Об утверждении Методики внедрения двоетапного перевозки твердых бытовых отходов


МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 30.11.2006 N 396<br> <br> <br> Про затвердження Методики впровадження<br> двоетапного перевезення твердих<br> побутових відходів<br> <br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від<br>04.03.2004 N 265 ( <A HREF="157543">265-2004-п</A> ) "Про затвердження Програми<br>поводження з твердими побутовими відходами" з метою впровадження<br>двоетапного перевезення твердих побутових відходів Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Методику впровадження двоетапного перевезення<br>твердих побутових відходів, що додається.<br> <br> 2. З уведенням в дію Методики впровадження двоетапного<br>перевезення твердих побутових відходів скасовуються "Методические<br>рекомендации по внедрению системы двухэтапного вывоза твердых<br>бытовых отходов в городах УССР" РД 204 УССР 194-86.<br> <br> 3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування<br>(Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів<br>виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра Г.М.Семчука.<br> <br> Перший заступник Міністра А.О.Орлов<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 30.11.2006 N 396<br> <br> <br> МЕТОДИКА<br> впровадження двоетапного перевезення<br> твердих побутових відходів<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Положення методики рекомендовано використовувати при<br>визначенні доцільності впровадження двоетапних схем<br>транспортування твердих побутових відходів (ТПВ), схем санітарної<br>очистки населених пунктів, місцевих програм поводження з твердими<br>побутовими відходами, виконанні техніко-економічних обґрунтувань,<br>технічних завдань на проектування сміттєперевантажувальних<br>станцій, виборі транспортних засобів для перевезення твердих<br>побутових відходів.<br> <br> 1.2. Застосування двоетапного перевезення ТПВ здійснюється<br>для зниження транспортних витрат на пальне і мастила та,<br>відповідно, тарифів на послуги з вивезення ТПВ, зменшення<br>кількості сміттєвозів, що працюють при збиранні і перевезенні<br>відходів, підвищення продуктивності роботи, поліпшення<br>екологічного стану довкілля.<br> <br> 1.3. Двоетапна технологія перевезення ТПВ передбачає<br>наявність сміттєвозів-збирачів, транспортних сміттєвозів і<br>сміттєперевантажувальної станції.<br> <br> 1.4. Наведені в методиці поняття вживаються у такому<br>значенні:<br> сміттєвоз-збирач - транспортний засіб, призначений для<br>збирання і перевезення ТПВ від місць їх утворення;<br> сміттєперевантажувальна станція (СПС) - спеціалізований<br>об'єкт, призначений для перевантаження ТПВ із сміттєвоза-збирача у<br>приймальний чи накопичувальний бункер або у транспортний<br>сміттєвоз, залежно від вибраного технологічного варіанта<br>застосування сміттєперевантажувальних станцій;<br> транспортний сміттєвоз - транспортний засіб, призначений для<br>перевезення в декілька разів більшого обсягу ТПВ, ніж перевозить<br>сміттєвоз-збирач, від сміттєперевантажувальної станції до місць їх<br>захоронення або утилізації.<br> Iнші поняття вживаються у значеннях, які наведені у Законах<br>України "Про відходи" ( <A HREF="42112">187/98-ВР</A> ), "Про благоустрій населених<br>пунктів" ( <A HREF="215048">2807-15</A> ) та "Про житлово-комунальні послуги"<br>( <A HREF="172936">1875-15</A> ).<br> <br> 1.5. Рекомендовані для використання сміттєвози-збирачі<br>вітчизняного виробництва - це сміттєвози КО-413, КО-431, КО-435,<br>МСК-257, МСК-323 на шасі ГАЗ, ЗIЛ, МАЗ; транспортні сміттєвози<br>ТМ-199, ТМ-353, КО-416 на шасі автомобілів КамАЗ і напівпричепу<br>ОдАЗ та інші.