КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 жовтня 1999 р. N 1908
Київ
Про заходи щодо реалізації Програми
"Україна - 2010"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Виходячи з основних положень проекту Програми "Україна -
2010", поданого Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної
Ради України, схвалити організаційно-правові заходи щодо її
реалізації на короткостроковий період (додаються).
2. Керівникам міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій:
забезпечити розроблення та подання в установлені терміни
Кабінетові Міністрів України проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів, зазначених у схвалених цією постановою
заходах;
подавати щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітним
періодом, Міністерству економіки інформацію про хід виконання
заходів щодо реалізації Програми "Україна - 2010" для узагальнення
та подання Кабінетові Міністрів України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів
України, відповідні структурні підрозділи апарату Кабінету
Міністрів України.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 66

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 1999 р. N 1908
ЗАХОДИ
правового та організаційного забезпечення реалізації
Програми "Україна - 2010" на короткостроковий період

-----------------------------------------------------------------------------------------
Мета Програми | Захід | Термін | Виконавці
| | виконання |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Розроблення проектів актів законодавства

Визначення правових засад сприяти прийняттю внесено до Держбуд
формування та використання Верховною Радою України Верховної Мінекономіки
комунального фонду Житлового кодексу України Ради Мінфін
соціального житла України Мін'юст
Держкомстат
Управління
структурних
змін у сфері
матеріального
виробництва

Збільшення обсягів сприяти прийняттю внесено до Мін'юст
фінансування будівництва Верховною Радою України Верховної Держбуд
житлового фонду за рахунок Закону України "Про Ради Мінфін
вкладів громадян. іпотеку" України Мінекономіки
Створення законодавчої Національний
бази для залучення банк
довготермінових кредитів Управління
у житлове будівництво стратегії
розвитку
агропромислового
комплексу та
продовольства
розробити Державну грудень Мінекономіки
програму розвитку 1999 р. Держбуд
житлового будівництва Мінфін
на період до 2005 року Мінагропром
в розрізі регіонів Мінвуглепром
України та джерел Міноборони
фінансування Мінпромполітики
МНС
Мінтранс
МВС
Держкомсім'ямолодь
Міненерго
Мін'юст
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
обл(міськ)-
держадміністрації
Управління
структурних змін
у сфері
матеріального
виробництва
підготувати проект грудень Мінфін
Закону України "Про 1999 р. Мінекономіки
довгострокове пільгове Держбуд
кредитування населення Ощадбанк
для будівництва житла" Промінвестбанк
Національний банк
Мін'юст
Управління
структурних змін
у сфері
матеріального
виробництва

Запровадження системи сприяти прийняттю внесено до Мінпраці
накопичувальних пенсійних Верховною Радою України Верховної Пенсійний фонд
рахунків. Закону України "Про Ради Мінфін
Перенесення соціальної загальнообов'язкове України Мінекономіки
допомоги на пенсійне державне пенсійне Мін'юст
забезпечення страхування" Управління
з питань
соціальної
політики

Надання державної сприяти прийняттю внесено до Мінпраці
соціальної допомоги за Верховною Радою України Верховної Мінфін
рахунок коштів державного Закону України "Про Ради Мінекономіки
та місцевих бюджетів, державну соціальну України Пенсійний фонд
інших законодавчо допомогу" Мін'юст
визначених джерел і Управління
спеціально утворених з питань
фондів. соціальної
Створення малозабезпеченим політики
сім'ям необхідних умов для
виходу із скрутного
економічного становища

Запровадження системи сприяти прийняттю внесено до Мінпраці
недержавних пенсійних Верховною Радою України Верховної Пенсійний фонд
фондів. Закону України "Про Ради Мінфін
Створення законодавчої недержавні пенсійні України Мінекономіки
бази системи фонди" Мін'юст
добровільного Управління
пенсійного страхування з питань
соціальної
політики

Розвиток системи сприяти прийняттю внесено до Мінпраці
соціального страхування. Верховною Радою України Верховної Пенсійний фонд
Створення законодавчого Законів України: Ради Фонд
механізму забезпечення України соціального
соціального захисту Про загальнообов'язкове страхування
працівників від державне соціальне Управління
професійних ризиків страхування у зв'язку з з питань
тимчасовою втратою соціальної
працездатності та політики
витратами, зумовленими
народженням та похованням
Про загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування на випадок
безробіття
Про загальне обов'язкове внесено до Мінпраці
державне соціальне Верховної Держнагляд-
страхування від нещасного Ради охоронпраці
випадку на виробництві та України Відділ з питань
професійного техногенної,
захворювання, які екологічної,
спричинили втрату ядерної безпеки
працездатності та природо-
користування

Розв'язання проблем підготувати проект грудень Мінпраці
зайнятості населення Програми зайнятості 2000 р. Мінекономіки
населення на 2001-2004 Мінфін
роки Мін'юст
разом з іншими
заінтересованими
центральними
органами
виконавчої влади
Управління з
питань соціальної
політики

Створення умов для підготувати проект листопад Мінекономіки
подолання негативних Державної програми 1999 р. Мінпраці
тенденцій у формуванні розвитку трудового Мінфін
та розвитку трудового потенціалу в Україні Міносвіти
потенціалу, підвищення на 2000-2010 роки МОЗ
ефективності його Держкомстат
використання Держкомсім'я-
молодь
Національна
академія наук
Мін'юст
разом з іншими
заінтересованими
центральними
органами
виконавчої влади
Управління з
питань соціальної
політики

Визначення необхідної розробити Генеральну у тримі- Мінекономіки
кількості робочих місць на схему створення нових сячний Мінпраці
перспективу з метою робочих місць термін Мінфін
збалансування попиту і після Мінпромполітики
пропозиції робочої сили прийняття Мінвуглепром
Програми Мінагропром
структурної Міносвіти
перебудови Держпідприєм-
економіки ництва
України на Національна
середньост- академія наук
роковий Управління з
період питань
соціальної
політики

