Об утверждении Положения о системе технического обслуживания, ремонта и реконструкции обитаемых зданий в городах и поселках Украины


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ<br> ГОСПОДАРСТВУ<br> <br> Н А К А З<br> <br> N 135 від 31.12.91<br> м.Київ<br> <br> vd911231 vn135<br> <br> ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного<br> комітету України з питань житлово-комунального <br> господарства <br> N 76 ( <A HREF="209686">z0927-05</A> ) від 17.05.2005 )<br> <br> Про затвердження Положення про систему технічного<br> обслуговування, ремонту та реконструкції жилих<br> будівель в містах і селищах України<br> <br> <br> <br> З метою подальшого поліпшення технічного обслуговування,<br>ремонту та реконструкції житлового фонду і приведення нормативних<br>актів, що регулюють діяльність житлового господарства, у<br>відповідність з діючим законодавством Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 1992 року Положення<br>про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції<br>жилих будівель в містах і селищах України.<br> 2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про систему<br>технічного обслуговування, ремонту і реконструкції жилих будинків<br>в містах і селищах Української РСР, затверджене<br>Мінжитлокомунгоспом УРСР (КДП 204 УРСР 32-89) 29.09.89.<br> <br> Голова Комітету А.А.Дронь<br> <br> Додаток<br> до наказу Держжитлокомунгоспу<br> України від 31 грудня 1991 р.<br> N 135<br> <br> Положення про систему технічного обслуговування,<br> ремонту та реконструкції жилих будівель в містах<br> і селищах України<br> <br> КДП-204/12 Україна 193-91<br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Положення встановлює склад і порядок функціонування<br>системи технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих<br>будівель.<br> 1.2. Положення є обов'язковим для підприємств, організацій і<br>установ, незалежно від форм їх власності та відомчого<br>підпорядкування, кооперативів та товариств індивідуальних<br>власників, які здійснюють технічне обслуговування, ремонт і<br>реконструкцію жилих будівель в містах і селищах України.<br> 1.3. Система технічного обслуговування, ремонту та<br>реконструкції являє собою комплекс взаємозв'язаних організаційних<br>і технічних заходів, спрямованих на забезпечення збереження жилих<br>будівель, інженерних комунікацій та обладнання. Система включає<br>матеріальні, трудові та фінансові ресурси, а також необхідну<br>нормативну та технічну документацію. Термінологія, якою<br>користуються в системі, наведена у додатку 1.<br> 1.4. Вказана система повинна забезпечити нормальне<br>функціонування жилих будівель протягом всього періоду їх<br>використання за призначенням. Класифікація жилих будівель за<br>капітальністю та нормативні строки їх служби наведені у додатку 2.<br> 1.5. Система передбачає проведення в жилих будівлях в процесі<br>експлуатації такого комплексу робіт: технічного обслуговування,<br>ремонтів та реконструкції.<br> 1.6. Контроль за виконанням вимог системи технічного<br>обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель покладено<br>на Держжитлокомунгосп України та місцеві органи влади або на<br>створені ними відповідні структури управління.<br> 1.7. Положення про систему технічного обслуговування, ремонту<br>та реконструкції жилих будівель рекомендується застосовувати при<br>виконанні ремонту будівель та споруд комунального,<br>соціально-культурного та побутового призначення з урахуванням<br>специфіки функціонування цих об'єктів.<br> <br> 2. Технічне обслуговування<br> <br> 2.1. Технічне обслуговування жилих будівель являє собою<br>комплекс робіт, спрямованих на підтримку справності елементів<br>будівель чи заданих параметрів та режимів роботи технічного<br>обладнання.<br> 2.2. Технічне обслуговування жилих будівель включає роботи по<br>контролю за їх технічним станом, усуненню несправностей, які<br>вимагають негайного виконання, налагодження і регулювання<br>технічного обладнання, підготовку будівель до сезонної<br>експлуатації, а також по забезпеченню нормативного повітряного<br>обміну, температурно-вогкісних та інших показників приміщень.<br> Перелік основних робіт по технічному обслуговуванню наведено<br>в додатку 3.<br> 2.3. Технічне обслуговування кожної жилої будівлі проводиться<br>щорічно по установленому переліку робіт.<br> 2.4. Контроль за технічним станом будівель здійснює<br>інженерно-технічний персонал житлових (житлово-комунальних)<br>організацій або на їх замовлення - спеціалізовані організації,<br>шляхом проведення періодичних ремонтів з використанням засобів<br>технічної діагностики.<br> 2.5. Установлюються три види огляду: загальні, непередбачені<br>і профілактичні.<br> Загальні огляди передбачають комплексне обстеження комісією<br>елементів приміщень будівель, а також їх зовнішнього благоустрою з<br>метою визначення технічного і санітарного стану, виявлення<br>несправностей і прийняття рішень по їх усуненню, а також<br>визначення готовності будівель до експлуатації в наступний період.<br>Загальний огляд проводиться з періодичністю два рази на рік -<br>навесні та восени (весняний та осінній огляди).<br> 2.6. Основними завданнями весняного огляду будівель є:<br> визначення обсягів робіт по підготовці жилих будівель до<br>експлуатації у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди;<br>встановлення технічного стану жилих будівель, що підлягають<br>відповідно до перспективного плану ремонту в наступний період,<br>(для своєчасної розробки проектно-кошторисної документації);<br> уточнення обсягів робіт по ремонту будівель, що включені в<br>план ремонту поточного року.<br> Завданням осіннього огляду є: перевірка готовності жилих<br>будівель, комунікацій, обладнання і елементів благоустрою до<br>експлуатації в осінньо-зимовий період; виявлення обсягів робіт<br>ремонту по кожній будівлі, які передбачені планом на наступний<br>рік.<br> 2.7. Загальний огляд здійснюється комісією, до складу якої<br>входять інженерно-технічні працівники житлових<br>(житлово-комунальних) організацій та представники громадських<br>домових дільничних комітетів. Огляд будівель житлово-будівельних<br>кооперативів проводиться за їх замовленням або згідно з рішенням<br>місцевої влади, з платою по встановлених цінах.<br> До складу комісії в цьому випадку входять представники<br>правлінь кооперативів, при необхідності і спеціалісти-експерти<br>проектних інститутів, представники ремонтно-будівельних<br>організацій (підрозділів).<br> 2.8. Виявлені в процесі огляду несправності та причини, які<br>їх викликали, а також технічний стан елементів будівлі записують в<br>журналі обліку результатів огляду.<br> Журнал обліку результатів огляду будівель заводиться в ЖКО на<br>групу будівель чи окрему будівлю, залежно від кількості і<br>поверхів, рівня благоустрою та інших характеристик.<br> Відомості, що заносяться в журнал, є вихідними даними для<br>визначення технічного стану елементів будівлі чи його обладнання.