КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 березня 2002 р. N 415
Київ
Про затвердження Порядку
використання коштів резервного фонду бюджету

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок використання коштів резервного фонду
бюджету (далі - Порядок), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим
привести свої акти у відповідність з цією постановою.
3. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо
застосування Порядку.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 415
ПОРЯДОК
використання коштів резервного фонду бюджету
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає напрями використання коштів
резервного фонду державного бюджету та місцевого бюджету і
встановлює процедури, пов'язані з виділенням коштів резервного
фонду відповідного бюджету та звітуванням про їх використання.
2. Резервний фонд бюджету формується для здійснення
непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не
могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.
3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка
обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.
4. Резервний фонд бюджету встановлюється законом про
Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет
загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних
коштів.
5. Розподіл бюджетного призначення резервного фонду
відповідного бюджету провадиться за рішенням Кабінету Міністрів
України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої
держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради.
Напрями та умови використання
коштів з резервного фонду бюджету
6. Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на
здійснення:
а) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного, природного, соціально-політичного характеру;
б) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів
можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають
постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання
проекту бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було
визначених актами Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної ради,
місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради
підстав для проведення таких заходів.
7. До непередбачених заходів, визначених у підпункті "б"
пункту 6 цього Порядку, не можуть бути віднесені:
обслуговування та погашення державного боргу, боргу
Автономної Республіки Крим чи боргу місцевого самоврядування;
додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної
програми (функції), призначення на яку затверджено у бюджеті;
капітальний ремонт або реконструкція;
придбання житла;
надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли
рішення про надання такої допомоги прийнято Верховною Радою
України, Президентом України, Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, відповідною радою.
8. За рахунок коштів резервного фонду бюджету можуть
відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної
кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного
бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про
виділення коштів з резервного фонду бюджету в минулому бюджетному
періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були
проведені частково, про що приймається відповідне рішення.
9. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету
приймається тільки в межах призначення на цю мету у відповідному
бюджеті і втрачає чинність після закінчення відповідного
бюджетного періоду.
10. Загальний обсяг асигнувань, наданих з резервного фонду
бюджету за напрямом, визначеним у підпункті "б" пункту 6 цього
Порядку, не може перевищувати 20 відсотків річного обсягу
резервного фонду бюджету.
11. Кошти з резервного фонду бюджету суб'єктам господарської
діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської
діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави
становлять менше ніж 51 відсоток, можуть виділятися лише через
головних розпорядників бюджетних коштів на умовах повернення.
Подання та розгляд звернень
про виділення коштів з резервного фонду бюджету
12. Звернення про виділення коштів з резервного фонду бюджету
подаються:
щодо видатків державного бюджету - міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською
держадміністрацією (далі - заявники) до Кабінету Міністрів
України;
щодо видатків місцевих бюджетів - підприємствами, установами,
організаціями (далі - заявники) до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу
відповідної ради.
13. У зверненні зазначається:
напрям використання коштів резервного фонду бюджету;
головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується
виділити кошти з резервного фонду бюджету;
обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду
бюджету;
перелік юридичних і фізичних осіб, яким головний розпорядник
бюджетних коштів передбачає надати кошти з резервного фонду
бюджету, та пропозиції стосовно майбутнього врегулювання
правовідносин щодо майнових прав, пов'язаних з цим процесом;
інформація щодо можливості фінансування зазначених заходів за
рахунок інших джерел.
14. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду
бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті "а" пункту 6 цього
Порядку, до звернення обов'язково додаються експертні висновки:
а) стосовно видатків державного бюджету - від МНС,
регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київській та Севастопольській міській
держадміністраціях - щодо рівня надзвичайної ситуації згідно з
класифікацією надзвичайних ситуацій;
б) стосовно видатків місцевих бюджетів - від підрозділів з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
держадміністрацій, виконавчих органів відповідних рад та комісій з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій -
щодо рівня надзвичайної ситуації на підставі матеріалів обстежень
на місці події та висновків відповідних органів.
Визначені у цьому пункті органи повинні надати експертні
висновки заявникові у триденний термін з дня отримання його
запиту.
15. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду
бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті "а" пункту 6 цього
Порядку, на запит органів, що розглядають звернення, заявники
повинні додатково подати:
акти обстеження, що підтверджують розміри завданих збитків;
узагальнені кошторисні розрахунки на проведення
аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт;
перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій;
документи, що підтверджують отримані суми страхового
відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення
заявника про причини непроведення страхування);
іншу інформацію, що підтверджує необхідність виділення коштів
з резервного фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх
поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і
класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій.
16. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду
бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті "б" пункту 6 цього
Порядку, звернення повинно додатково містити:
підстави для здійснення таких заходів за рахунок бюджету
(прийняті закони, акти Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної ради,
місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради);
розрахунки обсягу асигнувань з резервного фонду бюджету;
висновки заявника щодо неможливості здійснення таких заходів
за рахунок інших джерел та щодо наслідків у разі, коли кошти з
резервного фонду бюджету на такі заходи не були виділені.
17. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду
бюджету на цілі, передбачені у пункті 8 цього Порядку, до
звернення додаються документи, що підтверджують здійснення
зазначених заходів.
18. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган
відповідної ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання
звернення дає доручення відповідно Мінекономіки України,
Мінекономіки Автономної Республіки Крим, головному управлінню,
управлінню чи відділу економіки місцевої держадміністрації,
виконавчого органу відповідної ради (далі - уповноважений місцевий
орган) та Мінфіну (місцевому фінансовому органу) для розгляду
звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про
виділення коштів з резервного фонду бюджету.
У разі потреби Кабінет Міністрів України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий
орган відповідної ради дає доручення щодо підготовки експертних
висновків стосовно звернення:
Держбуду (Укрінвестекспертизі) - щодо технічних рішень та
вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення
робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного
фонду бюджету;
Мінагрополітики (Міністерству сільського господарства
Автономної Республіки Крим), головному управлінню, управлінню чи
відділу сільського господарства і продовольства місцевої
держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради - щодо
оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам,
та необхідних для їх відшкодування коштів;
іншим заінтересованим органам виконавчої влади (місцевим
органам виконавчої влади).
Визначені в абзацах третьому та четвертому цього пункту
органи у тижневий термін надсилають зазначені експертні висновки
Мінекономіки (уповноваженому місцевому органу).
19. Мінфін (місцевий фінансовий орган) розглядає звернення та
додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення
коштів з резервного фонду бюджету, можливості здійснення
відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу
виділення асигнувань з резервного фонду бюджету і наслідків у разі
невиділення коштів на такі заходи та надсилає їх у тижневий термін
Мінекономіки (уповноваженому місцевому органу).
20. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) згідно з
дорученням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу
відповідної ради) за результатами розгляду звернення та з
урахуванням експертних висновків, отриманих від органів,
визначених у пункті 18 цього Порядку, та пропозицій Мінфіну
(місцевого фінансового органу) робить узагальнений висновок щодо
підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету, правильності
поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з
резервного фонду бюджету, а також щодо оцінки наслідків у разі
невиділення коштів на такі заходи з резервного фонду бюджету.
21. У разі недотримання заявником вимог, установлених
пунктами 6-11 цього Порядку, Мінекономіки (уповноважений місцевий
орган) повертає звернення про виділення коштів з резервного фонду
бюджету заявникові, зазначивши причину відмови, та доповідає про
це Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу
відповідної ради).
У разі невідповідності матеріалів звернення вимогам,
зазначеним у пунктах 13-16 цього Порядку, Мінекономіки
(уповноважений місцевий орган) повертає подані матеріали
заявникові для доопрацювання, зазначивши причини повернення, та
доповідає Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу
відповідної ради).
У разі коли загальний обсяг асигнувань, виділених з
резервного фонду бюджету відповідно до прийнятих рішень, досягне
обсягу призначення, затвердженого у бюджеті для резервного фонду,
або обсягу асигнування, встановленого пунктом 10 цього Порядку
(щодо виділення коштів резервного фонду бюджету за напрямами,
передбаченими у підпункті "б" пункту 6 цього Порядку),
Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) невідкладно повідомляє
про це Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган
відповідної ради) та Мінфін (місцевий фінансовий орган).
Підготовка та прийняття рішення
про виділення коштів з резервного фонду бюджету
22. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) є
відповідальним за підготовку та подання проектів рішень про
виділення коштів з резервного фонду бюджету.
