КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Р І Ш Е Н Н Я 17.03.2009 N 7 Про стан виконавської дисципліни у Міністерстві в 2008 році та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів за своєчасне і безумовне виконання доручень вищих органів влади, наказів та окремих доручень керівництва Мінрегіонбуду Заслухавши та обговоривши доповідь директора Департаментууправління майном, відомчого контролю і аудиту Порайка М.В. "Простан виконавської дисципліни у Міністерстві в 2008 році та заходищодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівниківструктурних підрозділів за своєчасне і безумовне виконаннядоручень вищих органів влади, наказів та окремих дорученькерівництва Мінрегіонбуду", колегія відзначає, що питаннязабезпечення належної виконавської дисципліни займають пріоритетнемісце в діяльності апарату Міністерства. Керівництвом, колегією Міністерства та структурнимипідрозділами Міністерства послідовно проводяться організаційні тапрактичні заходи, направлені на посилення відповідальності всіхбез винятку посадових осіб за стан виконавської дисципліни.Постійно вживаються заходи щодо підвищення персональноївідповідальності як керівників, так і безпосередніх виконавців зареалізацію завдань у встановлені терміни. У Міністерстві налагоджено контроль за виконанням завданьорганів влади вищого рівня, наказів та окремих доручень Міністра. Відділом контролю Департаменту управління майном, відомчогоконтролю і аудиту здійснюється моніторинг виконання структурнимипідрозділами Міністерства актів законодавства, доручень ПрезидентаУкраїни, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України,звернень та запитів народних депутатів України. На постійному контролі знаходяться питання своєчасноговідпрацювання запитів і звернень народних депутатів. Питання щодо організації виконання структурними підрозділамиконкретних завдань, а також якості виконання документів,розглядаються на нарадах у керівництва Міністерства, приймаютьсявідповідні рішення, спрямовані на підвищення персональноївідповідальності розробників проектів документів. Запроваджено практику постійного інформування контрольногопідрозділу Кабінету Міністрів України щодо виконання дорученьвищих органів влади. Протягом 2008 року вжито комплекс заходів методологічного,організаційного, інформаційно-аналітичного характеру щодополіпшення роботи по своєчасному виконанню документів. Виконано роботи з проведення пілотного проекту іззапровадження в Міністерстві системи внутрішнього контролю,проведено роботи по встановленню на електронних носіях Відділуконтролю програм контролю виконання наказів та окремих дорученькерівництва Міністерства, проведено заняття з відповідальними законтроль в структурних підрозділах щодо організації тавдосконалення контролю, ініційовано питання щодо створенняабонентського пункту та підключення його до комутаційного центруКМУ з встановленням програми "Контроль виконання документів". Разом з тим, незважаючи на заходи, що вживаються керівництвомМіністерства щодо покращення стану виконавської дисципліни,посилення контролю та підвищення відповідальності за своєчасне іякісне виконання актів законодавства, доручень Президента Українита Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, зверненьта запитів народних депутатів України, деякі керівники структурнихпідрозділів не забезпечують належної роботи в цьому напрямі. Мають місце випадки порушення термінів виконання контрольнихдоручень. Частина з них подається на підпис керівництвуМіністерства неякісно підготовленими, в результаті чого документповертається на доопрацювання. Незважаючи на постійні нагадуванняВідділом контролю, документи подаються на підпис керівництвуМіністерства в день закінчення термінів виконання, що призводитьдо порушень строків виконання. Так, протягом 2008 року Урядовим органом державногоуправління Державною архітектурно-будівельною інспекцією виконаноз порушенням терміну 23,5% контрольних доручень, Департаментоммісцевого самоврядування та адміністративно-територіальногореформування - 16%. Недостатньо застосовується стимулювання працівниківструктурних підрозділів Міністерства залежно від рівня їхвиконавської дисципліни. Ці та інші проблемні питання повинні стати в центрі увагивсіх працівників Міністерства. З метою підвищення рівня виконавської дисципліни уМіністерстві, посилення персональної відповідальності за своєчаснеі повне виконання законів України, актів Президента України,Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, звернень тазапитів народних депутатів України колегія В И Р І Ш И Л А: 1. Інформацію директора Департаменту управління майном,відомчого контролю і аудиту Порайка М.В. "Про стан виконавськоїдисципліни у Міністерстві в 2008 році та заходи щодо посиленняконтролю і підвищення відповідальності керівників структурнихпідрозділів за своєчасне і безумовне виконання доручень вищихорганів влади, наказів та окремих доручень керівництваМінрегіонбуду" взяти до відома. 2. Першим заступникам та заступникам Міністра: - за підсумками 2008 року проаналізувати стан виконавськоїдисципліни в структурних підрозділах Міністерства, вжитиневідкладних заходів для усунення недоліків; - посилити персональну відповідальність керівниківструктурних підрозділів за своєчасне виконання доручень ПрезидентаУкраїни, Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України,звернень та запитів народних депутатів України, щомісяцязаслуховувати керівників структурних підрозділів про станвиконавської дисципліни в підрозділі; - підвищити рівень вимогливості до керівників структурнихпідрозділів Міністерства, зокрема в частині застосування до винниху порушенні встановлених строків виконання завдань, відповіднихзаходів дисциплінарного впливу. По кожному факту порушеннявстановлених термінів виконання призначати службове розслідування,про вжиті заходи доповідати Міністру щомісяця. 3. Заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів: - систематично розглядати на нарадах стан виконавськоїдисципліни, якість підготовки документів, вживати рішучих заходівщодо усунення недоліків у цій роботі; - посилити контроль за якісною підготовкою проектівзаконодавчих актів та їх супроводженням під час розгляду уВерховній Раді України; - забезпечити належну взаємодію під час виконання відповіднихзавдань з органами виконавчої влади - співвиконавцями. 4. Директору Департаменту управління майном, відомчогоконтролю і аудиту: - щотижня аналізувати стан виконавської дисципліни уструктурних підрозділах Міністерства та готувати інформацію длярозгляду на апаратних нарадах у Міністра; - щомісяця забезпечувати підготовку та подання Мініструматеріалів щодо стану виконавської дисципліни в Міністерстві знаданням інформації про керівників структурних підрозділів таінших посадових осіб, з вини яких допущено порушення термініввиконання документів; - вивчити досвід побудови систем здійснення контролю в іншихцентральних органах виконавчої влади та внести пропозиції щодозапровадження їх досвіду в Мінрегіонбуді. 5. Директору Адміністративного департаменту Парасюку І.Л.продовжити роботу по встановленню в Міністерстві абонентськогопункту та підключенню його до комутаційного центру КМУ звстановленням програми "Контроль виконання документів". 6. Звернути увагу начальника Урядового органу державногоуправління Державної архітектурно-будівельної інспекціїБондаренка О.М., директора Департаменту місцевого самоврядуваннята адміністративно-територіального реформування Ганущака Ю.І. нанедостатній рівень організації роботи працівників ввірених їмпідрозділів щодо своєчасного виконання доручень ПрезидентаУкраїни, Кабінету Міністрів України, звернень та запитів народнихдепутатів, а також звернень громадян, що негативно впливає на станвиконавської дисципліни, і зобов'язати їх вжити невідкладнихзаходів щодо поліпшення організації роботи підрозділів. 7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. Голова колегії В.Куйбіда