<br> Відповідальність за ведення і збереження журналу обліку<br>результатів огляду будівель покладається на майстра технічної<br>дільниці (техніка-наглядача).<br> Узагальнені відомості про технічний стан жилої будівлі і про<br>проведені ремонти відображаються щорічно в технічному паспорті<br>цієї будівлі.<br> 2.9. Незаплановані огляди, які викликані стихійними явищами,<br>аваріями, особливими умовами експлуатації, а також заявами<br>наймачів і організацій про те, що виникли несправності в будівлях<br>чи обладнанні, передбачають обстеження будівель і їх елементів.<br> Непередбачені огляди проводяться комісією або окремими<br>працівниками в залежності від обсягу і характеру несправностей,<br>які з'явилися.<br> 2.10. Профілактичні огляди жилих і нежилих приміщень<br>здійснюються інженерно-технічним персоналом житлових<br>(житлово-комунальних) організацій в залежності від встановленої<br>періодичності.<br> 2.11. При профілактичних оглядах потрібно здійснювати<br>контроль за виконанням наймачами і орендарями умов договору найму<br>і оренди. Наймачам і орендарям при необхідності видаються<br>розпорядження про виконання робіт по ремонту приміщень чи<br>обладнання, які входять в їх обов'язки згідно з договором про найм<br>і оренду.<br> 2.12. Роботи по налагоджуванню і регулюванню технічного<br>обладнання будівель, усунення виявлених несправностей елементів,<br>які вимагають негайного виконання, підготовка до сезонної<br>експлуатації, а також роботи по забезпеченню обміну повітря,<br>заданих температурно-вогкісних і інших показників приміщень<br>будівель виконуються робітниками відповідних спеціальностей за<br>кошти власників житла по встановлених цінах.<br> Профілактичне обслуговування будівель є складовою частиною<br>технічного обслуговування і полягає в усуненні дрібних<br>несправностей елементів будівель з метою забезпечення їх<br>безперебійної роботи, а також попередження порушень<br>санітарно-гігієнічних вимог до приміщень будівель, налагодження та<br>регулювання окремих видів технічних пристроїв.<br> Періодичність проведення профілактичного обслуговування<br>елементів жилих будівель наводиться з додатку 4, а граничні строки<br> невідкладної ліквідації виявлених несправностей, що перешкоджають<br>нормальній експлуатації будівель - в додатку 5.<br> 2.13. Для централізованого контролю і керівництва роботою<br>технічних обладнань будівель (ліфти, система опалення, гаряче<br>водопостачання, опалювальні котельні, бойлерні, центральні теплові<br>пункти, елеваторні вузли, системи пожежогасіння і димовиведення,<br>освітлення сходових площадок), а також для обліку заявок на<br>усунення несправностей (пошкоджень) елементів будівель створюються<br>диспетчерські служби. Диспетчерські служби обладнуються сучасними<br>технічними засобами автоматичного контролю і управління.<br> Для технічного обслуговування сучасних засобів автоматики,<br>телемеханіки по захисту комунікацій від електрохімічної корозії в<br>житлово-комунальному господарстві великих міст створюються<br>загальноміські спеціалізовані служби за рахунок відрахувань<br>власників житла на ці потреби для виконання вказаних робіт.<br> 2.14. Для централізованої ліквідації несправностей аварійного<br>характеру, які виникають у житловому фонді, рекомендується<br>створювати міські (районні) аварійно-технічні служби за рахунок<br>місцевого бюджету. При цьому забезпечується взаємодія аварійної і<br>диспетчерської (об'єднаної диспетчерської) служб, а також служб,<br>які виконують ремонт.<br> Несправності технічних пристроїв державних будівель, які<br>вимагають негайної ліквідації, виконуються в денний час<br>робітниками житлових (житлово-комунальних) і спеціалізованих<br>організацій, а в нічний час - робітниками міських (районних)<br>аварійних служб безкоштовно або з оплатою по встановлених цінах.<br> 2.15. Планування технічного обслуговування будівель і<br>об'єктів повинно здійснюватись шляхом розробок річних та<br>поквартальних планів-графіків робіт по технічному обслуговуванню.<br> При проведенні оглядів рекомендується приділяти особливу<br>увагу жилим будівлям, на які не закінчився дворічний гарантійний<br>строк усунення дефектів після прийняття їх в експлуатацію.<br> 2.16. Контроль за технічним станом будівель, своєчасною і<br>якісною підготовкою їх до експлуатації в осінньо-зимовий період,<br>незалежно від форм власності, здійснюється місцевими органами<br>влади разом з громадськістю за місцем проживання або їх<br>структурними підрозділами.<br> 2.17. До витрат на технічне обслуговування належать:<br> оплата праці нормативної кількості працівників по технічному<br>обслуговуванню; відрахування на соцстрах; вартість матеріалів,<br>транспортних послуг, спецодягу, інструментів, малоцінних та<br>швидкозношуваних предметів; заходи охорони праці і техніки<br>безпеки; вартість послуг інших організацій по виконанню окремих<br>робіт технічного обслуговування; плата за електроенергію та ін.<br> <br> 3. Ремонт жилих будівель<br> <br> 3.1. Ремонт будівлі - комплекс загальнобудівельних і<br>спеціальних робіт і організаційно-технічних заходів по усуненню<br>фізичного і морального зносу, не пов'язаних зі зміною<br>техніко-економічних показників.<br> 3.2. Ремонт будівлі передбачає:<br> відновлення справності об'єкта і ресурсів конструкційних<br>елементів та технічних пристроїв, підсилення їх чи заміна при<br>необхідності, крім повної заміни кам'яних і бетонних фундаментів,<br>а також несучих (капітальних) стін і каркасів на більш довговічні<br>і економічні підвищення експлуатаційних показників жилих будівель,<br>що ремонтуються. При цьому рекомендується покращувати планування<br>окремих квартир, проводити оснащення їх відсутніми технічними<br>пристроями та здійснювати благоустрій прилеглої території.<br> 3.3. Ремонт, при якому здійснюється перепланування більшості<br>або всіх квартир, а також оснащення будинку відсутніми технічними<br>пристроями (водопровід, каналізація, центральне опалення,<br>постачання гарячої води, газу, обладнання електроплитами),<br>відноситься до ремонту з модернізацією.<br> Перелік основних робіт, що виконується під час ремонту,<br>наведено у додатку 6.<br> 3.4. Ремонт проводиться з періодичністю, яка забезпечує<br>ефективну експлуатацію жилої будівлі з моменту будівництва до<br>моменту постановки на черговий ремонт (реконструкцію).<br> Періодичність проведення ремонту по кожному виду будівель,<br>враховуючи їх технічний стан, встановлюється для кожного регіону<br>місцевими органами влади.<br> При встановленні періодичності ремонту рекомендується<br>враховувати мінімальну тривалість ефективної експлуатації<br>конструктивних елементів та технічних пристроїв будівлі, наведених<br>у додатку 7.<br> 3.5. Строки ремонту жилих будівель визначаються за договором<br>між замовником та підрядчиком з урахуванням умов виробництва.