Приказ 784. Об утверждении Правил строения и безопасной эксплуатации вантажопідіймальних кранов


ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ<br> БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 18.06.2007 N 132<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 9 липня 2007 р.<br> за N 784/14051<br> <br> <br> Про затвердження Правил будови і безпечної<br> експлуатації вантажопідіймальних кранів<br> <br> <br> Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( <A HREF="6050">2694-12</A> )<br>та Положення про Державний комітет України з промислової безпеки,<br>охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою<br>Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 ( <A HREF="270139">1640-2006-п</A> ),<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації<br>вантажопідіймальних кранів (далі - Правила), що додаються.<br> <br> 2. З уведенням у дію цих Правил скасувати Правила будови і<br>безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені<br>наказом Міністерства праці та соціальної політики України від<br>20.08.2002 N 409 ( <A HREF="131040">v0409203-02</A> ).<br> <br> 3. Наказ увести в дію з 1 вересня 2007 року.<br> <br> 4. Начальнику управління організації державного нагляду в<br>металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та<br>котлонагляду Iванченку В.I. в установленому порядку забезпечити<br>подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства<br>юстиції України.<br> <br> 5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного<br>забезпечення Прохорову В.В. у встановленому порядку вжити заходів<br>щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових<br>актів з питань охорони праці ( <A HREF="267571">v0102516-06</A> ).<br> <br> 6. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г.<br>опублікувати наказ у черговому номері журналу.<br> <br> 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.<br> <br> Голова Комітету С.Сторчак<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Державного комітету<br> України з промислової<br> безпеки, охорони праці<br> та гірничого нагляду<br> 18.06.2007 N 132<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 9 липня 2007 р.<br> за N 784/14051<br> <br> <br> ПРАВИЛА<br> будови і безпечної експлуатації<br> вантажопідіймальних кранів<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення,<br>установлення, монтажу, демонтажу, налагодження, експлуатації,<br>ремонту, реконструкції та модернізації вантажопідіймальних кранів<br>і машин, їх складових частин, а також вантажозахоплювальних<br>органів, пристроїв, тари та колисок.<br> <br> 1.2. Дія цих Правил поширюється на:<br> вантажопідіймальні крани всіх типів;<br> крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком або<br>електромагнітом;<br> однорейкові візки;<br> ручні та електричні талі;<br> кранові підйомники;<br> лебідки для підіймання вантажу і (або) працівників;<br> колиски для підіймання працівників;<br> вантажозахоплювальні органи (гаки, грейфери,<br>вантажопідіймальні електромагніти, кліщові захвати тощо);<br> знімні вантажозахоплювальні пристрої;<br> тару, за винятком спеціальної тари, що застосовується в<br>металургійному виробництві (ковші, мульди, виливниці тощо), у<br>морських і річкових портах, вимоги до якої встановлюються<br>галузевими правилами або нормами.<br> <br> 1.3. Дія цих Правил не поширюється на:<br> крани-штабелеукладальники стелажні;<br> лісозаготівельні крани-маніпулятори, не оснащені гаком<br>(вирубнопакетувальні, вирубнотрелювальні, для безчокерного<br>трелювання, пакетопідбиральні тощо);<br> маніпулятори, що застосовуються в робототехнічних системах;<br> вантажопідіймальні машини, призначені для застосування в<br>шахтах, на морських і річкових суднах та інших плавучих спорудах,<br>на які поширюються спеціальні правила;<br> екскаватори, призначені для роботи із землерийним обладнанням<br>або грейфером;<br> вантажопідіймальні крани, призначені виключно для роботи зі<br>спеціальним навісним обладнанням (віброзанурювачами,<br>шпунтовисмикувачами, буровим обладнанням тощо);<br> вантажопідіймальні машини спеціального призначення: підлогові<br>завалювальні та посадкові машини, трубоукладачі, електро- та<br>автонавантажувачі, мостовкладальні машини, спеціалізовані<br>перевантажувальні комплекси;<br> монтажні поліспасти та конструкції, до яких вони підвішуються<br>(щогли, шеври, балки тощо);<br> підйомники (самохідні, причіпні, пожежні, щоглові та<br>будівельні);<br> вантажопідіймальні крани, машини, вантажозахоплювальні<br>органи, пристрої і тара військового спеціального призначення, що<br>перебувають в експлуатації у Збройних Силах України.<br> <br> 1.4. Вимоги цих Правил у частині вимог до будови поширюються<br>на вантажопідіймальні крани і машини, кранові колії, засоби<br>доступу та площадки, колиски для підіймання працівників, тару,<br>вантажозахоплювальні органи і пристрої, що виготовлені після<br>введення в дію цих Правил, а в частині вимог до виготовлення,<br>монтажу, демонтажу, налагодження, експлуатації, ремонту,<br>реконструкції та модернізації - також і на ті, що перебувають в<br>експлуатації.<br> <br> 2. Визначення термінів<br> <br> 2.1. У цих Правилах використано терміни, установлені чинними<br>нормативно-правовими актами, стандартами, санітарними нормами і<br>правилами (далі - нормативні документи (НД). Нижче подано<br>терміни, додатково використані в цих Правилах, та визначення<br>позначених ними понять.<br> 2.1.1. Вантажопідіймальний кран - машина циклічної дії,<br>призначена для підіймання та переміщення в просторі вантажу,<br>підвішеного за допомогою гака чи втримуваного іншим<br>вантажозахоплювальним органом.<br> 2.1.2. Вантажопідіймальна машина - підіймальний механізм<br>(пристрій) циклічної дії, призначений для переміщення в просторі<br>вантажу та (або) працівників (однорейкові візки, талі, лебідки,<br>кранові підйомники).<br> 2.1.3. Вантажопідіймальність корисна - вантаж масою m , що<br> PL<br>підіймається краном та підвішений за допомогою знімних<br>вантажозахоплювальних пристроїв, а за їхньої відсутності<br>підвішений безпосередньо до незнімних вантажозахоплювальних<br>пристроїв.<br> 2.1.4. Вантажопідіймальність нетто - вантаж масою m , що<br> NL<br>підіймається краном та підвішений за допомогою незнімних<br>вантажозахоплювальних пристроїв. Маса m є сумою мас вантажу, що<br> NL<br>відповідає корисній вантажопідіймальності, mPL, та знімних<br>вантажозахоплювальних пристроїв, m :<br> NA<br> <br> m = m + m . (1)<br> NL PL NA<br> <br> 2.1.5. Вантажопідіймальність проміжна (на канатах) - вантаж<br>масою m , що підіймається краном та підвішений до нижнього кінця<br> HL<br>підіймального пристрою. Маса m є сумою мас вантажу, що<br> HL<br>відповідає корисній вантажопідіймальності, m , знімних<br> PL<br>вантажозахоплювальних пристроїв, m , та незнімних<br> NA<br>вантажозахоплювальних пристроїв, m :<br> FA<br> <br> m = m + m + m . (2)<br> HL PL NA FA<br> <br> 2.1.6. Висота підйому засобів доступу - відстань по вертикалі<br>між початковим рівнем і площадкою.