<br> Технічні характеристики сміттєвозів-збирачів і транспортних<br>сміттєвозів наведено у додатках 1 та 2.<br> <br> 1.6. Сміттєперевантажувальну станцію доцільно розташовувати в<br>межах міста, максимально наблизивши її до місць збирання ТПВ.<br>Ефективність двоетапної технології тим більша, чим коротший шлях<br>проходять сміттєвози-збирачі і довший - транспортні сміттєвози.<br> <br> 1.7. У багатьох містах України відстань транспортування ТПВ<br>становить від 20 до 45 км, що дає підстави за умови<br>техніко-економічних розрахунків здійснити перехід на двоетапне<br>перевезення ТПВ.<br> <br> 1.8. Функції сміттєперевантажувальної станції можуть<br>виконувати сміттєсортувальні або сміттєпереробні заводи відповідно<br>до застосованих на них технологій.<br> <br> 1.9. Для проведення первинного (оперативного) обліку ТПВ та<br>надання статистичної звітності згідно з законодавством<br>сміттєперевантажувальну станцію можливо обладнати вагами.<br> <br> 2. Визначення доцільності впровадження<br> двоетапної технології транспортування ТПВ<br> <br> 2.1. Доцільність впровадження двоетапної технології необхідно<br>оцінювати з урахуванням факторів, що впливають на ефективність.<br>Основні з них такі:<br> - відстань транспортування ТПВ від місць їх збирання до місця<br>захоронення або утилізації;<br> - відстань перевезення ТПВ сміттєвозами-збирачами при<br>двоетапній технології перевезення ТПВ;<br> - відстань перевезення ТПВ транспортними сміттєвозами від<br>сміттєперевантажувальної станції до місця їх захоронення або<br>утилізації;<br> - основні типи сміттєвозів, що будуть використовуватись;<br> - річний обсяг ТПВ, що підлягають перевезенню;<br> - тривалість роботи сміттєвозного транспорту;<br> - вартість перевантаження ТПВ на сміттєперевантажувальній<br>станції.<br> <br> 2.2. У загальному вигляді на графіку ( <A HREF="err:va396667-06">va396667-06 ) показано</A><br>залежність вартості перевезення ТПВ (В) від дальності перевезень<br>(L): 1 - для сміттєвозів-збирачів; 2 - для транспортних<br>сміттєвозів, де<br> L1 - відстань від місця збирання ТПВ до<br>сміттєперевантажувальної станції;<br> L2 - відстань, перевищення якої забезпечує економічну<br>доцільність застосування двоетапного перевезення ТПВ.<br> а, в - значення вартості перевантаження на СПС.<br> <br> ( <A HREF="err:va396667-06">va396667-06</A> )<br> <br> 2.3. Згідно з наведеним графіком ( <A HREF="err:va396667-06">va396667-06 ), можна</A><br>констатувати, що ефективність двоетапного транспортування може<br>бути підвищена за рахунок:<br> - зменшення вартості перевантаження ТПВ;<br> - зменшення витрат на перевезення ТПВ транспортними<br>сміттєвозами;<br> - збільшення відстані для транспортного сміттєвоза і<br>зменшення для сміттєвоза-збирача за рахунок раціонального<br>розміщення СПС.<br> <br> 3. Оцінка вартості перевантаження<br> на СПС і транспортних витрат<br> <br> 3.1. Вартість перевантаження на СПС залежить від<br>продуктивності станції, технологічної схеми та капіталовкладень.<br> <br> 3.2. За продуктивністю СПС можна поділити на три групи:<br> малі - до 350 куб.м/добу;<br> середні - від 350 до 1000 куб.м/добу;<br> великі - понад 1000 куб.м/добу.<br> <br> 3.3. Відмінність технологічних схем перевантаження ТПВ<br>передбачає:<br> - одно- чи різнорівневе розміщення сміттєвозів;<br> - використання спеціальних перевантажувачів ТПВ;<br> - застосування ущільнення ТПВ при перевантаженні.<br> <br> 3.4. На першому етапі доцільно провести розрахунки з<br>попереднім визначенням технології, типу транспортних сміттєвозів і<br>технологічної схеми станції. Якщо при цьому строк окупності<br>капітальних вкладень не перевищує 4-х років, доцільно проводити<br>подальші роботи з уточнення техніко-економічного обґрунтування і<br>залучення для виконання проекту спеціалізованої проектної<br>організації.