Об утверждении Порядка установление нормативов сбора за загрязнение окружающей естественной среды и взыскания этого сбора


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 1 березня 1999 р. N 303<br> Київ<br> <br> Про затвердження Порядку встановлення<br> нормативів збору за забруднення навколишнього<br> природного середовища і стягнення цього збору<br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ<br> N 1984 ( <A HREF="61710">1984-99-п</A> ) від 27.10.99 <br> N 1261 ( <A HREF="71928">1261-2000-п</A> ) від 11.08.2000 <br> N 1426 ( <A HREF="87991">1426-2001-п</A> ) від 26.10.2001 <br> N 1779 ( <A HREF="91525">1779-2001-п</A> ) від 28.12.2001 <br> N 72 ( <A HREF="92799">72-2002-п</A> ) від 24.01.2002 <br> N 905 ( <A HREF="105784">905-2002-п</A> ) від 01.07.2002 <br> N 402 ( <A HREF="127674">402-2003-п</A> ) від 28.03.2003 <br> N 1115 ( <A HREF="139531">1115-2003-п</A> ) від 17.07.2003 <br> N 2053 ( <A HREF="152044">2053-2003-п</A> ) від 26.12.2003 )<br> <br> <br> <br> Відповідно до статті 44 Закону України "Про охорону<br>навколишнього природного середовища" ( <A HREF="3008">1264-12</A> ) Кабінет Міністрів<br>України п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Затвердити Порядок встановлення нормативів збору за<br>забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього<br>збору (додається).<br> <br> 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,<br>Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям<br>разом з органами Міністерства охорони навколишнього природного<br>середовища та ядерної безпеки забезпечити організацію справляння<br>збору за забруднення навколишнього природного середовища згідно з<br>Порядком, затвердженим цією постановою.<br> <br> 3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища<br>та ядерної безпеки, Державній податковій адміністрації за<br>погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством економіки у<br>тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію про порядок<br>обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного<br>середовища.<br> <br> 4. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової<br>політики за погодженням з Міністерством охорони навколишнього<br>природного середовища та ядерної безпеки, Міністерством фінансів і<br>Міністерством економіки у тримісячний термін внести до<br>нормативно-правових актів зміни і доповнення щодо встановлення та<br>стягнення плати, яка справляється за скиди промислових та інших<br>стічних вод у системи каналізації.<br> <br> 5. Міністерству охорони навколишнього природного середовища<br>та ядерної безпеки:<br> <br> подати в шестимісячний термін Кабінетові Міністрів України<br>пропозиції щодо визначення та затвердження питомих показників<br>викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на<br>одиницю використаної сировини або виробленої продукції для<br>виробництв та технологічних процесів і в 1999 - 2000 роках<br>розробити та затвердити зазначені питомі показники викидів;<br> <br> провести у 1999 - 2000 роках роботу, спрямовану на<br>удосконалення порядку встановлення нормативів збору за забруднення<br>навколишнього природного середовища, і внести відповідні<br>пропозиції Кабінетові Міністрів України.<br> <br> 6. Визнати такими, що втратили чинність:<br> <br> постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р.<br>N 18 ( <A HREF="4668">18-92-п</A> ) "Про затвердження Порядку визначення плати і<br>стягнення платежів за забруднення навколишнього природного<br>середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд<br>охорони навколишнього природного середовища" (ЗП України, 1992 р.,<br>N 2, ст. 38, N 7, ст. 175; 1996 р., N 8, ст. 255);<br> <br> пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня<br>1998 р. N 634 ( <A HREF="40912">634-98-п</A> ) "Про затвердження Положення про<br>Державний фонд охорони навколишнього природного середовища"<br>(Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 692).<br> <br> 7. Установити, що ця постанова набирає чинності з 1 січня<br>1999 року.