<br> У випадках, якщо ремонт будівлі здійснюється без відселення<br>мешканців, до договору додається поквартирний графік, в якому<br>зазначається тривалість виконання робіт по кожній квартирі. Строк<br>ремонту окремої квартири не повинен перевищувати 3-х місяців. При<br>порушенні визначених строків ремонту квартир передбачаються<br>штрафні санкції, які обумовлюються діючим законодавством України<br>та договором.<br> Початок робіт на об'єкті визначається датою, що вказана в<br>акті передачі об'єкту замовником підрядчику. Підписанню акта<br>передує підготовчий період підрядчика для проведення робіт на<br>об'єкті.<br> 3.6. Визначення вартості ремонту будівлі здійснюється на<br>підставі договірних цін.<br> Договірна ціна об'єкту визначається підрядчиком та замовником<br>і складається з базисної кошторисної вартості, розробленої на<br>основі діючих кошторисних цін, тарифів та нормативів, а також<br>витрат і доплат, викликаних впливом ринкових відносин.<br> В кошторисах передбачаються накладні витрати, планові<br>нагромадження, підвищуючі (знижуючі) індекси та коефіцієнти,<br>лімітовані та інші витрати в розмірах, затверджених у<br>встановленому порядку для відповідних підрядних організацій.<br> В кошторисній документації передбачається резерв коштів на<br>непередбачені роботи і витрати, які розподіляються на рівні<br>частини:<br> для оплати додаткових робіт, викликаних уточненням проектних<br>рішень і коригуванням кошторисів в період проведення ремонту чи<br>реконструкції (резерв замовника);<br> для покриття додаткових витрат, які виникли під час ремонту<br>чи реконструкції внаслідок зміни, за згодою з замовником, способів<br>та методів проведення робіт і були застосовані в кошторисних<br>нормах і розцінках (резерв підрядчика).<br> Резерв підрядчика витрачається по мірі оновлення коштів у<br>вигляді процентних нарахувань на обсяг виконаних робіт.<br> При внесенні в установленому порядку замовником і проектною<br>організацією в технічну документацію уточнень, у зв'язку зі зміною<br>обсягів і конструктивних рішень, кошторисна вартість робіт<br>підлягає перезатвердженню за згодою з підрядчиком.<br> В підсумку кошторисів повинні указуватися повернуті суми<br>вартості матеріалів (від розбору конструкцій і демонтажу<br>технічного обладнання), що визначаються на підставі нормативного<br>виходу, придатних для повторного використання на об'єктах ремонту.<br> Фактичний вихід матеріалів, виробів, конструкцій і обладнання<br>оформляється двостороннім актом замовника і підрядчика.<br> 3.7. За підготовкою об'єкта до ремонту і проведенням робіт на<br>цих об'єктах здійснюється технічний нагляд.<br> До функцій технічного нагляду входить підготовка об'єктів до<br>ремонту чи реконструкції, включаючи організацію відселення,<br>обстеження об'єктів при розробці проектно-кошторисної<br>документації, контроль за ходом і якістю розробки<br>проектно-кошторисної документації, технагляд за технологічністю,<br>якістю та обсягами виконаних робіт, за постачанням на об'єкти<br>обладнання і матеріально-технічних ресурсів, що входить в<br>обов'язки замовника, фінансування витрат на ремонт, підготовка<br>об'єктів для здачі приймальним комісіям, інші питання, пов'язані з<br>організацією і проведенням ремонту і реконструкції.<br> На утримання служб технічного нагляду відраховуються кошти у<br>розмірі 3,0 відсотків від повної кошторисної вартості. За<br>погодженням з власником житла можуть збільшуватись відрахування на<br>технічний нагляд з урахуванням впливу ринкових відносин.<br> 3.8. Розробка проектно-кошторисної документації на ремонт<br>будівель повинна передбачати:<br> проведення технічного обстеження, визначення фізичного й<br>морального зносу жилих будівель;<br> складання проектно-кошторисної документації для всіх<br>проектних рішень по переплануванню, зміні функціонального<br>призначення приміщень, заміні конструкцій, технічного обладнання,<br>благоустрою території;<br> техніко-економічний розрахунок на проведення ремонту, що<br>включає пояснювальну записку з розрахунками, які відображають<br>принципові рішення по обсяговому плануванню, конструкціях,<br>технічному обладнанню і техніко-економічних показниках проектного<br>рішення.<br> При наявності вбудованих та прибудованих орендованих<br>приміщень складається окрема проектно-кошторисна документація на<br>ремонт вказаних приміщень. Роботи, які викликані потребами<br>орендаря (вентиляція, холодильні камери, слаботочні і<br>вантажно-підіймальні пристрої, спеціальна обробка та ін.),<br>виконуються орендарями за прямими договорами з спеціальними<br>організаціями;<br> розробку проекту організації ремонту, що розроблюється<br>проектною організацією, і проекту виконання робіт, який<br>розроблюється підрядною організацією чи за її замовленням іншою<br>організацією.<br> 3.9. Затвердження і перезатвердження проектно-кошторисної<br>документації на ремонт і реконструкцію повинні здійснюватись:<br> відповідними виконкомами або підвідомчими їм органами<br>управління для жилих будівель, які знаходяться у віданні<br>виконкомів місцевих Рад народних депутатів чи належать громадянам<br>на правах особистої власності;<br> правліннями відповідних організацій для жилих будівель, що<br>належать кооперативам, профспілковим та іншим громадським<br>організаціям;<br> зборами членів (уповноважених членів) кооперативів для жилих<br>будівель, що належать житлово-будівельним кооперативам.<br> Проектно-кошторисна документація на ремонт чи реконструкцію<br>передається підрядчику не пізніше як за рік до плануючого.<br>Підрядчик дає свої пропозиції та зауваження у 45-денний строк.<br> Проектно-кошторисна документація уточнюється з урахуванням<br>зауважень і пропозицій підрядчика та експертизи (при її<br>наявності), затверджується в установленому порядку і передається<br>підрядчику для складання договірної ціни не пізніше як за 6<br>місяців перед плануючим роком. Коригування такої<br>проектно-кошторисної документації може проводитися лише через<br>місяць після початку ремонту.<br> 3.10. Інтервал часу між затвердженням проектно-кошторисної<br>документації і початком ремонту не повинен перевищувати двох<br>років, а для об'єктів великопанельного домобудування - трьох<br>років. Застарілі проекти повинні перероблятися проектними<br>організаціями за замовленням з метою доведення їх технічного рівня<br>до сучасних вимог і перезатверджуватись у порядку, встановленому<br>для затвердження заново розроблених проектів.<br> Якщо при проведенні ремонту (реконструкції) об'єкта по<br>проектно-кошторисній документації, виготовленій раніше ніж за 2<br>роки до початку ремонту, технічні умови для підключення інженерних<br>мереж не змінилися і технічний стан основних елементів та<br>устаткування будинку також не погрішився (за гарантіями<br>замовника), проектно-кошторисна документація перезатверджується<br>без будь-яких додаткових затрат.<br> 3.11. Місцеві Ради народних депутатів, міністерства і<br>відомства, які мають в своєму віданні житловий фонд, зобов'язані<br>створювати маневрений житловий фонд в розмірах, які забезпечують<br>виконання необхідного обсягу ремонту жилих будівель або<br>передбачати виділення жилої площі відповідного розміру, в межах не<br>більше займаної, для переселення проживаючих із будівель, які<br>підлягають ремонту та реконструкції.