О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 24.04.2008 N 186 Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 259 ( v0259661-08 ) від 20.06.2008 N 438 ( v0438661-08 ) від 30.09.2008 N 536 ( v0536661-08 ) від 26.11.2008 N 577 ( v0577661-08 ) від 10.12.2008 N 54 ( v0054661-09 ) від 03.02.2009 ) З метою розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодовизначення основних напрямів діяльності у сферах регіональноїполітики, будівництва, містобудування та архітектури, реалізаціїнауково-обґрунтованої технічної політики та у зв'язку з кадровимизмінами й зміною у структурі Міністерства Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про Науково-технічну радуМіністерства регіонального розвитку та будівництва України вредакції згідно з додатком 1. 2. Затвердити оновлений склад президії Науково-технічної радиМіністерства регіонального розвитку та будівництва України вредакції згідно з додатком 2. 3. Затвердити склад секцій Науково-технічної радиМіністерства регіонального розвитку та будівництва України вредакції.* 4. Визнати такими, що втратили чинність: 4.1. Пункти 2, 3, 4 наказу Мінрегіонбуду від 08.05.2007 N 10( v0010661-07 ) "Про створення науково-технічної ради Міністерстварегіонального розвитку та будівництва України"; 4.2. Наказ Мінрегіонбуду від 22.06.2007 N 60 ( v0060661-07 )"Про внесення змін до наказу від 08.05.2007 N 10 "Про створеннянауково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку табудівництва України"; 4.3. Наказ Мінрегіонбуду від 13.08.2007 N 142 ( v0142661-07 )"Про внесення змін до наказів від 08.05.2007 N 10 "Про створеннянауково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку табудівництва України" та від 22.06.2007 N 60 "Про внесення змін донаказу від 08.05.2007 N 10 "Про створення науково-технічної радиМіністерства регіонального розвитку та будівництва України". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаМіністра Беркуту А.В. * ( Склад секцій Науково-технічної ради Міністерстварегіонального розвитку та будівництва України не наводиться )( Зміни до складу секцій див. у Наказах Міністерстварегіонального розвитку та будівництва N 259 ( v0259661-08 ) від20.06.2008, N 438 ( v0438661-08 ) від 30.09.2008, N 536( v0536661-08 ) від 26.11.2008 ) Міністр В.Куйбіда Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду 24.04.2008 N 186 ПОЛОЖЕННЯ про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 1. Загальні положення 1.1. Науково-технічна рада Міністерства регіональногорозвитку та будівництва України (далі - НТР) створена відповіднодо Положення про Міністерство регіонального розвитку табудівництва України (далі - Міністерство), затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750( 750-2007-п ). 1.2. НТР Міністерства є постійно діючим дорадчим органом,який утворюється з метою розгляду наукових рекомендацій тапропозицій щодо визначення основних напрямів у формуванні тазабезпеченні реалізації державної регіональної політики і політикиу сфері будівництва, архітектури та містобудування, обговореннянайважливіших програм, а також рекомендацій щодо використання тавпровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки,наукових та науково-технічних розробок, проектівнормативно-правових та нормативних актів, нормативних документів. 1.3. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної РадиУкраїни, указами та розпорядженнями Президента України,постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,Положенням про Міністерство регіонального розвитку та будівництваУкраїни ( 750-2007-п ), наказами Мінрегіонбуду, а також цимПоложенням. 1.4. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності уформі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики. 2. Основні завдання Науково-технічної ради 2.1. Розгляд та схвалення пріоритетних напрямів розвитку усферах державної регіональної політики, будівництва таархітектури, промисловості будівельних матеріалів в межахкомпетенції Мінрегіонбуду. 2.2. Сприяння проведенню єдиної науково обґрунтованоїполітики у сфері компетенції Мінрегіонбуду, спрямованої наприскорення науково-технічного прогресу, підвищення технічногорівня виробництва та якості продукції (послуг), повсюдневпровадження нових високоефективних розробок і винаходів, а такожзаходів щодо енерго - та ресурсозбереження, екологічно чистихтехнологій. 