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО<br> <br> Інд. 33<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 1 березня 1999 р. N 303<br> <br> ПОРЯДОК<br> встановлення нормативів збору за забруднення<br> навколишнього природного середовища і стягнення<br> цього збору<br> <br> ( У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено<br> словом "Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ<br> N 72 ( <A HREF="92799">72-2002-п</A> ) від 24.01.2002 )<br> <br> ( У тексті Порядку слова "органи Мінекоресурсів"<br> в усіх відмінках замінено словами "територіальні<br> органи Мінекоресурсів" у відповідному відмінку<br> згідно з Постановою КМ N 905 ( <A HREF="105784">905-2002-п</A> ) від<br> 01.07.2002 )<br> <br> 1. Цей Порядок визначає єдині на території України правила<br>встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього<br>природного середовища, а також його стягнення.<br> <br> 2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища<br>(далі - збір) справляється за:<br> <br> викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (далі -<br>викиди) стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;<br> <br> скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти<br>(далі - скиди);<br> <br> розміщення відходів.<br> <br> Територіальні органи Мінекоресурсів подають до органів<br>державної податкової служби перелік підприємств, установ,<br>організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, яким<br>в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне<br>водокористування та розміщення відходів. ( Абзац п'ятий пункту 2 в<br>редакції Постанови КМ N 905 ( <A HREF="105784">905-2002-п</A> ) від 01.07.2002 )<br> <br> 3. Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами<br>забруднення та скиди, а також нормативи збору за розміщення<br>відходів встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та<br>класу небезпеки відходів, наведених у таблицях 1.1, 1.7 і 1.9<br>додатка 1.<br> <br> Враховуючи місцеві умови, Рада міністрів Автономної<br>Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради<br>за поданням територіальних органів Мінекоресурсів можуть<br>збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які<br>встановлюється збір за викиди і скиди. Нормативи збору за викиди і<br>скиди цих забруднюючих речовин встановлюються за критеріями та<br>відповідно до ставок, наведених у таблицях 1.2, 1.3, 1.8 додатка<br>1.<br> <br> 4. Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними<br>джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються<br>платниками збору самостійно на підставі затверджених лімітів (щодо<br>скидів і розміщення відходів) виходячи з фактичних обсягів<br>викидів, скидів і розміщення відходів, нормативів збору та<br>визначених за місцем знаходження цих джерел коригуючих<br>коефіцієнтів, наведених відповідно в таблицях додатків 1 і 2.<br>( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами<br>КМ N 1779 ( <A HREF="91525">1779-2001-п</A> ) від 28.12.2001, N 905 ( <A HREF="105784">905-2002-п</A> ) від<br>01.07.2002 )<br> <br> Суми збору, який справляється за викиди пересувними джерелами<br>забруднення, обчислюються платниками збору самостійно на підставі<br>нормативів збору за ці викиди виходячи з кількості фактично<br>використаного пального та його виду відповідно до таблиць 1.4 -<br>1.6 додатка 1 і визначених за місцем реєстрації платників<br>коригуючих коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2.<br>( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою<br>N 905 ( <A HREF="105784">905-2002-п</A> ) від 01.07.2002 )<br> <br> ( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1779<br>( <A HREF="91525">1779-2001-п</A> ) від 28.12.2001 )<br> <br> 6. ( Абзац перший пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ<br>N 1779 ( <A HREF="91525">1779-2001-п</A> ) від 28.12.2001 )<br> <br> Ліміти скидів у водні об'єкти державного значення для<br>первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне<br>водокористування, які видають територіальні органи Мінекоресурсів.<br> <br> Ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого<br>значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на<br>спеціальне водокористування, які видаються місцевими державними<br>адміністраціями, а в містах обласного значення - виконавчими<br>органами рад за поданням територіальних органів Мінекоресурсів.