Удосконалення системи сприяти прийняттю внесено до Мінпраці
соціального партнерства. Верховною Радою України Верховної Мінекономіки
Посилення соціальної Законів України: Ради Мін'юст
спрямованості державної України за участю
політики та проведення Про соціальне партнерство об'єднань
активної примирної профспілок та
політики Про організації роботодавців
роботодавців Управління з
питань
соціальної
політики

Удосконалення законодавства підготувати проект Закону лютий Держкомрелігій
з питань релігії та церкви України "Про свободу 2000 р. Мін'юст
світогляду та релігійні Управління з
організації" питань науки та
гуманітарного
розвитку

Створення умов для прийняти постанову березень Держбуд
стабілізації роботи та Кабінету Міністрів 2000 р. Мінекономіки
пріоритетного розвитку України "Про затвердження Мінфін
міського електротранспорту Цільової програми Мін'юст
стабілізації роботи та Управління
розвитку міського структурних
електричного транспорту" змін у сфері
матеріального
виробництва

Завершення формування сприяти прийняттю внесено до Міносвіти
законодавчої бази Верховною Радою України Верховної Держком-
дошкільної, вищої та Законів України: Ради сім'ямолодь
позашкільної освіти. України Мінекономіки
Забезпечення фінансових, Про дошкільну освіту Мінфін
організаційних засад її Мінекобезпеки
розвитку Про вищу освіту Мін'юст
Управління з
Про позашкільну освіту питань науки та
гуманітарного
розвитку

Законодавче врегулювання підготувати проект Закону вересень Держбуд
питань господарсько- України "Про питну воду" 2000 р. МОЗ
питного водопостачання. Мінекобезпеки
Поліпшення якості питної Комітет водного
води господарства
Мінпромполітики
Мінекономіки
Комітет з питань
стандартизації,
метрології та
сертифікації
Геолком
Мінфін
Держспоживзахист
Мін'юст
Управління
структурних змін
у сфері
матеріального
виробництва

Зменшення забруднення підготувати Національну жовтень Мінекобезпеки
Чорного та Азовського програму захисту та 1999 р. Національне
морів; відтворення і відновлення Чорного і агентство з
збереження біологічних Азовського морів та питань розвитку
ресурсів морів та здійснити заходи щодо її та європейської
поліпшення їх якості реалізації інтеграції
Гідрометком
Мін'юст
разом з іншими
центральними та
місцевими
органами
виконавчої влади
Відділ з питань
техногенної,
екологічної,
ядерної безпеки
та природо-
користування

Удосконалення законодавчої сприяти прийняттю внесено до Мінпраці
бази забезпечення Верховною Радою України Верховної Держнагляд-
екологічної безпеки. Законів України: Ради охоронпраці
Створення передумов для України МНС
забезпечення реалізації Про об'єкти підвищеної Відділ з питань
стратегії сталого небезпеки техногенної,
економічного зростання та екологічної,
збереження і відтворення Про захист населення і ядерної безпеки
цілісності навколишнього територій від та природо-
природного середовища надзвичайних ситуацій користування
України та забезпечення техногенного та
механізму цільового природного характеру
використання коштів,
призначених на виконання Концепції сталого внесено до Мінекобезпеки
природоохоронних заходів розвитку України Верховної Мінекономіки
Ради Національна
України академія наук
Відділ з питань
техногенної,
екологічної,
ядерної безпеки
та природо-
користування
підготувати проект Закону березень Мінекобезпеки
України "Про Національний 2000 р. Мінекономіки
екологічний фонд" Мінфін
Комітет водного
господарства
Мін'юст
Відділ з питань
техногенної,
екологічної,
ядерної безпеки
та природо-
користування

Формування національної сприяти прийняттю внесено до Мінекобезпеки
екологічної мережі, Верховною Радою України Верховної Мінекономіки
збереження біологічного та Національної програми Ради Мінфін
ландшафтного різноманіття збереження біологічного України Мін'юст
різноманіття в Україні до Міносвіти
2015 року та Програми Мінагропром
формування національної Держкомлісгосп
екологічної мережі Держкомрибгосп
України на 2000 - 2015 Держкомзем
роки Відділ з питань
техногенної,
екологічної,
ядерної безпеки
та природо-
користування

Забезпечення екологічної сприяти прийняттю внесено до Мінекобезпеки
безпеки Верховною Радою України Верховної Національна
Державної програми Ради академія наук
поводження з токсичними України інші центральні
відходами органи
виконавчої влади
Відділ з питань
техногенної,
екологічної,
ядерної безпеки
та природо-
користування

Забезпечення законодавчого сприяти прийняттю внесено до
визначення основних Верховною Радою України Верховної
завдань, повноважень, Закону України "Про Ради
принципів та організації Кабінет Міністрів України
діяльності органів України"
виконавчої влади
підготувати проект Закону у дво- Мінекономіки
України "Про міністерства місячний Мінфін
та інші центральні органи термін Мінпраці
виконавчої влади" після Головдержслужба
набрання Мін'юст
чинності Відділ з питань
Законом розвитку
України національної
"Про економіки
Кабінет
Міністрів
України"
підготувати проект Закону після Мін'юст
України "Про державний набрання Управління з
контроль у сфері чинності питань
діяльності органів Законами оборонно-
виконавчої влади та їх України: мобілізаційної
посадових осіб" "Про роботи та
Кабінет правоохоронних
Міністрів органів
України",
"Про мі-
ністерства
та інші
центральні
органи
виконавчої
влади" та
"Про
судоустрій"

Сприяння посиленню підготувати проекти Мінекономіки
активності населення Законів України: Мін'юст
у реалізації його Управління з
громадянських прав, Про внесення змін і внесено до питань місцевих
розвитку незалежних доповнень до Закону Адмініст- державних
громадських організацій України "Про місцеве рації адміністрацій
та органів місцевого самоврядування в Україні" Президента та органів
самоврядування, розвитку України місцевого
багатопартійної системи самоврядування

