ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

05.07.2005 N 106


Про Методичні рекомендації з визначення
коштів на доплати працівникам будівельних
організацій у зв'язку з втратами часу
на проїзд при перевезенні їх від місця
розміщення будівельної організації
(збірного пункту) до об'єкта
будівництва і назад


На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України
від 05.07.2005 N 33 та з метою встановлення єдиного підходу при
визначенні розміру коштів на покриття додаткових витрат,
пов'язаних із втратою часу в дорозі, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити та рекомендувати до застосування Методичні
рекомендації з визначення коштів на доплати працівникам
будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при
перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації
(збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад.

2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення
інформації про затвердження зазначених Методичних рекомендацій до
заінтересованих організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держбуду України
05.07.2005 N 106


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з визначення коштів на доплати працівникам
будівельних організацій у зв'язку з втратами
часу на проїзд при перевезенні їх від місця
розміщення будівельної організації (збірного
пункту) до об'єкта будівництва і назад


1. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації (Рекомендації) розроблено з
метою забезпечення оптимального співвідношення між умовами
будівництва і його вартістю.

1.2. Кошти на доплати працівникам будівельних організацій,
пов'язані з втратою часу в дорозі*, враховуються у вартості
будівництва тільки за умови, якщо будівельно-монтажні роботи
виконуються за межами міста (населеного пункту), де розміщена
будівельна організація (збірний пункт), а комунальний транспорт
відсутній або не забезпечує перевезення працівників до будови.

---------------
* Надалі - додаткові витрати, пов'язані з втратою часу в
дорозі.

1.3. Додаткові витрати, пов'язані з втратою часу в дорозі, за
умови, зазначеної в п. 1.2 цих Рекомендацій, враховуються як в
інвесторському, так і в договірному кошторисах. В інвесторському
кошторисі ці витрати враховуються за рішенням замовника і
зазначаються у зведеному кошторисному розрахунку вартості
будівництва у главі 9, графи 7, 8; в договірному кошторисі - за
відповідним обгрунтовувальним розрахунком підрядника, який
узгоджується в складі договірної ціни, і зазначаються у рядку
"Інші супутні витрати".

2. Визначення додаткових витрат на будівництво,
пов'язаних з втратою часу в дорозі

2.1. Додаткові витрати, пов'язані з втратою часу в дорозі,
обчислюються виходячи з тарифних ставок робітників та посадових
окладів лінійного персоналу в розрахунку на 1 людино-годину, а
також тривалості виконання будівельних, монтажних та інших
підрядних робіт (надалі - робіт), кількості працівників та часу
перебування їх в дорозі за формулою 1:

ДВ = (ТС х К + ПО х К ) х Г х ТР х Д , (1)
р ЛП ЛП М

де
ДВ - додаткові витрати, пов'язані з втратою часу в дорозі,
грн.;
ТС - усереднена тарифна ставка робітників за середнім
розрядом складності робіт, передбачених у прямих витратах на
будівництво, в розрахунку на 1 людино-годину, грн./люд.-год.;
К - кількість робітників, що перебувають в дорозі, люд.;
р
ПО - посадовий оклад лінійного персоналу в розрахунку на
ЛП
1 людино-годину, грн./люд.-год.;
К - кількість лінійного персоналу, що перебуває в дорозі,
ЛП
люд.;
Г - кількість годин перебування в дорозі від збірного пункту
до будови і в зворотному напрямку, год.;
ТР - тривалість виконання робіт, місяців;
Д - середня кількість робочих днів у місяці, днів.
М
2.1.1. При проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних
підрядних робіт застосовується показник додаткових витрат,
пов'язаних з втратою часу в дорозі, в розрахунку на
1 людино-годину нормативної трудомісткості робіт, передбачених у
прямих витратах на будівництво, який обчислюється за формулою 2:

ДВ
П = -----, (2)
ДВ Т
Н

де
П - показник додаткових витрат, пов'язаних з втратою часу в
ДВ
дорозі, грн./люд.-год.;
ДВ - маса додаткових витрат, пов'язаних з втратою часу в
дорозі, визначена за формулою 1, грн.;
Т - нормативна трудомісткість робіт, передбачених у прямих
Н
витратах на будівництво, люд.-год.
2.1.2. Усереднена тарифна ставка робітників в розрахунку на 1
людино-годину приймається:
- в інвесторському кошторисі: в розмірі, що визначається за
середнім розрядом складності робіт по будові виходячи з
середньомісячної мінімальної заробітної плати, зазначеної в Законі
України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України"
( 2505-15 ), та положень Галузевої угоди. У 2005 році тарифна
ставка усереднено складає 45 відсотків вартості людино-години
певного розряду складності робіт;
- у договірному кошторисі: усереднено, в розмірі, що
визначається виходячи з середнього розряду складності робіт по
будові, міжрозрядних коефіцієнтів, наданих Держбудом, та тарифної
ставки першого розряду, прийнятої на підставі зазначених у
колективному договорі підрядної організації тарифних ставок
робітників.
2.1.3. Посадові оклади лінійного персоналу в розрахунку на
1 людино-годину як в інвесторському, так і в договірному
кошторисах приймаються за п'ятим нормативним розрядом складності
робіт.
2.1.4. Середня кількість робочих днів у місяці визначається
як середньоарифметична величина на підставі даних Мінпраці України
та відповідного періоду виконання робіт. Якщо за умовами договору
підряду виконання робіт планується здійснювати з підвищеною
інтенсивністю праці, у понадурочні часи (більше 8 годин за зміну),
вихідні та святкові дні, кількість робочих днів уточнюється.