2.3. Визначення основних стратегічних напрямівнауково-технічної діяльності будівельної галузі, формуванняосновних напрямів пропаганди досягнень і передового досвіду зпитань, що належать до сфери компетенції Мінрегіонбуду, сприяннярозвитку сучасних інформаційних технологій на галузевому рівні. 3. Основні функції Науково-технічної ради 3.1 Розгляд та схвалення до затвердження проектів державнихстандартів, технічних регламентів, будівельних норм, іншихнормативних актів у сфері компетенції Мінрегіонбуду. 3.2 Розгляд та погодження документів щодо експериментальногопроектування та будівництва об'єктів житлово-громадськогопризначення, на які відсутні нормативні вимоги. 3.3 Розгляд та схвалення пропозицій щодо формуванняповноцінного життєвого середовища, підвищення інженерно-технічногота економічного рівнів забудови та благоустрою населених пунктів,розвитку їх інженерно-транспортної інфраструктури та впровадженняекологічно безпечних технологій в промисловість будівельнихматеріалів. 3.4 Аналіз пропозицій щодо формування житлової політики,активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, створенняфінансово-кредитних механізмів будівництва житла. 3.5 Визначення пріоритетних напрямів науково-технічногозабезпечення проектів та програм, науково-дослідних розробок угалузі регіональної політики. 3.6 Розгляд та схвалення пропозицій щодо децентралізації ідеконцентрації органів виконавчої влади, оптимізації структуримісцевих органів виконавчої влади, удосконалення механізмурегулювання відносин "центр-регіони",адміністративно-територіального устрою України, правових,економічних, організаційних та інших засад розвитку державногоуправління і місцевого самоврядування. 3.7 Здійснення науково-технічної та економічної оцінкизавершених розробок, які фінансувались за рахунок коштівдержавного бюджету в рамках державних і галузевих цільових танауково-технічних програм, виконавцем або співвиконавцем яких єМінрегіонбуд. 3.8 Визначення пріоритетних напрямів науково-технічногопрогресу в будівельній галузі, розгляд та оцінювання пропозиційщодо проведення найважливіших наукових досліджень і розробок згалузевої проблематики. 3.9 Розгляд та схвалення пропозицій щодо формування державноїполітики з питань ціноутворення у будівництві, кошторисноїнормативної бази та порядку її застосування. 3.10 Розгляд та рекомендація до погодження проектів рішеньКабінету Міністрів України щодо затвердження проектівінвестиційних програм і проектів будівництва. 3.11 Розгляд питання про розміщення і будівництво об'єктівдержавного значення, спорудження окремих архітектурних об'єктів,пам'ятників видатним діячам науки та на честь історичних подій. 3.12 Розгляд питань щодо проектування житлово-цивільних іпромислових об'єктів, інженерних споруд, систем інженерногообладнання будинків і споруд, реконструкції та пристосуванняоб'єктів для інших цілей, створення і запровадження ефективнихархітектурно-будівельних систем, прогресивних технічних рішень. 3.13 Розгляд проектів державних цільових програм в межахкомпетенції Мінрегіонбуду. 3.14 Розгляд питань щодо впровадження сучасних інформаційнихтехнологій на галузевому рівні, схвалення заходів щодо розвиткуінформаційних технологій у будівельної галузі та сферірегіонального розвитку та архітектури. 3.15 Розгляд звітів науковими установами про хід виконаннянаукових досліджень, конструкторських і нормативних розробок тавизначення шляхів їх впровадження у виробництво. 3.16 Обговорення питань щодо висунення на здобуття державнихпремій робіт у сфері будівництва, промисловості будівельнихматеріалів, архітектури і містобудування. 4. Склад та структура Науково-технічної ради 4.1 НТР Міністерства складається з президії та секцій занапрямами діяльності Міністерства, склад яких затверджуєтьсянаказом Міністра. 4.2 Головою НТР є Міністр, заступниками голови є за посадамизаступники Міністра. 4.3 До складу президії НТР входять: голова, заступникиголови, секретар президії, члени президії (керівники секцій запосадами - керівники профільних структурних підрозділівцентрального апарату Міністерства, перший заступник начальникаДержавної архітектурно-будівельної інспекції, керівники провіднихнауково-дослідних та проектних організацій, що належать до сфериуправління Міністерства, провідні вчені інших установ тависококваліфіковані спеціалісти будівельної галузі, Національноїакадемії наук України, інших міністерств і відомств). 