<br> 3.12. Виконання ремонту слід проводити з дотриманням правил<br>організації проведення та приймання виконаних робіт, правил<br>охорони праці і протипожежної безпеки.<br> 3.13. Ремонт жилих будівель проводиться: господарським<br>способом (житлово-експлуатаційними організаціями, виробничими<br>управліннями житлово-комунального господарства, комбінатами<br>комунальних підприємств (підрядним способом) ремонтно-будівельними<br>управліннями (дільницями), будівельними кооперативами, малими<br>підприємствами та ін.), а також господарсько-підрядним способом.<br> Організаційні форми управління ремонтно-будівельним<br>виробництвом, методи планування виробничо-господарської діяльності<br>ремонтно-будівельних організацій, принципи госпрозрахунків, форм і<br>методів організації виробництва, праці, матеріально-технічного<br>постачання, обліку і звітності в ремонтно-будівельних організаціях<br>повинен встановлюватися так, як при капітальному будівництві, з<br>урахуванням специфіки ремонтно-будівельного виробництва.<br> 3.14. Після закінчення усіх робіт розрахунки за виконані<br>роботи по ремонту повинні здійснюватися: при кошторисній вартості<br>об'єкта до 15 тис. крб. - за об'єкт в цілому; при кошторисній<br>вартості об'єкта вище 15 тис. крб. - щомісячно, на підставі актів<br>приймання виконаних робіт. Розрахунки за виконані обсяги робіт на<br>об'єктах реконструкції здійснюються а порядку, встановленому в<br>будівництві. З цією метою підрядні ремонтно-будівельні організації<br>наділяються оборотними коштами.<br> Розрахунки замовників з проектними організаціями за розробку<br>проектно-кошторисної документації повинні здійснюватись в порядку,<br>передбаченому Положенням про договори на створення<br>проектно-кошторисної документації на об'єкти реконструкції.<br>Розрахунки з проектними організаціями проводяться за<br>цінами, встановленими для розробки проектно-кошторисної<br>документації на об'єкти будівництва. Для обсягів ремонту з<br>підвищеним рівнем благоустрою матеріально-технічні засоби повинні<br>виділятись згідно з проектно-кошторисною документацією.<br> 3.15. Приймання жилих будівель після ремонту проводиться в<br>порядку, встановленому правилами приймання в експлуатацію<br>закінчених ремонтом жилих будівель.<br> Фінансування ремонту жилих будівель здійснюється:<br> муніципальних - місцевими Радами народних депутатів;<br> відомчих - за рахунок власних коштів об'єднань, підприємств і<br>організацій, державних централізованих капіталовкладень і<br>довгострокових кредитів банків, а також за рахунок коштів,<br>передбачених на ремонт житлового фонду;<br> кооперативних організацій - за рахунок коштів кооперативів;<br> будинків, що знаходяться в особистій власності громадян - за<br>рахунок домовласників.<br> Фінансування витрат на ремонт жилих квартир, що належать<br>громадянам на правах особистої власності, здійснюється за рахунок<br>їх коштів.<br> Рекомендовані нормативи витрат на ремонт жилих будівель в<br>процентах їх балансової вартості наведені у додатку 8.<br> 3.16. Ремонт виконується за перспективним (з розподілом<br>будівель по роках) і поточними планами. Поточні плани (з<br>розподілом будівель по кварталах) повинні складатися для уточнення<br>перспективних з урахуванням результатів огляду і складених на їх<br>підставі розціночних описів і кошторисів на ремонт.<br> Ремонт жилих і підсобних приміщень квартир повинен<br>виконуватись за рахунок наймачів за умовами і в порядку,<br>визначеному Договором найму жилого приміщення в будівлях житлового<br>фонду на Україні та Правилами користування жилими приміщеннями,<br>утримання жилої будівлі та прибудинкової території на Україні.<br> Перелік робіт по ремонту квартир, що виконуються за рахунок<br>коштів наймачів і власників, наведено в додатку 9.<br> Окремі роботи повинні виконуватись за рахунок коштів<br>експлуатаційної організації, якщо вони викликані несправністю<br>елементів будівлі (покрівлі, технічного обладнання та ін.),<br>технічне обслуговування і ремонт яких входить в її обов'язки.<br> В разі невиконання організацією без поважних причин робіт по<br>ремонту квартири в домовлений з наймачами строк, наймач має право<br>виконати ці роботи за свій рахунок і віднести витрати на рахунок<br>квартирної плати в обсягах, відповідних розціночному опису робіт,<br>затверджених експлуатаційною організацією.<br> Якщо наймач виплачує квартирну плату з врахуванням всіх<br>витрат по технічному обслуговуванню і ремонту квартири та будинку<br>в цілому згідно з додатком 9, всі роботи повністю виконує<br>житлово-експлуатаційна організація.<br> <br> 4. Реконструкція жилих будівель<br> <br> 4.1. Реконструкція жилої будівлі - це комплекс<br>загальнобудівельних та спеціальних робіт, організаційно-технічних<br>заходів, пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних<br>показників (кількість і площа квартир, будівельний обсяг і<br>загальна площа будівлі), що здійснюється з метою поліпшення умов<br>проживання та якості обслуговування.<br> 4.2. При реконструкції жилих будинків, з урахуванням місцевих<br>будівельних умов і діючих норм проектування, крім робіт, що<br>виконуються під час ремонту, можуть здійснюватись:<br> зміна планування приміщень будівлі, зведення надбудов,<br>вбудов, при наявності необхідних обгрунтувань, їх часткове<br>розбирання, знесення малоцінних будівель;<br> підвищення рівня оснащення технічним обладнанням, включаючи<br>реконструкцію зовнішніх, незалежно від відстані, мереж (крім<br>магістральних);<br> поліпшення архітектурної виразності жилих будівель, а також<br>благоустрою прилеглих територій.<br> 4.3. Реконструкцію жилого будинку при техніко-економічній та<br>соціальній доцільності рекомендується проводити один раз за період<br>його нормативного строку служби.<br> 4.4. При проведенні реконструкції жилих будівель мусять<br>одночасно виконуватися необхідні роботи по ремонту.<br> 4.5. При плануванні і здійсненні реконструкції жилих будівель<br>їх введення в експлуатацію повинно враховуватися у відповідних<br>натуральних показниках. Балансова вартість реконструйованих<br>будівель визначається як сума виробничих витрат на їх<br>реконструкцію і відновлюваної вартості елементів, що зберігаються.<br> При постановці жилої будівлі на реконструкцію, з початком<br>робіт вона списується з балансу, а після вводу - враховується в<br>балансі в порядку, встановленому для об'єктів нового будівництва.<br> Результати проведених ремонтів, реконструкції відображаються<br>в технічному паспорті жилої будівлі.<br> 4.6. Планування, організація та фінансування розробки<br>проектно-кошторисної документації і визначення договірної ціни<br>реконструкції виконується за нормами та правилами нового<br>будівництва.