<br> <br> 3.5. Вартість перевантаження (ВпСПС) не повинна бути вищою<br>від різниці питомих транспортних витрат між прямим і двоетапним<br>транспортуванням ТПВ, тобто:<br> <br> В <= ДЕЛЬТА В = В - В ,<br> пСПС тр 1тр 2тр<br> <br> де В , В - питомі транспортні витрати відповідно при<br> 1тр 2тр<br>прямому та двоетапному транспортуванні, грн./куб.м.<br> Якщо В = ДЕЛЬТА В , буде мати місце тільки соціальний<br> пСПС тр<br>ефект - зменшення кількості працюючих, захист навколишнього<br>середовища.<br> <br> 3.6. Вартість перевантаження 1 куб.м ТПВ можна підрахувати за<br>формулою:<br> <br> (S + Е К )<br> СПС н СПС<br> В = ---------------,<br> пСПС Q<br> <br> де S - річні експлуатаційні витрати, грн.;<br> СПС<br> <br> Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних<br> н<br>вкладень;<br> <br> К - капітальні вкладення у СПС, грн.;<br> СПС<br> <br> Q - річна продуктивність, куб.м.<br> <br> 3.7. Річні експлуатаційні витрати становитимуть, грн./куб.м:<br> <br> S = S + S + S + S + S ,<br> СПС з.п. а т.о.р. ел ін.<br> <br> де S - витрати на заробітну плату працівників;<br> з.п.<br> <br> S - амортизаційні відрахування;<br> а<br> <br> S - витрати на технічне обслуговування і поточний<br> т.о.р.<br>ремонт;<br> <br> S - витрати на електроенергію;<br> ел<br> <br> S - інші витрати.<br> ін.<br> <br> 3.8. Для кожної з технологічних схем СПС співвідношення між<br>вартістю будівельної частини і устаткування буде різним.<br> <br> 3.9. Розрахункову кількість рейсів сміттєвозів-збирачів при<br>прямому та двоетапному збиранні визначають за формулою:<br> <br> Т (1 - t ) V V - V (l - l ) - V (l - l )<br> зм пз 1 2 2 о1і 1і о2і 2і<br> W = ------------------------------------------------------,<br> і V * V (t - t ) + 2(l V + l V )<br> 1 2 зі рі 1 2 2 1<br> <br> де і - тип сміттєвоза;<br> <br> Т - тривалість роботи сміттєвоза, год.;<br> зм<br> <br> t - норматив часу на підготовчі та заключні операції (на<br> пз<br>1 год. роботи сміттєвоза);<br> <br> V , V - середня швидкість сміттєвоза відповідно у місті і за<br> 1 2<br>містом, км/год.;<br> <br> l , l - нульовий пробіг відповідно у місті і за містом,<br> о1і о2і<br>км;<br> <br> l , l - відстань транспортування ТПВ відповідно у місті і<br> 1і 2і<br>за містом, км;<br> <br> t , t - час завантаження і розвантаження сміттєвоза, год.<br> зі рі<br> <br> 3.10. Кількість сміттєвозів на лінії:<br> <br> В<br> р<br> mі = ---------,<br> n q Д<br> і і р<br> <br> де В - річний обсяг транспортування відходів з і-им<br> р<br>сміттєвозом при прямому і двоетапному транспортуванні, куб.м/рік;<br> <br> q - місткість кузова сміттєвоза, куб.м;<br> і<br> <br> Д - тривалість роботи сміттєвоза на рік, днів;<br> р<br> <br> n - розрахункова кількість рейсів.<br> і<br> <br> 3.11. Списочна кількість сміттєвозів:<br> <br> Д<br> р<br> m = m ----------,<br> сп і 365 К<br> вик<br> <br> де К - коефіцієнт використання парку.<br> вик<br> <br> 3.12. Річний пробіг одного сміттєвоза:<br> <br> <br> L = [(l + l ) + (l + l ) * (2 n - 1)] * 365 К ,<br> р о1і о2і 1і 2і і вик<br>км.<br> <br> 3.13. Річна експлуатаційна продуктивність одного сміттєвоза<br>становитиме:<br> <br> n q 365 К<br> і і вик<br> Пр = ---------------, куб.м.<br> Д<br> р<br> <br> 3.14. Загальна чисельність виробничого персоналу:<br> <br> Д m<br> р т<br> Ч = ----- S Т (m ч + m ч ),<br> Т i=1 зм і Е іп р<br> р<br> <br> де m і m - кількість типів і кількість сміттєвозів на лінії<br> т і<br>відповідно;<br> ч - кількість водіїв на один сміттєвоз;<br> в<br> ч - кількість вантажників на одному сміттєвозі;<br> р<br> Т - тривалість робочих днів на рік;<br> р<br> Т - тривалість зміни;<br> зм<br> <br> S - знак суми.