Про порядок проведення листопад Мін'юст
зборів громадян за місцем 1999 р. Управління з
проживання питань місцевих
державних
адміністрацій
сприяти прийняттю та органів
Верховною Радою України місцевого
Законів України: самоврядування
Про органи внесено до Мін'юст
самоорганізації Верховної Управління з
населення Ради питань місцевих
України державних
адміністрацій
та органів
місцевого
самоврядування
Про громадські внесено до Мін'юст
організації Верховної Управління
Ради взаємодії з
Про політичні партії України комітетами
Верховної Ради
України та
громадськими
політичними
організаціями

Створення умов для підготувати проект грудень Держкомнац-
неконфронтаційної взаємодії Концепції державної 1999 р. міграції
мов в Україні. мовної політики в Україні Міносвіти
Забезпечення дотримання Мінкультури
принципів мовної політики Мін'юст
в Україні, правових та Державний
організаційних засад комітет
розвитку і застосування інформаційної
державної мови та мов політики
національних меншин, прав Головдержслужба
громадян на користування Національна
рідною мовою академія наук
Управління з
питань науки та
гуманітарного
розвитку

Визначення правових засад сприяти прийняттю внесено до Держкомнац-
взаємовідносин держави і Верховною Радою України Верховної міграції
національних меншин в Закону України "Про Ради Мін'юст
Україні, гарантування внесення змін до Закону України МЗС
національним меншинам права України "Про національні МВС
на їх вільний розвиток. меншини в Україні" Мінкультури
Досягнення високого рівня Міносвіти
культури міжнаціональних Держкомрелігій
відносин Управління з
питань науки та
гуманітарного
розвитку

Створення умов для підготувати проект грудень Держкомнац-
неконфронтаційної взаємодії Концепції державної 1999 р. міграції
представників усіх етносів, етнополітики України Мін'юст
мов та культур в Україні МЗС
Національна
академія наук
Управління з
питань науки та
гуманітарного
розвитку

Створення нормативно- сприяти прийняттю внесено до Мінкультури
правової бази у сфері Верховною Радою України Верховної Мінекономіки
культури і мистецтва, Законів України: Ради Мінфін
суміжних сферах суспільного України Управління з
життя, яка відповідала б Про гастрольну діяльність питань науки та
сучасним світовим вимогам гуманітарного
розвитку
Про охорону пам'яток Держбуд
історії та культури Мінкультури
Мінекономіки
Мінфін
Управління
структурних
змін у сфері
матеріального
виробництва
розробити Національну січень Держбуд
програму збереження і 2000 р. Мінкультури
використання пам'яток Мінекономіки
архітектури та історичних Мінфін
міст Мін'юст
Національна
академія наук
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
обл(міськ)-
держадміністрації
Управління
структурних змін
у сфері
матеріального
виробництва

Створення умов для підготувати проект грудень Держкомтуризм
розвитку туристичної Державної програми 2000 р. Держбуд
індустрії, просування розвитку туризму до Мінкультури
суб'єктів туристичної 2010 року Мінекономіки
діяльності України на Держпідприємництва
міжнародний ринок Мінекобезпеки
Мінфін
Мін'юст
Управління з
питань науки та
гуманітарного
розвитку

Поліпшення соціально- розробити Концепцію грудень Держкомсім'я-
економічного розвитку сімейного виховання дітей 2000 р. молодь
сім'ї, зміцнення родинних Управління з
зв'язків. питань науки та
Створення необхідних умов гуманітарного
для комплексного вирішення розвитку
усіх життєво важливих
питань, які виникають
упродовж життєвого циклу
сім'ї, подолання негативних
тенденцій у демографічному
розвитку

Пожвавлення інвестиційної підготувати пакет 1999-2000 Мінекономіки
діяльності. законодавчих актів, роки Держбуд
Ефективне використання спрямованих на реалізацію Мін'юст
інвестиційних ресурсів Указу Президента України інші центральні
відповідно до визначених "Про основні напрями органи
пріоритетів структурної інвестиційної політики на виконавчої влади
перебудови 1999-2001 роки" Управління
структурних
змін у сфері
матеріального
виробництва
розробити Генеральну вересень Держбуд
схему планування 2000 р. інші центральні
території України та місцеві органи
виконавчої влади
Управління
структурних змін
у сфері
матеріального
виробництва
сприяти прийняттю внесено до Держбуд
Верховною Радою України Верховної інші центральні
Законів України: Ради органи
України виконавчої
влади
Управління
структурних
змін у сфері
матеріального
виробництва
Про планування і забудову
територій
Про концепцію сталого
розвитку населених
пунктів
підготувати проект Закону жовтень Держбуд
України "Про внесення 1999 р. інші центральні
змін та доповнень до органи
Закону України "Про виконавчої влади
основи містобудування" Управління
структурних змін
у сфері
матеріального
виробництва
прийняти постанову жовтень Держбуд
Кабінету Міністрів 1999 р. Мінекономіки
України "Про затвердження Мінфін
порядку надання Мін'юст
архітектурно- Управління
планувального завдання та структурних
технічних умов щодо змін у сфері
інженерного забезпечення матеріального
об'єктам архітектури та виробництва
визначення розміру плати
за їх видачу"

Удосконалення підготувати проекти: Мінекономіки
амортизаційної політики. Мінфін
Підвищення ролі амортизації Концепції державної жовтень Мін'юст
як внутрішнього джерела амортизаційної політики 1999 р. інші центральні
інвестування органи
виконавчої влади
Закону України "Про грудень Відділ з питань
амортизацію" 1999 р. розвитку
національної
економіки

