КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А
від 24 червня 1991 р. N 51
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 360 ( 360-2004-п ) від 24.03.2004 )

Про створення Української державної
корпорації промисловості будівельних
матеріалів

( Постанова із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 152 ( 152-97-п ) від 08.02.97 )

З метою забезпечення переходу на економічні методи управління
організаціями та підприємствами будівельного комплексу в ринкових
умовах Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

1. Прийняти пропозицію об'єднань, організацій та підприємств
колишнього Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР
про створення Української державної корпорації промисловості
будівельних матеріалів (Укрбудматеріали).

Корпорація "Укрбудматеріали" є самостійним
виробничо-господарським комплексом, який здійснює свою діяльність
на принципах господарського розрахунку і самоврядування.
Корпорація має самостійний баланс, є юридичною особою і діє на
підставі свого статуту та повноважень, які передаються їй
Кабінетом Міністрів УРСР.

Об'єднання, організації та підприємства, що входять до складу
корпорації, зберігають господарську самостійність і права
юридичної особи. Взаємовідносини між ними, а також між ними та
корпорацією визначаються договорами й статутом.

До корпорації на добровільних засадах можуть також входити
інші об'єднання, організації та підприємства, незалежно від форм
власності, на основі спільності їх економічних і соціальних
інтересів.

2. Установити, що:

корпорація "Укрбудматеріали" є правонаступником колишнього
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, здійснює
управління державним майном об'єднань, організацій та підприємств
і виступає його орендодавцем. Корпорація виходячи з потреб
народного господарства республіки з будівельних матеріалах і
виробах має право створювати, реорганізовувати й ліквідовувати в
установленому порядку виробничі, проектні, наукові та інші
організації й підприємства;

при плануванні розвитку народного господарства республіки
виділення корпорації "Укрбудматеріали" матеріально-технічних і
фінансових ресурсів для виконання державного замовлення
провадиться окремим рядком,

3. Корпорація "Укрбудматеріали" забезпечує:

реалізацію завдань по виробництву будівельних матеріалів і
виробів за державним замовленням і задоволення потреб народного
господарства і населення в них;

вирішення питань соціально-економічного розвитку об'єднань,
організацій та підприємств, що входять до її складу, створення
системи їх сервісного обслуговування і матеріального забезпечення,
налагодження прямих зв'язків з постачальниками сировини й
обладнання;

визначення напрямів діяльності та здійснення цілеспрямованої
зовнішньоекономічної, науково-технічної, інвестиційної і цінової
політики в галузі, поліпшення якості промислової продукції,
нарощування та підвищення технічного рівня виробництва, ефективне
використання потужностей, впровадження у виробництво досягнень
науки і техніки;

розробку і виконання галузевих і міжгалузевих
науково-технічних програм, проектів законодавчих та інших правових
актів, що стосуються роботи відповідних підгалузей промисловості;

удосконалення господарського механізму, широку взаємодію
колективів у розвиткові прогресивних форм організації праці,
госпрозрахунку, орендних відносин, кооперації та самофінансування;

захист інтерес об'єднань, організацій та підприємств, що
входять до її складу, і їх працівників, а також підготовку та
перепідготовку кадрів.

4. Управління об'єднаннями, організаціями та підприємствами,
що входять до Укрбудматеріалів, здійснюється на демократичній
основі. Вищим органом управління корпорацією "Укрбудматеріали" є
рада, а в період між засіданнями ради - правління, яке організує
діяльність корпорації, представляє інтереси її членів у відносинах
з міністерствами, відомствами, установами й організаціями.

Питання, що належать до компетенції ради та правління
корпорації, визначаються її статутом.

Голова і заступники голови корпорації призначаються Кабінетом
Міністрів УРСР з урахуванням пропозицій ради корпорації.

5. Рекомендувати корпорації "Укрбудматеріали" установити
посадові оклади голови, заступників голови і працівників її
робочого апарату стосовно до умов оплати праці працівників
центрального апарату міністерств УРСР, з урахуванням
компенсаційних виплат, пов'язаних з реформою цін.

6. Корпорації "Укрбудматеріали" у двомісячний строк
зареєструватися відповідно до чинного законодавства і подати до
Кабінету Міністрів УРСР матеріали щодо її структури.

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 152
( 152-97-п ) від 08.02.97 ) 7. Для розміщення робочого апарату
корпорації "Укрбудматеріали" взяти на свій баланс службові
приміщення разом з майном і обладнанням у м. Києві по вулиці
Артема, 73.


Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН

Державний секретар
Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА

Інд. 24