<br> <br> Ліміти розміщення відходів визначаються у порядку,<br>встановленому Кабінетом Міністрів України.<br> <br> 7. Обсяги скидів, пов'язаних з проведенням планового ремонту<br>каналізаційних мереж і споруд, включаються до загального ліміту<br>скидів. Обсяги та умови проведення таких скидів погоджуються з<br>територіальними органами Мінекоресурсів. Збір, який справляється<br>за ці скиди, нараховується як за скиди, що проводяться в межах<br>установлених лімітів.<br> <br> У разі перевищення погодженого обсягу скидів та порушення<br>умов їх проведення, пов'язаних з плановим ремонтом каналізаційних<br>мереж і споруд, плата обчислюється як за понадлімітні скиди, а<br>збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу,<br>відшкодовуються в установленому законодавством порядку.<br> <br> 8. За понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів збір<br>обчислюється в установленому порядку в п'ятикратному розмірі.<br> <br> У разі відсутності у платників збору затверджених в<br>установленому порядку лімітів скидів і розміщення відходів збір<br>справляється як за понадлімітні скиди та розміщення відходів<br>відповідно до їх обсягів.<br>( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1779<br>( <A HREF="91525">1779-2001-п</A> ) від 28.12.2001 )<br> <br> 9. Розрахунки збору, базовий податковий (звітний) період для<br>якого дорівнює календарному кварталу, подаються платниками органам<br>державної податкової служби протягом 40 календарних днів,<br>наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)<br>кварталу, за місцем податкової реєстрації.<br> <br> Остаточний річний розрахунок збору подається платниками до<br>органів державної податкової служби за місцем податкової<br>реєстрації платника протягом 40 календарних днів, наступних за<br>останнім календарним днем звітного року. ( Абзац другий пункту 9<br>із змінами, внесеними згідно з Постановою N 905 ( <A HREF="105784">905-2002-п</A> ) від<br>01.07.2002 )<br>( Пункт 9 в редакції Постанов КМ N 1261 ( <A HREF="71928">1261-2000-п</A> ) від<br>11.08.2000, N 1426 ( <A HREF="87991">1426-2001-п</A> ) від 26.10.2001 )<br> <br> 10. Збір сплачується платниками протягом 10 календарних днів,<br>наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку<br>збору, за місцем податкової реєстрації.<br>( Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 1261 ( <A HREF="71928">1261-2000-п</A> ) від<br>11.08.2000, N 1426 ( <A HREF="87991">1426-2001-п</A> ) від 26.10.2001 )<br> <br> 11. Платники перераховують суми збору одним платіжним<br>дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах<br>Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у<br>співвідношенні, визначеному законом.<br>( Пункт 11 в редакції Постанов КМ N 1261 ( <A HREF="71928">1261-2000-п</A> ) від<br>11.08.2000, N 905 ( <A HREF="105784">905-2002-п</A> ) від 01.07.2002 )<br> <br> 12. Збір, який справляється за скиди та розміщення відходів у<br>межах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу,<br>а за перевищення цих лімітів - справляється за рахунок прибутку,<br>що залишається у розпорядженні юридичних осіб. Фізичні особи -<br>суб'єкти підприємницької діяльності включають збір до складу<br>витрат виробництва (обігу). ( Абзац перший пункту 12 із змінами,<br>внесеними згідно з Постановами КМ N 1261 ( <A HREF="71928">1261-2000-п</A> ) від<br>11.08.2000, N 1779 ( <A HREF="91525">1779-2001-п</A> ) від 28.12.2001 )<br> <br> Збір, який справляється за викиди стаціонарними та<br>пересувними джерелами забруднення, відноситься на валові витрати<br>виробництва та обігу. ( Абзац другий пункту 12 із змінами,<br>внесеними згідно з Постановою КМ N 1779 ( <A HREF="91525">1779-2001-п</A> ) від<br>28.12.2001 )<br> <br> Для бюджетних організацій збір за забруднення навколишнього<br>природного середовища відноситься на видатки і передбачається в<br>кошторисі доходів і видатків.<br> <br> 13. Платники несуть відповідальність за правильність<br>обчислення та своєчасну сплату збору згідно із законодавством.<br> <br> Не внесені своєчасно кошти збору стягуються з платників у<br>встановленому законодавством порядку.