Приказ 471"ОС". О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первыми заместителями и заместителями


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 11.08.2008 N 471"ОС" Про розподіл функціональних обов'язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його першими заступниками та заступниками ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 22 ( v0022661-09 ) від 23.01.2009 ) Відповідно до Положення про Міністерство регіональногорозвитку та будівництва України, затвердженого постановою КабінетуМіністрів України від 16 травня 2007 року N 750 ( 750-2007-п ), зметою належного виконання завдань та функцій Міністерстварегіонального розвитку та будівництва України (далі -Міністерство) Н А К А З У Ю: 1. Розподілити функціональні обов'язки та повноваження міжпершими заступниками та заступниками Міністра регіональногорозвитку та будівництва України згідно з додатком 1. 2. Установити, що виключно Міністр - підписує: звернення та подання Президенту України, Голові ВерховноїРади України, Прем'єр-міністру України, Кабінету МіністрівУкраїни, Секретаріату Президента України, віце-прем'єр-міністрамУкраїни, народним депутатам України, першим особам центральнихорганів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольськоїміських державних адміністрацій, Верховного та Конституційногосудів України; накази Міністерства; рішення колегії Міністерства та накази на виконання цихрішень; нормативно-правові акти Міністерства; - подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законівУкраїни, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,розробником яких є Міністерство; - подає в установленому порядку Уряду України погоджені зВіце-прем'єр-міністром пропозиції щодо призначення на посаду тазвільнення з посади першого заступника та заступників Міністра; - погоджує проекти законів України, актів Президента Українита Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сферидіяльності Міністерства. Координує нормативно-правову роботу вМіністерстві, контролює дотримання у проектах нормативно-правовихактів, що готуються в Міністерстві, вимог Конституції України( 254к/96-ВР ), законів України; ( Абзац дев'ятий пункту 2 іззмінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіональногорозвитку та будівництва N 22 ( v0022661-09 ) від 23.01.2009 ) - затверджує будівельні норми та стандарти; - призначає на посади та звільняє з посад працівниківцентрального апарату Міністерства, керівників територіальнихорганів Державної архітектурно-будівельної інспекції за поданнямкерівника урядового органу Державної архітектурно-будівельноїінспекції, керівників підприємств, установ та організацій, щовіднесені до сфери управління Міністерства; - присвоює ранги державних службовців працівникамцентрального апарату Міністерства та керівникам територіальнихорганів Державної архітектурно-будівельної інспекціїПІЛ/категорій; - утворює, реорганізовує та ліквідує служби, інспекції,агентства у складі Міністерства в межах коштів, передбачених удержавному бюджеті для його утримання; - затверджує за погодженням із Міністерством фінансів штатнийрозпис та кошторис видатків Міністерства; - затверджує в установленому порядку структуру центральногоапарату Міністерства; - затверджує граничну чисельність працівників Державноїархітектурно-будівельної інспекції в межах граничної чисельностіпрацівників Міністерства; - погоджує структуру, штатний розпис та кошторис Державноїархітектурно-будівельної інспекції; - подає в установленому порядку пропозиції щодо кадровогорезерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищогорівня; - забезпечує в межах своїх повноважень проведення державноїполітики у сфері охорони державної таємниці в апаратіМіністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, щоналежать до сфери його управління, та здійснює контроль за станоммобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовностіМіністерства в межах повноважень, передбачених законодавством; - приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головнимрозпорядником яких є Міністерство; - забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державноїполітики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю всистемі Міністерства; - забезпечує здійснення державного внутрішнього фінансовогоконтролю за повнотою надходжень бюджетних коштів, отриманихрозпорядниками нижчого рівня та одержувачами і витрачанням їх; - погоджує призначення на посади та звільнення з посад: керівників