Относительно определения и оформления рационализаторских предложений в капитальном строительстве и мероприятий по удешевлению строительства


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ<br> ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br> ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/7-440 від 27.04.2000<br> м.Київ<br> <br> vd20000427 vn7/7-440<br> <br> Щодо визначення і оформлення раціоналізаторських<br> пропозицій у капітальному будівництві та заходів по<br> здешевленню будівництва<br> <br> У зв'язку із запитами, що надходять від організацій щодо<br>визначення і оформлення раціоналізаторських пропозицій у<br>капітальному будівництві та заходів по здешевленню будівництва,<br>Держбуд України разом із Міністерством освіти і науки та<br>Держпатентом України роз'яснюють.<br> 1. Раціоналізаторською пропозицією, яка відноситься до<br>капітального будівництва, визнається пропозиція, що відповідає<br>вимогам, вказаним в пункті 9 Тимчасового положення про правову<br>охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських<br>пропозицій в Україні, яке затверджене Указом Президента України<br>від 18.09.92 N <A HREF="125400"> 479/92</A> (із змінами, внесеними згідно з Указами<br>Президента від 22.10.93 N <A HREF="9899">477/93</A> та 22.06.94 N <A HREF="15013">324/94</A>).<br> 2. Пропозиція, що відноситься до капітального будівництва, не<br>може бути визнана раціоналізаторською у випадках, передбачених<br>чинним законодавством, а також якщо вона:<br> а) направлена на заміну будівельних конструкцій, матеріалів,<br>деталей, виробів на відомі, застосування яких передбачено<br>обов'язковими для підприємства будівельними нормами, правилами та<br>іншими нормативними документами з будівництва, а також якщо ця<br>заміна призводить до порушення технічних правил з економного<br>витрачання основних будівельних матеріалів;<br> б) направлена на зміну місць розробки кар'єрів, забору води<br>для потреб будівництва, вивезення грунту, на зміну протяжності<br>інженерних комунікацій, якщо така пропозиція не містить ознак<br>раціоналізаторської пропозиції, а також на скорочення протяжності<br>інженерних комунікацій у зв'язку із змінами технічних умов на їх<br>приєднання, викликане наближенням до об'єкта будівництва джерел і<br>трас електропостачання, зв'язку, газозабезпечення,<br>теплозабезпечення, водопроводу, з причин, які не залежать від<br>будівельної організації;<br> в) пов'язана із змінами проектних рішень, якщо заяву на<br>раціоналізаторську пропозицію (далі - Заява) подано після<br>узгодження цих змін із замовником, крім випадків, коли пропозиція<br>використовувалась з ініціативи автора протягом не більше 3-х<br>місяців до подачі Заяви;<br> г) подана працівником проектної організації, що здійснює<br>авторський нагляд в процесі будівництва, по зміні проектних<br>рішень.<br> 3. Заява на раціоналізаторську пропозицію, пов'язану із<br>зміною проектних рішень після передачі замовником підряднику<br>робочих креслень (робочого проекту при одностадійному<br>проектуванні) для виробництва робіт, подається:<br> а) замовнику, якщо авторами раціоналізаторської пропозиції є<br>працівники служб замовника (підприємства, організації, установи);<br> б) замовнику, якщо авторами раціоналізаторської пропозиції є<br>працівники проектних організацій, крім тих працівників, що<br>безпосередньо брали участь в розробленні проектно-кошторисної<br>документації на будівництво об'єкта;<br> в) підряднику (субпідряднику), якщо авторами<br>раціоналізаторської пропозиції є працівники організації підрядника<br>(субпідрядника). Рішення про прийняття до використання такої<br>пропозиції приймається після отримання згоди на зміну проектної<br>документації від організації, яка затвердила відповідний проект.<br> Для внесення змін в проектну документацію потрібна згода<br>генпроектувальника.<br> 4. Заява на раціоналізаторську пропозицію, яка передбачає<br>зміну методів виробництва, технології будівельно-монтажних робіт,<br>застосовуваної техніки, складу матеріалів, подається підряднику<br>(субпідряднику) незалежно від того, хто є автором цієї пропозиції.<br> 5. Пропозиції підрядника щодо здійснення заходів по<br>здешевленню будівництва можуть розроблятись на підставі<br>раціоналізаторських пропозицій після отримання від замовника<br>затвердженої в установленому порядку робочої документації<br>(робочого проекту). Зазначені пропозиції повинні оформлятись у<br>вигляді пояснювальної записки з доданням (за необхідності)<br>графічних та розрахункових матеріалів і в 3-х екземплярах<br>направлятись замовнику. Замовник повинен в 15-денний термін<br>розглянути ці пропозиції із залученням генпроектувальника,<br>погодити і направити по одному екземпляру підряднику і проектній<br>організації - виконавцю.