<br> 2.1.7. Висота східця (щабля) - відстань по вертикалі між<br>верхніми площинами двох сусідніх східців (щаблів).<br> 2.1.8. Галерея - довга й вузька споруда з переважно<br>горизонтальним настилом, призначена для забезпечення вільного<br>проходження працівників.<br> 2.1.9. Глибина східця - вільна відстань від головної крайки<br>до задньої поверхні східця.<br> 2.1.10. Демонтаж - знімання вантажопідіймального крана чи<br>машини або його складових частин з місця установлення.<br> 2.1.11. Експертна організація - суб'єкт господарювання, який<br>одержав в установленому порядку дозвіл на проведення експертного<br>обстеження (технічного діагностування) вантажопідіймальних кранів<br>і машин.<br> 2.1.12. Залізничний кран - кран (вантажопідіймальний<br>пристрій), змонтований на платформі або на залізничному<br>спеціальному рухомому складі (дрезина, автомотриса тощо), що<br>пересувається залізничною колією.<br> 2.1.13. Засоби доступу - пристрої для доступу працівників на<br>вантажопідіймальний кран або машину та їх складові частини,<br>галерею, ремонтну площадку тощо:<br> драбина - засіб доступу з кутом нахилу до горизонталі понад<br>75 град. до 90 град., горизонтальними елементами якого є щаблі;<br> драбина зі східцями - засіб доступу з кутом нахилу до<br>горизонталі понад 45 град. до 75 град., горизонтальними елементами<br>якого є східці;<br> сходи - засіб доступу з кутом нахилу до горизонталі понад<br>20 град. до 45 град., горизонтальними елементами якого є східці;<br> монтажні (евакуаційні) засоби доступу - пристрій без огорожі<br>для працівників, які допущені до роботи на висоті (верхолазів),<br>або на випадок аварії.<br> 2.1.14. Захисна панель - електричний пристрій, призначений<br>для максимально-струмового та нульового захисту електричних кіл<br>вантажопідіймальних кранів і машин.<br> 2.1.15. Здвоєний поліспаст - блочно-канатна система для зміни<br>сили та швидкості пересування каната, обидва кінці каната якої<br>закріплені на одному або двох барабанах.<br> 2.1.16. Керування з підлоги - керування вантажопідіймальним<br>краном або машиною за допомогою підвішеного на них кнопкового<br>апарата чи з іншого пульта (стаціонарно закріпленого на<br>вантажопідіймальному крані чи по радіо), під час якого вантаж і<br>(або) вантажопідіймальний кран чи машина супроводжуються<br>працівником, який керує вантажопідіймальним краном або машиною.<br> 2.1.17. Керування зі стаціонарного поста - дистанційне<br>керування вантажопідіймальним краном або машиною з пульта,<br>установленого поза ними стаціонарно, під час якого<br>вантажопідіймальний кран чи машина не супроводжується працівником,<br>який керує вантажопідіймальним краном або машиною.<br> 2.1.18. Кінематичний зв'язок, що не розмикається - механічний<br>зв'язок між двигуном і барабаном, що створюється:<br> безпосереднім з'єднанням двигуна з редуктором і редуктора з<br>барабаном;<br> за допомогою муфт, що не розмикаються;<br> механізмом перемикання швидкостей (у разі, коли довільне<br>вмикання або розчеплення механізму неможливо або якщо в цьому разі<br>автоматично не накладається гальмо нормально закритого типу).<br> 2.1.19. Коефіцієнт запасу гальмування - відношення моменту,<br>що створює гальмо, налагоджене відповідно до настанови з<br>експлуатації вантажопідіймального крана чи машини, до найбільшого<br>моменту на гальмівному шківу від прикладених статичних<br>навантажень:<br> найбільшого допустимого робочого вантажу (для механізму<br>підіймання);<br> маси стріли, противаги, найбільшого робочого вантажу, вітру<br>робочого стану (для механізму зміни вильоту).<br> 2.1.20. Колієукладальний кран - кран, що належить до<br>спеціального залізничного рухомого складу і застосовується під час<br>укладання та утримання залізничної колії.<br> 2.1.21. Кран-маніпулятор - кран стрілового типу, установлений<br>на транспортному засобі (самохідне шасі, причіп, залізничний<br>спеціальний рухомий склад тощо) або спеціальній основі та<br>призначений для навантаження і розвантаження транспортних засобів.<br> 2.1.22. Кран-штабелеукладальник стелажний - кран, обладнаний<br>вертикальною колоною з пристроєм для штабелювання вантажів, який<br>переміщується поміж стелажами рейками, укладеними на підлозі і<br>(або) на стелажах.<br> 2.1.23. Крановий підйомник - транспортний засіб короткочасної<br>дії, установлений на крані та призначений для підіймання<br>(опускання) машиніста, обслуговувального персоналу, обладнання.<br> 2.1.24. Механізм замикання грейфера - привідне обладнання для<br>замикання (розмикання) грейфера.<br> 2.1.25. Модернізація - унесення змін у конструкцію<br>вантажопідіймального крана чи машини, що підвищують їх<br>безпечність, технічний рівень і поліпшують економічні<br>характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш<br>сучасні, у тому числі заміна системи керування, за збереження<br>основних технічних характеристик вантажопідіймального крана чи<br>машини, і які не спричиняють підвищення, перерозподілу або зміни<br>інтенсивності навантажень і зменшення вантажної або власної<br>стійкості.<br> 2.1.26. Монтаж - установлення вантажопідіймального крана<br>(машини) або його складових частин на місці використання.<br> 2.1.27. Мостовий перевантажувач - козловий кран, основною<br>характеристикою якого є вантажопідіймальність і продуктивність, а<br>вантажозахоплювальним органом - грейфер.<br> 2.1.28. Налагодження - комплекс операцій чи операція з<br>регулювання приладів і пристроїв безпеки, механізмів,<br>електрообладнання, гідропристроїв тощо вантажопідіймальних кранів<br>і машин, що здійснюються з метою їх підготовлення до використання<br>за призначенням і проводяться як власником вантажопідіймального<br>крана чи машини, так і спеціалізованою організацією.<br> 2.1.29. Небезпечна зона крана (машини) ( простір, у якому<br>працівники піддаються ризику щодо свого здоров'я або безпеки<br>внаслідок переміщення вантажозахоплювального органа чи пристрою з<br>вантажем чи без нього або внаслідок падіння вантажу під час його<br>переміщення краном з урахуванням горизонтальної проекції на землю<br>траєкторії переміщення найбільшого зовнішнього габариту вантажу та<br>відстані відлітання вантажу.<br> 2.1.30. Нехитна опора - опора кабельного крана, що не має<br>можливості змінювати кут нахилу до горизонталі в разі зміни<br>навантаження в несучих канатах.<br> 2.1.31. Обмежник вантажопідіймальності (вантажного моменту) -<br>обмежник, що автоматично вимикає привод механізму підіймання та<br>зміни вильоту в разі перевищення вантажопідіймальності (вантажного<br>моменту).<br> 2.1.32. Однорейковий візок - електричний таль з причіпною<br>кабіною керування, що пересуваються надземною рейковою колією.