МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 26 від 25.02.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 квітня 2000 р.
vd20000225 vn26 за N 213/4434

Про затвердження змін та доповнень до Правил
безпечної експлуатації електроустановок

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною
праці України, затвердженого Указом Президента України від
9 березня 1998 року N 182/98, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до Правил безпечної
експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного
Комітету по нагляду за охороною праці від 06.10.97 N 257
( z0011-98 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
13.01.98 за N 11/2451 (далі - Правила), що додаються.
2. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості,
енергетиці, будівництві та котлонагляду разом з Міністерством
енергетики - вжити заходів щодо вивчення змін та доповнень до
Правил державними інспекторами та іншими посадовими особами
Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів,
працівниками підприємств, установ, організацій Міністерства
енергетики.
3. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості,
енергетиці, будівництві та котлонагляду, начальникам
територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам
Держнаглядохоронпраці - забезпечити систематичний контроль за
виконанням і дотриманням змін та доповнень до Правил.
4. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості,
енергетиці, будівництві та котлонагляду (Андреєв С.А.) - подати
протягом тижня відділу нормативно-правових актів Головного
управління охорони праці Комітету (Лесенко Г.Г.) відповідні
матеріали для включення змін та доповнень до Правил до державного
реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного
фонду нормативних актів про охорону праці.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Іванченка В.І.

Голова Комітету С.П.Ткачук
Затверджено
Наказ Комітету по нагляду
за охороною праці України
25.02.2000 N 26
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2000 р.
за N 213/4434
Зміни та доповнення до Правил безпечної
експлуатації електроустановок
( z0011-98 )
1. Розділ 2 (Нормативні посилання) доповнити новим пунктом 24
такого змісту:
"24. ГОСТ 12.1.051-90 "ССБТ. Электробезопасность. Расстояния
безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением
свыше 1000 В".
2. У розділі 3 (Терміни, позначення, скорочення, визначення)
у визначенні терміну "Роботи, що виконуються у порядку поточної
експлуатації" слова "оперативними та оперативно-виробничими"
вилучити.
3. У пункті 5.1.4:
перший абзац доповнити таким реченням: "Огляд виконується з
дозволу особи, в управлінні якої знаходиться електроустановка";
другий абзац після слів "з групою V" доповнити словами "або
оперативного працівника з групою IV".
4. Пункт 5.1.5 у першому абзаці після слів "або
оперативно-виробничих працівників" доповнити словами "з групою
IV", а після другого слова "або" доповнити словом "іншого".
5. У пункті 5.1.6 у першому реченні слова "в
електроустановках" замінити словом "електроустановок".
6. У пункті 5.1.10:
у третьому абзаці слова "та захисними окулярами (масками)"
вилучити;
доповнити третій абзац таким реченням: "Роботу слід
виконувати із застосуванням захисних окулярів (масок)".
7. У таблиці 5.1 у назві графи 2 слова "від тимчасових
огороджень" вилучити.
8. У пункті 5.2.1 у третьому абзаці слова "оперативні або
оперативно-виробничі" вилучити.
9. Пункт 5.2.9 викласти в новій редакції:
"5.2.9. На ПЛ, за винятком зовнішніх вводів 0,4 кВ до
будівель, та ПЛЗ перед розриванням або з'єднанням електрично
сполучених складників (проводів, тросів) необхідно встановлювати
заземлення з обох боків розриву (передбачуваного розриву)".
10. У пункті 5.2.11 слова "в ЗРУ, ВРУ; на виводах" замінити
словами "у ВРУ, ЗРУ на виводах".
11. Пункт 6.1.4 у другому реченні після слів "вказаних в
наряді" і слів "які зазначені в наряді" доповнити словом у дужках
"розпорядженні".
12. Пункт 6.1.5 доповнити абзацом такого змісту: "В
електроустановках, що не обслуговуються оперативними або
оперативно-виробничими працівниками (майстерні, гаражі, приміщення
тощо), дозвіл на підготовку робочих місць і допуск можуть давати
посадові особи з групою IV, яким надані такі права".
13. У пункті 6.1.8 у шостому абзаці слова "стан збереження"
замінити словами "наявність та збереження встановлених".
14. У пункті 6.1.9:
у першому реченні першого абзацу слова "які обслуговують цю
електроустановку" вилучити;
другий абзац після слова "оперативними" доповнити словами
"або оперативно-виробничими";
дев'ятий абзац після слова "роботи" доповнити словами "на
струмовідних частинах";
десятий абзац викласти в такій редакції: "роботи під напругою
на струмовідних частинах з ізолюванням людини від землі, за
винятком робіт, що виконуються згідно з пунктом 17.2.9 цих
Правил".