<br> <br> 3.15. Річні транспортні витрати визначають за формулою:<br> <br> S S + S + S + S + S + S + S ,<br> тр = з.п. ам т.р. ш п м н.в.<br> <br> де S - витрати на заробітну плату, грн;<br> з.п.<br> <br> S - амортизаційні відрахування, грн.;<br> ам<br> <br> S - витрати на технічне обслуговування та поточний<br> т.р.<br>ремонт, грн.;<br> <br> S - витрати на шини, грн.;<br> ш<br> <br> S - витрати на паливо, грн.;<br> п<br> <br> S - витрати на мастило, грн.;<br> м<br> <br> S - накладні витрати, грн.;<br> н.в.<br> <br> 3.16. Собівартість транспортування при прямому<br>транспортуванні:<br> <br> S<br> тр1<br> C1 = -------, грн./куб.м<br> Q<br> тр1<br> <br> де S - річні транспортні витрати при прямому<br> тр1<br>транспортуванні, грн.;<br> Q - річний обсяг транспортування ТПВ, куб.м.<br> тр<br> <br> 3.17. Річні експлуатаційні витрати при двоетапному<br>транспортуванні ТПВ:<br> <br> S = S + S , грн.,<br> 2 тр2 спс<br> <br> де S - річні транспортні витрати при двоетапному<br> тр2<br>транспортуванні, грн.<br> <br> 3.18. Собівартість транспортування за двоетапної технології:<br> <br> S<br> 2тр<br> C = ------ + C ,<br> 2 Q спс<br> тр1<br> <br> де С - собівартість перевантаження 1 куб.м ТПВ, грн.<br> спс<br> <br> 3.19. Термін окупності капітальних вкладень:<br> <br> К К<br> 2 - 1<br> Т = ---------, грн./куб.м,<br> ок С - С<br> 1 2<br> <br> де К , К - капітальні вкладення відповідно при прямому та<br> 1 2<br>двоетапному транспортуванні, грн.<br> <br> 3.20. Річний економічний ефект від впровадження двоетапної<br>технології транспортування ТПВ визначається за формулою:<br> <br> Е = [(С + Е К ) - (С + Е К )] В , грн.,<br> 1 н 1п 2 н 2п тр1<br> <br> де С , С - собівартість відповідно при прямому і двоетапному<br> 1 2<br>транспортуванні, грн./куб.м;<br> К , К - питомі капітальні вкладення відповідно при прямому<br> 1п 2п<br>і двоетапному транспортуванні, грн./куб.м;<br> Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних<br> н<br>вкладень.<br> <br> 3.21. Аналіз показників терміну окупності і економічного<br>ефекту дозволяє зробити висновок стосовно доцільності впровадження<br>двоетапної технології у конкретних умовах.<br> <br> 4. Технологічні схеми СПС<br> <br> 4.1. Основні вимоги до СПС:<br> - максимальна добова продуктивність має перевищувати<br>середньодобову в 1,4-1,5 раза;<br> - сумарні витрати на перевантаження та транспортування мають<br>бути мінімальними;<br> - рух ТПВ при перевантаженні на різних рівнях відбувається за<br>рахунок сили тяжіння; примусове горизонтальне переміщення ТПВ<br>доцільне у разі використання бункерів великої місткості або<br>вилучення цінних компонентів ТПВ.<br> <br> 4.2. У складі СПС має бути допоміжне обладнання для<br>забезпечення санітарно-гігієнічних норм, вимог охорони праці і<br>пожежної безпеки.<br> <br> 4.3. Iснує декілька технологічних варіантів застосування<br>сміттєперевантажувальних станцій.<br> Варіант N 1 передбачає безпосереднє перевантаження ТПВ із<br>сміттєвоза-збирача в кузов транспортного сміттєвоза на різних<br>рівнях.<br> Висота розміщення майданчика повинна бути не меншою за 5,0 м.<br>Така схема передбачає додержання графіка. Нечітка робота знижує<br>продуктивність.<br> Рекомендовано для СПС малої продуктивності.<br> Варіант N 2 має приймальний бункер місткістю до 10 куб.м,<br>закритий горизонтальною кришкою або секторним затвором, які<br>приводяться у рух за допомогою гідравлічного приводу. Бункер<br>розрахований на приймання ТПВ з одного сміттєвоза-збирача.<br> Варіант N 3 має накопичувальний бункер місткістю до<br>25-30 куб.м та дозуючий бункер місткістю 10 куб.м.