<br> 2.1.33. Перила - пристрій, що запобігає випадковому падінню<br>або випадковому доступу до небезпечної зони, яким можуть бути<br>оснащені сходи, драбина зі східцями або площадка, а також<br>платформа або прохід. Перила складаються з поручня, стояків,<br>принаймні однієї проміжної перекладини (або аналогічного засобу<br>захисту) і бордюру.<br> 2.1.34. Площадка - горизонтальна поверхня, що призначена для<br>розміщення працівників під час проведення ними технічного<br>обслуговування, ремонту, технічного огляду тощо<br>вантажопідіймального крана чи машини, а також для відпочинку.<br> 2.1.35. Покажчик вантажного моменту - пристрій, що забезпечує<br>візуальний контроль допустимого вантажного моменту<br>(вантажопідіймальності, що відповідає встановленому вильоту).<br> 2.1.36. Поміст - засіб з переважно горизонтальним настилом,<br>призначений для проходу працівників під час виконання ремонтних,<br>монтажних робіт тощо (наприклад, для проходу стрілою тощо).<br> 2.1.37. Посадкова площадка - площадка, що призначена для<br>входу машиніста до кабіни керування або до її тамбура.<br> 2.1.38. Причальний перевантажувач - вантажопідіймальний кран,<br>що спирається на рейкову колію за допомогою порталу і має одну або<br>дві консолі, одна з яких розташована в зоні<br>завантаження-розвантаження суден.<br> 2.1.39. Проступ - відстань по горизонталі між виступними<br>крайками двох сусідніх східців.<br> 2.1.40. Ревізійна швидкість - мала швидкість пересування<br>вантажного візка крана кабельного типу в усталеному режимі руху,<br>яка потрібна для ревізії (огляду) несучих канатів та складових<br>частин крана.<br> 2.1.41. Реєстратор робочих параметрів - прилад, що реєструє,<br>накопичує та зберігає інформацію.<br> 2.1.42. Реконструкція - зміна основних технічних<br>характеристик крана чи машини (вантажопідіймальності, режимів<br>роботи, швидкості механізмів, прогону, вильоту, діапазону<br>підіймання, конструкції вантажозахоплювальних органів, подовження<br>або вкорочення стріли або консолі, башти, зміна типу приводу<br>(ручний або механічний на електричний або гідравлічний тощо),<br>зміна місця і (або) виду керування (з кабіни, з підлоги, зі<br>стаціонарного пульта тощо), а також інші зміни, що спричиняють<br>підвищення, перерозподіл або зміну інтенсивності навантажень, а<br>також зменшення вантажної або власної стійкості.<br> 2.1.43. Ремонт - відновлення пошкоджених, спрацьованих або<br>таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин<br>вантажопідіймальних кранів і машин (металевих конструкцій,<br>механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв<br>безпеки тощо) з доведенням вантажопідіймальних кранів і машин до<br>працездатного і справного стану, у тому числі проведене відповідно<br>до системи планово-попереджувальних ремонтів.<br> 2.1.44. Робоча зона крана (машини) - простір, у якому можливе<br>перебування вантажозахоплювального органа під час роботи<br>вантажопідіймального крана чи машини.<br> 2.1.45. Розкривні двері кабіни - двері, що відчиняються<br>поворотом стулки відносно вертикальної осі.<br> 2.1.46. Спеціалізована організація - суб'єкт господарювання,<br>який одержав в установленому порядку дозвіл на виконання роботи<br>підвищеної небезпеки (монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція,<br>експлуатація, технічний огляд, випробування вантажопідіймальних<br>кранів і машин).<br> 2.1.47. Спеціалізований перевантажувальний комплекс -<br>вантажопідіймальна машина з розвантажувально-навантажувальним та з<br>таким, що транспортує, обладнанням, з безперервним циклом роботи.<br> 2.1.48. Спредер - вантажозахоплювальний орган, призначений<br>для автоматичного стропування зверху великотоннажних контейнерів з<br>кутовими фітингами під час їх перевантаження.<br> 2.1.49. Тамбур - огороджена площадка перед входом до кабіни<br>машиніста.<br> 2.1.50. Технічний огляд - комплекс робіт з контролю<br>технічного стану, що здійснюється переважно з використанням<br>органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки,<br>номенклатуру яких установлено організаційно-методичними<br>документами, та випробування устаткування (повний технічний огляд)<br>або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у<br>строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими<br>актами з охорони праці, організаційно-методичними та<br>експлуатаційними документами.<br> 2.1.51. Увідний пристрій - пристрій або сукупність пристроїв<br>(рубильник, автоматичний вимикач тощо), що здійснює подавання<br>напруги на вантажопідіймальний кран або машину від зовнішньої<br>електричної мережі.<br> 2.1.52. Уповноважена організація - визначений спеціально<br>вповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової<br>безпеки та охорони праці суб'єкт господарювання, діяльність якого<br>не пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням,<br>придбанням, володінням, користуванням, монтажем, налагоджуванням,<br>технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією<br>чи заміною устатковання, який має дозвіл наведеного вище органу на<br>проведення огляду, випробування та експертного обстеження<br>(технічного діагностування) устаткування, а також здійснює<br>науково-технічну підтримку державного нагляду за господарською<br>діяльністю у сфері виробництва і праці, зокрема щодо проведення<br>під час інспектування необхідних контрольних випробувань та огляду<br>устаткування і матеріалів, досліджень шкідливих і небезпечних<br>факторів виробничого середовища тощо.<br> 2.1.53. Установлення - розташування вантажопідіймального<br>крана чи машини відповідно до проекту.<br> 2.1.54. Хитна опора - опора кабельного крана, що має<br>можливість змінювати кут нахилу до горизонталі в разі зміни зусиль<br>у несучих канатах.<br> <br> 3. Небезпека, пов'язана з експлуатацією вантажопідіймальних<br>кранів і машин<br> <br> 3.1. Основні види небезпеки, небезпечних ситуацій та<br>небезпечних випадків, що можуть виникнути під час нормальної<br>експлуатації та в разі порушення умов нормальної експлуатації<br>вантажопідіймальних кранів і машин, вантажозахоплювальних<br>пристроїв, тари і колисок і які становлять небезпеку для<br>обслуговувального і ремонтного персоналу:<br> 1) механічні види небезпеки, пов'язані з підіймальними<br>операціями вантажопідіймальними кранами і машинами,<br>вантажозахоплювальними пристроями, тарою і колисками і спричинені:<br> а) падінням вантажу, зіткненням, перекиданням крана (машини)<br>унаслідок:<br> недостатньої стійкості крана чи машини;<br> неконтрольованого завантаження, перевантаження, перевищення<br>перекидного вантажного моменту;<br> неконтрольованої амплітуди руху механізмів і складових частин<br>крана;<br> несподіваного або непередбаченого руху вантажу;<br> невідповідних вантажозахоплювальних органів, пристроїв і<br>тари;<br> зіткнення декількох кранів чи машин;<br> б) доступом