15. Пункт 6.1.13 викласти в новій редакції:
"6.1.13. Допускається будь-яке суміщення обов'язків
відповідно до наданих прав (пункт 6.1.2 цих Правил), за винятком
суміщення особою, яка видає дозвіл на допуск, обов'язків
допускача".
16. У пункті 6.2.5 у другому абзаці слова "Дозвіл на
продовження наряду слід передавати" замінити словами "Дозвіл на
продовження наряду може оформлюватись особисто працівником, який
видав наряд, або передаватись".
17. У пункті 6.3.1 у п'ятому абзаці слова та цифри
"передбачених в пунктах 6.13.4, 6.13.6, 6.13.7, 17.2.9 і 19.6"
замінити словами та цифрами "передбачених в пунктах 6.13.4,
6.13.6, 6.13.7, 17.1.10, 17.2.1, 17.2.9 і 19.6".
18. Пункт 6.4.3 викласти в новій редакції:
"6.4.3. Давати дозвіл на підготовку робочих місць можна
тільки за умови, якщо у працівника, який видає цей дозвіл, є
оригінал або копія наряду (розпорядження) чи заявка, якими
визначено зміст роботи і технічні заходи для підготовки робочого
місця".
19. Пункт 6.5.1:
у першому абзаці слово "працівником" замінити словом
"працівниками";
доповнити третім абзацом: "Працівники, які не беруть участі в
підготовці робочого місця, повинні перебувати за межами
електроустановки".
20. Пункт 6.5.2 у першому абзаці після слів "передбачені
нарядом" доповнити словом у дужках "розпорядженням".
21. У пункті 6.5.8:
у другому реченні першого абзацу слова "тільки у разі"
замінити словами "під час";
перший абзац доповнити таким реченням: "Такий самий порядок
оформлення цільових інструктажів повинен бути і в разі введення до
складу бригади нових працівників".
22. У пункті 6.6.2 другий абзац вилучити.
23. У пункті 6.8.3 у другому абзаці слова "з дозволу
допускача" вилучити, а слово "доручено" замінити словом
"дозволено".
24. У пункті 6.8.4:
перше речення викласти в новій редакції: "У разі необхідності
проведення під час ремонту пробних вмикань обладнання, електричних
випробувань або вимірювань, необхідно:";
у третьому абзаці слова "Пробне вмикання" вилучити;
п'ятий абзац після слів "пробне вмикання" доповнити словами
"електричні випробування або вимірювання";
шостий абзац після слів "пробного вмикання" доповнити словами
"випробування або вимірювання".
25. У пункті 6.10.1:
у другому абзаці підпункту б) сполучник "і" вилучити.
Доповнити цей абзац такими словами: "що знаходяться в одному
приміщенні";
у підпункті г) в абзаці 4) слова "а також" замінити
сполучником "і".
26. У пункті 6.10.3 у першому реченні слова та цифри
"підрозділу 6.10" замінити словами та цифрами "пунктів 6.10.1 і
6.10.2".
27. У назві підрозділу 6.11 після слова "РУ" розділовий
знак кому вилучити.
28. У пункті 6.13.8 у першому реченні слова "електростанцій
та підстанцій" вилучити.
29. Підрозділ 6.13 доповнити новим пунктом 6.13.9:
"6.13.9. Організаційними заходами з безпеки робіт, що
виконуються у порядку поточної експлуатації, є:
визначення необхідності і можливості безпечного виконання
робіт у порядку поточної експлуатації;
складання і затвердження переліку робіт, що виконуються у
порядку поточної експлуатації, з урахуванням місцевих умов;
призначення виконавців (виконавця) робіт з кваліфікацією,
достатньою для виконання робіт у порядку поточної експлуатації".
30. Пункт 7.3.1 доповнити новим абзацом такого змісту: "Якщо
комутаційний апарат на момент підготовки робочого місця був у
вимкненому стані, то в цьому разі працівники, які готують робоче
місце, або оперативні працівники, які дають дозвіл на підготовку
робочого місця, повинні перевірити вимкнене положення апарата і
наявність відповідних плакатів на ньому".
31. У пункті 7.3.2 у другому реченні слово "розпорядження"
замінити словом "дозвіл".
32. У пункті 7.4.3 у другому абзаці слова "а також" вилучити
і доповнити цей абзац такими словами: "а також у КРУ з
викочуваними візками перед увімкненням заземлювальних ножів".
33. Пункт 7.4.4 у першому реченні після слів "телескопічної
вишки" доповнити словами "або з інших механізмів та пристосувань,
ізольованих "від землі".