<br> Накопичувальний бункер відділено від дозуючого відсікачем.<br>Його виготовлено у вигляді горизонтальних штанг, які<br>гідроциліндрами перекривають отвір між бункерами. Накопичувальний<br>бункер має бути виконаний таким чином, щоб ТПВ не залишались у<br>ньому при відведених штангах. Дві з чотирьох сторін<br>накопичувального бункера повинні бути вертикальними.<br> Варіант N 4 має горизонтальний бункер, оснащений шаговим<br>механізмом для переміщення ТПВ до розвантажувального отвору.<br> Рекомендовано для середніх та великих СПС. Висота між<br>майданчиками розміщення сміттєвозів-збирачів і транспортних<br>сміттєвозів становить 9-10 м.<br> Варіант N 5 виконано аналогічно варіанту N 4, дном<br>горизонтального бункера є пластинчастий живильник або стрічковий<br>конвеєр. Варіант N 5 рекомендовано для випадків, коли<br>передбачається сортування ТПВ і вилучення цінних компонентів.<br> Варіант N 6 передбачає використання контейнерних транспортних<br>сміттєвозів. СПС має бункер, з якого горизонтальним компактором<br>ТПВ ущільнюються у великогабаритний контейнер, який знімають з<br>транспортного сміттєвоза і закріплюють до компактора. Транспортний<br>сміттєвоз має важільно-крюкову систему для маніпуляцій з<br>контейнерами.<br> <br> 4.4. Крім використання наведених варіантів, можливим є<br>створення СПС за іншими технологічними схемами, в яких<br>враховуються особливості рельєфу місцевості і конструкція<br>транспортних сміттєвозів.<br> <br> 5. Критерії вибору місць розташування СПС<br> <br> 5.1. За критерій вибору місця розташування СПС приймається<br>мінімальна сумарна робота транспорту для визначеного обсягу<br>перевезень, мінімум рухомого складу і часу на перевезення, мінімум<br>транспортних витрат тощо.<br> <br> 5.2. Перехід на двоетапну технологію транспортування ТПВ є<br>доцільним у разі, коли дальність транспортування ТПВ від місця<br>збирання до об'єкта захоронення перевищує 20 км, або коли декілька<br>міст, розташованих у радіусі до 50 км, мають або планують створити<br>один об'єкт захоронення.<br> <br> 5.3. Майданчики для будівництва СПС необхідно відводити на<br>територіях промислово-складських зон або околиць населених<br>пунктів. Місце розташування станції необхідно узгоджувати<br>відповідно до містобудівного законодавства.<br> <br> 5.4. Розмір санітарно-захисної зони СПС має бути 100 м.<br> <br> 5.5. Площу земельної ділянки визначають з розрахунку<br>можливого розширення станції відповідно до схеми санітарної<br>очистки міста.<br> <br> 5.6. Майданчик для будівництва СПС має відповідати<br>встановленим санітарним правилам і нормам, вимогам екологічного<br>законодавства, бути максимально наближеним до району збирання ТПВ,<br>мати природний перепад висоти між майданчиками розміщення<br>сміттєвозів-збирачів і транспортних сміттєвозів. Необхідною є<br>також наявність доріг з твердим покриттям, лінії електропередач,<br>водопроводу і каналізації.<br> <br> 6. Вимоги до виконання проекту<br> двоетапного транспортування ТПВ<br> <br> 6.1. При розробці схеми санітарної очистки міста або регіону,<br>програми поводження з твердими побутовими відходами необхідно<br>розглядати можливість впровадження двоетапної технології<br>транспортування ТПВ.<br> <br> 6.2. Керівним документом, якого потрібно дотримуватись на<br>стадії виконання проектних робіт по розробці СПС, є<br>ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення та затвердження<br>проектної документації для будівництва" ( <A HREF="172008">va008509-04</A> ).<br> <br> 6.3. Вибір транспортних засобів для транспортування ТПВ при<br>двоетапному перевезенні обумовлює замовник.