<br> <br> Сплата збору не звільняє юридичних і фізичних осіб від<br>відшкодування збитків, завданих порушенням природоохоронного<br>законодавства.<br> <br> 14. Контроль за дотриманням лімітів скидів та розміщення<br>відходів здійснюється територіальними органами Мінекоресурсів.<br>( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1779<br>( <A HREF="91525">1779-2001-п</A> ) від 28.12.2001, N 905 ( <A HREF="105784">905-2002-п</A> ) від<br>01.07.2002 )<br> <br> 15. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору<br>здійснюється органами державної податкової служби. <br> <br> Органи державної податкової служби залучають за попереднім<br>узгодженням територіальні органи Мінекоресурсів для перевірки<br>правильності визначення платниками фактичних обсягів викидів<br>стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення<br>відходів. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ<br>N 905 ( <A HREF="105784">905-2002-п</A> ) від 01.07.2002 )<br>( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1984<br>( <A HREF="61710">1984-99-п</A> ) від 27.10.99 )<br> <br> <br> <br> Додаток 1<br> до Порядку встановлення нормативів збору<br> за забруднення навколишнього природного<br> середовища і стягнення цього збору,<br> затвердженого постановою Кабінету Міністрів<br> України від 1 березня 1999 р. N 303<br> (в редакції постанови Кабінету Міністрів України<br> від 28 березня 2003 р. N 402 ( <A HREF="127674">402-2003-п</A> )<br> <br> НОРМАТИВИ ЗБОРУ<br> за забруднення навколишнього природного<br> середовища<br> <br> Нормативи збору, який справляється за викиди<br> основних забруднюючих речовин від стаціонарних<br> джерел забруднення<br> <br> Таблиця 1.1.<br>------------------------------------------------------------------<br> Назва забруднюючої речовини | Норматив збору, гривень/тонну<br>------------------------------------------------------------------<br>Азоту оксиди 80<br> <br>Аміак 15<br> <br>Ангідрид сірчистий 80<br> <br>Ацетон 30<br> <br>Бенз(о)пірен 101807<br> <br>Бутилацетат 18<br> <br>Ванадію п'ятиокис 300<br> <br>Водень хлористий 3<br> <br>Вуглецю окис 3<br> <br>Вуглеводні 4,5<br> <br>Газоподібні фтористі сполуки 198<br> <br>Тверді речовини 3<br> <br>Кадмію сполуки 633<br> <br>Марганець та його сполуки 633<br> <br>Нікель та його сполуки 3225<br> <br>Озон 80<br> <br>Ртуть та її сполуки 3390<br> <br>Свинець та його сполуки 3390<br> <br>Сірководень 257<br> <br>Сірковуглець 167<br> <br>Спирт н-бутиловий 80<br> <br>Стирол 584<br> <br>Фенол 363<br> <br>Формальдегід 198<br> <br>Хром та його сполуки 2147<br> <br> <br> Нормативи збору, який справляється за викиди<br> забруднюючих речовин стаціонарними джерелами<br> забруднення залежно від класу небезпечності<br> <br> Таблиця 1.2<br>------------------------------------------------------------------<br> Клас небезпечності | Норматив збору,<br> | гривень/тонну<br>------------------------------------------------------------------<br> I 572<br> II 131<br> III 19,5<br> IV 4,5<br> <br> Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.1,<br>нормативи збору слід застосовувати залежно від установленого класу<br>небезпечності забруднюючої речовини згідно з таблицею 1.2.<br> <br> Нормативи збору, який справляється за викиди<br> забруднюючих речовин стаціонарними джерелами<br> забруднення залежно від установлених<br> орієнтовно-безпечних рівнів впливу<br> <br> Таблиця 1.3<br>------------------------------------------------------------------<br> Орієнтивно-безпечний рівень впливу | Норматив збору,<br> сполук (мг/куб. метрів) | гривень/тонну<br>------------------------------------------------------------------<br>Менше 0,0001 24078<br>0,0001 - 0,001 (включно) 2063<br>0,001 - 0,01 (включно) 285<br>0,01 - 0,1 (включно) 80<br>0,1 - більше 10 3<br> <br> Для забруднюючих речовин, які не ввійшли до таблиці 1.1 та на<br>які не встановлено клас небезпечності, нормативи збору<br>застосовуються залежно від установлених орієнтовно-безпечних<br>рівнів впливу згідно з таблицею 1.3.<br> <br> Для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас<br>небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, нормативи<br>збору встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу<br>небезпечності.