Забезпечення стабільності сприяти прийняттю внесено до Мінфін
податкової системи, її Верховною Радою України Верховної Державна
спрощення та відповідності Законів України: Ради податкова
міжнародним стандартам України адміністрація
податкового законодавства Про податок на доходи Мінекономіки
фізичних осіб Держпідприємництва
Держкомзем
Про податок на нерухоме Держмитслужба
майно Мін'юст
Відділ з питань
державних
фінансів та
розвитку
фінансових
ринків
Податкового кодексу внесено до Державна
України Верховної податкова
Ради адміністрація
України Мінфін
Мінекономіки
Держмитслужба
Мін'юст
інші центральні
органи
виконавчої влади
Відділ з питань
державних
фінансів та
розвитку
фінансових
ринків

Створення дієвого механізму сприяти прийняттю внесено до Мінфін
контролю за сплатою Верховною Радою України Верховної Державна
податків, зборів Закону України "Про Ради податкова
(обов'язкових платежів). порядок погашення України адміністрація
Збільшення надходжень до зобов'язань платників Мінекономіки
бюджетів усіх рівнів податків перед бюджетами Фонд державного
та державними цільовими майна
фондами" Держпідприємництва
Мін'юст
Відділ з питань
державних
фінансів та
розвитку
фінансових
ринків

Оздоровлення банківської сприяти прийняттю внесено до Національний
системи. Верховною Радою України Верховної банк
Приведення законодавства Закону України "Про банки Ради Фонд державного
з питань банківської і банківську діяльність України майна
діяльності у відповідність (нова редакція)" Мінекономіки
з нормами міжнародного Мінфін
законодавства Мін'юст
Національне
агентство з
управління
державними
корпоративними
правами
Відділ з питань
державних
фінансів та
розвитку
фінансових
ринків
підготувати проекти Національний
Законів України: банк
Фонд державного
майна
Про внесення змін і грудень Мінекономіки
доповнень до Закону 1999 р. Національне
України "Про заставу" агентство з
управління
державними
корпоративними
правами
Мін'юст
Відділ з питань
власності,
підприємництва
та конкурентної
політики
Про державний борг 1999 рік Мінфін
Національний
банк
Мінекономіки
Національне
агентство з
питань розвитку
та європейської
інтеграції
Мін'юст
Відділ з питань
державних
фінансів та
розвитку
фінансових
ринків

Забезпечення регулювання сприяти прийняттю внесено до Державна комісія
випуску та обігу цінних Верховною Радою України Верховної з цінних паперів
паперів, діяльності Закону України "Про Ради та фондового
учасників ринку цінних похідні цінні папери" України ринку
паперів Мін'юст
Відділ з питань
державних
фінансів та
розвитку
фінансових
ринків

Подальший розвиток сприяти прийняттю внесено до Державна комісія
спільного інвестування Верховною Радою України Верховної з цінних паперів
Закону України "Про Ради та фондового
інститути спільного України ринку
інвестування Мін'юст
(корпоративні та пайові Відділ з питань
інвестиційні фонди)" державних
фінансів та
розвитку
фінансових
ринків


Розвиток конкурентного сприяти прийняттю внесено до Антимонопольний
середовища, поліпшення Верховною Радою України Верховної комітет
якості товарів і послуг, Закону України "Про Ради Мінекономіки
зменшення їх собівартості захист економічної України Мін'юст
і ціни у всіх галузях конкуренції" Відділ з питань
промисловості власності,
підприємництва
та конкурентної
політики

Удосконалення земельного підготувати проект Закону квітень Держкомзем
законодавства. Врегулювання України "Про Земельний 2000 р. Мінекономіки
земельних відносин кодекс України (нова Мінагропром
редакція)" Мінекобезпеки
Комітет водного
господарства
Держкомлісгосп
Держбуд
Мін'юст
Управління
стратегії
розвитку
агропромислового
комплексу та
продовольства

Здійснення охорони і підготувати проект Закону жовтень Держкомзем
раціонального використання України "Про охорону 1999 р. Мінекобезпеки
земель земель" Мінагропром
Комітет водного
господарства
Українська
академія
аграрних наук
Держбуд
Мін'юст
Управління
стратегії
розвитку
агропромислового
комплексу та
продовольства

Забезпечення стабілізації сприяти прийняттю внесено до Держкомзем
відносин власності на землю Верховною Радою України Верховної Мінекономіки
Закону України "Про ради Мінфін
державний земельний України Мін'юст
кадастр" Управління
стратегії
розвитку
агропромислового
комплексу та
продовольства

Збільшення виробництва підготувати проект Закону листопад Мінагропром
зерна, поліпшення його України "Про зерно" 1999 р. Мінфін
якості Мінекономіки
МЗЕЗторг
Мін'юст
Держкомстат
Укоопспілка
Комітет з питань
стандартизації,
метрології та
сертифікації
ДАК "Хліб
України"
Українська
академія
аграрних наук
Управління
стратегії
розвитку
агропромислового
комплексу та
продовольства

Поліпшення якості сприяти прийняттю внесено до Мінагропром
виноробної продукції Верховною Радою України Верховної Мінекономіки
Закону України "Про Ради Мінфін
захист вин від України Держспоживзахист
фальсифікації" Комітет з питань
стандартизації,
метрології та
сертифікації
Укоопспілка
Мін'юст
Управління
стратегії
розвитку
агропромислового
комплексу та
продовольства

Формування механізму підготувати проект Закону грудень Мінагропром
державної підтримки України "Про особисте 1999 р. Держкомзем
підсобних господарств підсобне господарство Мінекономіки
населення громадян" Мінпраці
Мін'юст
Управління
стратегії
розвитку
агропромислового
комплексу та
продовольства

Розвиток водогосподарського сприяти прийняттю внесено до Комітет водного
комплексу. Верховною Радою України Верховної господарства
Забезпечення потреб Концепції розвитку Ради Мінекобезпеки
населення і галузей водного господарства України Національна
промисловості водними України академія наук
ресурсами Управління
стратегії
розвитку
агропромислового
комплексу та
продовольства

Встановлення законодавчої сприяти прийняттю внесено до Комітет водного
бази для раціонального Верховною Радою України Верховної господарства
проведення меліорації Закону України "Про Ради Мінагропром
земель і ефективного меліорацію земель" України Мінекобезпеки
використання меліорованих Держкомзем
угідь Управління
стратегії
розвитку
агропромислового
комплексу та
продовольства