працівників до вантажозахоплювальних органів,<br>пристроїв, тари і колисок;<br> в) сходом крана чи машини з рейок;<br> г) недостатньою механічною міцністю складових частин і<br>деталей;<br> ґ) невідповідною конструкцією шківів та барабанів;<br> д) неправильним вибором ланцюгів, канатів,<br>вантажозахоплювальних органів, пристроїв, тари і колисок та їх<br>неправильним установленням (навішуванням) на кран чи машину;<br> е) неконтрольованим опусканням вантажу механізмом з<br>фрикційним гальмом;<br> є) невідповідними умовами для установлення, монтажу,<br>демонтажу, налагодження, випробування, експлуатації, ремонту,<br>реконструкції та модернізації;<br> ж) дією вантажу на працівників (нанесення удару вантажем або<br>противагою);<br> 2) механічні види небезпеки, пов'язані зі складовими<br>частинами вантажопідіймальних кранів і машин,<br>вантажозахоплювальними пристроями, тарою і колисками, з вантажами,<br>що переміщуються, і зумовлені, наприклад формою (гострі крайки,<br>ріжучі елементи, гострокінцеві частини тощо), місцем установлення,<br>масою та стійкістю (потенційна енергія частин, що можуть бути<br>урухомлені під дією сили ваги), масою та швидкістю (кінетична<br>енергія частин під час контрольованого чи неконтрольованого<br>рухів), пришвидшенням, недостатньою механічною міцністю, що може<br>призвести до небезпечних поломок чи до руйнувань, накопиченням<br>енергії усередині вантажопідіймального крана чи машини (у пружних<br>елементах, у рідинах, газах, що перебувають під тиском, в умовах<br>вакууму), порушенням безпечних відстаней:<br> а) здавлювання;<br> б) поріз;<br> в) розітнення чи відсікання;<br> г) намотування, утягування чи захоплення частин одягу,<br>кінцівок тощо;<br> ґ) удар;<br> д) укол або проколювання;<br> е) розбризкування рідини під високим тиском;<br> є) утрата стійкості елементів;<br> ж) ковзання, спотикання або падіння (на крані чи з крана)<br>працівників;<br> 3) електричні види небезпеки можуть призвести до травм або<br>смерті від електрошоку чи опіків, а також до того, що внаслідок<br>фактора несподіванності, викликаного електричним ударом, працівник<br>упаде (чи упустить інструмент, речі, матеріали тощо) з причини:<br> а) контакту працівників з частинами, що звичайно перебувають<br>під напругою (прямий контакт);<br> б) контакту працівників з частинами, що перебувають під<br>напругою через несправність (непрямий контакт);<br> в) наближення працівників до частин, що перебувають під<br>високою напругою;<br> г) непридатності ізоляції для передбачених умов використання;<br> ґ) електростатичних процесів, наприклад контакту працівників<br>з електрично зарядженими частинами;<br> д) термічного випромінювання або таких процесів, як<br>розбризкування розплавлених речовин, хімічних процесів під час<br>коротких замикань, перевантажень тощо;<br> е) удару блискавки;<br> 4) термічні види небезпеки, що призводять до опіків,<br>обмороження та інших травм, викликаних:<br> а) контактом працівників з предметами або матеріалами з дуже<br>високою або низькою температурою;<br> б) полум'ям або вибухом;<br> в) випроміненням джерел тепла;<br> г) роботою в гарячому або холодному виробничому середовищі;<br> 5) небезпека, спричинена шумом, може призвести до:<br> а) тривалого порушення гостроти слуху;<br> б) дзвону у вухах;<br> в) утоми, стресу тощо;<br> г) інших наслідків, наприклад до порушень рівноваги,<br>послаблення уваги тощо;<br> ґ) перешкоди мовним комунікаціям, акустичним сигналам тощо;<br> 6) небезпека, спричинена вібрацією, може призвести до значних<br>порушень здоров'я (розлад судинної та нервової систем, порушення<br>кровообігу, хвороби суглобів тощо);<br> 7) небезпека, спричинена матеріалами, речовинами (та їх<br>компонентами), що їх використовує або виділяє кран, що працює, а<br>також вантажами, які він переміщує, унаслідок:<br> а) їх вдихання, заковтування обслуговувальним і ремонтним<br>персоналом шкідливих для здоров'я рідин, газів, аерозолей, парів<br>та пилу, а також їх контакту зі шкірою, очима і слизовою<br>оболонкою, проникнення через шкіряний покрив;<br> б) вогне- і вибухонебезпечності;<br> 8) небезпека, спричинена знехтуванням ергономічних вимог і<br>принципів під час розроблення машин:<br> а) незручна робоча поза або надмірне чи повторюване фізичне<br>навантаження на організм працівника;<br> б) знехтування засобами індивідуального захисту;<br> в) недостатнє місцеве освітлення;<br> г) розумове перевантаження, стрес тощо, що виникають під час<br>робочого процесу, процесу контролю за роботою крана чи машини або<br>технічного обслуговування в межах їх використання за призначенням;<br> ґ) помилки, неправильне поводження працівника;<br> д) незручна конструкція, розміщення або марковання елементів<br>керування;<br> е) незручна конструкція або розміщення приладів<br>контролювання;<br> 9) небезпека, спричинена несподіваним пуском, несподіваним<br>перевищенням швидкості тощо, унаслідок:<br> а) виходу з ладу або порушення в роботі системи керування;<br> б) припинення подавання енергії і відновлення<br>енергопостачання після перерви;<br> в) зовнішнього впливу на електрообладнання;<br> г) інших зовнішніх впливів (сила ваги, вітер тощо);<br> ґ) помилки в програмному забезпеченні;<br> д) помилки машиніста крана чи машини (через недостатню<br>відповідність крана чи машини здібностям та навикам машиніста);<br> 10) небезпека, спричинена помилками (дефектами) під час<br>складання або монтажу крана чи машини;<br> 11) небезпека, спричинена поломками під час роботи,<br>унаслідок:<br> а) утомного руйнування;<br> б) неприпустимої величини деформації;<br> в) критичного спрацювання;<br> г) корозії;<br> 12) небезпека, спричинена предметами, що падають<br>(інструменту, деталей крана, речей обслуговувального і ремонтного<br>персоналу тощо);<br> 13) небезпека, спричинена поступальним рухом крана, машини,<br>вантажних візків:<br> а) рух під час запускання двигуна;<br> б) рух за відсутності машиніста на своєму місці;<br> в) рух за відсутності надійного закріплення всіх складових<br>частин, деталей;<br> г) занадто висока швидкість крана, машини, вантажного візка,<br>керованих з підлоги;<br> ґ) занадто високі коливання (крана, вантажу) під час руху;<br> д) недостатня спроможність крана чи машини до вповільнення,<br>вимикання, зупинки та тримання;<br> 14) небезпека, пов'язана з робочим місцем машиніста крана чи<br>машини (уключаючи місце водія):<br> а) падіння під час спроби зайняти або покинути робоче місце;<br> б) викидання газів або брак кисню на робочому місці;<br> в) пожежа (займистість кабіни, нестача засобів вогнегасіння);<br> г) механічні види небезпеки на робочому місці (контактування<br>з колесами, наїзд, падіння предметів, проникнення предметів,<br>поломка деталей, які обертаються з високою швидкістю,<br>контактування працівників зі складовими частинами, деталями крана<br>чи