державних будівельних корпорацій, які підлягаютьпризначенню Кабінетом Міністрів України; керівників підзвітних іпідконтрольних Міністерству структурних підрозділів обласних,Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; заступників керівника Державного підприємства "Спеціалізованадержавна експертна організація - Центральна служба Українськоїдержавної будівельної експертизи" та керівників його місцевихпідрозділів; - вносить подання до Кабінету Міністрів України щодопризначення керівника, першого заступника керівника та заступниківкерівника Державної архітектурно-будівельної інспекції; - погоджує створення територіальних органів Державноїархітектурно-будівельної інспекції та відокремлених (місцевих)підрозділів Державного підприємства "Спеціалізована державнаекспертна організація - Центральна служба Української державноїбудівельної експертизи"; - погоджує структуру Державного підприємства "Спеціалізованадержавна експертна організація - Центральна служба Українськоїдержавної будівельної експертизи" Міністерства та його місцевихпідрозділів; - координує роботу з формування кадрового резервуМіністерства; - координує створення корпоративної мережі та єдиногоінформаційного простору в системі Міністерства; - координує роботу з питань інформатизації, висвітленняроботи Міністерства в мережі Інтернет; - погоджує надання відпусток керівникам підприємств, установта організацій сфери управління Міністерства; - здійснює контроль за станом виконавської дисципліни вМіністерстві; - приймає рішення щодо створення координаційних та дорадчихорганів; - координує роботу Громадської ради при Міністерстві; - головує на засіданнях колегії Міністерства та затверджує їїрішення; - проводить наради з керівниками структурних підрозділівцентрального апарату Міністерства. Міністр безпосередньо спрямовує та координує діяльністьперших заступників Міністра та заступників Міністра. Забезпечує та контролює роботу: 1) Адміністративного департаменту; 2) Департаменту управління майном, відомчого контролю іаудиту; 3) Відділу кадрів; 4) Головного спеціаліста з мобілізаційної роботи; 5) Головного спеціаліста з режимно-секретної роботи; 6) Державної архітектурно-будівельної інспекції; 8) Управління правової та законопроектної роботи. ( Абзацпункту 2 доповнено підпунктом восьмим згідно з НаказомМіністерства регіонального розвитку та будівництва N 22( v0022661-09 ) від 23.01.2009 ) 3. Установити, що: - Міністр, у разі відсутності, покладає виконання своїхобов'язків на: одного з перших заступників Міністра; другого першого заступника Міністра, у разі відсутностіпершого заступника Міністра, на котрого покладено виконанняобов'язків Міністра; одного із заступників Міністра, у разі відсутності першихзаступників Міністра; - розподіл заміщення на час відсутності перших заступниківМіністра та заступників Міністра визначений згідно з додатком 2; - у випадках, коли виконання завдань, покладених на одного іззаступників Міністра, вимагає залучення працівників підрозділівМіністерства, які не знаходяться в прямому підпорядкуванні цьогозаступника Міністра, він здійснює свої повноваження черезвідповідного заступника Міністра, а за його відсутністю - черезпершого заступника Міністра; - право підпису документів фінансового тафінансово-господарського характеру від імені Міністерства маютьМіністр, перші заступники Міністра та заступник МіністраНегода В.А., а договорів господарського характеру - посадові особиМіністерства за окремим наказом. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіонбудувід 24.03.2008 N 218 "ОС" ( v0218661-08 ) "Про розподілфункціональних обов'язків та повноважень між Міністромрегіонального розвитку та будівництва України, його першимзаступником та його заступниками". 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр В.Куйбіда Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду 11.08.2008 N 471"ОС" РОЗПОДІЛ функціональних обов'язків та повноважень між першими заступниками та заступниками Міністра регіонального розвитку та будівництва України I. Перший заступник Міністра Іщенко О.М.: 1. Відповідає за організацію роботи з формування тареалізації державної регіональної політики. 