Визначення програми дій розробити Комплексну липень Комітет водного
щодо недопущення програму захисту 2000 р. господарства
негативного впливу вод на населених пунктів, МНС
навколишнє середовище виробничих об'єктів, Мінекобезпеки
сільськогосподарських Управління
угідь від шкідливої дії стратегії
вод розвитку
агропромислового
комплексу та
продовольства

Створення умов для сприяти прийняттю внесено до Комітет з питань
поліпшення ситуації на Верховною Радою України Верховної стандартизації,
споживчому ринку України Закону України "Про Ради метрології та
відповідальність України сертифікації
постачальників за Мінекономіки
виготовлення і реалізацію Мінфін
неякісної і небезпечної Мін'юст
продукції" МОЗ
Мінагропром
МЗЕЗторг
Держкомрибгосп
Держспоживзахист
Держпідприємництва
Управління з
питань науки та
гуманітарного
розвитку

Створення умов для сприяти прийняттю внесено до Комітет з питань
вилучення, перероблення, Верховною Радою України Верховної стандартизації,
утилізації, знищення або Закону України "Про Ради метрології та
подальшого використання вилучення, перероблення, України сертифікації
неякісної продукції утилізацію, знищення або Мінекономіки
подальшого використання Мінфін
неякісної та небезпечної Мін'юст
продукції" МОЗ
Мінагропром
МЗЕЗторг
Держкомрибгосп
Держспоживзахист
Держпідприємництва
Управління з
питань науки та
гуманітарного
розвитку

Забезпечення розвитку підготувати проект Закону грудень Держпідприємництва
підприємницької діяльності України "Про Національну 1999 р. Мінекономіки
програму сприяння Мінфін
розвитку малого Мін'юст
підприємництва" Відділ з питань
власності,
підприємництва
та конкурентної
політики

Створення законодавчої сприяти прийняттю внесено до Держпідприємництва
бази для формування та Верховною Радою України Верховної Мінекономіки
реалізації ефективної Закону України "Про Ради Мінфін
державної політики щодо державну підтримку малого України Мінекобезпеки
підтримки суб'єктів малого підприємництва" Мін'юст
підприємництва, наближення Державна
її до норм і стандартів податкова
Європейського Союзу адміністрація
Відділ з питань
власності,
підприємництва
та конкурентної
політики

Відродження вітчизняного підготувати проект Закону червень Мінпромполітики
виробництва легкових України "Про внесення 2000 р. Мінекономіки
автомобілів, створення змін до Закону України Мінфін
розгалуженої мережі їх "Про стимулювання МЗЕЗторг
сервісного обслуговування виробництва автомобілів в Державна
Україні" податкова
адміністрація
Держмитслужба
Мін'юст
Управління
структурних
змін у сфері
матеріального
виробництва

Створення умов для сприяти прийняттю внесено до Антимонопольний
регулювання діяльності Верховною Радою України Верховної комітет
суб'єктів природних Закону України "Про Ради Національна
монополій на ринках природні монополії" України комісія
України, сприяння регулювання
конкуренції на суміжних електроенергетики
ринках, захист прав Мінекономіки
споживачів інші центральні
органи
виконавчої
влади
Відділ з питань
власності,
підприємництва
та конкурентної
політики

Подолання кризового стану сприяти прийняттю внесено до Міненерго
в паливно-енергетичному Верховною Радою України Верховної Національна
комплексі Законів України: Ради комісія
України регулювання
Про засади функціонування електроенергетики
оптового ринку Мінекономіки
електричної енергії інші центральні
України органи
виконавчої влади
Про нафту і газ Управління з
питань державної
політики в
паливно-
енергетичному
комплексі

Створення умов для сприяти прийняттю внесено до Мінпромполітики
реструктуризації, Верховною Радою України Верховної Мінекономіки
технічного переоснащення та Закону України "Про Ради Мінфін
реконструкції суднобудівної заходи щодо державної України Державна
галузі із застосуванням підтримки суднобудівної податкова
новітніх технологій промисловості в Україні" адміністрація
Мін'юст
Управління
структурних
змін у сфері
матеріального
виробництва

Забезпечення паливно- підготувати проект червень Мінпромполітики
енергетичного комплексу Державної комплексної 2000 р. Держкоменерго-
сучасним енергетичним науково-технічної збереження
устаткуванням. програми Міненерго
Залучення вітчизняного "Енергозберігаюче Мінвуглепром
науково-технічного і обладнання для Мінекономіки
промислового потенціалу для енергетичного комплексу Управління з
реконструкції та розвитку України до 2010 року" питань державної
енергетичного комплексу політики в
паливно-
енергетичному
комплексі

Забезпечення перетворення підготувати проект жовтень Мінекономіки
у державні акціонерні Закону України "Про 1999 р. Фонд державного
компанії державних корпоратизацію" майна
підприємств, які не Мінфін
належать до категорії Мін'юст
казенних. Відділ з питань
Створення умов для власності,
залучення інвестицій у підприємництва
розвиток підприємств та та конкурентної
сприяння підвищенню політики
ефективності діяльності
підприємств

Забезпечення контролю за прийняти постанови грудень Фонд державного
достовірним проведенням Кабінету Міністрів 1999 р. майна
оцінки вартості об'єктів України: Мін'юст
під час придбання Відділ з питань
нерухомості Про затвердження власності,
Національних стандартів підприємництва
експертної оцінки та конкурентної
нерухомого майна політики
Про внесення змін і
доповнень до Методики
оцінки вартості майна
під час приватизації

Зменшення обсягів підготувати проект Закону грудень Мін'юст
"тіньової" економіки, України "Про протидію 1999 р. МВС
недопущення легалізації легалізації коштів та Мінфін
кримінального капіталу майна, здобутих злочинним Держмитслужба
шляхом" СБУ
Державна
податкова
адміністрація
Мінекономіки
Національний
банк
Управління
з питань
оборонно-
мобілізаційної
роботи та
правоохоронних
органів