34. У пункті 7.5.3:
у першому реченні після слів "діелектричних рукавичок"
поставити розділовий знак - кому;
доповнити перше речення такими словами: "а в
електроустановках до 1000 В достатньо застосування діелектричних
рукавичок".
35. У пункті 7.6.1 другий абзац доповнити реченням такого
змісту: "Установлення і знімання переносних заземлень слід
виконувати за умови, що заземлювальні ножі ввімкнені в бік лінії".
36. У пункті 7.6.7 після слова "керівника" додати слово
"робіт" та слово "диспетчера" замінити словами "працівника, який
дає дозвіл на підготовку робочого місця".
37. У пункті 7.7.7:
у першому реченні слово "одноколових" вилучити;
друге речення доповнити словами "а на роботах із заміною
проводів, тросів - у межах одного анкерного прольоту".
38. У пункті 7.7.9:
у першому абзаці друге речення вилучити;
у четвертому абзаці слово "дерев'яних" вилучити.
39. У пункті 7.7.10:
слова "до 1000 В для робіт, що виконуються з опор або
телескопічної вишки без ізолювальної секції" вилучити;
у слові "проводі" букву "і" замінити буквою "и".
40. У пункті 8.1:
у третьому абзаці слово "один" вилучити;
50
формулу записати в такому вигляді: "T = ------ - 2, год".
E
41. У пункті 8.5 в першому і третьому абзацах цифру
"10 кв.мм" замінити цифрою "4 кв.мм".
42. Пункт 10.7 після слова "зупиненого" доповнити словами "і
переведеного на повітря".
43. У пункті 11.3 перший абзац доповнити словами "а кабель,
що живить його, слід заземлити".
44. У заголовку розділу 12 слово "комплектне" вилучити.
45. Пункт 12.2:
перше речення першого абзацу після слова "апарата" доповнити
словами в дужках "без подавання робочої напруги";
другий абзац викласти в новій редакції: "Дистанційно вмикати
та вимикати комутаційний апарат під час його випробовування
дозволяється оперативним та оперативно-виробничим працівникам,
якщо це обумовлено нарядом в "Окремих вказівках".
46. Пункт 14.1 доповнити таким реченням: "Працівники, які
обслуговують електрообладнання акумуляторних приміщень, повинні
мати групу III".
47. У пункті 15.1.5 у першому реченні першого абзацу слова
"що проводять працівники" замінити словами "під наглядом
працівників".
48. Пункт 16.1.1:
перший абзац після слів "та ін." доповнити словами
"перевірити за оперативною документацією наявність на ПЛ 6-35 кВ
однофазних замикань на землю, які могли пошкодити арматуру опори";
у другому абзаці останнє речення вилучити.
49. У пункті 16.1.2 слова "в присутності керівника робіт"
замінити словами "під керівництвом керівника робіт із складу
керівників або спеціалістів".
50. У пункті 16.1.3:
другий абзац вилучити;
у третьому абзаці слово "також" вилучити.
51. У пункті 16.1.5:
другий абзац вилучити;
у третьому абзаці слова "а для виконання робіт на
неструмопровідних частинах невимкненої ПЛ - не вище рівня, при
якому від голови людини, яка працює, до рівня нижніх проводів цієї
ПЛ залишається відстань, не менша за зазначену в таблиці 5.1 цих
Правил. Виняток становлять роботи з фарбування опор (див. пункт
16.1.16 цих Правил)" вилучити.
52. У пункті 16.1.10 слово "гірляндах" замінити словом
"підвісках".
53. Пункт 16.1.16 вилучити.
54. У пункті 16.2.3 у першому реченні слово "проводах"
вилучити.
55. У пункті 16.3.3 у другому реченні слова "змінюючи режим,
схеми мережі" замінити словами "у разі зміни режиму або схеми
мережі".
56. Пункт 16.3.9 доповнити абзацом такого змісту: "Завдання
на встановлення та знімання базового заземлення видається
оперативним працівником, який дає дозвіл на підготовку робочих
місць. Установлення та знімання базового заземлення виконується за
окремим нарядом".
57. У пункті 16.3.10:
у першому абзаці останнє речення викласти в такій редакції:
"Установлення та знімання базового заземлення повинні виконувати
два члени бригади з групою IV і III під наглядом керівника робіт";
у другому абзаці слово "розрахункові" вилучити.
58. У пункті 16.5.1 перший абзац розпочати словом
"Допускається", слово "обмивати" написати з малої літери, а слово
"слід" вилучити.
59. У пункті 16.5.2 перший абзац викласти в такій редакції:
"У разі обмивання ізоляції необхідно заземлювати ствол, цистерну з
водою, а також механізми, що застосовуються".