<br> <br> 6.4. Закінчена будівництвом СПС приймається в експлуатацію<br>згідно з ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів" ( <A HREF="130578">v0048243-94</A> ).<br> <br> 6.5. СПС може бути прийнята і введена в експлуатацію тільки<br>при забезпеченні необхідних умов охорони праці у відповідності з<br>вимогами техніки безпеки і виробничої санітарії, вимогами пожежної<br>і радіаційної безпеки та виконанні заходів по захисту<br>навколишнього середовища.<br> <br> 7. Методика розрахунку технологічних<br> параметрів СПС<br> <br> 7.1. Розрахункову кількість рейсів транспортних сміттєвозів<br>на добу (n ) отримуємо за формулою:<br> ртс<br> <br> В<br> д<br> n = ------,<br> ртс q<br> тс<br> <br> де В - кількість ТПВ, які перевантажуються на СПС на добу,<br> д<br>куб.м;<br> q - кількість ТПВ, які транспортує сміттєвоз за один рейс,<br> тс<br>куб.м.<br> <br> 7.2. Тривалість одного рейсу транспортного сміттєвоза (Т ):<br> тс<br> <br> l l<br> 1 2<br> Т = t + t + 2 (----- + -----),<br> тс з р 1 2<br> V V<br> <br> де t , t - тривалість відповідно завантаження та<br> з р<br>розвантаження, год.;<br> l , l - відстань транспортування ТПВ відповідно населеним<br> 1 2<br>пунктом і за ним, км;<br> V ,V - швидкість сміттєвоза відповідно у населеному пункті і<br> 1 2<br>за ним, км/год.<br> <br> 7.3. Кількість рейсів транспортного сміттєвоза протягом зміни<br>(n ):<br> тс<br> <br> l l<br> 01 02<br> Т (1 - t ) - (----- + -----)<br> стс п.з. V V<br> 1 2<br> n = -----------------------------------,<br> тс Т<br> тс<br> <br> де Т - тривалість роботи транспортного сміттєвоза на добу,<br> стс<br>год.;<br> t - норматив часу на виконання підготовчих та<br> п.з.<br>завершальних робіт на 1 годину роботи сміттєвоза;<br> l , l - нульовий пробіг транспортного сміттєвоза<br> 01 02<br>відповідно у населеному пункті та за ним, км.<br> <br> 7.4. Мінімальну тривалість роботи транспортного сміттєвоза<br>доцільно прийняти рівній тривалості роботи сміттєвозів-збирачів.<br> Максимальна тривалість роботи водія на транспортному<br>сміттєвозі не повинна бути більше 12 годин.<br> <br> 7.5. Визначивши межі можливого діапазону змін, кількість<br>рейсів транспортного сміттєвоза, визначають прийняту кількість<br>рейсів, на базі яких визначають технологічні параметри<br>завантажувальної частини СПС і графік руху транспортних<br>сміттєвозів.<br> Розрахункова кількість транспортних сміттєвозів, які<br>необхідні для обслуговування СПС, визначається з урахуванням<br>коефіцієнта використання парку, кількості робочих днів на рік та<br>річної продуктивності.<br> <br> 7.6. Транспортні сміттєвози, які обслуговують СПС протягом<br>доби, доцільно поділити на групи, кількість яких буде відповідати<br>кількості постів завантаження на СПС.<br> Максимальна кількість сміттєвозів в одній групі (m )<br> гр.тс<br>визначається:<br> <br> Т<br> тс<br> m = ------,<br> гр.тс t<br> зтс<br> <br> де t - тривалість завантаження транспортного сміттєвоза,<br> зтс<br>год.<br> <br> 7.7. Розрахункова кількість постів завантаження транспортних<br>сміттєвозів (N ) визначається:<br> р.тс<br> <br> m<br> тс<br> N = -----------,<br> р.тс m<br> гртс max<br> <br> де m - розрахункова кількість транспортних сміттєвозів,<br> тс<br>необхідних для транспортування річного обсягу ТПВ.<br> <br> 7.8. Якщо кількість ТПВ, що доставляються<br>сміттєвозами-збирачами на СПС за певний час, дорівнює кількості<br>ТПВ, що завантажуються в транспортний сміттєвоз за той же час,<br>необхідність в спорудженні бункера відпадає. Враховуючи можливі<br>збої у транспортному процесі, доцільно створювати бункер ємністю<br>до двох бункерів сміттєвозів-збирачів.<br> В іншому разі необхідна місткість бункерів СПС (Q )<br> б<br>визначається:<br> <br> q n<br> тс * р<br> Q = В * (1 - ---------),<br> б д В<br> д<br> <br> де n - кількість рейсів транспортного сміттєвоза за один час<br> р<br>роботи сміттєвозів-збирачів.