<br> 4.7. Приймання жилих будівель після реконструкції проводиться<br>в порядку, встановленому для приймання жилих будівель після нового<br>будівництва.<br> <br> 5. Основні показники, які відображають соціально-економічну<br> ефективність проведення технічного обслуговування,<br> ремонту та реконструкції жилих будівель<br> <br> Основними показниками, що рекомендуються для використання при<br>оцінці соціально-економічної ефективності проведення технічного<br>обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель є:<br> виконання зобов'язань, передбачених договором найму;<br> запобігання скороченню кількості несправностей елементів<br>будівлі за певний період, які вимагають негайного усунення;<br> збільшення міжремонтних строків проведення ремонтів жилих<br>будівель при забезпеченні нормальних умов проживання людей;<br> величина зниження фізичного та морального зносу житлового<br>фонду внаслідок проведення ремонту;<br> кількість відремонтованого житла (кв. метрів загальної площі,<br>квартир);<br> кількість додатково введеного в експлуатацію житла після<br>реконструкції (кв.метрів, квартир);<br> кількість сімей, які поліпшили житлові умови після ремонту<br>або реконструкції будинку.<br> <br> Додаток 1<br> <br> Основні терміни і визначення<br> <br> Жила будівля* - будівля, призначена для проживання людей<br> <br> Жилий будинок - будинок, призначений для постійного<br> проживання в ньому людей, який має обладнані<br> квартири (квартиру) та допоміжні приміщення<br> <br> Квартира - частина жилого будинку, яка призначена<br> для проживання однієї чи декількох сімей,<br> має обладнані житла і підсобні приміщення,<br> окремий вихід на сходову клітку, галерею, в<br> коридор або на вулицю<br> <br> Жиле приміщення - приміщення, в якому згідно з діючими<br> квартири нормами допускається обладнання постійних<br> спальних місць<br> <br> Підсобні - приміщення, призначені для<br> приміщення господарсько-побутових потреб проживаючих<br> квартири<br> <br> Допоміжні - приміщення жилого будинку, призначені для<br> приміщення** забезпечення експлуатації будинку чи<br> жилого будинку побутового і культурного обслуговування<br> населення за місцем проживання<br> <br> Елементи жилої - складові конструкції і технічні пристрої<br> будівлі будівлі, призначені для виконання заданих<br> функцій<br> <br> Частина будівлі - певний обсяг будівлі (квартира, секція,<br> підвал і т.п.), призначений для виконання<br> заданих функцій (процесів)<br> <br> Несправності - стан елементів, при якому не виконується<br> елементів будівлі елементами хоча б одна із заданих<br> експлуатаційних вимог<br> <br> Пошкодження - несправність елемента будівлі або його<br> елементів будівлі складових частин, яка викликана зовнішніми<br> діями<br> <br> Дефект елемента - несправність (дефект) елемента будівлі,<br> будівлі викликана порушенням правил, норм або<br> технічних умов при його виготовленні,<br> монтажні або ремонтні<br> <br> Аварійний стан - стан будинку (елемента), при якому його<br> будинку подальша експлуатація повинна бути негайно<br> (елемента) припинена заради безпечного проживання<br> людей<br> <br> Ветхий стан - встановлена оцінка технічного стану<br> будівлі (елемента) будівлі (елемента), яка відповідає його<br> фізичному зносу (більше 60 відсотків для<br> дерев'яних будівель та 70 відсотків для<br> кам'яних будівель)<br> <br> Експлуатація жилої - використання жилого будинку за<br> будівлі призначенням, технічне та санітарне<br> обслуговування його<br> <br> Санітарне - комплекс робіт, спрямованих на збереження<br> утримання жилої встановлених санітарно-гігієнічних вимог до<br> будівлі утримання приміщень жилого будинку і його<br> придомової території<br> <br> Нормативні терміни - середній термін служби будівлі, прийнятий<br> служби будівлі для розрахунку норм амортизаційних<br> відрахувань<br> <br> Фактичний строк - календарна тривалість експлуатації<br> експлуатації будівлі (елемента)<br> будівлі<br> (елемента)<br> <br> Знос будівлі - процес погіршення експлуатаційних<br> показників будинку в часі (з урахуванням<br> зміни вимог)<br> <br> Фізичний знос - величина, що характеризує ступінь<br> будівлі (елемента) погіршення технічних і пов'язаних з ними<br> інших експлуатаційних показників будівлі<br> <br> Моральний знос - величина, що характеризує ступінь<br> будівлі невідповідності об'ємно-планувальних,<br> санітарно-гігієнічних, економічних та<br> естетичних показників будівлі сучасним<br> експлуатаційним вимогам<br> <br> Утримання - комплекс робіт, спрямованих на створення<br> житлового фонду необхідних умов проживання людей і<br> забезпечення збереження жилих будівель<br> <br> Експлуатаційні - сукупність технічних, об'ємно-планувальних,<br> показники жилої санітарно-гігієнічних, економічних та<br> будівлі естетичних характеристик жилої будівлі, які<br> обумовлюють її експлуатаційні якості<br> <br> Експлуатаційні - встановлені нормативними документами<br> вимоги до жилої умови (вимоги) до жилої будівлі та його<br> будівлі елементів, які обумовлюють їх ефективну<br> експлуатацію<br> <br> Технічне - комплекс робіт, спрямованих на<br> обслуговування забезпечення справності елементів будівлі<br> жилої будівлі або заданих параметрів та режимів його<br> технічного обладнання<br> <br> Ремонт жилого - комплекс будівельних робіт та<br> будинку організаційно-технічних засобів по усуненню<br> морального та фізичного зносу, не<br> пов'язаних зі зміною основних<br> техніко-економічних показників<br> <br> Реконструкція - комплекс будівельних робіт та<br> жилої будівлі організаційно-технічних засобів, пов'язаних<br> зі зміною основних техніко-економічних<br> показників (кількості та площі квартир,<br> будівельного обсягу та загальної площі<br> будівлі), здійснюваних з метою поліпшення<br> умов проживання, якості обслуговування<br> <br> Розціночний опис - документ, який визначає на основі опису<br> робіт виявлених несправностей елементів будинку<br> вартість робіт по їх усуненню.<br>_______________<br> * До жилих будівель відносяться: жилі будинки, гуртожитки,<br> готелі, будинки-інтернати та ін.<br>** До допоміжних приміщень жилого будинку відносяться сходові<br> клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори,<br> колясочні, кладові, сміттєкамери, піонерські кімнати та інші<br> аналогічні приміщення. Термін "місця загального користування"<br> являє собою синонім терміна "допоміжні приміщення" і не<br> рекомендується до вживання.