4.4 У складі НТР постійно діють: - секція ціноутворення, експертизи та контролю вартості убудівництві; - секція економіки та розвитку будівельної діяльності; - секція планування та забудови територій; - секція архітектури і будівництва житлових та громадськихбудинків і споруд; - секція з питань технічного регулювання в будівництві; - секція регіональної політики; - секція реформування органів місцевого самоврядування татериторій; - секція розробки і реалізації державних житлових програм,промислової забудови та програм ЧАЕС; - секція з питань науково-технічної діяльності; ( Пункт 4.4розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерстварегіонального розвитку та будівництва N 438 ( v0438661-08 ) від30.09.2008 ) - секція з питань підготовки в Україні фінальної частиничемпіонату Європи 2012 року з футболу. ( Пункт 4.4 розділу 4доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства регіональногорозвитку та будівництва N 536 ( v0536661-08 ) від 26.11.2008 ) 4.5 У складі секцій НТР кількість представників центральногоапарату Міністерства не повинна перевищувати четвертої частинизагальної чисельності. 4.6 До складу секцій НТР входять працівники Міністерства,керівники і висококваліфіковані фахівці підприємств, організаційта установ, що належать до сфери управління Міністерства, провіднівчені у сферах регіонального розвитку, будівництва, архітектури,промисловості будівельних матеріалів, представники громадськихорганізацій та об'єднань. 5. Права та обов'язки членів президії Науково-технічної ради 5.1 Члени президії НТР повинні бути присутніми на засіданнях,брати активну участь в обговоренні питань, запропонованих дорозгляду, якісно та в установлений термін виконувати рішенняпрезидії НТР, а також доручення щодо підготовки питань длярозгляду та обговорення на засіданні президії НТР. 5.2 Члени президії НТР мають право широкого та вільногообміну думками з питань, які розглядаються на засіданні президіїНТР, ознайомлюватися з усіма матеріалами та науковими працями, яківносяться на засідання. 5.3 Члени президії НТР, які за поважних обставин не маютьможливості бути присутніми на засіданні, листом інформують про цеголову НТР. 5.4 Члени президії НТР беруть участь у її роботі нагромадських засадах. 6. Організація роботи президії Науково-технічної ради 6.1 Організаційне забезпечення роботи президії НТРздійснюється Відділом наукового розвитку. 6.2 Місце проведення засідань президії НТР визначає головаНауково-технічної ради. 6.3 Основною формою роботи президії НТР та секцій єзасідання, які проводяться відповідно до планів їх роботи. Плановізасідання президії НТР проводяться, як правило, останньогочетверга місяця. Дату, час та місце проведення засідань секційвизначають керівники секцій. Позапланові засідання президії НТР скликаються у разінеобхідності з ініціативи голови НТР. 6.4 Плани роботи президії НТР формуються щоквартально згідноз пропозиціями структурних підрозділів Міністерства, якіпогоджуються заступниками Міністра відповідно до розподілуфункціональних обов'язків та затверджуються наказом. Зняття питаньз розгляду або включення додаткових питань здійснюється зарішенням голови НТР на підставі аргументованої доповідної запискипідрозділу, що вносить, змінює або знімає питання з розгляду, запогодженням із заступником Міністра відповідно до розподілуфункціональних обов'язків. 6.5 На засіданнях секцій розглядаються питання, що належатьдо компетенції відповідного структурного підрозділу Міністерства,проміжні етапи науково-дослідних, нормативних тадослідно-конструкторських розробок, а також, в обов'язковомупорядку, завершені роботи. Прийняті на засіданні секції рішення оформляютьсяпротоколами, оригінали яких зберігаються у секретаря секції, акопії - щоквартально подаються до Відділу наукового розвитку. 6.6 На розгляд президії НТР виносяться найбільш важливізакінчені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи,проекти законів України, нормативно-правових актів, державнихбудівельних норм та стандартів тощо. 6.7 На розгляд президії НТР виносяться, як правило, питання,попередньо розглянуті на засіданнях секцій, що стосуютьсяпріоритетних напрямів діяльності Міністерства і вимагаютьприйняття відповідного рішення. 