<br> <br> 7.9. Максимальна продуктивність роботи одного поста<br>завантаження транспортного сміттєвоза:<br> <br> q<br> тс<br> В = ------, куб.м/год.<br> пзmax t<br> з<br> <br> Максимальна продуктивність СПС при завантаженні транспортних<br>сміттєвозів становить:<br> <br> q<br> тс<br> В = ------- * N , куб.м/год.,<br> чзmax t ртс<br> зтс<br> <br> де N - кількість постів завантаження.<br> ртс<br> <br> 7.10. Максимальна ефективність впровадження двоетапної<br>технології транспортування ТПВ може бути отримана за умови<br>узгодження графіків руху сміттєвозів-збирачів і транспортних<br>сміттєвозів з технологічними параметрами СПС.<br> <br> 8. Охорона праці<br> <br> 8.1. Охорона праці на СПС проводиться згідно з положеннями<br>Закону України "Про охорону праці" ( <A HREF="6050">2694-12</A> ) та діючими на<br>підприємстві інструкціями з охорони праці, затвердженими<br>керівником підприємства та головою комітету профспілки.<br> <br> 8.2. На кожній СПС відповідно до Закону України "Про пожежну<br>безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ) і розробленої на підприємстві "Iнструкції про<br>заходи пожежної безпеки" керівники та уповноважені ними особи<br>повинні створити умови пожежної безпеки.<br> <br> 8.3. Враховуючи, що персонал станції працює в умовах, де<br>можливий контакт з ТПВ, він повинен проходити попередні та<br>періодичні медичні огляди згідно з чинним порядком.<br> <br> 8.4. Спецодяг персоналу станції підлягає систематичному<br>пранню та знезараженню.<br> <br> 8.5. На СПС не дозволяється зберігати ТПВ більше однієї доби.<br> <br> 8.6. Технологічне обладнання СПС у літній період після<br>завершення роботи необхідно мити та дезінфікувати.<br> <br> 8.7. Контроль за санітарним станом та охороною праці<br>здійснюють установи Держнаглядохоронпраці, Державного<br>санітарно-епідеміологічного нагляду, пожежного нагляду<br>Міністерства надзвичайних ситуацій.<br> <br> 8.8. Персонал СПС повинен бути застрахований згідно із<br>Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне<br>страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного<br>захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( <A HREF="61391">1105-14</A> ).<br> <br> <br> Додаток 1<br> до Методики впровадження<br> двоетапного перевезення<br> твердих побутових відходів<br> <br> <br> ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ<br> сміттєвозів-збирачів<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Показники ¦ Тип сміттєвоза ¦<br>¦ ¦---------------------------------------------¦<br>¦ ¦ КО-413 ¦ КО-431 ¦КО-435 ¦МСК-257 ¦МСК-323 ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦Тип шасі ¦ГАЗ-33072¦ ЗIЛ- ¦ МАЗ- ¦ГАЗ-5314¦ ЗIЛ- ¦<br>¦ ¦ГАЗ-33075¦ 433362 ¦ 5337 ¦ ¦ 31412 ¦<br>¦ ¦ ¦ЗIЛ-49450¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ та інші ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦Корисна місткість ¦ 7,5 ¦10 += 0,3¦ 16,5 ¦ 8,5 ¦ 12 ¦<br>¦кузова, куб.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦Маса, т: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦твердих побутових ¦ 3300 ¦ 4580 - ¦ 6400 ¦ 3100 ¦ 5045 ¦<br>¦відходів, що ¦ ¦ 4980 ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦перевозяться ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦спеціального ¦ 1800 ¦ 2045 ¦ 3600 ¦ 1500 ¦ 1950 ¦<br>¦обладнання ¦ ¦ ¦ ¦(700)(*)¦(950)(*)¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦сміттєвоза (повна)¦ 7990 ¦ 10600 - ¦ 1600 ¦ 7400 ¦ 1100 ¦<br>¦ ¦ ¦ 11200 ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦Вантажопідйомність¦ 500 ¦ 