машини);<br> ґ) недостатній огляд з робочого місця;<br> д) невідповідне освітлення;<br> е) незручне місце для сидіння;<br> є) шум на робочому місці;<br> ж) вібрація на робочому місці;<br> з) недостатні можливості евакуювання або аварійного виходу;<br> 15) небезпека, пов'язана із системою керування:<br> а) неправильне розміщення органів керування;<br> б) неправильна конструкція органів керування та неправильний<br>режим їх роботи;<br> 16) небезпека, пов'язана з джерелами та передаванням енергії:<br> а) небезпека, пов'язана з двигуном та акумулятором;<br> б) небезпека, пов'язана з передаванням енергії між<br>обладнанням крана чи машини;<br> в) небезпека, пов'язана із з'єднаннями та буксируванням;<br> 17) небезпека, пов'язана з третіми особами:<br> а) несанкціонований запуск або експлуатація;<br> б) відсутність або невідповідність візуальних або звукових<br>попереджувальних сигналів;<br> 18) небезпека, пов'язана з несприятливими природними<br>факторами:<br> а) вітрове навантаження;<br> б) снігове навантаження;<br> в) ожеледиця, зледеніння;<br> г) сейсмічне навантаження;<br> ґ) грозові електричні розряди;<br> недостатньо повні настанова з експлуатації та інструкція з<br>охорони праці для машиніста.<br> <br> 3.2. Ризики обслуговувального і ремонтного персоналу від<br>впливу вищенаведеної небезпеки повинні бути унеможливлені або<br>зведені до мінімуму за рахунок виконання запобіжних заходів,<br>спрямованих на унеможливлення прогнозованих ризиків та<br>забезпечення безпеки під час виготовлення, установлення, монтажу,<br>демонтажу, налагодження, випробування, експлуатації, ремонту,<br>реконструкції та модернізації вантажопідіймальних кранів і машин,<br>їх складових частин, а також вантажозахоплювальних органів,<br>пристроїв, тари та колисок, наведених у цих Правилах.<br> Під час розроблення вантажопідіймальних кранів і машин, їх<br>складових частин, а також вантажозахоплювальних органів,<br>пристроїв, тари та колисок повинен бути проведений аналіз<br>прогнозованої небезпеки, небезпечних ситуації та небезпечних<br>випадків, породжуваних механічним, електричним, хімічним (від<br>сировини, матеріалів і інших речовин), термічним (тепловим)<br>впливом, а також порушенням вимог ергономіки та іншими причинами.<br> <br> 3.3. Заходи щодо зменшення ризику виникнення аварійних та<br>надзвичайних ситуацій роздільно або в різних комбінаціях повинні<br>містити:<br> а) дотримання вимог проектування та технології виготовлення<br>(облік і обмеження навантажень, розрахунки на міцність і<br>стійкість, вибір конструкційних матеріалів тощо);<br> б) зниження шкідливих впливів на обслуговувальний персонал;<br> в) правильний вибір захисних, запобіжних пристроїв і<br>огороджень;<br> г) виключення наявності гострих крайок, кутів, частин, що<br>виступають, тощо;<br> ґ) виконання вимог ергономіки;<br> д) урахування вимог безпеки під час розроблення та<br>виготовлення систем керування;<br> е) унеможливлення виникнення небезпеки, пов'язаної з<br>гідравлічним і пневматичним обладнанням;<br> є) забезпечення пожежо- і електробезпеки тощо;<br> ж) забезпечення інструкціями обслуговувального і ремонтного<br>персоналу та контроль виконання вимог інструкцій.<br> <br> 4. Вимоги безпеки до будови вантажопідіймальних кранів та їх<br>складових частин<br> <br> 4.1. Загальні вимоги<br> 4.1.1. Вантажопідіймальні крани і машини, їх складові<br>частини, прилади та пристрої безпеки, вантажозахоплювальні органи,<br>знімні вантажозахоплювальні пристрої, тара, колиски і кранова<br>колія мають відповідати вимогам цих Правил і НД.<br> 4.1.2. Групи класифікації (режиму роботи) вантажопідіймальних<br>кранів і машин та їх механізмів визначаються відповідно до<br>додатка 1 цих Правил і зазначаються в паспорті<br>вантажопідіймального крана чи машини.<br> 4.1.3. Кліматичне виконання вантажопідіймальних кранів і<br>машин має встановлюватися відповідно до вимог НД і відповідати<br>макрокліматичним районам України, у яких вони можуть<br>експлуатуватися. Вантажопідіймальні крани і машини, призначені для<br>експлуатації в районах з нижньою межею температури робочого стану<br>нижче ніж мінус 40 град.С, мають бути виготовлені для роботи в<br>макрокліматичних районах з холодним кліматом (виконання ХЛ).<br> 4.1.4. Вантажопідіймальні крани і машини, призначені для<br>експлуатації в сейсмічних районах (понад 6 балів), виготовляються<br>у сейсмічному виконанні відповідно до вимог НД.<br> 4.1.5. Вантажопідіймальні крани і машини, призначені для<br>роботи у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, мають<br>відповідати вимогам "Правил будови електроустановок.<br>Електрообладнання спеціальних установок", затверджених наказом<br>Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001<br>N 272 ( <A HREF="107588">v0272203-01</A> ) (далі - ПБЕЕСУ), і чинним НД.<br> Клас вибухо- і пожежонебезпечної зони, категорія та група<br>вибухонебезпечної суміші зазначаються в паспорті<br>вантажопідіймального крана чи машини, а також у настанові з<br>експлуатації.<br> 4.1.6. Вантажопідіймальні крани мають бути стійкими в<br>робочому та неробочому станах.<br> Розрахунок стійкості вантажопідіймальних кранів повинен<br>проводитися відповідно до вимог НД за умови дії випробувального<br>навантаження, дії вантажу (вантажна стійкість), відсутності<br>вантажу (власна стійкість), раптового знімання навантаження та дії<br>монтажних (демонтажних) навантажень.<br> Вантажопідіймальні крани, під час експлуатації яких<br>передбачене опускання ненавантаженої стріли в горизонтальне<br>положення, мають бути стійкими з таким положенням стріли.<br> 4.1.7. Розрахунок металоконструкцій і механізмів<br>вантажопідіймальних кранів і машин має здійснюватися відповідно до<br>вимог НД.<br> 4.1.8. У кранів з висувними стрілами, баштами, опорами має<br>передбачатися надійна фіксація в робочому положенні висунутої<br>конструкції.<br> 4.1.9. Металоконструкції та металеві деталі<br>вантажопідіймальних кранів і машин мають бути захищені від корозії<br>відповідно до умов експлуатації.<br> У металоконструкціях мають передбачатися заходи проти<br>накопичування в них вологи.<br> <br> 4.2. Механізми<br> 4.2.1. Механізми вантажопідіймальних кранів і машин,<br>обладнані кулачковими, фрикційними або іншими механічними<br>пристроями для вмикання або перемикання швидкостей робочих рухів,<br>мають виконуватися таким чином, щоб довільне вмикання або<br>роз'єднання механізму було унеможливлене.<br> 4.2.2. У вантажних лебідок з двома приводами останні повинні<br>мати між собою жорсткий кінематичний зв'язок, що унеможливлює<br>довільне опускання вантажу в разі виходу з ладу одного з приводів.