6.8. Засідання президії НТР вважається правомочним приприсутності двох третин від загальної чисельності членів президіїНТР. 6.9 Рішення президії НТР приймаються простою більшістюголосів членів президії НТР, присутніх на засіданні. Рішення президії НТР та протоколи засідань підписуютьсяголовою НТР або, за його відсутності, заступником голови НТР, якийпроводив засідання, реєструються і зберігаються у Відділінаукового розвитку. 6.10 Рішення президії НТР мають рекомендаційний характер тавводяться в дію наказами Міністерства. 6.11 Відділ наукового розвитку через засоби масовоїінформації регулярно інформує громадськість про результатирозгляду на засіданнях президії НТР питань і прийняті рішення,розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства та удрукованому засобі масової інформації "Інформаційний бюлетеньМіністерства регіонального розвитку та будівництва України". 6.12 Матеріально-технічне забезпечення роботи президії НТРздійснюється за рахунок коштів державного бюджету, які виділяютьсяна утримання апарату Міністерства. 7. Порядок підготовки до розгляду матеріалів на засіданні президії Науково-технічної ради 7.1 Проект рішення, довідку, копії всіх документів, на які єпосилання у проекті рішення і довідці, вісім примірниківдокумента, який вноситься на розгляд президії НТР, копію протоколусекції, на якій розглядалось питання, що пропонується до розглядупрезидією НТР, список доповідачів та запрошених готує структурнийпідрозділ Міністерства, який вносить на розгляд президії НТРвідповідне питання. За сім робочих днів до дня проведеннязасідання президії НТР зазначені матеріали на паперовому таелектронному носіях подаються секретареві президії НТР длятиражування з подальшим доведенням до відома членів президії НТР. Забезпечення матеріалами запрошених на засідання президії НТРздійснюється підрозділом, що готує питання на розгляд. 7.2 Довідка, список доповідачів та запрошених підписуєтьсякерівником структурного підрозділу, що готує питання до розгляду,та погоджується із заступником Міністра відповідно до розподілуфункціональних обов'язків. Проект рішення візується заступникомМіністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків,керівником Відділу наукового розвитку, керівником Управлінняправової та законопроектної роботи та керівниками іншихзацікавлених структурних підрозділів Міністерства післяредагування літредактора. 7.3 Структурний підрозділ Міністерства, який вносить питанняна розгляд президії НТР, надає необхідну допомогу в організації тапроведенні засідання президії НТР, на якому розглядається питання. 7.4 Головою НТР можуть бути прийняті рішення в робочомупорядку за умови їх позитивного розгляду на відповідній секції НТРта підготовки матеріалів до розгляду на засіданні президії НТР вустановленому порядку (обов'язково додається копія протоколу пророзгляд зазначеного питання на засіданні відповідної секції НТР). У робочому порядку можуть бути прийняті рішення щодопогодження змін до державних будівельних норм та державнихстандартів України, погодження стандартів організацій України,відомчих будівельних норм, технічних умов та надання технічнихсвідоцтв. Рішення НТР, яке приймається в робочому порядку, візується тареєструється відповідно до пунктів 6.9, 7.2 цього Положення. Інформація щодо рішення НТР, яке було прийнято у робочомупорядку, вноситься до наступного протоколу засідання президії НТР. 7.5 Доведення матеріалів, що вносяться на засідання президіїНТР, до її членів здійснюється секретарем президії НТР за шістьробочих днів шляхом обов'язкового розміщення матеріалів наофіційному веб-сайті Мінрегіонбуду, передачі за допомогоюелектронної пошти або ознайомлення безпосередньо в структурномупідрозділі, що готує питання до розгляду. Інша форма доведення матеріалів, які вносяться на розглядпрезидії НТР, визначається Головою НТР або його заступниками,враховуючи їх обсяг та характер. 