витрат, приймається в розмірі,<br>рекомендованому Держбудом, - 0,46 грн./люд.-год. (додаток 3 до ДБН<br>Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> IV. Визначення коштів на зведення та розбирання титульних<br> тимчасових будівель та споруд<br> Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель<br>та споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб ремонту,<br>а також для розміщення й обслуговування працівників, в<br>інвесторській кошторисній документації і при розрахунках<br>визначаються відповідно до положень ДБН Д.1.1-1-2000<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> V. Визначення додаткових витрат при виконанні<br> ремонтних робіт у зимовий період<br> Додаткові витрати при виконанні ремонтних робіт у зимовий<br>період в інвесторській кошторисній документації і при розрахунках<br>визначаються відповідно до положень ДБН Д.1.1-1-2000<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> VI. Визначення кошторисного прибутку<br> Кошторисний прибуток на об'єктах, ремонт яких здійснюється із<br>залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і<br>організацій державної власності, приймається в межах,<br>рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки, - у<br>розмірі 6 відсотків від суми прямих витрат, накладних витрат,<br>коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і<br>споруд та додаткових витрат при виконанні ремонтних робіт у<br>зимовий період. На об'єктах, ремонт яких здійснюється за рахунок<br>інших джерел фінансування, - за погодженням із замовником.<br> До кошторисного розрахунку вартості робіт включаються<br>встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові<br>платежі, не враховані складовими вартості робіт. Розмір цих витрат<br>визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування,<br>встановлених відповідними постановами Уряду.<br> <br> Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики<br> України. Збірник офіційних документів та роз'яснень<br> "Ціноутворення у будівництві", N 2, лютий, 2001 р.<br> К.: "ІНПРОЕКТ".<br>