<br> 4.2.3. У вантажопідіймальних кранах і машинах, призначених<br>для підіймання працівників, розплавленого металу або шлаку,<br>отруйних і вибухових речовин, а також у механізмах з<br>електроприводом застосування фрикційних і кулачкових муфт умикання<br>не дозволяється, крім механізмів:<br> а) пересування або повертання, що має декілька діапазонів<br>швидкостей для переключання з однієї швидкості на іншу;<br> б) пересування гусеничних кранів із спільним приводом двох<br>гусениць для роздільного керування ними.<br> У випадках, зазначених у пунктах 4.2.3 "а" і 4.2.3 "б" цих<br>Правил, гальмо повинне мати кінематичний зв'язок, що не<br>розмикається, з поворотною частиною крана, гусеницями або<br>колесами.<br> 4.2.4. Механізми підіймання вантажу та стріли мають<br>виконуватися так, щоб унеможливлювалося вимикання приводу без<br>накладення гальма, а опускання вантажу або стріли здійснювалося<br>тільки від двигуна, що працює.<br> 4.2.5. Тягові колеса вантажопідіймальних кранів і машин з<br>ручним приводом мають оснащуватися напрямними для унеможливлення<br>спадання ланцюгів, що навішені на них. Тяговий ланцюг має бути<br>такої довжини, щоб його нижня частина була на висоті близько 0,5 м<br>від поверхні, на якій розташовується працівник, що керує краном<br>або машиною.<br> 4.2.6. У стрілових самохідних кранів зусилля підіймання<br>(висування) виносних опор або їх частин уручну не повинно<br>перевищувати 200 Н.<br> У разі більшого зусилля виносні опори обладнуються<br>гідравлічним, механічним або іншим приводом.<br> 4.2.7. Стрілові самохідні крани, оснащені ходовою частиною з<br>пружними підвісками, мають бути обладнані пристроями, що<br>виключають дію пружних підвісок і дають змогу передавати<br>навантаження, яке сприймається краном, безпосередньо на ходову<br>частину або виносні опори. Ці крани також обладнуються<br>стабілізатором пружних підвісок, що дає змогу рівномірно<br>передавати навантаження на всі ресори однієї ходової осі для того,<br>щоб забезпечити їх рівномірне осідання під час руху. На<br>автомобільних кранах і кранах на спеціальному шасі ці пристрої на<br>передніх осях можуть не встановлюватися.<br> 4.2.8. Механізми підіймання кувальних кранів обладнуються<br>пристроями, що амортизують, для запобігання впливу на<br>металоконструкції крана технологічних навантажень, які виникають<br>під час кування заготовок.<br> 4.2.9. У з'єднаннях елементів вантажопідіймальних кранів і<br>машин (болтових, шпонкових, шліцьових тощо) має бути унеможливлене<br>їх довільне розгвинчування або роз'єднування.<br> 4.2.10. Ухил колії вантажних візків у козлових і консольних<br>кранів у найбільш несприятливому положенні візка з найбільшим<br>робочим вантажем не повинен перевищувати 0,003. Зазначена норма<br>ухилу не стосується кранів, у яких механізм пересування візка<br>споряджений автоматичним гальмом нормально закритого типу або<br>візок крана пересувається канатною тягою.<br> <br> 4.3. Гальма<br> 4.3.1. Механізми підіймання вантажу і зміни вильоту<br>вантажопідіймальних кранів і машин з машинним приводом<br>обладнуються гальмами нормально закритого типу, що автоматично<br>розмикаються під час увімкнення приводу.<br> Механізми підіймання або зміни вильоту з ручним приводом<br>обладнуються вантажоупорним гальмом.<br> 4.3.2. У грейферних двобарабанних лебідках з роздільним<br>електричним приводом гальма встановлюються на кожному приводі.<br> На приводі механізму підіймання дозволяється встановлення<br>педалі (кнопки) для розгальмовування механізму без вмикання<br>двигуна, у цьому разі розгальмовування має здійснюватися тільки за<br>умови безперервного натиснення на педаль (кнопку).<br> У разі спрацьовування електричного захисту, вимикання або<br>зникнення напруги в мережі гальмо має автоматично замикатися<br>навіть у разі, коли педаль (кнопка) натиснута.<br> 4.3.3. Механізми підіймання вантажу та зміни вильоту<br>обладнуються гальмом, який має кінематичний зв'язок, що не<br>розмикається, з барабаном.<br> У механізмах підіймання ланцюгових і канатних електричних<br>талів дозволяється встановлення муфт граничного моменту.<br> 4.3.4. Гальмо механізму підіймання вантажу та зміни вильоту,<br>за винятком випадків, зазначених у пунктах 4.3.5 і 4.3.6 цих<br>Правил, має забезпечувати гальмівний момент з урахуванням<br>коефіцієнта запасу гальмування не менше 1,5. Такий самий запас<br>гальмування застосовується для двобарабанних механізмів з<br>роздільним приводом, у тому числі для механізмів підіймання та<br>замикання грейфера.<br> 4.3.5. У разі наявності на приводі механізму підіймання<br>вантажу та зміни вильоту двох і більше гальм коефіцієнт запасу<br>гальмування кожного з них має бути не менше 1,25.<br> У механізмі підіймання з двома приводами, що вмикаються<br>одночасно і працюють на один барабан або на два барабани з<br>кінематичним зв'язком, що не розмикається, на кожному приводі<br>встановлюється не менше одного гальма із запасом гальмування не<br>менше 1,25. У разі застосування двох гальм на кожному приводі за<br>наявності в механізмі двох і більше приводів коефіцієнт запасу<br>гальмування кожного гальма має бути не менше 1,1.<br> 4.3.6. Для зниження динамічних навантажень у механізмі зміни<br>вильоту в разі встановлення двох гальм дозволяється приймати<br>коефіцієнт запасу гальмування в одного з них не менше 1,1, у<br>другого - не менше 1,25. У цьому разі накладання гальм має<br>здійснюватися послідовно й автоматично.<br> 4.3.7. Механізми підіймання вантажу та зміни вильоту<br>вантажопідіймальних кранів і машин, що транспортують розплавлений<br>метал і шлак, отруйні або вибухові речовини, ядерне паливо,<br>обладнуються двома гальмами, що діють незалежно одне від одного.<br>Механізми підіймання спеціальних металургійних кранів (колодязних,<br>стриперних тощо), призначених для транспортування розжареного<br>металу, також обладнуються двома гальмами.<br> 4.3.8. У разі встановлення двох гальм має бути передбачена<br>можливість легко зняти гальмівну дію одного з них з метою<br>перевірки надійності гальмування іншого.<br> 4.3.9. Вимоги пунктів 4.3.1-4.3.8 цих Правил поширюються<br>також на механізми підіймання башти та зміни довжини стріли.<br> 4.3.10. В електричних талів як друге гальмо може бути<br>використано вантажоупорне гальмо. У цьому разі коефіцієнт запасу<br>гальмування електромагнітного гальма повинен бути не менше 1,25.<br> У механізмів підіймання з ручним приводом з групою<br>класифікації (режиму роботи) М1 одне з гальм може бути замінено<br>самогальмівною передачею.<br> 4.3.11. Гальма на механізмах пересування вантажопідіймальних<br>кранів і машин та їх вантажних візків установлюються, якщо<br>вантажопідіймальний кран або машина призначені для роботи:<br> просто неба або в незахищеному від дії вітру місці;<br> у приміщенні, де пересуваються наземною рейковою колією;<br> у приміщенні на надземній рейковій колії зі швидкістю<br>пересування понад 0,53 м/с.<br> 4.3.12. Гальма на механізмах повертання встановлюються на<br>всіх вантажопідіймальних кранах, що працюють просто неба, а також<br>на кранах, що працюють у приміщенні (група класифікації (режиму<br>роботи) механізму М2 і вище відповідно до додатка 1 цих Правил).