Приклад розрахунку додаткових витрат,
пов'язаних з втратою часу в дорозі

А. На стадії розроблення інвесторської
кошторисної документації (цифри умовні)

Вихідні дані:

1. Тривалість виконання робіт - 5 місяців (термін будівництва
за ПОБ).

2. Нормативна трудомісткість виконання робіт, передбачених у
прямих витратах на будівництво, - 40850 люд.-год.

3. Відстань перевезення робітників від місця розміщення
підрядної організації (пункту збору) до об'єкта будівництва (за
даними замовника):
I варіант - 49 км;
II варіант - 16 км.

4. Час перебування в дорозі до об'єкта і назад, виходячи з
середньозваженої швидкості руху транспортного засобу в місті та за
його межами (у даному прикладі прийнято: середня швидкість руху в
межах міста - 25 км/год., за межами міста - 35 км/год.):
I варіант - 3,0 год.;
II варіант - 1,2 год.

5. Кількість робітників, що перевозяться, - 48 чоловік (за
даними ПОБ).

6. Кількість лінійного персоналу, що перевозиться, -
2 чоловіка (за даними ПОБ).

7. Середній нормативний розряд складності робіт, що
виконуються на будові, - 3,9 розряду.

8. Середня кількість днів у місяці за період
січень-травень 2005 року - 20,2 дня (визначається на підставі
даних Мінпраці України за відповідний період. Період приймається
за даними замовника).

9. Тарифна ставка - 45% від вартості однієї людино-години.

I варіант розрахунку додаткових витрат,
пов'язаних з втратою часу в дорозі

1. Тарифна ставка робітників для 3,9 розряду складності
робіт, передбачених проектом, в розрахунку на 1 людино-годину
приймається усереднено в розмірі:

6,04 грн./люд.-год. х 0,45 = 2,72 грн./люд.-год.,

Де
6,04 грн./люд.-год. - усереднена вартість людино-години за
розрядом 3,9 виходячи з середньомісячної заробітної плати
1000 грн.
0,45 - коефіцієнт, що враховує усереднену питому вагу
тарифної частини в загальній середньомісячній заробітній платі
(45%).

2. Загальна маса додаткових витрат обчислюється за формулою 1
Рекомендацій, а саме:

ДВ = (2,72 грн./люд.-год. х 48 чол. + 7,05 грн./люд.-год. х
x 2 чол.) х 3 год. х 5 міс. х 20,2 дня = 43832 грн.

II варіант розрахунку додаткових витрат,
пов'язаних з втратою часу в дорозі

ДВ = (2,72 грн./люд.-год. х 48 чол. + 7,05 грн./люд.-год. х
x 2 чол.) х 1,2 год. х 5 міс. х 20,2 дня = 17533 грн.

Б. На стадії формування договірної ціни
(договірного кошторису)

Вихідні дані ті самі, що наведено в підрозділі А цього
прикладу, крім пункту 9.
Розмір тарифної ставки 1 розряду за колективним договором
підрядної організації становить 2,29 грн./люд-год.

I варіант розрахунку додаткових витрат,
пов'язаних з втратою часу в дорозі

1. Тарифна ставка робітників для 3,9 розряду складності
робіт, передбачених до виконання, обчислюється усереднено на
підставі тарифної ставки для першого розряду, встановленої в
колективному договорі підрядної організації;
міжрозрядний коефіцієнт від 1 розряду до розряду 3,9 дорівнює
1,321.
Середня тарифна ставка для розряду 3,9 становить:

2,29 грн./люд.-год. х 1,321 = 3,03 грн./люд.-год.

2. Загальна маса додаткових витрат обчислюється за формулою 1
Рекомендацій, а саме:

ДВ = (3,03 грн./люд.-год. х 48 чол. + 7,05 грн./люд.-год. х
x 2 чол.) х 3 год. х 5 міс. х 20,2 дня = 48341 грн.

3. Для врахування цих витрат при взаєморозрахунках за обсяги
виконаних підрядних робіт обчислюється їх показник за формулою 2
Рекомендацій:

48341 грн.
П = ----------------- = 1,18 грн./люд.-год.
ДВ 40850 люд.-год.

Наприклад, якщо в звітному місяці трудомісткість виконаних
робіт, передбачених у прямих витратах, складе 8530 люд.-год., тоді
додаткові витрати, пов'язані з втратою часу в дорозі, дорівнюють:

8530 люд.-год. х 1,18 грн./люд.-год. = 10065 грн.

II варіант розрахунку додаткових витрат,
пов'язаних з втратою часу в дорозі

При вихідних даних тих самих, як і для I варіанта, але при
відстані перевезення 16 км, ці витрати становитимуть:

ДВ = (3,03 грн./люд.-год. х 48 чол. + 7,05 грн./люд.-год. х
x 2 чол.) х 1,2 год. х 5 міс. х 20,2 дня = 19336 грн.,

а їх показник:

19336 грн.
П = _________________ = 0,47 грн./люд.-год.
ДВ 40850 люд.-год.

"Ціноутворення у будівництві",
N 7, липень, 2005 р.