2. Організовує та координує: дотримання Конституції та законів України, виконання актівПрезидента України і Кабінету Міністрів України, реалізаціюповноважень Міністерства у відповідних напрямах діяльності, атакож наказів, розпоряджень та доручень Міністра; підготовку та експертизу проектів законів України, актівПрезидента України та Кабінету Міністрів України, інших документівта подає їх на розгляд Міністрові, здійснює контроль зарозробленням проектів нормативно-правових актів Міністерства таподає їх на підпис Міністрові; роботу з підготовки та внесення пропозицій щододеконцентрації та децентралізації повноважень центральних імісцевих органів виконавчої влади, оптимізації структури місцевихорганів виконавчої влади; в межах своєї компетенції співробітництво та постійні зв'язкиМіністерства з Верховною Радою України, комітетами та іншими їїорганами, посадовими особами, депутатськими фракціями (групами)Верховної Ради України; взаємодію Міністерства з Секретаріатом Кабінету МіністрівУкраїни, з іншими центральними органами виконавчої влади, Радоюміністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державнимиадміністраціями, органами місцевого самоврядування у здійсненніадміністративної реформи, адміністративно-територіального устроюУкраїни. Визначає порядок взаємодії структурних підрозділів увирішенні питань, що належать до їх спільної компетенції; роботу у сфері міжнародного співробітництва, інвестиційногорозвитку, європейської інтеграції та адаптації законодавстваУкраїни до законодавства Європейського Союзу, координує підготовкупроектів міжнародних угод, договорів тощо, проведення офіційнихзустрічей з питань зовнішньоекономічної діяльності з питаньпідготовки та виконання міжнародних договорів у межах компетенціїМіністерства; співпрацю з Центральним комітетом профспілки працівниківбудівництва і промисловості будівельних матеріалів України тасприяє розвитку профспілкової діяльності в колективі Міністерства.Відповідає за підготовку та виконання колективних договорівМіністерства; ведення бухгалтерського обліку і складання, фінансовоїзвітності в центральному апараті Міністерства та на підприємствах,в установах і організаціях, віднесених до сфери його управління; питання виставкових заходів, технічного захисту інформації; додержання законодавства з питань державної служби тауправління персоналом, стабільності і наступності у роботіМіністерства; узагальнюючу роботу з формування кадрового резервуМіністерства та подає на розгляд Міністрові список осіб длязарахування до кадрового резерву Міністерства, забезпечуєорганізацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікаціїпрацівників Міністерства, вирішує в установленому порядку питаннястажування в Міністерстві; питання організації роботи по боротьбі з корупцією; роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,формуванням кадрового резерву у підпорядкованих структурнихпідрозділах. 3. Здійснює та контролює: раціональне і якісне використання коштів згідно з кошторисомвитрат на утримання апарату Міністерства, йогоматеріально-технічне забезпечення, вносить Міністрові пропозиціїщодо кошторису видатків Міністерства; експертно-аналітичне, правове, інформаційне, організаційне таінше забезпечення діяльності Міністерства, забезпечує іорганізовує роботу Колегії Міністерства і контролює виконання їїрішень; роботу з документами в Міністерстві, здійснює контроль завиконанням доручень та якістю і термінами їх виконання. 4. Вносить та подає пропозиції Міністру: щодо структури Міністерства, штатного розпису, а такожпропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідаціїтериторіальних органів Міністерства, а також підприємств, установта організацій, що належать до сфери управління Міністерства; щодо погодження призначення на посади та звільнення з посадкерівників та заступників керівників відповідних структурнихпідрозділів обласних, Київської та Севастопольської міськихдержавних адміністрацій; щодо присвоєння працівникам центрального апарату Міністерствавідповідних рангів державних службовців, заохочення, притягненняїх до дисциплінарної відповідальності за попереднім поданням іншихзаступників Міністра; програми і плани роботи Міністерства, організовує і контролюєїх виконання, заслуховує звіти про виконання планів роботи тазавдань, покладених на підпорядковані структурні підрозділи тазвітує перед Міністром. 5. Бере, в установленому порядку, участь у роботі ВерховноїРади України та її дорадчих та інших органів. Інформує Міністрапро хід та результати розгляду у Верховній Раді Українизаконопроектів, інших питань, що належать до компетенціїМіністерства. 6. Представляє позицію Міністерства під час обговоренняпроектів законів, інших питань на пленарних засіданнях ВерховноїРади України, засіданнях її комітетів, а також у відносинах іздепутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України. 