7.6 Про остаточний порядок денний засідання і дату йогопроведення, що затверджені головою НТР, члени президії НТРсповіщаються телефонограмою, факсограмою або електронною поштою,але не пізніше ніж за дві доби до призначеної дати. 7.7 Хід та результати розгляду питань на засіданні президіїНТР фіксуються у протоколі. Прийняті на засіданні рішення в разінеобхідності доопрацьовуються структурним підрозділом або членомпрезидії НТР, що готували та вносили питання до розгляду президіїНТР, протягом трьох робочих днів; за умови, якщо інший термін невизначений головуючим на засіданні, вони візуються керівникомструктурного підрозділу, який вносив питання на розгляд президіїНТР, та подаються секретареві президії НТР для подальшогопідписання їх Головою НТР або заступником Голови НТР, який вівзасідання президії НТР Мінрегіонбуду. 8. Порядок, підстава та юридичні наслідки відкликання рішень президії Науково-технічної ради 8.1 Президія НТР має право відкликати своє рішення у разі: - його невиконання або неналежного виконання; - виявлення після його прийняття нових обставин, що впливаютьна його зміст. Пропозиції щодо відкликання рішення НТР готує та подає нарозгляд президії структурний підрозділ Міністерства, який готувавпроект рішення, що пропонується до відкликання. За результатами розгляду президією зазначених пропозицій НТРможе прийняти рішення про відкликання рішення президії НТР. 8.2 Рішення президії НТР про відкликання свого рішення єпідставою для видання Міністерством наказу про скасування наказупро введення в дію рішення президії НТР. 8.3 У разі видання зазначеного наказу Міністерства, вказанерішення вважається таким, що не має юридичної сили та не тягне засобою настання юридичних наслідків. Начальник Відділу наукового розвитку Л.Котова Додаток 2 до наказу Мінрегіонбуду 24.04.2008 N 186 СКЛАД Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України Президія Науково-технічної ради ------------------------------------------------------------------|1. |КУЙБІДА Василь |голова Науково-технічної ради, Міністр || |Степанович |регіонального розвитку та будівництва || | |України, доктор наук з державного || | |управління ||---+-----------------+------------------------------------------||2. |ІЩЕНКО Олексій |заступник голови Науково-технічної ради, || |Максимович |перший заступник Міністра регіонального || | |розвитку та будівництва України, канд. || | |техн. наук ||---+-----------------+------------------------------------------||3. |БЕРКУТА Анатолій |заступник голови Науково-технічної ради, || |Всеволодович |перший заступник Міністра регіонального || | |розвитку та будівництва України, || | |канд. економ, наук ||---+-----------------+------------------------------------------||4. |ІСАЄНКО Дмитро |заступник голови Науково-технічної ради, || |Валерійович |заступник Міністра регіонального розвитку || | |та будівництва України ||---+-----------------+------------------------------------------||5. |НЕГОДА В'ячеслав |заступник голови Науково-технічної ради, || |Андронович |заступник Міністра регіонального розвитку || | |та будівництва України ||---+-----------------+------------------------------------------||6. |ТКАЧУК Анатолій |заступник голови Науково-технічної ради, || |Федорович |заступник Міністра регіонального розвитку || | |та будівництва України ||---+-----------------+------------------------------------------||7. |КОНОНОВА Надія |секретар Науково-технічної ради, || |Василівна |головний спеціаліст Відділу наукового || | |розвитку Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||8. |АВДІЄНКО |начальник Управління || |Олександр |архітектурно-конструктивних та інженерних || |Петрович |систем будинків і споруд Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||9. |АДРІАНОВ |віце-президент Української державної || |Володимир |корпорації з виконання монтажних і || |Павлович |спеціальних будівельних робіт || | |"Укрмонтажспецбуд" ||---+-----------------+------------------------------------------||10.|АНОХОВ |начальник Відділу промислової забудови || |Віктор Ігорович |та програм ЧАЕС Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||11.|БАРЗИЛОВИЧ Дмитро|начальник Управління технічного || |Владиславович |регулювання в будівництві Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||12.|БІЛОКОНЬ Юрій |директор Державного підприємства || |Миколайович |Український державний науково-дослідний || | |інститут проектування міст "Діпромісто", || | |доктор архітектури ||---+-----------------+------------------------------------------||13.