500 ¦ 600 ¦ - ¦ - ¦<br>¦маніпулятора, кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦Максимальний тиск ¦ 12 += 1 ¦ 12 += 1 ¦15 += 1¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦<br>¦у гідросистемі, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦МПа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦Тривалість ¦ до 70 ¦ до 70 ¦ до 60 ¦ до ¦ до ¦<br>¦завантаження ТПВ ¦ ¦ ¦ ¦120(**) ¦120(**) ¦<br>¦із одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦контейнера, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦Габарити, мм: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦довжина ¦ 5900 ¦ 6420 ¦ 7800 ¦ 6000 ¦ 6650 ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦ширина ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 2350 ¦ 2500 ¦<br>¦------------------+---------+---------+-------+--------+--------¦<br>¦висота ¦ 2700 ¦ 3420 ¦ 3400 ¦ 2500 ¦ 3150 ¦<br>------------------------------------------------------------------<br>_______________<br> * - маса завантажувального обладнання;<br> ** - завантаження контейнера.<br> <br> <br> Додаток N 2<br> до Методики впровадження<br> двоетапного перевезення<br> твердих побутових відходів<br> <br> <br> ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ<br> транспортних сміттєвозів<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Показники ¦ Тип сміттєвоза ¦<br>¦ ¦--------------------------------¦<br>¦ ¦ ТМ-199 ¦ ТМ-353 ¦ КО-416 ¦<br>¦ ¦-----------+--------------------¦<br>¦ ¦ з базовим ¦ з базовим тягачем ¦<br>¦ ¦ тягачем ¦ КаМАЗ-54112 та ¦<br>¦ ¦КаМАЗ-5410 ¦ напівпричепом ¦<br>¦ ¦та напів- ¦ ОдАЗ-9385 ¦<br>¦ ¦ причепом ¦ ¦<br>¦ ¦ ОдАЗ-9370 ¦ ¦<br>¦-------------------------------+-----------+--------------------¦<br>¦Корисна місткість кузова, куб.м¦ 38 ¦ 41 ¦ 38 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦Коефіцієнт ущільнення твердих ¦ 1,3...2 ¦ 2 ¦ До 3 ¦<br>¦побутових відходів ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦Маса, т: ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦відходів, які перевозяться ¦ 10,9 ¦ 16,2 ¦ 14,8 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦спеціального обладнання ¦ 3,6 ¦ 5,5 ¦ 6,8 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦сміттєвоза (повна) ¦ 26,145 ¦ 33,0 ¦ 32,5 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦Навантаження, кН: ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦на передню вісь ¦ 41,84 ¦ 47 ¦ 44 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦на візок тягача ¦ 109,6 ¦ 143,4 ¦ 141 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦на візок напівпричепа ¦ 110 ¦ 140,6 ¦ 144,6 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦Тривалість, год.: ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦навантаження ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 1,5 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦розвантаження ¦ 0,3 ¦ 0,33 ¦ 0,33 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦Максимальний тиск у ¦ 12 ¦ 12 ¦ 15 ¦<br>¦гідросистемі, МПа ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦Кількість обслуговуючого ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦<br>¦персоналу, чол. ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦Габарити, мм: ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦довжина ¦ 13,8 ¦ 14,0 ¦ 13,7 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦ширина ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦<br>¦-------------------------------+-----------+----------+---------¦<br>¦висота ¦ 3,75 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦<br>------------------------------------------------------------------</FONT></PRE><br>