<br> <br> Додаток 2<br> <br> Класифікація жилих будівель за капітальністю, строки<br> їх служби та норми амортизаційних відрахувань на повне<br> їх відновлення *<br> <br>-------------------------------------------------------------------<br>|Група | Характеристика будівель та їх | Строк|Норма амор- |<br>|будівель | конструктивних елементів |служби|тизаційних |<br>|по капі | | |відраху- |<br>|тальності| | |вань, % |<br>|---------+---------------------------------+------+--------------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |<br>|---------+---------------------------------+------+--------------|<br>| I |Будівлі кам'яні, особливо | 150 | 0,7 |<br>| |капітальні, стіни цегляні, | | |<br>| |товщиною в 2,5 - 3,5 цеглини або | | |<br>| |цегляні з залізобетонним чи | | |<br>| |металевим каркасом, перекриття | | |<br>| |залізобетонні та бетонні; будівлі| | |<br>| |великопанельні з залізобетонним | | |<br>| |перекриттям | | |<br>|---------+---------------------------------+------+--------------|<br>| II |Будівлі з цегляними стінами, | 125 | 0,8 |<br>| |товщиною 1,5 - 2,5 цеглини, | | |<br>| |перекриття залізобетонні, бетонні| | |<br>| |чи дерев'яні; великоблочні будів-| | |<br>| |лі з залізобетонним перекриттям | | |<br>|---------+---------------------------------+------+--------------|<br>| III |Будівлі з стінами полегшеної | 100 | 1,0 |<br>| |кладки з цегли, монолітного | | |<br>| |шлакобетону, легких шлакоблоків, | | |<br>| |черепашника, перекриття | | |<br>| |залізобетонні, бетонні чи | | |<br>| |дерев'яні | | |<br>|---------+---------------------------------+------+--------------|<br>| IV |Будівлі з стінами змішаними, | 50 | 2,0 |<br>| |дерев'яними, рубленими чи | | |<br>| |брущатими | | |<br>|---------+---------------------------------+------+--------------|<br>| V |Будівлі сирцеві, збірно-щитові, | 30 | 3,3 |<br>| |каркасно-засипні, глинобитні, | | |<br>| |саманні | | |<br>|---------+---------------------------------+------+--------------|<br>| VI |Будівлі каркасно-комкшитові та | 15 | 6,6 |<br>| |інші полегшені | | |<br>-------------------------------------------------------------------<br>_________________<br> * Норми амортизаційних відрахувань для визначення зносу жилих<br> будівель.<br> <br> Додаток 3<br> <br> Перелік основних робіт по технічному обслуговуванню<br> жилих будівель та їх оснащення<br> <br> Роботи, що виконуються при профілактичному обслуговуванні<br>конструкцій, технічного обладнання.<br> Ліквідація незначних несправностей в системах водопроводу і<br>каналізації (заміна прокладок у водопровідних кранах, окремих<br>кранів, змішувачів, ущільнення згонів, заміна пошкоджених ділянок<br>трубопроводів, ліквідація засмічень, регулювання змивних бачків,<br>прочистка сифонів, притирання пробкових кранів і змішувачів,<br>набивка сальників, заміна поплавка, заміна гумових прокладок біля<br>дзвона і шарового клапана, установка обмежувачів - дросельних<br>шайб, очищення бачків від вапнякових відкладень та<br> інше), закріплення приладів, що розхиталися, в місцях їх<br>приєднання до трубопроводу, закріплення трубопроводів.<br> Ліквідація незначних несправностей в системах центрального<br>опалення і гарячого водопостачання (регулювання триходових кранів,<br>заміна окремих душів, набивка сальників, дрібний ремонт<br>теплоізоляції. Заміна сталевих радіаторів та трубопроводів, що<br>потекли, розбирання, огляд і очищення грязевиків, повітрозбирачів,<br>вантузів, компенсаторів регулюючих кранів, гвинтелів, засувок;<br>очищення від накипу запорної арматури, водонагрівачів, змійовиків<br>та ін., закріплення розхитаних приладів у місцях їх приєднання до<br>трубопроводу, закріплення трубопроводів).<br> Ліквідація незначних несправностей електричних пристроїв<br>(притирка і заміна лампочок, які перегоріли у підсобних<br>приміщеннях, заміна або ремонт штепсельних розеток і вимикачів,<br>дрібний ремонт електропроводки, заміна захисних вогнів,<br>запобіжників автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів<br>ввідно-розподільних пристроїв, щитів і електроплит.<br> Провітрювання колодязів.<br> Перевірка несправностей каналізаційних витяжок.<br> Перевірка наявності тяги в димо-вентиляційних каналах.<br> Перевірка і відновлення заземлення ванн.<br> Дрібний ремонт печей і вогнищ (закріплення дверцят,<br>підтопочних листів та ін.).<br> Прочищення каналізаційного лежака.<br> Промазка суриковою замазкою свищів, ділянок гребенів стальної<br>покрівлі та ін.<br> Перевірка заземлення оболонки електрокабеля, заміри опору<br>ізоляційних проводів.<br> Перевірка заземлення обладнання (насосів, щитових<br>вентиляторів).<br> Ліквідація дрібних несправностей електропроводки.<br> Заміна штепсельних розеток і вимикачів.<br> Регулювання і налагоджування ліфтів, ЗПП, дрібний ремонт<br>сміттєпроводів (закріплення затворів, стволів і ін.).<br> Роботи, які виконуються при підготовці жилих будівель до<br>експлуатації у весняно-літній період.<br> Закріплення та заміна водостічних труб, колін та воронок.<br> Розконсервування та ремонт поливної системи.<br> Зняття пружин на вхідних дверях.<br> Консервація системи центрального опалення.<br> Ремонт обладнання дитячих та спортивних площадок, лавочок.<br> Ремонт осілих відмосток, тротуарів, пішохідних доріжок.<br> Обладнання додаткової мережі поливальних систем.<br> Розконсервація пересувних громадських туалетів (очищення,<br>дезинфекція, промивка обладнання, підфарбування, розгрузка ресор,<br>регулювання обладнання).<br> Роботи по розкриттю продухів в цоколях і вентиляції на<br>горищах. Огляд та дрібний ремонт покрівель, фасадів і помостів у<br>підвалах.<br> Роботи, які виконуються при підготовці жилих будівель до<br>експлуатації в осінньо-зимовий період.<br> Утеплення віконних та балконних прорізів.<br> Заміна розбитого скла вікон, склоблоків та балконних дверей<br>квартир*.<br> Утеплення вхідних дверей в квартирах*.<br>______________<br> * Роботи в квартирах виконуються за рахунок коштів наймачів.<br> <br> Ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвальних<br>приміщеннях.<br> Укріплення і ремонт парапетних огороджень.<br> Заскління та зачинення слухових вікон на горищах.<br> Виготовлення нових чи ремонт існуючих сходових дощок і<br>перехідних мостків на горищах і у підвалах.<br> Ремонт, регулювання і гідравлічне випробування системи<br>водопостачання і центрального опалення.<br> Ремонт печей і кухонних вогнищ.<br> Дрібний ремонт газового обладнання.<br> Ремонт і утеплення бойлерних.<br> Ремонт, утеплення і прочищення димо-вентиляційних каналів.<br> Заміна розбитих склоблоків, скла, вікон, вхідних дверей і<br>дверей допоміжних приміщень.<br> Консервація поливальної системи.<br> Закріплення поливальної системи.<br> Закріплення прапородержаків, номерних знаків і вказівників.<br> Закриття продухів в цоколях будинків.<br> Ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів і колонок.<br> Ремонт і установка пружин доведення упорів на вхідних дверях.<br> Ремонт і укріплення вхідних дверей.<br> Інші роботи.<br> Регулювання і налагодження системи центрального опалення в<br>період її випробування.<br> Регулювання і налагодження системи вентиляції.<br> Промивка системи центрального опалення.<br> Очищення та промивка водопровідних баків.<br> Регулювання і налагодження системи автоматичного контролю і<br>управління роботою технічного обладнання.<br> Підготовка будинків до свят.<br> Прочищення колодязів, дворової каналізації, дренажу.<br> Скидання з покрівель снігу і льоду.<br> Очищення покрівель від сміття, бруду, листя.