У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з
резервного фонду бюджету Мінекономіки (уповноважений місцевий
орган) готує відповідний проект рішення, в якому повинно бути
визначено:
головного розпорядника бюджетних коштів, якому надаються
асигнування з резервного фонду бюджету;
напрям використання коштів з резервного фонду бюджету з
назвою бюджетної програми (функції);
обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду
бюджету;
умови повернення коштів, виділених з резервного фонду
бюджету.
23. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) погоджує
проект рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету з
Мінфіном (місцевим фінансовим органом) і подає його в
установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України
(Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій
держадміністрації, виконавчому органу відповідної ради).
24. Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві держадміністрації, виконавчий орган
відповідної ради) приймає рішення про виділення коштів з
резервного фонду бюджету виключно за наявності висновків
Мінекономіки та Мінфіну (уповноваженого місцевого органу та
місцевого фінансового органу).
25. У разі потреби Кабінет Міністрів України (Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий
орган відповідної ради) може скоротити термін розгляду звернення,
підготовки та прийняття рішення про виділення коштів з резервного
фонду бюджету.
Виділення коштів з резервного фонду бюджету,
ведення обліку та звітності
26. Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного
фонду бюджету Мінфін (місцевий фінансовий орган):
а) уточнює для головного розпорядника бюджетних коштів назву
бюджетної програми (функції) з резервного фонду бюджету виходячи з
напряму використання коштів з резервного фонду бюджету,
затвердженого зазначеним рішенням, та структури кодування
програмної класифікації видатків державного бюджету (кодів
тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів).
При визначенні бюджетної програми з резервного фонду бюджету
за нею закріплюється відповідний код функціональної класифікації
видатків бюджету відповідно до напряму використання коштів з
резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним рішенням;
б) Мінфін (місцевий фінансовий орган) вносить зміни до
розпису бюджету в установленому порядку.
Під час внесення змін до розпису бюджету нерозподілені
видатки (КЕКВ 3000) розписуються за кодами економічної
класифікації видатків бюджету відповідно до напряму використання
коштів з резервного фонду бюджету, затвердженого рішенням про
виділення коштів з резервного фонду бюджету, та поданого головним
розпорядником бюджетних коштів розподілу цих видатків разом з
економічним обгрунтуванням такого розподілу.
27. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання
довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до
кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для
затвердження цих документів.
28. Державне казначейство, його територіальний орган (а у
разі його відсутності - місцевий фінансовий орган) після внесення
змін до розпису бюджету в установленому порядку провадить видатки
за рахунок коштів резервного фонду бюджету.
Видатки з резервного фонду бюджету на здійснення заходів,
передбачених у підпункті "а" пункту 6 цього Порядку, провадяться
лише на підставі переліку невідкладних (першочергових) робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, погодженого з
Мінекономіки та Мінфіном (уповноваженим місцевим органом та
місцевим фінансовим органом), а у разі потреби - Держбудом
(Укрінвестекспертизою).
29. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) веде реєстр
та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з
резервного фонду бюджету і щомісяця інформує Кабінет Міністрів
України (Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву
держадміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) про
витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету.
30. Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали
кошти з резервного фонду бюджету, подають звітність Мінекономіки,
Мінфіну і Державному казначейству (уповноваженому місцевому
органу, місцевому фінансовому органу і територіальному органу
Державного казначейства) в установленому порядку.
31. Державне казначейство (його територіальний орган) готує
інформацію (звіт) про використання коштів з резервного фонду
бюджету і подає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України, Рахунковій палаті, Мінфіну та Мінекономіки (Мінфіну
Автономної Республіки Крим, фінансовому органу місцевої
держадміністрації та виконавчого органу відповідної ради) не
пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним.
32. Контроль за використанням коштів, виділених з резервного
фонду бюджету, здійснюється в установленому законодавством
порядку.
Прикінцеві положення
33. Під час розгляду звернень, підготовки та прийняття рішень
про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету функції
уповноваженого місцевого органу та місцевого фінансового органу у
разі їх відсутності виконуються виконавчими органами відповідних
рад. У цьому випадку пункти 18-20, 23, 29 і 31 цього Порядку не
застосовуються.