|ВЛАСЮК Анатолій |віце-президент Громадської організації || |Васильович |"Міжнародна асоціація термоенергетичних || | |компаній", канд. техн. наук ||---+-----------------+------------------------------------------||14.|ПАЛІЙСЬКИЙ |директор Науково-дослідного інституту || |Олександр |будівельного виробництва "НДІБВ", канд. || |Михайлович |техн. наук ||---+-----------------+------------------------------------------||15.|ГАНУЩАК Юрій |директор Департаменту місцевого || |Іванович |самоврядування та || | |адміністративно-територіального || | |реформування Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||16.|ГРИГОР Анатолій |перший заступник начальника Державної || |Федорович |архітектурно-будівельної інспекції || | |Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||17.|ГРОМАДСЬКИЙ Юрій |директор Товариства з обмеженою || |Степанович |відповідальністю "Київпромелектропроект" ||---+-----------------+------------------------------------------||18.|ГУБЕНЬ Петро |начальник Управління ціноутворення, || |Іванович |експертизи та контролю вартості у || | |будівництві Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||19.|ДЕНЬГІН Анатолій |заступник Голови Державного комітету з || |Петрович |промислової безпеки, охорони праці та || | |гірничого нагляду (за згодою) ||---+-----------------+------------------------------------------||20.|ДОЛІНСЬКИЙ |директор Інституту технічної теплофізики || |Анатолій |Національної академії наук України, || |Андрійович |академік НАН України ||---+-----------------+------------------------------------------||21.|ДЗЮБЕНКО Віктор |директор Українського державного || |Олександрович |науково-дослідного центру ціноутворення у || | |будівництві "Цінобуд" ||---+-----------------+------------------------------------------||22.|ЄВСЕЄНКО Олексій |заступник начальника Державного || |Олексійович |департаменту пожежної безпеки Міністерства|| | |внутрішніх справ України (за згодою) ||---+-----------------+------------------------------------------||23.|ЗЕМБИЦЬКИЙ Петро |директор Відкритого акціонерного || |Юлійович |товариства "УкрНДІІнжпроект" ||---+-----------------+------------------------------------------||24.|КАРПЕНКО |директор Київської філії Державного || |Микола Григорович|підприємства "Укрдержбудекспертиза" ||---+-----------------+------------------------------------------||25.|КАФІЄВ Костянтин |начальник Управління з підготовки в || |Петрович |Україні фінальної частини чемпіонату || | |Європи 2012 року з футболу, || | |канд. техн. наук ||---+-----------------+------------------------------------------||26.|ЛЯШЕНКО |виконуюча обов'язки начальника Управління || |Ольга Іванівна |правової та законопроектної роботи ||---+-----------------+------------------------------------------||27.|КОТОВА Людмила |начальник Відділу наукового розвитку || |Миколаївна |Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||28.|КРИВОШЕЄВ Петро |директор Державного науково-дослідного || |Іванович |інституту будівельних конструкцій, канд. || | |техн. наук ||---+-----------------+------------------------------------------||29.|КУЦЕВИЧ Вадим |заступник директора з питань наукової || |Володимирович |діяльності Відкритого акціонерного || | |товариства Український зональний || | |науково-дослідний і проектний інститут по || | |цивільному - будівництву ВАТ "КиївЗНДІЕП",|| | |доктор архітектури ||---+-----------------+------------------------------------------||30.|ЛОБАНОВ Леонід |заступник директора Інституту || |Михайлович |електрозварювання ім. Є.О.Патона || | |Національної академії наук України, доктор|| | |техн. наук ||---+-----------------+------------------------------------------||31.|МОНАЩЕНКО |директор Державного підприємства || |Володимир |"Науково-дослідний та || |Олександрович |проектно-вишукувальний інститут || | |транспортного будівництва "Київдіпротранс"||---+-----------------+------------------------------------------||32.|НЕПОМНЯЩИЙ |начальник Управління розробки та || |Олександр |реалізації державних житлових програм || |Михайлович |Мінрегіонбуду, канд. економ. наук ||---+-----------------+------------------------------------------||33.