<br> Встановлення маяків на конструкційних елементах будівель для<br>спостереження за деформаціями.<br> Підготовка системи водостоків до сезонної експлуатації<br> Дрібний ремонт елементів диспетчеризації, кабельного<br>телебачення, телеантен, протипожежної автоматики та димовидалення.<br> <br> Додаток 4<br> <br> Періодичність профілактичного обслуговування елементів<br> жилих будівель<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|Найменування елементів| Періодичність| Примітка |<br>| жилих | технічного | |<br>| будівель |обслуговування| |<br>| | (місяців) | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Покрівлі | 3 - 6* | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Дерев'яні конструкції | 6 - 12* | |<br>|і столярні вироби | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Кам'яні конструкції | 12 | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Залізобетонні | 12 | |<br>|конструкції | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Панель повнозбірних | 12 | |<br>|будівель і міжпанельні| | |<br>|стики | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Стальні закладні |Через 10 років|Проводиться шляхом |<br>|деталі без |після початку |розкриття 5-6 вузлів |<br>|антикорозійного |експлуатації, | |<br>|захисту в повнозбірних|потім через 3 | |<br>|будівлях |роки | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Стальні закладні |Через 15 | - " - |<br>|деталі з |років, потім | |<br>|антикорозійним |кожні 3 роки | |<br>|захистом | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Печі, кухонні вогнища,| 3 |Перед початком опалюваль- |<br>|димовиводи, димові | |ного сезону проводиться |<br>|труби | |огляд і прочищення. Потім |<br>| | |на протязі опалювального |<br> | |сезону - один раз |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Газоходи | 3 - 6 | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Вентиляційні канали | 12 | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Теж в приміщеннях, де | 3 - 6 | |<br>|встановлено газові | | |<br>|прилади | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Внутрішнє й зовнішнє | 12 | |<br>|оздоблення | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Підлога | 12 | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Перила та захисні | 6 | |<br>|сітки на вікнах і | | |<br>|сходах | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Системи водопроводу, | 3 - 6 | |<br>|каналізації, гарячого | | |<br>|водопостачання | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Системи центрального | 3 - 6 |Огляд проводиться в |<br>|опалення в квартирах | |опалювальний період |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|на горищах, підвалах | 2 | |<br>|(підпіллях), | | |<br>|на сходинах | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Теплові вводи, котли, | 2 | |<br>|котельне обладнання | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Сміттєпроводи | щомісяця | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Електрообладнання: | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|відкрита електромережа| 3 - 6* | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|скрита електромережа і| 6 - 12* | |<br>|електропроводка в | | |<br>|сталевих трубах | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Кухонні електроплити | 6 | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Світильники в | 3 | |<br>|допоміжних приміщеннях| | |<br>|(на сходах, у | | |<br>|вестибюлях та ін.) | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Системи димовиведення | щомісячно | |<br>|і пожежотушіння | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Домофони, | щомісячно | |<br>|замково-переговорний | | |<br>|пристрій (ЗПП) | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Внутрішньо-димові | 3 | |<br>|мережі, обладнання і | | |<br>|пульт управління ОДС | | |<br>|----------------------+--------------+--------------------------|<br>|Електрообладнання | 2 | |<br>|домових опалювальних | | |<br>|котелень і бойлерних, | | |<br>|майстерень, | | |<br>|водопідкачки фекальних| | |<br>|і дренажних насосів | | |<br>------------------------------------------------------------------<br>__________________<br> * Конкретна періодичність оглядів в межах встановленого інтервалу<br> встановлюється експлуатаційними організаціями, виходячи із<br> технічного стану будівлі та місцевих умов.<br> <br> Додаток 5<br> <br> Граничні строки невідкладної ліквідації виявлених<br> несправностей елементів жилих будівель<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| Найменування елементів жилих |Крайні строки ліквідації |<br>| будівель і несправностей |несправностей (з моменту |<br>| | їх виявлення) діб |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| ПОКРІВЛЯ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Протікання | 1 |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Несправності в системі | 5 |<br>|організованого водовідводу | |<br>|(водостічних труб, воронок, колін та | |<br>|ін.) | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Внутрішнього водостоку | 2 |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Зовнішнього водостоку | 5 |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| СТІНИ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Втрата зв'язку окремих цеглин з | 1 - з негайним |<br>|кладкою зовнішніх стін, що загрожує |огородженням небезпечної |<br>|безпеці людей | зони |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Протікання стиків панелей | 7 |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Нещільність в димоходах і газоходах | 1 |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>| ЗАПОВНЕННЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Розбите скло і зірвані створки | |<br>|віконних рам, кватирок, балконних і | |<br>|дверних полотен, дверей, вітражів, | |<br>|вітрин, склоблоків та ін. | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|в зимовий час | 1 |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|в літній час | 5 |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| ПЕЧІ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Тріщини та інші пошкодження, які | 1 - (з негайним |<br>|загрожують пожежній безпеці і | припиненням |<br>|проникненню в приміщення димових | експлуатації) |<br>|газів | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| ВНУТРІШНЄ І ЗОВНІШНЄ СПОРЯДЖЕННЯ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Відставання штукатурки стелі або | 5 (з негайним |<br>|верхньої частини стін, що загрожує | застосуванням засобів |<br>|її обрушенню | безпеки) |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Порушення зв'язку зовнішнього | негайно з застосуванням |<br>|облицювання, а також ліпних виробів, | засобів безпеки |<br>|встановлених на фасадах, із стінами | |<br>|на висоті більше 1,5 м | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Теж на цокольній частині | 5 |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Течі