Удосконалення правового сприяти прийняттю внесено до Держспоживзахист
поля захисту прав Верховною Радою України Верховної МВС
споживачів Закону України "Про Ради Мін'юст
внесення змін до деяких України Управління
законодавчих актів структурних
України щодо змін
відповідальності за обман у сфері
покупців та замовників" матеріального
виробництва

Створення механізму розробити проект грудень Держкомнацміграції
реалізації державної Державної міграційної 1999 р. Мін'юст
міграційної політики програми України МВС
МЗС
Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці
Міносвіти
МОЗ
Держмитслужба
Держкомкордон
СБУ
Управління з
питань науки та
гуманітарного
розвитку

Удосконалення законодавчої сприяти прийняттю внесено до Держкомнацміграції
бази захисту біженців Верховною Радою України Верховної Мін'юст
Закону України "Про Ради МВС
внесення змін до Закону України МЗС
України "Про біженців" Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці
Міносвіти
МОЗ
Держмитслужба
Держкомкордон
СБУ
Управління з
питань науки та
гуманітарного
розвитку
підготувати проект Закону березень Мінекономіки
України "Про Концепцію 2000 р. Управління з
державної регіональної питань місцевих
економічної політики" державних
адміністрацій
та органів
місцевого
самоврядування

Створення сприятливого підготувати проекти: 1999 рік Мінекономіки
інвестиційного клімату в Агентство з
державі шляхом Програми розвитку в питань
запровадження механізму Україні спеціальних спеціальних
спеціального режиму (вільних) економічних зон (вільних)
інвестування та створення економічних зон
мережі спеціальних Програми надання окремим Мінфін
(вільних) економічних зон регіонам України статусу МЗЕЗторг
територій пріоритетного Мінпромполітики
розвитку із Мінтранс
запровадженням механізму Мінагропром
спеціального режиму Мінпраці
інвестування з Мін'юст
визначенням переліків Державна
спеціальних (вільних) податкова
економічних зон та адміністрація
територій пріоритетного Держмитслужба
розвитку, які необхідно Національне
створити до 2010 року агентство з
питань розвитку
та європейської
інтеграції
Рада міністрів
Автономної
Республіки Крим
разом із
заінтересованими
місцевими
органами
виконавчої влади
Управління з
питань
міжнародного
співробітництва
та зовнішніх
економічних
зв'язків

Організаційні заходи

Оздоровлення банківської сприяти капіталізації 1999-2000 Національний
системи банків шляхом залучення роки банк
ними додаткового Мінфін
акціонерного капіталу, Мінекономіки
капіталізації їх прибутку Державна комісія
та реорганізації банків з цінних паперів
шляхом злиття або та фондового
приєднання; удосконалити ринку
економічні нормативи щодо Асоціація
визначення обсягу українських
банківського капіталу, банків (за
мінімального рівня згодою)
капіталу Відділ з питань
банків з урахуванням державних
рівня ризиків, які бере фінансів та
на себе банк. Щороку до розвитку
10 січня визначати фінансових
перелік банків, які не ринків
виконали кваліфікаційних
вимог щодо сплати і
реєстрації в
Національному банку
статутного капіталу, і
відкликати в
установленому порядку
ліцензії на здійснення
ними банківських операцій

Проведення ефективної забезпечити дотримання 2000 рік Національний банк
валютної політики валютного коридора на Мінфін
1999 рік; Мінекономіки
погодити з Кабінетом Управління з
Міністрів порядок питань
курсоутворення на 2000 міжнародного
рік; співробітництва
забезпечити виконання та зовнішніх
комплексу заходів, економічних
передбачених Основними зв'язків
засадами
грошово-кредитної
політики на 1999 рік і
спрямованих на розвиток
та лібералізацію
валютного ринку;
переглянути та у разі
необхідності скоригувати
систему валютних обмежень
залежно від стану
фінансового ринку в
Україні;
забезпечити реалізацію
заходів за програмою EFF

Удосконалення зовнішньо- забезпечити проведення 1999-2001 Мінпромполітики
торговельного балансу циклу організаційних роки Мінекономіки
країнами - членами ЄС робіт з реструктуризації Фонд державного
підприємств металургійної майна
промисловості з Управління
вилученням структурних
нерентабельних, змін у сфері
надлишкових, морально та матеріального
фізично застарілих виробництва
потужностей
урегулювати з 1999 рік Мінпромполітики
Європейським Союзом МЗЕЗторг
питання про порушення МЗС
Україною умов діючої Держмитслужба
Угоди про торгівлю Мінекономіки
текстилем та одягом в Управління
частині здійсненого з структурних
1996 року підвищення змін у сфері
митних тарифів на імпорт матеріального
товарів, та провести з виробництва
ним переговори щодо
скасування квот на імпорт
до країн - членів
Європейського Союзу
вітчизняної продукції
легкої промисловості
забезпечити проведення 1999 рік Мінпромполітики
консультацій та МЗЕЗторг
переговорів щодо МЗС
укладення нової Угоди про Мінекономіки
торгівлю текстильною Мін'юст
продукцією між Україною Управління
та Європейським Союзом структурних
змін у сфері
матеріального
виробництва
забезпечити здійснення 1999-2002 Мінекобезпеки
організаційних заходів роки Відділ з питань
і проведення V Пан- техногенної,
Європейської конференції екологічної,
міністрів екології у ядерної безпеки
м. Києві в 2002 році та природо-
користування

Сприяння широкому залученню провести міжнародні 1999-2000 МЗЕЗторг
іноземних інвестицій конкурси-тендери на роки Національне
залучення іноземних агентство з
інвестицій для реалізації питань розвитку
найважливіших та європейської
інвестиційних проектів у інтеграції
пріоритетних галузях Мінекономіки
економіки Мінфін
галузеві
міністерства та
інші центральні
органи
виконавчої влади
Управління з
питань
міжнародного
співробітництва
та зовнішніх
економічних
зв'язків