<br> 4.3.13. У механізмах пересування та повертання<br>вантажопідіймальних кранів і машин, за винятком механізмів<br>пересування стрілових самохідних кранів (крім кранів на<br>гусеничному ходу зі швидкістю пересування до 20 км/год) і<br>залізничних, застосовуються гальма нормально закритого типу, що<br>автоматично розмикаються під час увімкнення приводу.<br> На стрілових самохідних кранах (крім кранів на гусеничному<br>ходу), механізми пересування яких обладнані нормально відкритим<br>керованим гальмом, установлюється стоянкове гальмо.<br> Дозволяється використання робочого гальма як стоянкового за<br>умови застосування роздільних приводів керування цим гальмом.<br> На механізмах повертання баштових, стрілових самохідних<br>кранів із баштовим стріловим обладнанням і портальних кранів<br>дозволяється установлення керованих гальм нормально відкритого<br>типу. У цьому разі гальмо обладнується пристроєм для фіксації його<br>в закритому стані. Такий пристрій може бути встановлений на<br>важелях або педалях керування гальмом.<br> 4.3.14. У системі керування вантажопідіймального крана з<br>гальмуванням електродвигуном автоматичне замикання гальм<br>механізмів пересування або повертання на нульовій позиції<br>контролера дозволяється виконувати із затримкою за часом не більше<br>1 с після закінчення гальмування електродвигуном або здійснювати<br>електричне керування замиканням (розмиканням) гальма на нульовій<br>позиції контролера педаллю чи кнопкою.<br> 4.3.15. Гальма механізмів пересування і повертання<br>вантажопідіймальних кранів і машин, що працюють просто неба або в<br>незахищеному від дії вітру місці, мають забезпечувати зупинку й<br>утримування крана або машини та їх вантажного візка під дією вітру<br>робочого стану відповідно до НД, допустима швидкість якого<br>зазначена в паспорті вантажопідіймального крана чи машини та з<br>урахуванням допустимого ухилу.<br> 4.3.16. У механізмах вантажопідіймальних кранів і машин з<br>машинним приводом черв'ячна передача не може бути заміною гальма.<br> 4.3.17. Вантаж, що замикає гальмо, має бути закріплений на<br>важелі так, щоб унеможливлювалося його падіння або довільне<br>зміщення. Замикання гальма в разі застосування пружин має<br>здійснюватися зусиллям стиснутої пружини.<br> 4.3.18. Гальма сухого тертя мають бути захищені від прямого<br>потрапляння вологи чи мастила на гальмівний шків або диск.<br> <br> 4.4. Ходові колеса<br> 4.4.1. Ходові колеса вантажопідіймальних кранів і машин та їх<br>вантажних візків мають бути дворебордними, а у випадках,<br>передбачених пунктом 4.4.2 цих Правил, можуть застосовуватися<br>колеса іншої конструкції.<br> 4.4.2. Одноребордні ходові колеса можуть застосовуватися:<br> якщо ширина наземної колії вантажопідіймальних кранів не<br>перевищує 4 м і обидві нитки колії лежать на одному рівні;<br> якщо наземні вантажопідіймальні крани пересуваються кожною<br>стороною двома рейками за умови, що розташування реборд коліс на<br>одній рейці протилежне розташуванню реборд на іншій;<br> в опорних і підвісних візках кранів мостового типу;<br> у підвісних візках і талях, що пересуваються однорейковою<br>колією;<br> у вантажних візках баштових кранів.<br> Ходові колеса баштових кранів на рейковому ходу мають бути<br>дворебордними незалежно від ширини колії.<br> Застосування безребордних ходових коліс дозволяється за<br>наявності пристроїв, що унеможливлюють сходження коліс із рейок.<br> В одноребордних колесах опорних вантажопідіймальних кранів і<br>опорних вантажних візків ширина обода за вирахуванням реборди має<br>перевищувати ширину головки рейки не менше ніж на 30 мм.<br> 4.4.3. Ходові колеса механізмів пересування<br>вантажопідіймальних кранів і машин та їх вантажних візків можуть<br>виконуватися кованими, катаними, штампованими або литими.<br> Ходові колеса вантажопідіймальних кранів і машин з машинним<br>приводом та їх вантажних візків виготовляються із сталі.<br>Дозволяється застосовувати ходові колеса, виготовлені з<br>високоміцного чавуну з кулястим графітом, а у вантажопідіймальних<br>кранах і машинах із ручним приводом - з чавунного литва відповідно<br>до вимог пункту 5.4.4 цих Правил.<br> Ковані, штамповані та катані колеса мають відповідати вимогам<br>НД.<br> Геометричні розміри литих коліс мають відповідати вимогам НД<br>на ковані, штамповані та катані колеса.<br> 4.4.4. Ходові колеса (колісні пари) залізничних кранів мають<br>відповідати вимогам чинних НД.<br> <br> 4.5. Вантажозахоплювальні органи<br> 4.5.1. Вантажні ковані, штамповані та пластинчасті гаки мають<br>відповідати вимогам НД.<br> Застосування гаків спеціального виконання дозволяється за<br>умов наявності узгодження НД на їх виготовлення зі спеціально<br>вповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової<br>безпеки та охорони праці, а гаків, виготовлених за кордоном, - за<br>наявності документа про їх якість виробника гаків (сертифіката,<br>декларації тощо).<br> 4.5.2. Гаки вантажопідіймальністю понад 3 т (за винятком<br>гаків кранів спеціального призначення) установлюються на закритих<br>опорах кочення із застосуванням упорних підшипників.<br> 4.5.3. Гаки вантажопідіймальних кранів та електричних талів<br>обладнуються запобіжним замком, що унеможливлює самовільне<br>випадіння знімного вантажозахоплювального пристрою.<br> Вантажні гаки портальних кранів, що працюють у портах, а<br>також кранів, що транспортують розплавлений метал або рідкий шлак,<br>можуть не обладнуватися запобіжними замками. Застосування гаків,<br>не обладнаних запобіжним замком, в інших вантажопідіймальних<br>кранах дозволяється за умови використання канатних або ланцюгових<br>вантажозахоплювальних пристроїв, що виключають можливість<br>випадіння їх із зіва гака.<br> 4.5.4. Запобіжні замки для однорогих гаків, що застосовуються<br>у вантажопідіймальних кранах і машинах загального призначення,<br>мають відповідати вимогам НД.<br> 4.5.5. Кріплення кованого та штампованого гака<br>вантажопідіймальністю 5 т і більше, а також вилки пластинчастого<br>гака в траверсі має унеможливлювати довільне відкручування гайки,<br>для чого вона закріплюється стопорною планкою. Допускаються інші<br>способи стопоріння гайки, якщо це передбачено технічними умовами<br>на виготовлення вантажопідіймального крана чи машини. Стопоріння<br>гайки за допомогою шплінтів або стопорних болтів не дозволяється<br>незалежно від вантажопідіймальності.<br> 4.5.6. На вантажних кованих, штампованих і пластинчастих<br>гаках мають бути нанесені позначення відповідно до вимог НД. На<br>вантажних гаках спеціального виконання позначення наноситься<br>відповідно до технічних умов на їх виготовлення.<br> У тих випадках, коли пластинчастий гак підвішується до<br>траверси за допомогою вилки, вона повинна мати таке саме<br>маркування, що й гак.