60. Пункт 16.6.2:
слова "у разі" вилучити;
доповнити пункт реченням такого змісту: "У разі розчищення
траси ПЛ від дерев висотою понад 4 м слід користуватися вимогами
пункту 16.6.1 цих Правил".
61. Пункт 16.6.10 викласти в новій редакції:
"16.6.10. Забороняється виконувати підрубку гнилих і
сухостійних дерев. Звалювати такі дерева слід з виконанням
попереднього надпилювання".
62. Пункт 16.7.2:
у першому реченні слова "з групою II" замінити словами "з
групами III і II";
друге речення першого абзацу доповнити словами "працівникові
з групою III".
63. У пункті 16.7.4:
слова "на залізобетонних опорах" вилучити;
після слів "протікання струму" розділовий знак кому вилучити;
слово "стояках" замінити словами "елементах опор".
64. У пункті 17.1.2:
у першому реченні слово "нарядом" замінити словами "окремим
нарядом на випробування";
другий абзац викласти в такій редакції: "Допуск до
випробувань в електроустановках здійснює оперативний або
оперативно-виробничий працівник, який має такі права. У недіючих
електроустановках, на складах, території підприємств, у полі тощо
допуск до випробувань здійснює керівник робіт за нарядом";
третій абзац вилучити.
65. У пункті 17.1.4 другий абзац вилучити.
66. У пункті 17.1.17 слова "перебуваючи на обладнанні, що
випробовується, а також торкатися до корпусу випробної установки,
стоячи на землі" замінити словами "а також торкатися випробної
установки і обладнання, що випробовується".
67. У пункті 17.2.7 другий абзац після слів "в колах"
доповнити словом "струму", слова "контактів (блоків)" замінити
словами "спеціальних контактних затискачів або випробувальних
блоків" і після слів "трансформатора струму" доповнити словами "та
зняття напруги з клемної колодки лічильника";
у третьому абзаці слова "зазначених контактів" замінити
словами "спеціальних контактних затискачів або випробувальних
блоків".
68. Пункт 17.2.8 після першого речення доповнити таким
реченням: "Допускається видавати один наряд (розпорядження) для
почергового проведення однотипних робіт з лічильниками
безпосереднього ввімкнення, розміщеними в різних приміщеннях".
69. Пункт 17.2.9 викласти в новій редакції:
"17.2.9. У разі розміщення однофазних електролічильників
безпосереднього ввімкнення в приміщеннях без підвищеної небезпеки
щодо ураження електричним струмом роботи з електролічильниками
можна виконувати одному працівникові з групою III без знімання
напруги, але з вимкненням навантаження та з урахуванням вимог
пунктів 5.2.5 і 16.4.2 цих Правил".
70. У пункті 17.3.3:
у другому абзаці слова "телескопічну вишку" замінити словами
"механізм для піднімання людей";
третій абзац вилучити.
71. У пункті 20.1:
перший абзац викласти в такій редакції: "Під час виконання
робіт в електроустановках з використанням вантажопідіймальних
машин і механізмів необхідно враховувати вимоги "Правил будови і
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів";
примітку *) вилучити.
72. Пункт 20.5 у першому абзаці після слів "та механізмів"
доповнити словами "для піднімання вантажів або людей".
73. У пункті 23.1.1 друге речення доповнити словами "та ГОСТ
12.1.051".
74. У пункті 23.2.4 слово "схоронність" замінити словом
"збереження".
75. У пункті 23.3.10 у першому реченні слова "на виконання
робіт та на" замінити словами "на підготовку робочих місць і".
76. Додаток 1 в останньому абзаці пункту 4 після слова "груп"
доповнити розділовим знаком - комою і римською цифрою "III".
77. У додатку 2:
пункт 15 після передостаннього абзацу доповнити таким
абзацом: "- дозвіл на проведення пробних вмикань, випробувань
(вимірювань) із зазначенням осіб, які мають виконувати ці роботи";
у пункті 16 друге речення другого абзацу вилучити;
у пункті 18 друге речення після слів "керівник робіт"
доповнити словом "наглядач" і взяти це слово в дужки.
78. У додатку 3:
в останньому абзаці перше речення вилучити;
у формі "Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями"
назву графи 7 викласти в такій редакції: "Дозвіл на допуск (дата,
час)".
79. У "Змісті":
у назві підрозділу 6.11 після слова "РУ" розділовий знак кому
вилучити;
у назві розділу 12 слово "комплектне" вилучити.

Начальник Управління охорони
праці Міненерго України А.У.Цимбалюк