Підвищення надійності та створити мережу 1999-2000 Мінпромполітики
конкурентоспроможності регіональних технічних роки Мінагропром
сільськогосподарської центрів (до 60 одиниць) разом з
техніки з реалізації та місцевими
обслуговування машин органами
і обладнання для виконавчої влади
агропромислового Управління
комплексу структурних
змін у сфері
матеріального
виробництва

Удосконалення системи розпочати підготовку 1999-2000 Головдержслужба
підготовки і підвищення магістрів за роки Управління
кваліфікації та поліпшення спеціальністю "Державна кадрового
якісного складу державних служба" з освітнього забезпечення
службовців напряму "Державне
управління"

Удосконалення системи створити реєстр державних червень Національне
управління державними корпоративних прав 2000 р. агентство з
корпоративними правами управління
державними
корпоративними
правами
Фонд державного
майна
Держкомстат
Відділ з питань
власності,
підприємництва
та конкурентної
політики
забезпечити визначення 1999-2000 Національне
суб'єктів управління роки агентство з
державними корпоративними управління
правами та контроль за державними
здійсненням ними функцій корпоративними
управління правами
Мінекономіки
галузеві
міністерства,
інші центральні
органи
виконавчої влади
облдержадмініст-
рації
Відділ з питань
власності,
підприємництва
та конкурентної
політики

Створення інститутів перетворити державні протягом галузеві
корпоративної підприємства (за винятком року міністерства,
самоорганізації казенних) у державні після інші
компанії набрання центральні
чинності органи
Законом виконавчої влади
України Національне
"Про агентство з
управління управління
об'єктами державними
державної корпоративними
власності" правами
Мінекономіки
Відділ з питань
власності,
підприємництва
та конкурентної
політики

Підготовка арбітражних сприяти створенню центрів 1999-2000 Агентство з
керуючих навчання фахівців з роки питань
питань банкрутства в банкрутства
різних регіонах України Мінекономіки
Міносвіти
облдерж-
адміністрації
Відділ з питань
розвитку
національної
економіки

Подальше формування створити бізнес-центри, 1999-2000 Рада міністрів
інфраструктури підтримки бізнес-інкубатори, роки Автономної
малого підприємництва регіональні центри Республіки Крим
підтримки малого обл(міськ)-
підприємництва, держадміністрації
інвестиційні та Відділ з питань
гарантійні фонди, власності,
інноваційні центри підприємництва
та конкурентної
політики

Усунення причин існування удосконалити систему 1999-2000 Національний
"тіньової" економіки розрахунків готівкою та роки банк
розширити застосування Мінфін
безготівкових розрахунків Мінекономіки
у народному господарстві Державна
податкова
адміністрація
Відділ з питань
державних
фінансів та
розвитку
фінансових
ринків

Створення зони вільної забезпечити проведення 1999-2000 МЗЕЗторг
торгівлі з Європейським організаційної роботи роки Мінекономіки
Союзом щодо визначення Мінфін
економічних можливостей МЗС
створення зони вільної Держмитслужба
торгівлі між Україною та Держкомстат
Європейським Союзом (з Управління з
підготовкою необхідних питань
для цього нормативних міжнародного
документів) співробітництва
та зовнішніх
економічних
зв'язків

Забезпечення партнерства розробити договори та 1999 рік МЗЕЗторг
в рамках міждержавних відповідні довгострокові Мінекономіки
довгострокових (на 10 програми економічного МЗС
років) програм економічного співробітництва між Мін'юст
співробітництва з країнами Україною та Республікою Мінпромполітики
Центральної Азії та Узбекистан, Мінфін
Закавказзя Туркменістаном, Мінагропром
Республікою Вірменія та Мінтранс
Республікою Азербайджан Міненерго
Держмитслужба
Фонд державного
майна
Управління
розвитку
міждержавних
відносин з
Російською
Федерацією,
країнами СНД і
статутними
органами
Співдружності

Забезпечення виходу України активізувати роботу 1999-2000 МЗЕЗторг
на нові ринки двосторонніх комісій з роки Мінпромполітики
економічного Мінагропром
співробітництва з Міненерго
країнами Латинської Мінфін
Америки, Африки та Азії Національне
агентство з питань
розвитку та
європейської
інтеграції
Торгово-промислова
палата
Держпідприємництва
Український союз
промисловців і
підприємців
Управління з питань
міжнародного
співробітництва та
зовнішніх
економічних зв'язків

Створення мереж зв'язку побудувати цифрову 1999-2000 Держкомзв'язку
для забезпечення транспортну мережу роки Управління
інформатизації зв'язку на основі структурних
суспільства, інтеграції з волоконно-оптичних змін у сфері
Глобальною інформаційною ліній зв'язку. матеріального
інфраструктурою; Реалізувати проекти виробництва
забезпечення органів "Схід", "Дніпро-Донбас"
управління, суб'єктів і "Таврія".
господарювання та Взяти участь у
населення засобами і міжнародному проекті
послугами зв'язку на рівні будівництва
платоспроможного попиту; волоконно-оптичної лінії
забезпечення громадян та зв'язку BSFOCS
суспільства своєчасною,
достовірною і повною
інформацією на основі
широкого використання
інформаційних технологій
розробити пакет 1999-2001 Держкомзв'язку
законодавчих та інших роки інші
нормативно-правових актів центральні та
у сфері інформатизації і місцеві органи
комплекс заходів виконавчої
методичного, влади
інформаційного Відділ
та організаційного інформаційних
забезпечення Національної систем
програми інформатизації
розробити 1999-2001 Держкомзв'язку
телекомунікаційну роки інші
інфраструктуру та центральні та
забезпечити її розвиток місцеві органи
виконавчої
влади
Відділ
інформаційних
систем
створити національну 1999-2001 Держкомзв'язку
систему інформаційних роки інші
ресурсів центральні та
місцеві органи
виконавчої
влади
Відділ
інформаційних
систем
інформатизація діяльності 1999-2001 Держкомзв'язку
органів державної влади роки інші
та органів місцевого центральні та
самоврядування місцеві органи
виконавчої
влади
Відділ
інформаційних
систем