<br> 4.5.7. Вантажні гаки спеціального виконання споряджаються<br>документом, що підтверджує їх якість, із зазначенням виробника,<br>номера гака за системою нумерації виробника, року виготовлення,<br>вантажопідіймальності та матеріалу, з якого вони виготовлені.<br> 4.5.8. Конструкція грейфера має унеможливлювати довільне<br>розкриття, а конструкція канатного грейфера, крім того, - вихід<br>канатів з рівчаків блоків.<br> Вантажопідіймальність грейфера має бути підтверджена<br>розрахунком з урахуванням коефіцієнта заповнення грейфера та<br>максимальної густини матеріалу, що перевантажується, а також<br>випробуваннями відповідно до вимог пункту 7.5.2 цих Правил.<br> Канатні грейфери для навалювальних вантажів мають відповідати<br>вимогам НД.<br> 4.5.9. Грейфер споряджається табличкою із зазначенням<br>найменування або товарного знака виробника, порядкового номера за<br>системою нумерації виробника, власної маси грейфера, умовного<br>позначення грейфера. Табличка канатного грейфера для навалювальних<br>вантажів має відповідати вимогам НД. У разі пошкодження таблички<br>виробника остання має бути відновлена суб'єктом господарювання.<br> Грейфери, виготовлені для самостійного постачання,<br>споряджаються, крім таблички, паспортом і настановою з<br>експлуатації.<br> 4.5.10. Вимоги до інших вантажозахоплювальних органів, які є<br>частиною вантажопідіймального крана чи машини і підвішені<br>безпосередньо на канатах (вантажопідіймальні магніти, траверси,<br>вилки, спредери, керовані захоплювачі для металопрокату, колод,<br>труб тощо), мають відповідати вимогам НД і повинні бути викладені<br>в технічних умовах на виготовлення цих кранів та машин або в<br>документах, що їх замінюють (далі - технічні умови).<br> <br> 4.6. Канати<br> 4.6.1. Сталеві канати, що застосовуються як вантажні,<br>стрілові, вантові, несучі, тягові та стропи, мають бути споряджені<br>документом виробника канатів про їх якість, а за його відсутності<br>- документом випробувальної лабораторії, акредитованої в<br>установленому порядку, про випробування канатів відповідно до<br>вимог НД.<br> Тип канатів має вибиратися відповідно до НД.<br> Застосування канатів, виготовлених за кордоном, дозволяється<br>за умов наявності документа про їх якість виробника канатів<br>(сертифіката, декларації тощо).<br> 4.6.2. Кріплення та розташування канатів на<br>вантажопідіймальному крані чи машині мають унеможливлювати<br>спадання їх з барабанів або блоків і перетирання внаслідок дотику<br>канатів з елементами конструкцій або один з одним.<br> 4.6.3. Петля на кінці каната для його закріплення на<br>вантажопідіймальному крані чи машині має бути виконана:<br> із застосуванням коуша із заплітанням вільного кінця каната<br>або з установленням затискачів;<br> із застосуванням сталевої кованої, штампованої, литої втулки<br>і клина;<br> шляхом заливання легкоплавким сплавом або іншим способом<br>відповідно до вимог НД.<br> Застосування зварних втулок не дозволяється (крім кріплення<br>нерухомого кінця каната за допомогою втулки, привареної до<br>зварного барабана або металоконструкції вантажопідіймального крана<br>чи машини, відповідно до вимог технічних умов на виготовлення).<br> 4.6.4. На поверхнях корпусів, втулок і клинів не має бути<br>гострих крайок, на яких може перетиратися канат. Клинова втулка та<br>клин повинні мати маркування, що відповідає діаметру каната.<br> 4.6.5. Кількість проколів основної вітки каната кожною повною<br>сталкою під час заплітання має відповідати зазначеним у табл. 1.<br>Останній прокол кожною сталкою виконується половинною кількістю її<br>дротинок (половинним перерізом сталки). Дозволяється останній<br>прокол робити половинною кількістю сталок каната.<br> Місця заплітання з виступними кінцями дротинок сталок на<br>10...30 мм в обидва боки залежно від діаметра каната мають бути<br>щільно обмотані м'яким дротом, кінці якого заправляються способом,<br>що унеможливлює їх розмотування, або ізольовані іншим способом, що<br>унеможливлює пошкодження рук працівників.<br> <br> Таблиця 1. Кількість проколів каната сталками під час<br>заплітання<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Діаметр сталевого каната, мм ¦Кількість проколів кожною повною¦<br>¦ ¦сталкою, не менше ¦<br>¦-------------------------------+--------------------------------¦<br>¦До 14 включ. ¦ 4 ¦<br>¦Понад 14 " 27 " ¦ 5 ¦<br>¦ " 27 " 60 " ¦ 6 ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 4.6.6. Кількість затискачів визначається розрахунком, але їх<br>має бути не менше трьох. Крок розташування затискачів і довжина<br>вільного кінця каната від останнього затискача мають бути не менше<br>шести діаметрів каната.<br> Для запобігання деформації каната затискачі мають<br>установлюватися колодкою до основної вітки.<br> Установлення затискачів гарячим (ковальським) способом не<br>дозволяється. Зусилля (момент) затягування гайок затискачів має<br>відповідати зазначеному в настанові з експлуатації.<br> 4.6.7. Кріплення каната до барабана проводиться способом, що<br>допускає можливість заміни каната. У разі застосування притискних<br>планок кількість їх визначається розрахунком, але має бути не<br>менше двох.<br> Довжина вільного кінця каната від останньої притискної планки<br>має бути не менше двох діаметрів каната. Вигинати вільний кінець<br>каната під притискною планкою або на відстані менше трьох<br>діаметрів каната від планки не дозволяється.<br> 4.6.8. Канати вантажопідіймальних кранів і машин, що<br>транспортують розплавлений або розпечений метал і рідкий шлак,<br>мають бути захищені від безпосередньої дії променистого тепла та<br>бризок металу встановленням відповідних огорож.<br> 4.6.9. Сталеві канати, що застосовуються як вантажні,<br>стрілові, вантові, несучі і тягові, мають бути перевірені<br>розрахунком за формулою<br> <br> Fo >= Zp * S, (3)<br> <br> де Fo - розривне зусилля каната в цілому, що приймається за<br>документом виробника про якість каната або документом про його<br>випробування, а під час розроблення - за даними стандарту, Н;<br> Zp - мінімальний коефіцієнт використання каната (мінімальний<br>коефіцієнт запасу міцності каната), визначений за табл. 2 і 3;<br> S - найбільший розрахунковий натяг вітки каната, зазначений у<br>паспорті вантажопідіймального крана або машини, Н.<br> Якщо в стандарті або в документі виробника про якість каната<br>або документі про їх випробування наведено сумарне розривне<br>зусилля дротинок каната, величина Fo визначається шляхом множення<br>сумарного розривного зусилля на коефіцієнт 0,83.<br> У разі роботи в небезпечних умовах (транспортування<br>розплавленого металу, шлаку, отруйних і вибухових речовин,<br>ядерного палива) не дозволяється використовувати групу<br>класифікації (режиму роботи) нижче М5. Під час розрахунку канатів,<br>призначених для підіймання працівників, Zp