|НУДЕЛЬМАН |професор Київського національного || |Володимир Ілліч |університету будівництва та архітектури, || | |дійсний член Української академії || | |архітектури, доктор географічних наук ||---+-----------------+------------------------------------------||34.|ОГЛОБЛЯ Олександр|директор Українського державного || |Іванович |науково-дослідного і || | |проектно-вишукувального інституту || | |"УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ", доктор техн. наук||---+-----------------+------------------------------------------||35.|ОНИЩЕНКО Василь |директор Державного підприємства || |Михайлович |"Науково-дослідний і проектний інститут || | |містобудування" ||---+-----------------+------------------------------------------||36.|ОНИЩУК Георгій |директор Державного науково-дослідного || |Ілліч |та проектно-вишукувального інституту || | |"НДІпроектреконструкція", доктор економ. || | |наук, професор ||---+-----------------+------------------------------------------||37.|САЙ Віталій |директор Державного підприємства || |Іванович |"Український науково-дослідний і || | |проектно-конструкторський інститут || | |будівельних матеріалів та виробів || | |"НДІБМВ", канд. техн. наук ||---+-----------------+------------------------------------------||38.|СІЛЕНКО Михайло |начальник Управління планування забудови || |Васильович |територій Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||39.|СОКОЛОВ Віктор |генеральний директор Українського || |Артемович |державного головного науково-дослідного || | |виробничого інституту інженерно-технічних || | |і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ ||---+-----------------+------------------------------------------||40.|СТРОНСЬКИЙ Василь|директор Департаменту міжрегіональної || |Тарасович |взаємодії, зв'язків з органами влади та || | |громадськістю Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||41.|ТОЛКОВАНОВ |директор Департаменту міжнародного || |В'ячеслав |співробітництва, інвестиційного розвитку || |Вікторович |та з питань європейської інтеграції || | |Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||42.|УДОВЕНКО Леонід |директор Українського державного || |Андрійович |проектного інституту "Укрміськбудпроект" ||---+-----------------+------------------------------------------||43.|ФИШКО Євген |директор Департаменту регіональної || |Олександрович |політики Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||44.|ЧИЖЕВСЬКИЙ |директор Українського державного || |Олександр |науково-дослідного і проектного інституту || |Павлович |цивільного сільського будівництва || | |"УкрНДІпроцивільсільбуд", канд. || | |архітектури ||---+-----------------+------------------------------------------||45.|ШАРАПОВА Тамара |начальник Управління економіки та || |Олексіївна |розвитку будівельної діяльності || | |Мінрегіонбуду ||---+-----------------+------------------------------------------||46.|ШАТАЛОВ Олександр|директор Державного проектного інституту || |Леонідович |"Запоріжцивільпроект" ||---+-----------------+------------------------------------------||47.|ШАЦЬКИЙ Володимир|голова правління державного акціонерного || |Іванович |товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" ||---+-----------------+------------------------------------------||48.|ШИМАНОВСКИЙ |голова правління Відкритого акціонерного || |Олександр |товариства Український науково-дослідний || |Віталійович |та проектний інститут сталевих конструкцій|| | |імені В.М.Шимановського || | |"УкрНДІпроектстальконструкція", доктор || | |техн. наук. ||---+-----------------+------------------------------------------|| |АМПІЛОГОВ |тимчасово виконуючий обов'язки директора || |Володимир |"Спеціалізованої державної експертної || |Федорович |організації - Центральна служба || | |Української державної будівельної || | |експертизи" ||---+-----------------+------------------------------------------|| |БЕРБЕНЕЦЬ |віце-президент Міжнародного || |Володимир |Консультативного Форуму || |Миколайович | |------------------------------------------------------------------( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстварегіонального розвитку та будівництва N 259 ( v0259661-08 ) від20.06.2008, N 438 ( v0438661-08 ) від 30.09.2008, N 536( v0536661-08 ) від 26.11.2008, N 577 ( v0577661-08 ) від10.12.2008, N 54 ( v0054661-09 ) від 03.02.2009 ) Начальник Відділу наукового розвитку Л.Котова