<br> <br> Нормативи збору, який справляється за викиди в<br> атмосферу забруднюючих речовин пересувними<br> джерелами забруднення<br> <br> а) нормативи збору, який справляється за викиди в<br> атмосферу забруднюючих речовин пересувними<br> джерелами забруднення<br> <br> Таблиця 1.4<br>------------------------------------------------------------------<br> Вид пального | Норматив збору, гривень/тонну<br>------------------------------------------------------------------<br>Дизельне пальне 4,5<br>Бензин:<br> етилований 6<br> неетилований 4,5<br>Зріджений нафтовий газ 6<br>Стиснений природний газ 3<br> <br> <br> б) нормативи збору, який справляється за викиди в<br> атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими<br> суднами<br> <br> Таблиця 1.5<br>-----------------------------------------------------------------<br> Вид пального | Норматив збору, гривень/тонну<br>-----------------------------------------------------------------<br>Бензин 9<br>Дизельне пальне 6<br>Мазут 4,5<br> <br> <br> в) нормативи збору, який справляється за викиди в<br> атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом<br> <br> Таблиця 1.6<br>------------------------------------------------------------------<br> Вид пального | Норматив збору, гривень/тонну<br>------------------------------------------------------------------<br>Дизельне пальне 4,5<br> <br> <br> Нормативи збору, який справляється за скиди основних<br> забруднюючих речовин у водні об'єкти, в тому числі у<br> морські води<br> <br> Таблиця 1.7<br>------------------------------------------------------------------<br> Назва забруднюючої | Норматив збору,<br> речовини | гривень/тонну<br>------------------------------------------------------------------<br>Азот амонійний 52,5<br>Органічні речовини (за<br>показниками БСК 5) 21<br>Завислі речовини 1,5<br>Нафтопродукти 309<br>Нітрати 4,5<br>Нітрити 258<br>Сульфати 1,5<br>Фосфати 42<br>Хлориди 1,5<br> <br> <br> Нормативи збору, який справляється за скиди<br> забруднюючих речовин у водні об'єкти залежно від<br> концентрації забруднюючих речовин<br> <br> Таблиця 1.8<br>------------------------------------------------------------------<br> Концентрація забруднюючих речовин | Норматив збору,<br> | гривень/тонну<br>------------------------------------------------------------------<br>Забруднюючі речовини з гранично<br>допустимою концентрацією у воді<br>рибогосподарських водойм (мг/л):<br> <br>до 0,001 4128<br> <br>0,001 - 0,09 2993<br> <br>0,1 - 1 (включно) 516<br> <br>1 - 10 52,5<br> <br>вище 10 10,5<br> <br> Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.7, за<br>нормативи збору беруться нормативи, наведені у таблиці 1.8.<br> <br> За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично<br>допустиму концентрацію або орієнтовно-безпечний рівень впливу, за<br>гранично допустиму концентрацію береться найменша величина<br>гранично допустимої концентрації, наведена у таблиці 1.8.<br> <br> У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки норматив<br>збору, який справляється за скид забруднюючих речовин у ці водні<br>об'єкти, збільшується у 1,5 раза.<br> <br> Норматив збору, який справляється за захоронення забруднюючих<br>рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі<br>підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, береться<br>відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 з коефіцієнтом 10.<br> <br> Норматив збору, який справляється за<br> розміщення відходів<br> <br> Таблиця 1.9<br>------------------------------------------------------------------<br> Клас небезпеки | Рівень небезпечності | Норматив збору,<br> відходів | відходів | гривень/тонну<br>------------------------------------------------------------------<br> I надзвичайно небезпечні* 82,5<br> <br> II високонебезпечні 3<br> <br> III помірно небезпечні 0,75<br> <br> IV малонебезпечні, 0,3 <br> <br> малонебезпечні нетоксичні відходи<br> гірничодобувної промисловості 0,03<br>___________<br> * Норматив збору для:<br> <br> обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з<br>іонізуючим випромінюванням, - 83 гривень/1 одиницю;<br> <br> люмінесцентних ламп - 1,5 гривня/1 одиницю.