<br> Розбіжності, що виникають, вирішуються організаціями вищого<br>рівня замовника і підрядника, а за необхідності розглядаються<br>Держбудом України. Остаточне рішення приймається Арбітражним<br>судом.<br> У випадку відмови генпроектувальника погодити пропозиції по<br>здешевленню будівництва замовник разом з підрядником можуть<br>звернутись до Укрінвестекспертизи з метою одержання незалежної<br>оцінки суперечностей в технічних рішеннях генпроектувальника та<br>підрядника. Оплата зазначеної експертизи, проектних робіт з<br>перегляду документації проводиться підрядником за свій рахунок з<br>віднесенням додаткових витрат на отриману при цьому економію.<br> Слід зазначити, що тільки скоригована за пропозицією<br>підрядника проектно-кошторисна документація, погоджена в<br>установленому порядку, затверджена замовником та направлена<br>підряднику з приписом "До виконання робіт", є підставою для<br>виконання будівельно-монтажних робіт з урахуванням заходів по<br>здешевленню будівництва.<br> Сума економії коштів, на підставі оформлених в установленому<br>порядку заходів по здешевленню будівництва, визначається як<br>різниця між договірною ціною і кошторисною вартістю, визначеною за<br>скоригованими робочими кресленнями, і враховується у вартості<br>виконаних будівельно-монтажних робіт пропорційно фактично<br>виконаним за звітний період обсягам робіт.<br> 6. При оформленні раціоналізаторських пропозицій та заходів<br>по здешевленню будівництва слід керуватися наведеними нижче<br>діючими нормативно-правовими актами та методичними рекомендаціями:<br> - Закон України "Про інвестиційну діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ) від<br>18.09.91 із змінами, внесеними Законом України від 05.03.98<br>( <A HREF="42114">185/98-ВР</A> );<br> - Тимчасове положення про правову охорону об'єктів<br>промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні,<br>затверджене Указом Президента України від 18.09.92 N <A HREF="125400"> 479/92</A> (із<br>змінами, внесеними згідно з Указами Президента від 22.10.93 N<br><A HREF="9899">477/93 т</A>а 22.06.94 N <A HREF="15013">324/94</A>);<br> - Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження<br>інвестиційних програм і проектів та проведення державної<br>експертизи інвестицій" від 15.08.92 N 473 ( <A HREF="6191">473-92-п</A> );<br> - Постанова "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і<br>проектів будівництва та проведення їх комплексної державної<br>експертизи" від 17.08.98 N 1308 ( <A HREF="45225">1308-98-п</A> );<br> - Наказ Міністерства статистики України від 24.03.95 N 79<br>( <A HREF="17373">z0090-95</A> ) "Про затвердження типових форм первинного обліку<br>об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей,<br>промислових зразків), раціоналізаторських пропозицій",<br>зареєстрований в Мін'юсті України 27.03.95 за N 90/626;<br> - Наказ Держпатенту України від 22.08.95 N 129 ( <A HREF="20536">z0323-95</A> )<br>"Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську<br>пропозицію та порядок його видачі", зареєстрований в Мін'юсті<br>України 04.09.95 за N 323/859;<br> - ДБН А.2.2-3-97 "Склад, порядок розроблення, погодження та<br>затвердження проектної документації для будівництва", затверджені<br>наказом Держкоммістобудування України від 15.08.97 N 143;<br> - Положення про підрядні контракти у будівництві, затверджене<br>науково-технічною радою Мінбудархітектури України. Протокол від<br>15.12.93 N 9 ( <A HREF="10509">v0009241-93</A> );<br> - Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і<br>розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, затверджені<br>наказом Держпатенту України від 27.08.95 N 131 за узгодженням з<br>Мінекономіки, Мін'юстом, Мінфіном, Мінстатом та Товариством<br>винахідників і раціоналізаторів України.<br> <br> Державний комітет будівництва,<br> архітектури Перший заступник Голови<br> та житлової політики України А.В. Беркута<br> 27.04.2000 р. N 7/7-440<br> <br> Міністерство освіти і науки України Перший заступник Міністра<br> 26.04.2000 р. N 1/12-796 Я.С. Яцків<br> <br> Держпатент України Голова<br> 28.04.2000 р. N 14-14/894 В.Л. Петров<br> <br> <br> Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики<br> України. Збірник офіційних документів та роз'яснень<br> "Ціноутворення у будівництві", N 5, травень, 2000 р., К.:<br> "ІНПРОЕКТ".<br>