водопровідних кранів і змивних| 1 |<br>|бачків | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Течі в трубопроводах та їх | негайно |<br>|сполученнях | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Пошкодження сміттєпроводу | 1 |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Несправності фекальних і дренажних| 1 |<br>|насосів | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Несправності електромережі і | негайно |<br>|обладнання аварійного характеру | |<br>|(коротке замикання і т. д.) | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Теж, неаварійного характеру | 1 |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Несправності об'єднаних | негайно |<br>|диспетчерських систем | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Пошкодження автоматики | негайно |<br>|протипожежного захисту | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Пошкодження переговорно-замкового | 1 |<br>|пристрою | |<br>|-------------------------------------+--------------------------|<br>|Несправності електроплит | 1 |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| ЛІФТИ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Несправності ліфта |1 (з негайним припиненням |<br>| |експлуатації) |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Додаток 6<br> <br> Перелік основних робіт, що виконуються під час<br> ремонту жилих будівель<br> <br> 1. Обстеження жилих будівель (включаючи суцільне обстеження<br>житлового фонду), виготовлення проектно-кошторисної документації.<br> 2. Будівельні роботи по частковій або повній заміні зношених<br>елементів будівлі (відповідно до п. 4.2), відновлення<br>експлуатаційних якостей будівлі (роботи: покрівельні, кам'яні,<br>столярні, гідроізоляційні, штукатурні, малярні, сантехнічні,<br>електротехнічні, пусконалагоджувальні та ін.).<br> 3. Підвищення рівня благоустрою будівель під час їх ремонту:<br> перепланування окремих квартир з обладнанням додаткових<br>кухонь і санітарних вузлів, розширення жилої площі за рахунок<br>підсобних і допоміжних приміщень, поліпшення інсоляції жилих<br>приміщень, ліквідація при необхідності темних кухонь і входів в<br>квартири через кухні з прибудовою вбудованих чи прибудованих<br>приміщень для сходів, санітарних вузлів або кухонь; заміна пічного<br>опалення центральним з обладнанням котелень, теплопроводів і<br>теплових пунктів; перебудування печей для спалювання в них газу і<br>вугілля; обладнання системи холодного і гарячого водопостачання,<br>каналізації, газопостачання з підключенням до існуючих<br>магістральних систем; обладнання газоходів, водопідкачок,<br>бойлерних; повна заміна існуючих систем центрального опалення,<br>гарячого і холодного водопостачання; установка побутових<br>електроплит замість газових плит або печей; встановлення ліфтів,<br>сміттєпроводів, систем пневматичного викидання сміття в будинках з<br>позначкою верхнього поверху 14 і вище;<br> переведення існуючої мережі електропостачання на підвищену<br>напругу;<br> обладнання телевізійних і радіоантен колективного<br>користування, підключення до телефонної і радіотрансляційної<br>мереж, установка домофонів, електричних замків,<br>замково-переговорних пристроїв; обладнання систем протипожежної<br>автоматики і димовидалення; автоматизація і диспетчеризація<br>опалювальних котелень, теплових мереж, теплопунктів і інженерного<br>обладнання жилих будівель; диспетчеризація житлового фонду.<br>Розбирання аварійних будинків, інших будівель, пов'язаних з<br>ремонтом. Заміна інженерного обладнання, сантехнічних приладів,<br>газових і електроплит; пусконалагоджувальні роботи обладнання, яке<br>встановлено при ремонті; обладнання систем управління освітленням<br>сходів.<br> 4. Ремонт, заміна конструкцій покрівель, ремонт фасадів,<br>стиків повнозбірних будівель; обладнання горищних приміщень жилих<br>будівель під експлуатаційні; ремонт вбудованих приміщень.<br> 5. Утеплення жилих будівель (роботи по підвищенню<br>теплозахисних властивостей огороджуючих конструкцій, влаштування<br>віконних заповнень з потрійним засклінням, утеплення горищ,<br>обладнання зовнішніх тамбурів), шумозахист будівель.<br> 6. Заміна внутрішньоквартальних комунікацій, вартість яких<br>включена в балансову вартість будівлі (будівель).<br> 7. Перебудова сумісних дахів, що не вентилюються, на дахи,<br>які мають вентиляцію.<br> 8. Роботи по реставрації архітектурних елементів будівель.<br> 9. Роботи по благоустрою прибудинкової території (освітлення,<br>асфальтування, озеленення, влаштування огороджень, дров'яних<br>сараїв, туалетів, спортивних площадок та площадок відпочинку).<br> 10. Авторський нагляд проектних організацій за проведенням<br>ремонту, реконструкції будівель.<br> 11. Експертиза проектно-кошторисної документації.<br> 12. Технічний нагляд за ремонтом будівель.<br> 13. Роботи по ремонту інженерних систем, обладнання (ОДС,<br>ліфтів, ЗПП, телеантен, радіофідерів, систем ЦО, ГВП,<br>водопостачання, каналізації, газопостачання, електропостачання,<br>димовиведення, протипожежної автоматики та ін.).<br> 14. Прокладання внутрішньобудинкових систем кабельного<br>телебачення.<br> <br> Додаток 7<br> <br> Мінімальна тривалість ефективної експлуатації<br> елементів жилих будівель<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| Елементи жилих будівель |Тривалість експлуатації |<br>| |до капремонту (заміни), |<br>| | років |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| ФУНДАМЕНТИ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Стрічкові бутові на складному або | 50 |<br>|цементному розчині | |<br>|--------------------------------------+-------------------------|<br>|Стрічкові бутові на вапняному розчині | 50 |<br>|і цегляні | |<br>|--------------------------------------+-------------------------|<br>|Стрічкові бетонні і залізобетонні | 60 |<br>|--------------------------------------+-------------------------|<br>|Бутові і бетонні стовпи | 40 |<br>|--------------------------------------+-------------------------|<br>|Свайні | 60 |<br>|--------------------------------------+-------------------------|<br>|Дерев'яні стільці | 15 |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| СТІНИ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Великопанельні з утеплюючим шаром з | 50 |<br>|мінераловатних плит цементного | |<br>|фіброліта | |<br>|--------------------------------------+-------------------------|<br>|Великопанельні одношарові з легкого | 30 |<br>|бетону | |<br>|--------------------------------------+-------------------------|<br>|Особливо капітальні, кам'яні (цегляні | 50 |<br>|товщиною 2,5 - 3,5 цеглини) та | |<br>|великоблочні на складному чи | |<br>|цементному розчині | |<br>|--------------------------------------+-------------------------|<br>|Кам'яні звичайні (цегляні товщиною 2 | 40 |<br>|- 2,5 цеглини) | |<br>|--------------------------------------+-------------------------|<br>|Кам'яні полегшеної кладки із цегли, | 30 |<br>|шлакоблоків і