7. Супроводжує законопроекти, підготовлені Міністерством, підчас їх розгляду комітетами, іншими органами Верховної РадиУкраїни, а також під час інших заходів у Парламенті. 8. Очолює конкурсну та атестаційну комісії центральногоапарату Міністерства. 9. Забезпечує організацію поточної роботи центральногоапарату Міністерства з виконанням покладених на Міністерствозавдань. 10. Перший заступник Міністра підзвітний і підконтрольнийМіністрові. 11. Забезпечує і контролює роботу безпосередньопідпорядкованих йому структурних підрозділів: 1) Департаменту регіональної політики; 2) Департаменту міжрегіональної взаємодії, зв'язків зорганами влади та громадськістю; 3) Департаменту міжнародного співробітництва, інвестиційногорозвитку та з питань Європейської інтеграції; 4) Фінансово-економічного департаменту. II. Перший заступник Міністра Беркута А.В. 1. Відповідає за організацію роботи з формування тареалізації: стратегії розвитку будівельної галузі, маркетингу таменеджменту в будівельному комплексі; державної політики ціноутворення у сферах проектування,будівництва, ремонту об'єктів, а також реставрації пам'ятокархітектури та містобудування; контролю вартості будівництва, що здійснюється за рахуноккоштів державного бюджету; методологічних засад діяльності підприємств системи державноїбудівельної експертизи; єдиної технічної політики у будівельному комплексі; показників до проектів державних програм і прогнозів,пов'язаних з реалізацією технічної політики; методологічних засад функціонування управлінь капітальногобудівництва; взаємовідносин Міністерства з Академією будівництва України; державної цільової програми підготовки та проведення вУкраїні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; галузевої програми підготовки та проведення в Україніфінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 2. Організовує та координує: роботу з підготовки, перепідготовки та підвищеннякваліфікації працівників сфери будівництва; діяльність науково-технічної ради Міністерства; роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурнихпідрозділах; роботу Державної архітектурно-будівельної інспекції та їїтериторіальних органів з питань, що стосуються підготовки тапроведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року зфутболу; роботу Державної будівельної експертизи та її територіальнихорганів з питань, що стосуються підготовки та проведення фінальноїчастини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; роботу щодо надання пропозицій з формування державноїполітики в сфері архітектури і будівництва, удосконаленнязаконодавства з питань здійснення архітектурно-будівельногоконтролю та будівельної експертизи, пов'язаних з підготовкою тапроведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи2012 року з футболу; виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченнямдіяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих дорученьМіністра. 3. Перший заступник Міністра підзвітний і підконтрольнийМіністрові. 4. Забезпечує та контролює роботу безпосередньопідпорядкованих йому структурних підрозділів: 1) Управління економіки та розвитку будівельної діяльності; 2) Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартостіу будівництві; 3) Управління технічного регулювання у будівництві; 4) Сектора з підготовки фінальної частини чемпіонату Європи зфутболу "ЄВРО-2012". III. Заступник Міністра Ткачук А.Ф. 1. Відповідає за організацію роботи з формування тареалізації: стратегії розвитку місцевого самоврядування таадміністративно-територіального реформування; стратегії та впровадження сучасних інформаційних такомунікаційних технологій; наукової та дослідницької діяльності в межах завдань, щоналежать до компетенції Міністерства. 2. Організовує та координує: нормативно-правову роботу в Міністерстві. Підготовку проектівнормативно-правових актів у сфері регіонального розвитку,місцевого самоврядування та державного управління, контролюєдотримання у проектах нормативно-правових актів, що готуютьсяМіністерством, вимог Конституції, законів України, правилзаконодавчої техніки; зв'язки з консультативно-дорадчими органами при ПрезидентовіУкраїни, громадськими організаціями, що працюють у сферірегіонального розвитку та місцевого самоврядування; заходи щодо підготовки кадрів для органів місцевогосамоврядування, підвищення їх кваліфікації; представництво Міністерства у судах, підприємствах,установах, організаціях; діяльність Громадської Ради Міністерства, здійснює підготовкута проведення її засідань, здійснює узагальнення та оприлюдненнярезультатів діяльності Громадської Ради, організовує проведеннязаходів щодо реалізації її рішень; роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурнихпідрозділах; виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченнямдіяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих дорученьМіністра. 