Налагодження транспортних побудувати нафтопровід 1999-2000 НАК "Нафтогаз
зв'язків (транспортних Одеса - Броди та першу роки України"
коридорів) з країнами чергу нафтового терміналу Міненерго
Європи та Азії (порт Южний, м. Одеса) Мінекономіки
Мінфін
МЗЕЗторг
МЗС
Держбуд
корпорація
"Укрбуд"
Національне
агентство з
питань
розвитку та
європейської
інтеграції
Управління з
питань
державної
політики в
паливно-
енергетичному
комплексі

Розширення асортименту впровадити технологію 2000 рік Мінпромполітики
продукції легкої виробництва медичної вати Комітет
промисловості з котонізованого медичної та
льоноволокна на ВАТ мікробіологічної
"Ватфарм" (м. Черкаси) промисловості
Управління
структурних
змін у сфері
матеріального
виробництва
створити виробництво 1999 рік Мінпромполітики
поліуретанових композицій Держіннофонд
потужністю 1,4 тис. тонн Управління
на колективному структурних
виробничо-торговельному змін у сфері
взуттєвому підприємстві матеріального
"Київ" виробництва
розширити виробництво 2000 рік Мінпромполітики
вовняних тканин з Держіннофонд
відходів виробництва Управління
на ВАТ "Чексіл" структурних
(м. Чернігів) змін у сфері
матеріального
виробництва

Підтримка розвитку завершити спорудження 2000 рік Мінпромполітики
пріоритетних галузей, комплексу для Міненерго
виробництв і видів випробування дослідних, Управління
продукції, що мають або головних та серійних структурних
можуть мати в коротко- і газотурбогенераторів як змін у сфері
середньостроковій основи парогазових матеріального
перспективі конкурентні енергетичних установок виробництва
переваги на світовому ПГУ - 325
ринку

Розвиток літакобудування завершити випробування 2000 рік Мінпромполітики
літаків Ан-70, Ан-140 та Управління
підготувати їх серійне структурних
виробництво змін у сфері
матеріального
виробництва

Розвиток важкого освоїти серійне 2000 рік Мінпромполітики
машинобудування. виробництво нового Управління
Забезпечення інших галузей покоління структурних
машинобудування верстатною конкурентоспроможного змін у сфері
технікою широкоуніверсального матеріального
фрезерного верстата виробництва
високої точності

Створення виробництва продовжити розроблення та 2000 рік Мінпромполітики
засобів обліку серійне освоєння типового Управління
паливно-енергетичних ряду ультразвукових структурних
ресурсів лічильників газу змін у сфері
матеріального
виробництва

Розвиток виробництва забезпечити щорічне 1999-2000 Мінпромполітики
засобів телекомунікацій виробництво роки Управління
і зв'язку телекомунікаційного структурних
обладнання: змін у сфері
С-32 - 150 тис. номерів, матеріального
"Донець" - 100; виробництва
"Євроквант" - 60 тис.
номерів

Розвиток ракетно-космічної забезпечити виготовлення 2000 рік Мінпромполітики
галузі ракет-носіїв "Зеніт-SL" Управління
для реалізації структурних
міжнародного проекту змін у сфері
"Морський старт" та матеріального
реалізації щорічних виробництва
пусків до 10 ракет-носіїв

Виведення з експлуатації провести роботи щодо 2000 рік Мінпромполітики
збиткових виробництв закриття збиткових Управління
гірничорудної галузі підприємств структурних
Рудоуправління імені змін у сфері
Кірова з матеріального
перепрофілюванням шахт виробництва
в спеціальний режим
гідрозахисту

Створення потужностей для розробити ТЕО і робочий 2000 рік Мінпромполітики
виробництва міді вогневого проект виробництва Управління
рафінування і катодної катодної міді з структурних
міді мідевмісних брухту та змін у сфері
відходів на ВАТ матеріального
"Микитівський ртутний виробництва
комбінат" потужністю
10 тис. тонн на рік

Розвиток виробництва розробити бізнес-плани та 2000 рік Мінпромполітики
рідкісноземельних металів проекти освоєння нових Управління
родовищ ільменітових руд структурних
(Валки-Гацьківського та змін у сфері
Межиріченського) матеріального
виробництва

Розвиток золотодобувної завершити спорудження та 1999 рік Мінпромполітики
та золотопереробної розпочати експлуатацію Управління
промисловості першої черги Мужіївського структурних
золотополіметалевого змін у сфері
рудника матеріального
виробництва

Розвиток азотної здійснити поетапну 1999 рік Мінпромполітики
промисловості реконструкцію агрегату Управління
синтезу аміаку за структурних
сучасними технологіями змін у сфері
та схемами матеріального
виробництва
розширити мережу 2000 рік Мінпромполітики
аміакопроводів Управління
структурних
змін у сфері
матеріального
виробництва

Відновлення і забезпечення продовжити реалізацію 2000 рік Мінекобезпеки
сталого функціонування Національної програми Мінекономіки
екосистеми Дніпра, екологічного оздоровлення Мінпромполітики
якісного водопостачання, басейну Дніпра та Міненерго
екологічно безпечних умов поліпшення якості питної МНС
життєдіяльності населення води Мінфін
і господарської діяльності Держкомлісгосп
та захисту водних ресурсів Держкомрибгосп
від забруднення та Комітет
виснаження водного
господарства
Гідрометком
Держкомзем
Геолком
Держбуд
Відповідні
державні
адміністрації
областей та
м. Києва,
території яких
розміщені в
басейні
р. Дніпро
Відділ з
питань
техногенної,
екологічної,
ядерної
безпеки та
природо-
користування