<br> <br> За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки,<br>за норматив збору береться норматив, встановлений за розміщення<br>відходів I класу небезпеки.<br> <br> Нормативи збору за забруднення навколишнього природного<br>середовища у 2003 році розраховуються з коефіцієнтом 0,8.<br> <br> Норматив збору за розміщення малонебезпечних нетоксичних<br>відходів гірничодобувної промисловості у розмірі 0,03 гривні/тонну<br>застосовується з 1 квітня 2003 року.<br> <br>( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1984<br>( <A HREF="61710">1984-99-п</A> ) від 27.10.99, в редакції Постанови КМ N 402<br>( <A HREF="127674">402-2003-п</A> ) від 28.03.2003, із змінами, внесеними згідно з<br>Постановами КМ N 1115 ( <A HREF="139531">1115-2003-п</A> ) від 17.07.2003, N 2053<br>( <A HREF="152044">2053-2003-п</A> ) від 26.12.2003 )<br> <br> <br> <br> Додаток 2<br> до Порядку встановлення нормативів<br> збору за забруднення навколишнього<br> природного середовища і стягнення<br> цього збору<br> <br> КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ<br> Коефіцієнт, який встановлюється залежно від<br> чисельності жителів населеного пункту<br> <br> Таблиця 2.1<br>------------------------------------------------------------------<br> Чисельність населення, тис. | Коефіцієнт<br> чоловік |<br>------------------------------------------------------------------<br>До 100 1<br>100,1 - 250 1,2<br>250,1 - 500 1,35<br>500,1 - 1000 1,55<br>понад 1000 1,8<br> <br> <br> Коефіцієнт, який встановлюється залежно від<br> народногосподарського значення населеного пункту<br> <br> Таблиця 2.2<br>------------------------------------------------------------------<br> Тип населеного пункту |Коефіцієнт<br>------------------------------------------------------------------<br>Організаційно-господарські та культурно-побутові 1<br>центри місцевого значення з перевагою<br>аграрно-промислових функцій (районні центри, міста<br>районного значення, селища та села)<br> <br>Багатофункціональні центри, центри з перевагою 1,25<br>промислових і транспортних функцій (республіканський*<br>та обласні центри, міста державного,<br>республіканського*, обласного значення)**<br> <br>Населені пункти, віднесені до курортних 1,65<br> ______________<br> * Автономної Республіки Крим<br> <br> ** Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та<br> віднесений до курортних, застосовується коефіцієнт 1,65<br> <br> <br> Регіональні (басейнові) коефіцієнти<br> <br> Таблиця 2.3<br>------------------------------------------------------------------<br> Басейни морів і річок | Коефіцієнт<br>------------------------------------------------------------------<br>Азовське море 2<br>Чорне море 2<br>Дунай 2,2<br>Тиса 3<br>Прут 3<br>Дністер 2,8<br>Дніпро (кордон України - до м. Києва) 2,5<br>Дніпро (м. Київ включно - до Каховського 2,2<br>гідровузла)<br>Дніпро (Каховський гідровузол включно - до 1,8<br>Чорного моря)<br>Прип'ять 2,5<br>Західний Буг та ріки басейну Вісли 2,5<br>Десна 2,5<br>Південний Буг та Інгул 2,2<br>Ріки Кримського півострова 2,8<br>Сіверський Донець 2,2<br>Міус 2,2<br>Кальміус 2,2<br> <br> <br> Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця<br> (зони) розміщення відходів у навколишньому природному<br> середовищі<br> <br> Таблиця 2.4<br>------------------------------------------------------------------<br> Місце (зона) розміщення відходів | Коефіцієнт<br>------------------------------------------------------------------<br>В адміністративних межах населених пунктів 3<br>або на відстані менше 3 км від них<br> <br>За межами населених пунктів (на відстані 1<br>більше 3 км від їх меж)<br> <br> <br> Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця<br> розміщення відходів<br> <br> Таблиця 2.5<br>------------------------------------------------------------------<br> Характер місця розміщення відходів |Коефіцієнт<br>------------------------------------------------------------------<br>Спеціально створені місця складування (полігони), що 1<br>забезпечують захист атмосферного повітря та водних<br>об'єктів від забруднення<br> <br>Звалища, які не забезпечують повного виключення 3<br>забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів<br></FONT></PRE><br>