3. Підписує довіреності на представництво Міністерства усудах, підприємствах, установах, організаціях, позовних заяв,відзиву на позов, заперечення, укладення мирової угоди, скарги нарішення суду. 4. Забезпечує функціонування системи управління охорони праців будівельній галузі. 5. Забезпечує і контролює роботу безпосередньопідпорядкованих йому структурних підрозділів: 1) Департаменту місцевого самоврядування таадміністративно-територіального реформування; ( Підпункт другий пункту 5 розділу III виключено на підставіНаказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 22( v0022661-09 ) від 23.01.2009 ) 3) Відділу наукового розвитку. IV. Заступник Міністра Негода В.А. 1. Відповідає за організацію роботи з формування тареалізації: державної політики у сфері архітектури об'єктів житлового тагромадського призначення, містобудування, планування і забудовитериторій, сталого розвитку населених пунктів, з питань збереженняісторичних ареалів, традиційного характеру середовища населенихпунктів, пам'яток містобудування та архітектури. 2. Організовує та координує: формування та реалізацію державної науково-технічної таекономічної політики в питаннях планування та забудови територій,забезпечення розвитку, вдосконалення і підвищення ефективностідержавного регулювання в цих питаннях; сприяння комплексному розвитку територійадміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів,формування повноцінного життєвого середовища, підвищенняархітектурно-планувального рівня забудови та благоустрою населенихпунктів; збереження, охорону, облік, використання і реставраціюпам'яток архітектури та містобудування, а також районів історичноїзабудови; розвиток і вдосконалення дозвільних процедур у будівництві,нормативно-правової бази планування та забудови територій; моніторинг Генеральної схеми планування території України тапідготовки щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про станреалізації Генеральної схеми планування території України,діяльності місцевих органів містобудування та архітектури впитаннях планування і забудови територій; роботу щодо висунення об'єктів містобудування та архітектурина здобуття Державних премій України в галузі архітектури; роботу з проведення професійної атестації виконавців робіт таоб'єктів містобудування; забезпечення обміну досвідом у питаннях планування тазабудови територій на національному і міжнародному рівнях; розроблення нових та вдосконалення існуючихнормативно-методичних документів з проектування житлових тагромадських будівель; впровадження науково-технічної політики у сфері методологіїта типології проектування і будівництва житлових та громадськихбудівель; заходи щодо експериментального проектування і будівництважитлових і громадських будинків, на які відсутні нормативнівимоги, зокрема висотних будівель у великих містах та сейсмічнихрайонах із супроводженням програм експериментального будівництвата наукових досліджень; здійснення заходів щодо забезпечення надійності, стійкостіконструкцій при проектуванні цивільних об'єктів, їх протипожежноїбезпеки; розробку проектів бюджетних запитів для подання до Мінфіну вчастині, що стосується реставрації пам'яток архітектури; виконання робіт, пов'язаних з дослідженням, консервацією,реабілітацією, реставрацією, ремонтом і музеєфікацією пам'ятокархітектури та містобудування; роботу щодо включення об'єктів архітектури та містобудування,садово-паркового монументального мистецтва, пов'язаних зпам'ятками архітектури, до Державного реєстру нерухомих пам'ятокУкраїни; підготовку об'єктів культурної спадщини для включення доСписку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; взаємодію Міністерства з центральними та місцевими органамивиконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питаньмістобудування та архітектури, Спілкою архітекторів України,Комітетом із Державної премії України в галузі архітектури,Академією архітектури України, громадськими та науковимиорганізаціями будівельної спрямованості; вивчення та поширення зарубіжного досвіду в галузімістобудування та архітектури, пропозицій місцевих органів влади,наукових, інших установ і організацій з питань плануваннятериторій; взаємодію Міністерства з Радою у справах інвалідів приКабінеті Міністрів України з питань щодо забезпеченнябезперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостямидо об'єктів житлового та громадського призначення та забезпеченнявідповідними нормативно-методичними документами; роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурнихпідрозділах; виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченнямдіяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих дорученьМіністра. 3. Здійснює контроль за станом обліку, охорони, реставраціїпредметів і колекцій, які зберігаються в заповідниках, що належатьдо сфери управління Міністерства. 4. Координує діяльність архітектурно-містобудівної радиМіністерства та Науково-методичної ради з питань реставрації тареконструкції історичної забудови. 5. Забезпечує і контролює роботу безпосередньопідпорядкованих йому структурних підрозділів; 1) Управління реконструкції забудови, реставрації тазбереження історичної спадщини; 2) Управління планування забудови територій; 3) Управління архітектурно-конструктивних та інженернихсистем будинків та споруд. V. Заступник Міністра Ісаєнко Д.В. 1. Відповідає за організацію роботи з формування тареалізації; - державної політики у сфері забезпечення населення житлом,вдосконалення системи прогнозних і програмних документів іззазначених питань: координації діяльності центральних та місцевих органіввиконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питаньжитлової політики; організаційних засад діяльності підприємств системи державноїбудівельної експертизи: організаційних засад функціонування управлінь капітальногобудівництва; організації, планування та контролю за реалізацією державнихпрограм розвитку житлового будівництва, підготовки проектівпрограм забезпечення житлом окремих категорій громадян та аналізуотриманих результатів; підготовки пропозицій до Закону про Державний бюджет Українина підставі результатів узагальнення проблемних питаньзабезпечення фінансовими ресурсами програм житлового будівництва; розроблення проектів бюджетних запитів для подання доМіністерства фінансів України в частині, що стосується будівництважитла; підготовки та подання першому заступнику Міністра пропозиційщодо розподілу бюджетних коштів, виділених на житлове будівництво,головним розпорядником яких є Міністерство; забезпечення цільового та ефективного використання фінансовихресурсів, що виділяються для виконання загальнодержавних бюджетнихпрограм житлового будівництва; формування механізмів інвестування та кредитуваннябудівництва житла, посилення інвестиційної та інноваційноїспрямованості державних програм у галузі будівництва; - державної регіональної політики за напрямами: будівництво промислових об'єктів та об'єктів транспорту; науково-технічне та експертне супроводження об'єктів ЧАЕС. 2. Організовує та координує: діяльність роботи відділу фінансування та розрахунківФінансово-економічного департаменту в частині, що стосуєтьсяжитлового будівництва; роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурнихпідрозділах; виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченнямдіяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих дорученьМіністра. 3. Забезпечує і контролює роботу безпосередньопідпорядкованих йому структурних підрозділів: 1) Управління розробки та реалізації державних житловихпрограм; 2) Відділу промислової забудови та програм ЧАЕС. Начальник Відділу кадрів Н.Осяєва Додаток 2 до наказу Мінрегіонбуду 11.08.2008 N 471"ОС" РОЗПОДІЛ заміщення на час відсутності перших заступників Міністра та заступників Міністра 1. На час відсутності першого заступника Міністра Іщенка О.М.виконання його обов'язків покладається на заступника МіністраТкачука А.Ф. 2. На час відсутності заступника Міністра Ткачука А.Ф.виконання його обов'язків покладається на першого заступникаМіністра Іщенка О.М. 3. На час відсутності першого заступника МіністраБеркути А.В. виконання його обов'язків покладається на заступникаМіністра Негоду В.А. 4. На час відсутності заступника Міністра Негоди В.А.виконання його обов'язків покладається на першого заступникаМіністра Беркуту А.В. 5. На час відсутності заступника Міністра Ісаєнка Д.В.виконання його обов'язків покладається на першого заступникаМіністра Беркуту А.В. Начальник Відділу кадрів Н.Осяєва